Аспірантура та докторантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Житомирському державному університеті імені Івана Франка здійснюється через аспірантуру та докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 283.

Навчання в аспірантурі відбувається за очною (денною, вечірньою) та заочною формами здобуття освіти.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Усі аспіранти незалежно від форми здобуття освіти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта (ад’юнкта) та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи).

Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка веде свою історію з 1992 року, коли наказом Міністерства народної освіти України від 06.11.1991 року за № 163 вона була відкрита за 4 спеціальностями. За 30 років діяльності аспірантури підготовлено понад 450 кандидатів наук з різних галузей.

Сьогодні підготовка здобувачів здійснюється за 12 спеціальностями та 16 освітньо-науковими програмами.

Нині акредитовано 11 освітніх програм підготовки здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, а саме:

 • Загальна педагогіка та історія педагогіки, спеціальність 011 Освітні педагогічні науки.
 • Теорія та методика навчання мови (українська мова), спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).
 • Теорія та методика навчання (математика), спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).
 • Теорія і методика професійної освіти, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
 • Релігієзнавство, спеціальність 031 Релігієзнавство.
 • Історія України, спеціальність 032 Історія та археологія.
 • Соціальні філософія та філософія історії, спеціальність 033 Філософія.
 • Українська література, спеціальність 035 Філологія.
 • Теорія літератури, спеціальність 035 Філологія.
 • Вікова та педагогічна психологія, спеціальність 053 Психологія.
 • Математичний аналіз, спеціальність 111 Математика.

З 2003 року в університеті успішно діє докторантура. Наразі підготовка здійснюється за 5 спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 015 Професійна освіта
 • 031 Релігієзнавство
 • 033 Філософія
 • 035 Філологія

Нормативні документи

Аспірантура

Житомирський державний університет імені Івана Франка оголошує прийом до аспірантури на денну та вечірню форми навчання за рахунок видатків державного бюджету та кошти юридичних чи фізичних осіб.

Термін навчання — 4 роки.

Підготовка докторів філософії через аспірантуру буде проводитися за такими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки / Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Теорія та методика навчання (Математика)
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Теорія та методика навчання (Українська мова)
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) / Теорія та методика навчання (Фізична культура)
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Теорія і методика професійної освіти
 • 017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт
 • 031 Релігієзнавство / Релігієзнавство
 • 032 Історія та археологія / Історія України
 • 033 Філософія / Соціальна філософія та філософія історії
 • 035 Філологія / Українська література
 • 035 Філологія / Теорія літератури
 • 053 Психологія / Педагогічна та вікова психологія
 • 061 Журналістика / Журналістика
 • 091 Біологія та біохімія / Біологія
 • 111 Математика / Математичний аналіз
 • 281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування

Вступники подають такі документи:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Документи приймаються з:

 • з 10 по 14 квітня 2023 року
 • з 3 по 28 липня 2023 року

Вступні екзамени будуть проходити:

 • з 15 по 26 квітня 2023 року
 • з 31 липня по 11 серпня 2023 року

Початок навчання:

 • з 1 травня 2023 року
 • з 1 вересня 2023 року

Прийом документів за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
відділ аспірантури та докторантури, каб. 204;
тел. +380 412 43-11-95

Докторантура

Житомирський державний університет імені Івана Франка оголошує прийом до докторантури на денну державну та контрактну форми навчання.

Термін навчання — 2 роки. Документи приймаються з 1 травня по 30 червня 2023 року. Зарахування на навчання з 1 вересня 2023 року.

Підготовка докторів наук через докторантуру буде проводитися за такими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 031 Релігієзнавство
 • 033 Філософія
 • 035 Філологія

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей).

Вступники подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • письмову характеристику-відгук наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • розгорнутий план дисертаційного дослідження;
 • список опублікованих наукових праць (окремо публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науко метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені фіксуються; фахові статті, які опубліковані у виданнях України; тези доповідей, монографії тощо) та винаходів (які підготовлено після захисту кандидатської дисертації);
 • особову картку з обліку кадрів (форма П-2);
 • довідку з основного місця роботи;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста та магістра (особи які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та додаток до диплома;
 • копії дипломів:
  • про присудження наукового ступеня кандидата наук чи доктора філософії (особи, які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому);
  • про присвоєння вченого ступеня доцента або професора (особи, які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому).
 • витяг із протоколу засідання кафедри про результати співбесіди (обговорення матеріалів дисертаційного дослідження) та рекомендацію в докторантуру;
 • копії: ідентифікаційного коду; паспорта; трудової книжки (завірену у відділі кадрів за місцем роботи);
 • копія військового квитка (посвідчення);
 • рекомендацію вченої ради установи, яка направляє на навчання в докторантуру;
 • угоду про підготовку в аспірантурі від установи, яка направляє докторанта (цільова підготовка);
 • п’ять кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

Прийом документів за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
відділ аспірантури та докторантури, каб. 204;
тел. +380 412 43-11-95