Публічна інформація університету

Вибори ректора

Оголошення про вибори (pdf)
Оголошення про Конкурс на заміщення посади ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка (pdf)
Наказ МОН Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка (pdf)
Наказ Про організацію виборів ректора (pdf)
Лист Про проведення виборів ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка (pdf)
Положення Про виборчу комісію з виборів ректора (pdf)
Положення Про порядок обрання ректора (pdf)
Положення Про організаційний комітет з проведення виборів ректора (pdf)
Положення Про порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора (pdf)
Положення Про порядок акредитації та роботи представників ЗМІ на виборах ректора (pdf)
Положення Про порядок обрання представників із числа штатних працівників для участі у виборах ректора (pdf)
Положення Про порядок обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора (pdf)
Протоколи Організаційного комітету (rar)
Протоколи Виборчої комісії (rar)
Графік зборів студентів (pdf)
Графік обрання представників із числа студентів (pdf)
Графік виборів представників штатних працівників (pdf)
Графік проведення зустрічей претендентів на посаду ректора (pdf)
Список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора (pdf)
Документи, що посвідчують особу виборця на виборах ректора (pdf)
Програма претендента на посаду ректора Вискушенка Д. А. (pdf)
Програма претендента на посаду ректора Киричук Г. Є. (pdf)
Програма претендента на посаду ректора Уваєвої О. І. (pdf)
Результати виборів (pdf)

Загальна

Статут університету (pdf)
Колективний договір (pdf)
Правила внутрішнього розпорядку (pdf)
Графік навчального процесу на 2023–2024 н. р. (pdf)
Правила прийому до університету
Кодекс академічної доброчесності університету (pdf)
Стратегія розвитку університету на 2024–2028 рр. (pdf)
Звіт ректора університету за 2023 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2022 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2021 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2020 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2019 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2018 рік (pdf)
Стратегія інтернаціоналізації університету на 2024–2028 роки (pdf)
Стратегія цифрової трансформації університету на 2024–2028 роки (pdf)
Концепція виховної роботи (pdf)
Працівники, які мають більше п’яти наукових публікацій у Scopus або Web of Science (pdf)
Працівники, які мають призові місця на міжнародних змаганнях зі спорту (pdf)
Працівники, які мають види і результати професійної діяльності 5 і більше пунктів (pdf)
Працівники, під керівництвом яких здобуто дипломи переможців культурно-мистецьких проектів (pdf)
Порядок організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із використанням технології дистанційного навчання (pdf)
Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін 2023 р. (pdf)
Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін 2022 р. (pdf)
Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін 2021 р. (pdf)
Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2024–2025 н. р. (pdf)
Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2023–2024 н. р. (pdf)
Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2023–2024 н. р. магістри 2023 р. вступу (pdf)

Фінанси

Бюджетна пропозиція на 2024 рік (pdf)
Звіт про фінансові результати за 2023 рік (pdf)
Фінансовий звіт про діяльність університету за 2023 рік (pdf)
Фінансовий звіт про діяльність університету за 2022 рік (pdf)
Фінансовий звіт про діяльність університету за 2021 рік (pdf)
Фінансовий звіт про діяльність університету за 2020 рік (pdf)
Кошторис університету на 2024 рік (pdf)
Кошторис університету на 2023 рік (pdf)
Кошторис університету на 2022 рік (pdf)
Кошторис університету на 2021 рік (pdf)
Кошторис університету на 2020 рік (pdf)
Зведений штатний розпис університету з 01.01.2024 року (pdf)
Зведений штатний розпис університету з 01.01.2023 року (pdf)
Зведений штатний розпис університету з 01.01.2022 року (pdf)
Зведений штатний розпис університету з 01.01.2021 року (pdf)
Зведений штатний розпис університету з 01.01.2020 року (pdf)
Річний план закупівель на 2020 рік (pdf)
Реквізити та рахунки для оплати послуг університету (pdf)
Наказ про перелік платних послуг, які можуть надаватись університетом (pdf)
Наказ про встановлення вартості за послуги (pdf)
Положення про порядок нарахування та сплати пені за прострочення плати за надання освітніх послуг (pdf)
Розмір плати за навчання
Про підвищення розміру плати за навчання на офіційно визначений рівень інфляції (pdf)

Положення

Про організацію освітнього процесу (pdf)
Про приймальну комісію університету (pdf)
Про освітні програми (pdf)
Про Раду докторів наук (pdf)
Про науково-методичну раду університету (pdf)
Про наукову школу (pdf)
Про науковий центр (pdf)
Про наукову лабораторію (pdf)
Про протидію плагіату (pdf)
Про студентське самоврядування університету (pdf)
Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (pdf)
Про студентський науковий гурток і проблемну групу (pdf)
Про студентський гуртожиток університету (pdf)
Про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення (pdf)
Про Екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти (pdf)
Про відділ моніторингу якості освіти (pdf)
Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (pdf)
Про стипендіальну комісію (pdf)
Про порядок використання коштів, для надання матеріальної допомоги та заохочення (pdf)
Про щорічне рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників Житомирського державного університету «Науковець року» (pdf)
Про атестацію педагогічних працівників (pdf)
Про проведення атестації працівників бібліотеки (pdf)
Про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень ЗВО (pdf)
Про курсову роботу (pdf)
Про навчання студентів за індивідуальним графіком (pdf)
Про порядок перезарахування освітніх компонент та визначення академічної різниці (pdf)
Про практики здобувачів вищої освіти (pdf)
Про апеляцію результатів контрольних заходів (pdf)
Про відшкодування коштів держаного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (pdf)
Про навчальну лабораторію «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про експертну раду при навчальній лабораторії «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про проведення Відкритої Спартакіади-Франкіади (pdf)
Про ректорський контроль якості підготовки ЗВЛ (pdf)
Про кваліфікаційну (дипломну) роботу (pdf)
Про діяльність наставника академгруп (pdf)
Про охорону праці та безпеку життєдіяльності (pdf)
Про службу охорони праці (pdf)
Про порядок проведення навчання з питань охорони праці (pdf)
Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (pdf)
Про запобігання та протидію булінгу (pdf)
Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (pdf)
Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (pdf)
Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (pdf)
Про порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів університету (pdf)
Про комісію з питань академічної доброчесності (pdf)
Про Раду молодих учених (pdf)
Про нагороди університету (pdf)
Про навчально-методичний комплекс освітньої компоненти (pdf)
Про облікову політику університету (pdf)
Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, додатків до них, академічних довідок та довідок про виконання освітньо-наукової програми (pdf)
Про планування, норми, облік робочого часу й рейтингування науково-педагогічних працівників (pdf)
Про відділ аспірантури і докторантури (pdf)
Про сайт (pdf)
Про електрону бібліотеку (pdf)
Про бібліотеку (pdf)
Правила користування бібліотекою (pdf)
Інструкція з діловодства (pdf)
Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу (pdf)
Про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (pdf)
Про тендерний комітет (pdf)
Про загальні збори (конференцію) трудового колективу (pdf)
Про Олімпіаду (pdf)
Про розгляд звернень громадян та організація їх прийому (pdf)
Про хаб освітніх інновацій «SATTELITE» (pdf)
Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (pdf)
Про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (pdf)
Про агробіологічну станцію (pdf)
Про дуальну форму здобуття вищої освіти (pdf)
Номенклатура справ на 2024 рік (pdf)
Про отримання і використання благодійних внесків (pdf)