Публічна інформація університету

Загальна

Статут університету (pdf)
Колективний договір (pdf)
Про структуру університету (pdf)
Правила внутрішнього розпорядку (pdf)
Графік навчального процесу на 2020-2021 н. р. (pdf)
Правила прийому до університету
Кодекс академічної доброчесності університету (pdf)
Стратегічний план розвитку університету на період з 2020 по 2025 р. (pdf)
Звіт ректора університету за 2018 рік (pdf)
Звіт ректора університету за 2019 рік (pdf)
Стратегія інтернаціоналізації університету на 2020-2024 роки (pdf)
Концепція виховної роботи (pdf)
Працівники, які мають більше п’яти наукових публікацій у Scopus або Web of Science (pdf)
Працівники, які мають мають призові місця на міжнародних змаганнях зі спорту (pdf)
Працівники, які мають види і результати професійної діяльності 5 і більше пунктів (pdf)
Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти в умовах карантину (pdf)
Анотації дисциплін (pdf)

Положення

Положення про організацію освітнього процесу (pdf)
Положення про приймальну комісію університету (pdf)
Положення про освітні програми (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Про наукову школу (pdf)
Про науковий центр (pdf)
Про наукову лабораторію (pdf)
Про протидію плагіату (pdf)
Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Про студентське наукове товариство (pdf)
Про студентський науковий гурток і проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення (pdf)
Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Про стипендіальну комісію (pdf)
Положення про порядок використання коштів, для надання матеріальної допомоги та заохочення (pdf)
Про щорічне рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників (pdf)
Про атестацію педагогічних працівників (pdf)
Про проведення атестації працівників бібліотеки (pdf)
Про визначення рейтингу кафедр (pdf)
Про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (pdf)
Про виїзди за кордон працівників та осіб, що навчаються в університеті (pdf)
Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень ЗВО (pdf)
Про курсову роботу (pdf)
Про навчання студентів за індивідуальним графіком (pdf)
Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці (pdf)
Про практику здобувачів вищої освіти (pdf)
Про апеляцію результатів контрольних заходів знань студентів (pdf)
Про відшкодування коштів держаного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (pdf)
Про навчальну лабораторію «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про експертну раду при навчальній лабораторії «Центр молодіжної політики» (pdf)
Про проведення Відкритої Спартакіади-Франкіади (pdf)
Про ректорський контроль рівня знань студентів (pdf)
Про кваліфікаційну (дипломну) роботу (pdf)
Про діяльність наставника академгруп (pdf)
Про охорону праці та безпеку життєдіяльності (pdf)
Про службу охорони праці (pdf)
Про порядок проведення навчання з питань охорони праці (pdf)
Про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (pdf)
Про запобігання та протидію булінгу (pdf)
Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачави вищої освіти (pdf)
Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (pdf)
Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету (pdf)
Про порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів університету (pdf)