Тематика науково-дослідної діяльності університету

Проекти що виконуються за рахунок держбюджету:
 • «Застосування гіперкомплексного аналізу для дослідження диференціальних рівнянь в частинних похідних та стохастичних диференціальних рівнянь» (державний реєстраційний номер 0115U003027)
 • «Моногенні функції у банахових алгебрах та крайові задачі аналізу і математичної фізики» (державний реєстраційний номер 0116U001528)
 • «Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять» (державний реєстраційний номер 0116U008125)
Проекти науково-дослідної діяльності кафедр:
 • ННІ педагогіки:

  • «Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди» (державний реєстраційний номер 0110U002112, 01.10 — 01.15)
  • «Морально-етичні засади формування зростаючої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002111, 01.10 — 01.15)
  • «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (державний реєстраційний номер 0110U002110, 01.10 — 01.15)
  • «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (державний реєстраційний номер 0110U002109, 01.10 — 01.15)
  • «Професійна підготовка майбутніх вчителів в умовах ступеневої освіти» (державний реєстраційний номер 0110U002274, 01.10 — 01.15)
  • «Теорія і практика мистецької освіти» (державний реєстраційний номер — 0112U002268, 01.12 — 01.22)
  • «Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» (державний реєстраційний номер — 0112U002258, 01.12 — 01.17)
  • «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи» (державний реєстраційний номер — 0112U002256, 01.12 — 01.17)
  • «Безперервний професійний розвиток вчителів в Україні та за кордоном» (державний реєстраційний номер — 0112U007620, 01.13 — 01.23)
  • «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ВНЗ» (державний реєстраційний номер — 0114U001667, 04.14 — 04.24)
  • «Теоретико-методичні засади підготовки фахівців гуманітарного профілю при здобутті другої вищої освіти» (державний реєстраційний номер 0112U002277, 01.12 — 01.17)
  • «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, 09.14 — 09.24)

 • Історичний факультет:

  • «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці XVIII — на початку XXI ст.: соціально-економічні, культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти» (державний реєстраційний номер 0111U008523, 07.11 — 07.21)
  • «Толерантність і сучасний світовий порядок» (державний реєстраційний номер 0111U000155, 01.11 — 12.13)
  • «Випробування людського буття: класичний і посткласичний дискурс» (державний реєстраційний номер 0111U000154, 01.11 — 12.13)

 • Факультет фізичного виховання і спорту:

  • «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту» (державний реєстраційний номер 0112U002276, 01.12 — 01.17)
  • «Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0114U003978, 12.14 — 12.24)
  • «Методична система фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів» (державний реєстраційний номер 0114U003979, 12.14 — 12.24)

 • ННІ філології та журналістики:

  • «Синхронне та діахронне вивчення поліських говорів» (державний реєстраційний номер 0112U002275, 01.12 — 01.17)
  • «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школа та вузі» (державний реєстраційний номер — 0112U002272, 01.12 — 01.17)

 • ННІ іноземної філології:

  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» (державний реєстраційний номер 0112U002274, 01.12 — 01.22)
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» (державний реєстраційний номер 0112U002273, 01.12 — 01.22)
  • «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгво-культурний та зіставний аспекти» (державний реєстраційний номер — 0112U002271, 01.12 — 01.17)
  • «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер — 0112U002270, 01.12 — 01.17)
  • «Граматичні явища в діахронічному та синхронічному аспектах» (державний реєстраційний номер — 0112U002267, 01.12 — 01.17)
  • «Мовний та мовленнєвий матеріал у його семантичній, структурній та функціонально-стилістичній інтерпретації» (державний реєстраційний номер — 0112U002266, 01.12 — 01.17)
  • «Теорія та історія драми» (державний реєстраційний номер — 0112U002265, 01.12 — 01.16)
  • «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (державний реєстраційний номер — 0112U002264, 01.12 — 01.17)

 • Соціально-психологічний факультет:

  • «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах» (державний реєстраційний номер — 0112U002269, 01.12 — 01.17)
  • «Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності» (державний реєстраційний номер — 0112U002257, 01.12 — 01.22)
  • «Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств Поліського регіону» (державний реєстраційний номер — 0112U007421, 12.12 — 12.22)
  • «Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами» (державний реєстраційний номер — 0112U007422, 01.13 — 12.23)
  • «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер — 0114U003867, 10.14 — 10.19)

 • Природничий факультет:

  • «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262, 01.12 — 01.22)
  • «Алкіліденфосфорани і фосфонієві солі: реакційна здатність та використання в синтезі фізіологічно активних сполук і рідких кристалів» (державний реєстраційний номер — 0112U002261, 01.12 — 12.14)
  • «Гібридизаційні процеси та їх еволюційне значення у безхребетних на прикладі модельних груп дощових червів та легеневих молюсків» (державний реєстраційний номер — 0112U002259, 01.12 — 01.17)
  • «Класифікація екосистем Українського Полісся» (державний реєстраційний номер — 0112U002260, 01.12 — 01.16)
  • «Структурно-функціональна мінливість популяцій прісноводних молюсків в умовах антропогенних зрушень навколишнього середовища» (державний реєстраційний номер — 0113U004845, 08.13 — 08.18)
  • «Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі» (державний реєстраційний номер — 0112U002263, 01.12 — 01.17)

 • Фізико-математичний факультет:

  • «Кільцеві відображення і класи Орліча-Соболєва» (державний реєстраційний номер — 0115U002082, 02.15 — 12.16)