Публічна інформація університету

Загальна

Статут університету (pdf)
Колективний договір (pdf)
Про структуру університету (pdf)
Правила внутрішнього розпорядку (pdf)
Графік навчального процесу на 2021–2022 н. р. (pdf)
Правила прийому до університету
Кодекс академічної доброчесності університету (pdf)
Стратегічний план розвитку університету на період з 2020 по 2025 р. (pdf)
Звіт ректора університету за 2020 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2019 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2018 рік (pdf)
Стратегія інтернаціоналізації університету на 2020–2024 роки (pdf)
Концепція виховної роботи (pdf)
Працівники, які мають більше п’яти наукових публікацій у Scopus або Web of Science (pdf)
Працівники, які мають призові місця на міжнародних змаганнях зі спорту (pdf)
Працівники, які мають види і результати професійної діяльності 5 і більше пунктів (pdf)
Працівники, під керівництвом яких здобуто дипломи переможців культурно-мистецьких проектів (pdf)
Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти в умовах карантину (pdf)
Анотації дисциплін (pdf)
Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін 2021 р. (pdf)
Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2022–2023 н. р. (pdf)
Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2021–2022 н. р. (pdf)

Положення

Про організацію освітнього процесу (pdf)
Про приймальну комісію університету (pdf)
Про освітні програми (pdf)
Про раду докторів (pdf)
Про науково-методичну раду університету (pdf)
Про наукову школу (pdf)
Про науковий центр (pdf)
Про наукову лабораторію (pdf)
Про протидію плагіату (pdf)
Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Про студентське самоврядування університету (pdf)
Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (pdf)
Про студентський науковий гурток і проблемну групу (pdf)
Про студентський гуртожиток університету (pdf)
Про переведення здобувачів вишої освіти на вакантні місця державного замовлення (pdf)
Про Екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти (pdf)
Про відділ моніторингу якості освіти (pdf)
Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (pdf)
Про стипендіальну комісію (pdf)
Про порядок використання коштів, для надання матеріальної допомоги та заохочення (pdf)
Про щорічне рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників (pdf)
Про атестацію педагогічних працівників (pdf)
Про проведення атестації працівників бібліотеки (pdf)
Про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про виїзди за кордон працівників та осіб, що навчаються в університеті (pdf)
Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень ЗВО (pdf)
Про курсову роботу (pdf)
Про навчання студентів за індивідуальним графіком (pdf)
Про порядок перезарахування освітніх компонент та визначення академічної різниці (pdf)
Про практики здобувачів вищої освіти (pdf)
Про апеляцію результатів контрольних заходів (pdf)
Про відшкодування коштів держаного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (pdf)
Про навчальну лабораторію «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про експертну раду при навчальній лабораторії «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про проведення Відкритої Спартакіади-Франкіади (pdf)
Про ректорський контроль якості підготовки ЗВЛ (pdf)
Про кваліфікаційну (дипломну) роботу (pdf)
Про діяльність наставника академгруп (pdf)
Про охорону праці та безпеку життєдіяльності (pdf)
Про службу охорони праці (pdf)
Про порядок проведення навчання з питань охорони праці (pdf)
Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (pdf)
Про запобігання та протидію булінгу (pdf)
Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (pdf)
Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (pdf)
Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (pdf)
Про порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів університету (pdf)
Про комісію з питань академічної доброчесності (pdf)
Про Раду молодих учених (pdf)
Про нагороди університету (pdf)
Про навчально-методичний комплекс освітньої компоненти (pdf)
Про облікову політику університету (pdf)
Про Науковий ліцей (pdf)
Про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, додатків до них та академічних довідок (pdf)
Про планування, норми, облік робочого часу й рейтингування науково-педагогічних працівників (pdf)
Інструкція з діловодства (pdf)