Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 

Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка веде свою історію від 15 серпня 1949 року, коли було відкрито Житомирський державний учительський інститут іноземних мов з дворічним терміном навчання, який вже за два місяці було реорганізовано в навчальний заклад із трирічним терміном навчання. Фахова підготовка вчителів здійснювалася на трьох факультетах: англійської (декан В. Костильов), німецької (декан К. Бакулін) та французької мов (декан І. Драган). Першими викладачами інституту стали випускники вищих навчальних закладів Києва (Т. Александровська, М. Горкун, Н. Козлова, О. Мірощенко; Одеси: В. Сердюк), та інших міст (Т. Дубенецька, Р. Гуревич, В. Сасіна). У 1950 році при інституті було відкрито заочне відділення, а в 1951 факультет французької мови переведено до м. Біла Церква та м. Горлівка. З 1954 року в учительському інституті іноземних мов запроваджено чотирирічний термін навчання і відновлено факультет французької мови. Тоді ж були створені і відповідні кафедри. Директором інституту було призначено кандидата історичних наук І. Шевченка.

У 1955 р. Житомирський педагогічний інститут іноземних мов було приєднано як окремий факультет з двома відділеннями — англійської та німецької мов — до Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. У такому статусі факультет проіснував до 1956 року. А вже наступного року його фахівці почали працювати у складі філологічного факультету і готувати вчителів з англійської або німецької мови як другої спеціальності, а на фізико-математичному факультеті — фізиків з другою спеціальністю — «Англійська мова».

У 1962-1963 навчальному році, тепер вже на базі філологічного факультету, повторно створено факультет іноземних мов з чотирирічним терміном навчання і двома відділеннями: англійської та французької мов. Його деканом став доцент В. Ю. Костильов, а пізніше факультет очолювали доценти Л. І. Житкевич, Л. І. Кобзар, В. М. Пітінов, В. І. Пилипчук, В. Є. Литньов, А. Е. Левицький, О. Є. Мисечко, професор А. В. Сингаївська.

З 1975 р. на факультеті іноземних мов упроваджено п’ятирічний термін навчання. Тут готували спеціалістів з англійської (як першої спеціальності) та німецької (як другої спеціальності) мов. З 2003 року розпочалася підготовка спеціалістів за спеціальністю «Переклад» денної і заочної форм навчання.

У 2006 р. на базі факультету іноземних мов створено Навчально-науковий інститут іноземної філології, який очолила кандидат філологічних наук, професор. А. В. Сингаївська. З листопада 2016 року директором інституту працює кандидат філологічних наук, доцент М. В. Полховська. Заступником з навчальної роботи працює викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання Д. В. Коваль, з виховної роботи — старший викладач кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Ю. В. Лисецька.

За 70 років свого існування інститут іноземної філології підготував велику когорту висококваліфікованих спеціалістів з англійської, німецької та французької мов. Серед випускників факультету видатні вчені, викладачі вищих навчальних закладів: доктори наук, професори — Д. І. Квеселевич, А. Е. Левицький, Л. С. Монастирецький, О. Є. Мисечко; кандидати наук, доценти Н. М. Андрійчук, О. Ю. Андрушенко, І. Л. Білюк, Н. Д. Борисенко, І. М. Василюк, Л. Ф. Ваховська, С. А. Вискушенко, О. В. Гирин, Т. Ю. Григор’єва, Н. В. Дячук, А. В. Зорницький, І. В. Зорницька, В. О. Калінін, О. В. Коляда, Т. П. Ковальова, Т. В. Криворучко, А. В. Кузнєцова, І. В. Кузнєцова, Н. В. Курносова, М. Л. Ліпісівіцький, Е. Ф. Малиновський, О. М. Мосейчук, О. В. Мосієнко, Ю. М. Нідзельська, Т. М. Онопрієнко, Л. І. Павленко, М. В. Полховська, Л. П. Поліщук, Т. М. Пушкар, І. М. Рудик, І. В. Самойлюкевич, С. І. Сидоренко, Л. Л. Славова, C. Ф. Соколовська, Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська, Н. Р. Прокопчук, І. І. Савчук, Л. М. Чумак, М. О. Фант. Упродовж 2018-2019 н.р. успішно захистили кандидатські дисертації випускники інституту Д. О. Вотінова, І. В. Дмитрієва, О. О. Кодубовська, А. П. Очковська, А. В. Шугаєв, В. В. Хмара, О. І. Анхим, О. Ю. Кузьменко, Н. В. Матушевська, Н. І. Горбачова.

