Публічна інформація університету

Загальна

Статут університету (pdf)
Колективний договір (pdf)
Правила внутрішнього розпорядку (pdf)
Положення про організацію освітнього процесу (pdf)
Графік навчального процесу на 2017-2018 н. р. (pdf)
Правила прийому до університету
Положення про приймальну комісію університету (pdf)
Склад керівних органів
Стратегічний план розвитку університету на період з 2013 по 2018 р. (pdf)
Кодекс академічної доброчесності університету (pdf)
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (pdf)
Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах (pdf)
Звіт ректора університету за 2016 рік (pdf)
Положення про номінацію «Науковець року» (pdf)
Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20.02.2014 р. (pdf)

Інше

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (pdf)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб (pdf)
Положення про раду докторів (pdf)
Положення про науково-методичну раду університету (pdf)
Положення про наукову школу (pdf)
Положення «Протидія плагіату в університеті» (pdf)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (pdf)
Положення про студентське самоврядування університету (pdf)
Положення про студентське наукове товариство (pdf)
Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
Положення про студентський гуртожиток університету (pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в університететі (pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (pdf)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (pdf)
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти (pdf)
Програма заходів із забезпечення якості освіти в університеті (pdf)
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування (pdf)
Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2017 р. (pdf)
Тестування «Рівень задоволеності студентів якістю навчально-виховного процесу в університеті» (rar)
Перелік наукових публікацій працівників в Scopus, або Web of Science Core Collection (pdf)