Наука

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Наукові школи

 • «Педагогічні аспекти обдарованості»

  Керівник школи: доктор педагогічних наук, професор О. Є. Антонова.

  Основний науковий проект школи: теоретичні та методичні засади створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості, в межах якого досліджуються проблеми сутності й природи обдарованості, можливостей розвитку здібностей та обдарувань молоді у різних сферах діяльності, навчання і виховання обдарованої молоді, зокрема студентської (теоретико-методологічні засади, історія питання, порівняльний аналіз, розробка технологій навчання тощо); розробки психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості; підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями на основі застосування сучасних педагогічних технологій; створення і діяльність науково-методичного центру роботи з обдарованою студентською молоддю (програма, концепція, технології навчання).

 • «Теоретико-методичні основи управління системою фізичного виховання учнівської молоді»

  Керівник школи: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Р. Ф. Ахметов.

  Склад: Об’єднує науковців кафедри теорії і методики фізичного виховання. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 3 кандидати наук, які працюють на факультеті фізичного виховання і спорту, також успішно пройшла апробацію одна докторська дисертація.

  Основний науковий проект школи: Впровадження концептуальної моделі управління фізичним розвитком учнівської та студентської молоді, розробка нових методів і засобів управління поетапною підготовкою студентів-спортсменів.

 • «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності»

  Керівник школи: доктор педагогічних наук, професор С. С. Вітвицька.

  Мета і завдання школи: дослідження процесу підготовки магістрів освіти до інноваційної педагогічної діяльності; структурно-функціональний аналіз системи підготовки майбутніх педагогів; реалізація науково-освітянських проектів у межах яких здійснюється підготовка сучасного вчителя, викладача вищого навчального закладу; розробка науково-методичного та навчально-методичного процесу підготовки фахівців освітньої галузі.

 • «Філософський вимір екологічних проблем»

  Керівник школи: доктор філософських наук, професор А. А. Герасимчук.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Київщини, Волині. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 4 доктори наук та 15 кандидатів наук, які працюють у вузах України.

  Основний науковий проект школи: «Випробування людського буття: класичний і посткласичний дискурс», в рамках якого досліджуються проблеми філософії та релігієзнавства, філософські аспекти екологічних проблем в умовах глобалізації; ролі гуманітарної парадигми в контексті вирішення екологічної проблематики у філософському дискурсі тощо.

 • «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів»

  Керівник школи: доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк.

  Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів за роки свого існування зробила вагомий внесок в розробку проблем теорії та методики професійної освіти, теорії та історії педагогіки, актуальних проблем виховання учнівської та студентської молоді, проблем андрагогіки та акмеології. Наукова школа об’єднує досвідчених і молодих науковців, зацікавлених в розбудові вищої та загальноосвітньої школи, у впровадженні наукових доробок у педагогічну практику.

 • «Ідентичність у глобалізованому світі»

  Керівник школи: доктор філософських наук, професор М. А. Козловець.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Київщини, Донеччини, Волині. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 20 кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах України.

  Основний науковий проект школи: «Випробування людського буття: класичний і посткласичний дискурс», в рамках якого досліджуються проблеми соціальної філософії та філософії історії; національної та культурної ідентичності в умовах глобалізації; ролі гуманітарної парадигми в контексті соціокультурних, державотворчих і геополітичних процесів сучасності тощо.

 • «Педагогічне краєзнавство Великої Волині та морально-етичні засади формування особистості»

  Мета діяльності школи: здійснення колективної інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на здобуття і використання якісно нових, оригінальних, значущих знань в історико-педагогічному краєзнавстві та у сфері виховання особистості.

 • «Поліська діалектологічна школа імені професора М. Никончука»

  Керівник школи: доктор філологічних наук, професор В. М. Мойсієнко.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Хмельниччини, Волині. За період функціонування школи захищено 2 докторських дисертації та 12 кандидатських. Представники школи розпрацьовують спільні наукові проекти як із вітчизняними діалектологами й істориками мови, так і з мовознавцями Мінська, Москви, Любліна, Варшави, Будапешта, Сегеда.

  Основний науковий проект школи: «Дослідження північноукраїнського наріччя в синхронії та діахронії», в рамках якого науковці школи взяли участь у міжнародному проекті «Етнолінгвістичний атлас Побужжя», тричі отримували закордонні наукові гранти, а також виконали дві держбюджетні теми.

 • «Поліська філософська школа»

  Керівник школи: доктор філософських наук, професор П. Ю. Саух.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Київщини, Рівненщини, Волині. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 8 докторів наук та 45 кандидатів наук, які працюють в різних університетах України.

  Основний науковий проект школи: «Випробування людського буття: класичний і пост класичний дискурс», в рамках якого досліджуються проблеми філософії та феноменології релігії; національної та культурної ідентичності в умовах глобалізації; ролі гуманітарної парадигми в контексті соціокультурних, державотворчих і геополітичних процесів ХХІ століття тощо.

 • «Соціально-педагогічний супровід дітей груп ризику»

  Керівник школи: доктор педагогічних наук, професор Н. А. Сейко.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Рівненщини, Волині. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 7 кандидатів наук, які працюють в різних університетах України.

  Основний науковий проект школи: «Соціально-педагогічний супровід дітей груп ризику: історія, теорія та соціально-педагогічна практика», в рамках якого досліджуються проблеми соціалізації дітей групи ризику шкільного віку, професійна підготовка соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з дітьми груп ризику, зарубіжний досвід соціального супроводу означеної категорій дітей тощо тощо.

 • «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації»

  Керівник школи: доцент М. В. Полховська

  Склад: за напрямом наукової школи працюють 2 доктори наук, 1 кандидат наук, професор, 12 кандидатів наук, 4 викладача, 21 аспірант. З дня заснування наукової школи підготовлено 33 кандидати філологічних наук та 1 доктор філологічних наук. За період 2009-2014 рр. було захищено сімнадцять кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

  Основний науковий проект школи: «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації», в рамках якого досліджуються проблеми функціональної граматики, гендерної лінгвістики, теорії мовленнєвого впливу, генеративної граматики, лінгвокультурології та лінгвокраїнознавства англомовних країн, медіалінгвістики, термінознавства тощо.

 • «Житомирська малакологічна школа»

  Керівник школи: доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України А. П. Стадниченко.

  Склад: об’єднує науковців Житомирщини. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 3 докторів наук та 26 кандидатів наук, які працюють в різних університетах України.

  Основний науковий проект школи: Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі.

 • «Поліська наукова школа теорії драми»

  Керівник школи: доктор філологічних наук, професор О. С. Чирков, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки театральних діячів України.

  Склад: Об’єднує науковців Житомирщини, Рівненщини, Волині. Під керівництвом та за сприяння керівника школи за останні 20 років підготовлено 15 кандидатів наук, які працюють в різних університетах України, завершено роботу над 1 докторською дисертацією, троє науковців працюють над докторськими дисертаціями.

  Основний науковий проект школи: «Проблеми теорії та історії драми», в рамках якого досліджуються проблеми історії драматичного мистецтва, драматургії як метавиду мистецтва, закономірності та тенденції жанротворення в сучасній світовій драматургії; ролі творчої особистості в становленні і розвитку мистецтва драми ХХІ століття тощо.