Нині на денному та заочному відділеннях інституту навчаються 645 студентів за такими спеціальностями першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Середня освіта (Мова і література (англійська)); Середня освіта (Мова і література (німецька)); Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша — англійська; Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша — німецька; і за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти: Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)); Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)); Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська)); Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно), Німецька та англійська мови та літератури (переклад включно)). З 2019 року відбувається набір на бакалаврський рівень вищої освіти за спеціальністю Філологія (Прикладна лінгвістика).

Навчально-науковий інститут іноземної філології займає окремий навчальний корпус № 2, в якому розташовані дирекція, кафедри та аудиторний фонд інституту. Навчальні лабораторії інституту обладнані сучасною відео- і аудіоапаратурою, мультимедійними проекторами. Вони включають кабінет синхронного перекладу; 2 комп’ютерних класи, оснащені сучасними комп’ютерами, сканерами, принтерами, ксероксом; 5 лекційних аудиторій з мультимедійною апаратурою; аудиторії для проведення практичних занять; відділ бібліотеки з книгосховищем, які обслуговують студентів і викладачів інституту.

Викладачі інституту підтримують тісний зв’язок з освітянами міста й області, здійснюють наукове керівництво міським методичним об’єднанням вчителів іноземних мов, регулярно беруть участь у проведенні обласної та міської олімпіад школярів з англійської та німецької мов. Професорсько-викладацький склад всіх кафедр інституту активно співпрацює з Малою академією наук, зокрема проводиться консультування і рецензування учнівських наукових робіт та їх захист, відбуваються зустрічі з педагогічними колективами шкіл міста, на кафедрі міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики та германської філології та зарубіжної літератури з 2019 року працюють курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської/німецької мов та зарубіжної літератури.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу інституту здійснюється у межах кафедральних наукових тем. В інституті функціонує центр «Науково-дослідний інститут «Драматургія» (керівник кандидат філологічних наук, доцент Леонід Володимирович Закалюжний), наукові школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації», «Теорія та історія драми» Центр функціональної лінгвістики імені Д. І. Квеселевича, науково-дослідний центр «Поетика художнього твору», науково-методичний центр самопідготовки вчителів іноземної мови, науково-дослідна лабораторія «Brecht-Zentrum». Традиційним для інституту є проведення Всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, різноманітних методологічних майстерень та воркшопів з перекладу, зокрема щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті Д. І. Квеселевича «Сучасний стан та перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу», щорічного круглого столу, присвяченого пам’яті проф. А. В. Сингаївської, щорічних «Брехтівських драматургічних читань» тощо.

Студенти Навчально-наукового інституту іноземної філології постійно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з англійської та німецької мов і у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Переклад» у 2018 році стала Садловська Ольга (науковий керівник завідувач кафедри англійської філології та перекладу Н. Д. Борисенко), у 2019 році диплом І ступеня за свою наукову роботу із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) у Київському лінгвістичному університеті отримала студентка ІІ курсу другого рівня вищої освіти Климович Юлія (науковий керівник професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Л. В. Калініна), а в 2020 році у Київському лінгвістичному університеті за тією ж спеціальністю диплом І ступеня виборала Телешман Юлія, студентка І курсу другого рівня вищої освіти (науковий керівник професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Л. В. Калініна). Садловська Ольга виборола ІІІ місце на Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська мова) (2018 н.р.). Щипанська Марія, магістрантка ІІ курсу зайняла ІІІ місце за напрямом «Філологія та журналістика» у Всеукраїнському конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» у 2018 році (науковий керівник доктор філологічних наук, доцент Є. М. Васильєв). Переможцями цієї програми у 2018 році також стала Р. Тищенко (науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Андрушенко О. Ю.).

На початку 2020 року Олена Ліпісовецька, Анастасія Астрахан, студентки ІІІ курсу ННІ іноземної філології (за керівництва завідувача кафедри англійської мови Білюк І. Л.) отримали грант Житомирського міського голови для обдарованої молоді на реалізацію власного проєкту «Аудіогід визначними місцями Житомира» на 2020 рік. У 2022 році здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика (англійська мова)» беруть участь у онлайн-курсі з дослідження мови «Комп’ютерна лексикографія», організованим Львівською політехнікою/ Українським католицьким університетом за сприяння Єнського університету імені Фрідріха Шиллера, з них два здобувача є стипендіатами цієї програми.

