Аспірантура та докторантура

Аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка веде свою історію від 1 вересня 1992 року, коли наказом Міністерства народної освіти України від 06.11.1991 року за № 163 вона була відкрита за 4 спеціальностями 03.00.08 — зоологія, 10.01.06 — теорія літератури, 10.02.01 — українська мова, 10.02.04 — германські мови. Протягом останніх 20 років мережа спеціальностей розширилася до 22. Щорічно рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України в аспірантурі університету відкриваються 2-3 разові та постійнодіючі спеціальності.  

У 2015 році загальна кількість аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів сягнула  понад 200 осіб.

Загалом за 24 роки діяльності аспірантури вже підготовлено 226 кандидатів наук, з них 103 кандидати педагогічних наук, 57 — філологічних, 27 — біологічних наук, 27 — філософських наук, 7 — психологічних наук, 2 кандидати наук з фізичного виховання та спорту, а також по 1 кандидату з хімічних, історичних та економічних наук.

З 2003 року в університеті успішно діє  докторантура. Наразі підготовку проходять 15 докторантів за 9 спеціальностями. За десятилітню діяльність в докторантурі університету підготовлено вже 11 докторів наук.  

Бажаючих навчатися аспірантурі та докторантурі дедалі більше, однак вступають завжди найкращі. Випускники аспірантури та докторантури нашого університету працюють не лише в стінах альма-матер, а й в інших навчальних закладах, наукових установах, організаціях України, ближнього зарубіжжя (Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Румунія), а також у США, Нідерландах, Франції, Німеччині, Великобританії, Туреччині, Єгипеті.

А тому, якщо ти  професіонал, людина яка планує своє майбутнє — приходь до нас!!!

Аспірантура

Житомирський державний університет імені Івана Франка оголошує прийом до аспірантури з відривом від виробництва (денна) на державну та контрактну форми навчання, без відриву від виробництва (заочна) — контрактну форму навчання.

Термін навчання з відривом від виробництва та без відриву від виробництва — 4 роки.

Підготовка докторів філософії через аспірантуру буде проводитися за такими спеціальностями:

Вступники подають такі документи:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Вступні екзамени будуть проводитися з 1 по 10 серпня 2019 року.

Документи приймаються з 3 по 31 липня 2019 року за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
відділ аспірантури та докторантури, каб. 204;
тел. +380 412 43-11-95

Докторантура

Житомирський державний університет імені Івана Франка оголошує прийом до докторантури з відривом від виробництва (денна) на державну та контрактну форми навчання.

Термін навчання — 2 роки.

Підготовка докторів наук через докторантуру буде проводитися за такими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 031 Релігієзнавство
 • 033 Філософія

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей).

Вступники подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • письмову характеристику-відгук наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • розгорнутий план дисертаційного дослідження;
 • список опублікованих наукових праць (окремо публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науко метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені фіксуються; фахові статті, які опубліковані у виданнях України; тези доповідей, монографії тощо) та винаходів (які підготовлено після захисту кандидатської дисертації);
 • особову картку з обліку кадрів (форма П-2);
 • довідку з основного місця роботи;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста та магістра (особи які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та додаток до диплома;
 • копії дипломів:
  • про присудження наукового ступеня кандидата наук чи доктора філософії (особи, які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому);
  • про присвоєння вченого ступеня доцента або професора (особи, які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому).
 • витяг із протоколу засідання кафедри про результати співбесіди (обговорення матеріалів дисертаційного дослідження) та рекомендацію в докторантуру;
 • копії: ідентифікаційного коду; паспорта; трудової книжки (завірену у відділі кадрів за місцем роботи);
 • копія військового квитка (посвідчення);
 • рекомендацію вченої ради установи, яка направляє на навчання в докторантуру;
 • угоду про підготовку в аспірантурі від установи, яка направляє докторанта (цільова підготовка);
 • п’ять кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

Документи приймаються за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
відділ аспірантури та докторантури, каб. 204;
тел. +380 412 43-11-95

Кандидатські іспити

Документи приймаються:

 • в осінню сесію — з 1 вересня до 20 жовтня поточного року.
 • у весняну сесію — з 1 лютого до 20 березня поточного року.

Щорічно кандидатські іспити проводять у весняну (квітень-травень) та осінню (листопад-грудень) сесії.

Кандидатські іспити мають право складати громадяни України, які мають вищу освіту.

Особи, які здобули відповідну освіту за межами України повинні подавати нострифіковані дипломи про вищу освіту.

Перелік документів для складання кандидатських іспитів:

 1. заяву на ім’я ректора;
 2. довідку з основного місця роботи;
 3. список опублікованих наукових праць та винаходів, завірених вченим секретарем (особи, які складають іспити зі спеціальностей);
 4. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та вкладиш;
 5. копії: ідентифікаційного коду; паспорта;
 6. лист-клопотання установи, яка направляє для складання кандидатських іспитів (за наявності);
 7. реферат для складання кандидатського іспиту (подають на кожний іспит окремо та заздалегідь);
 8. оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів (особи, які складають іспити зі спеціальностей);
 9. додаткову програму зі спеціальності (особи, які складають іспити зі спеціальностей);
 10. витяг про затвердження теми дисертаційного дослідження (особи, які складають іспити з іноземної мови, додаткові та зі спеціальностей).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Програми підготовки до кандидатського іспиту знаходять на відповідних кафедрах.

Документи приймаються за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
відділ аспірантури та докторантури, каб. 204;
тел. +380 412 43-11-95