Свої перші наукові доробки здобувачі мають змогу апробувати на студентських науково-практичних конференціях, проведення яких стало традиційним у стінах ННІ іноземної філології, наприклад, Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» (кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти); Міжнародна науково-практична студентська конференція «Професійна іншомовна підготовка в умовах глобальних комунікативних потреб» (кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання), за підсумками роботи яких щорічно виходять збірки студентських наукових праць. Окрім того, на кафедрі англійської філології та перекладу щорічно виходить збірка студентських наукових праць «Littera scripta manet», на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури — «Semper tiro» та «Нова генерація», на кафедрі англійської мови та прикладної лінгвістики — «Philological Universe».

Здобувачі ННІ іноземної філології щорічно отримають визнання за свій високий науковий та академічний потенціал від різних рівнів державних інституцій. Так, у 2022 році стипендію Верховної Ради України отримала здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми "Прикладна лінгвістика (англійська мова) Ковальчук Наталія, іменну стипендію Житомирської обласної ради імені професора Д. І. Квеселевича — здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми "Прикладна лінгвістика (англійська мова) — Нехаєнко Катерина, стипендію Міського голови — здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Англійська мова та література (переклад включно) — Лихотворик Єгор.

Навчально-педагогічні працівники ННІ іноземної філології активно співпрацюють з Британською Радою в Україні, Корпусом Миру США в Україні (у 2019 році в ННІ іноземної філології розміщувався осередок Корпусу Миру), Fullbright Ukraine (2016 рр. році на кафедрі мужкультурної комунікації та прикладної лінгвістики працювала стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта English Teaching Assistant — Amelia Oliver (Амелія Олівер), у 2019-2020 рр. на кафедрі англійської мови працювала стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта English Teaching Assistant — Kat Blehl (Кет Блехл), яка допомагала викладачам кафедри у викладанні практичного курсу англійської мови, а також організувала англомовний дискусійний клуб для студентів університету.

Викладачі ННІ іноземної філології тісно співпрацюють й реалізовують спільні проекти з Житомирською міською радою, Житомирською обласною державною адміністрацією, Житомирським обласним літературним музеєм, Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством німців «Відерґебурт», Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Черкаським державним технологічним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом, Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, Австрійською службою академічних обмінів (OEAD), Австрійським культурним форумом, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Гете-Інститутом в Україні, Брехтівським науково-дослідним центром (м. Ауґсбург, Німеччина), Брехтівським Архівом (м. Берлін, Німеччина), Сілезьким університетом (м. Катовіце, Польща), Академією Іґнатіанум (Польща), Папським університетом Яна Павла ІІ (Польща), громадською організацією «Центр суспільних комунікацій» та ін.

Робота колективу інституту спрямована на належну організацію освітньо-виховного процесу в інституті та побуту в гуртожитках: досвідчені педагоги сприяють життєвому самовизначенню і соціальному становленню, інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку студентства, реалізації його творчого потенціалу; захищають і підтримують соціально вразливу частину молоді; стимулюють органи студентського самоврядування; сприяють оздоровленню учасників навчально-виховного процесу ВНЗ; створюють умови для задоволення культурних потреб працівників, студентів. В ННІ іноземної філології щорічно проводяться традиційні виховні заходи для студентів серед яких «Посвята першокурсників», «Алло, ми шукаємо таланти», «Франкофонія», «Sound Triumph», «День студента», тиждень перекладача та тиждень ННІ іноземної філології, тижні спеціальностей, конкурс на найкращий переклад творів сучасних австрійських письменників, ярмарок смакоти «На каву до Франка», безліч профорієнтаційних заходів («Welcome to Hogwarts», пробні ЗНО з англійської та німецької мов, лінгвокраїнознавчі вікторини, дні відкритих дверей, конкурс на найкращий переклад прозових та поетичних творів, фонетичний конкурс тощо). Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у благодійних акціях, наприклад, «Від серця до серця», «Діти Сонця», «Вдячність і Перемога» та влаштовують благодійні аукціони.

Професорсько-викладацький склад ННІ іноземної філології та студентство інституту мають величезний потенціал для розвитку, зберігають свої традиції і творять нову історію.