Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 

Навчально-науковий інститут педагогіки засновано в квітні 2007 року на базі педагогічного факультету, який бере свій початок з відкритого у 1956 році факультету підготовки вчителів початкових класів Бердичівського педагогічного інституту. Навчально-науковий інститут педагогіки очолює доцент В. Є. Литньов. Сьогодні в ННІ педагогіки здобувають вищу освіту 1 330 студентів, з них: 630 — денної і 700 — заочної форм навчання. Ми готуємо викладачів педагогіки для вищих навчальних закладів, вчителів початкових класів і вихователів дошкільних закладів, викладачів хореографії і музики, вчителів англійської мови й образотворчого мистецтва, інформатики для початкової школи і дошкільних навчальних закладів, практичних психологів. Випускники отримують дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Викладання спеціальних навчальних дисциплін забезпечують такі кафедри: кафедра педагогіки; кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій; кафедра лінгвометодики та культури фахової мови; кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання; кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті.

Загальнонаукові предмети ведуть інші кафедри університету. В ННІ педагогіки працюють професори О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, Г. П. Васянович, С. С. Витвицька, О. В. Вознюк, М. М. Заброцький, К. Я. Климова, О. П. Поліщук, В. В. Обозний, О. Н. Демянчук; Народні артисти України М. С. Гузун і Т. І. Гузун, 75 доцентів і кандидатів наук. Важливу роль у навчальній роботі відіграють добре обладнані кабінети технологій виховного процесу, української мови, музичного виховання, образотворчого мистецтва, сучасних комп’ютерних технологій та інші. Щороку студенти інституту є переможцями у різних номінаціях міжнародних, республіканських і обласних конкурсів і олімпіад. Кожен наш студент має можливість проходити практику в МДЦ «Артек», ВДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) та інших дитячих таборах біля Азовського і Чорного морів. Значних успіхів досягли народні колективи художньої самодіяльності: фольклорний ансамбль «Калина», оркестр народних інструментів (худ. кер. В. В. Рутецький), вокальний ансамбль «Елегія» (худ. кер. В. В. Сичевська), танцювальний ансамбль «Юність» (худ. кер. проф. М. С. Гузун і Т. І. Гузун). Неодноразовими переможцями на всеукраїнських виставках «Освіта» є члени творчих лабораторій і гуртків інституту. Проживають студенти в сучасному гуртожитку. Традицією колективу стали конкурси: педагогічної майстерності, на краще виконання дитячої пісні, виробів рукоділля та іграшки. За 50 років плідної життєдіяльності наш колектив підготував понад 6 000 високопрофесійних педагогів і практичних психологів. Наші студенти зразково навчаються й зростають патріотами, високопрофесіональними освітянами, різнобічно розвиненими і фізично загартованими фахівцями європейського рівня.

Науково-дослідна робота навчально-наукового інституту педагогіки

Пріоритетні напрями наукової роботи кафедр навчально-наукового інституту педагогіки:

  • забезпечення належного рівня якості навчально-виховного процесу, підготовка конкурентоздатної особистості, здатної до самонавчання впродовж життя;
  • забезпечення інноваційного розвитку освіти на основі модернізації її змісту та впровадження високих педагогічних технологій;
  • підвищення рівня якості результатів науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладачів;
  • виконання у встановленому порядку держбюджетних, ініціативних науково-дослідних робіт, а також робіт, які фінансуються за рахунок грантів;
  • розширення всеукраїнських та міжнародних зв’язків кафедр навчально-наукового інституту педагогіки з університетами України, Польщі, Чехії та інших країн Європи;
  • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза університетом;
  • збільшення кількості публікацій у наукометричних міжнародних базах даних;
  • модернізація молодіжної політики, забезпечення першочергової уваги студентам, науково-дослідна робота студентів, підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською молоддю;
  • ініціювання розвитку міжнародного академічного співробітництва відповідно до Програми про академічну мобільності студентів вищих навчальних закладів України Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Науково-дослідна діяльність кафедр ННІ педагогіки здійснюється в межах кафедральних тем.

Викладачі кафедри педагогіки здійснюють дослідження таких комплексних тем: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (Державний реєстраційний номер 0110U002110), керівник роботи — професор О. А. Дубасенюк; «Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди» (Державний реєстраційний номер 0110U002112); «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (Державний реєстраційний номер 0110U002112), керівник робіт — професор О. Є. Антонова; «Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти» (Державний реєстраційний номер 0110U002274), керівник роботи — професор С. С. Вітвицька.

Колектив кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій проводить дослідження кафедральної колективної теми «Впровадження освітніх інновацій у систему підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи» (Державний номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112U00225, термін виконання 01.12–01.17), керівник проекту — професор О. В. Вознюк, заступник керівника — професор І. І. Коновальчук.

Науковий напрям науково-дослідної роботи кафедри лінгвометодики та культури фахової мови — «Креативність як необхідна умова формування науково-дослідницької та мовнокомунікативної професійної компетентностей майбутніх освітян» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112U002258, термін виконання 01.13–01.18), керівник проекту: професор К. Я. Климова.

Викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання працюють за науковим напрямом: «Проблеми і перспективи розвитку мистецької освіти в епоху глобалізації» (керівник роботи — доцент І. В. Баладинська). Також здійснюються дослідження таких комплексних тем: «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, супровідний лист № 1/567 від 02.09.2014); «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів ДНЗ та початкової школи у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу», керівник роботи — доцент Н. Є. Колесник.

Колектив кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті проводить дослідження за такими темами: «Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах США, Великої Британії в умовах інформаційного суспільства» (керівник роботи — професор І. В. Самойлюкевич).

На кафедрах навчально-наукового інституту педагогіки активно працюють наукова школа «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів», науково-дослідні лабораторії, творчі лабораторії, науково-дослідні центри. У межах наукової школи видаються журнали «Креативна педагогіка», «Андрагогічний вісник», «Нові технології навчання», а також маємо педагогічну рубрику у журналі «Українська полоністика».

Результати наукових досліджень викладачів навчально-наукового інституту педагогіки представлені у вигляді доповідей на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, всеукраїнських науково-методичних семінарах, всеукраїнських круглих столах, регіональних науково-методичних семінарах.

У навчально-науковому інституті педагогіки здійснюється спільна діяльність за участю професорсько-викладацького складу кафедр навчально-наукового інституту педагогіки та загальноосвітніх шкіл м. Житомира та закладів НМК «Полісся». Метою цієї співпраці є взаємна допомога з розв’язання завдань, що визначаються у договорах про спільну діяльність.

Кафедрою англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті зроблена заявка на волонтера Корпусу Миру США в Україні на 2013–2015 рр. Викладачі кафедри спільно з U.S. Department of State та Peace Corps of the United States є ініціаторами проведення науково-методичних семінарів для вчителів іноземної мови початкової ланки. Викладачі кафедри беруть активну участь в інноваційних он-лайн програмах професійного розвитку Британської Ради в Україні.

Баладинська І. В. є відповідальним секретарем міжнародного наукового часопису «Ucrainica Polonica» (засновники Польське наукове товариство у Житомирі, Київський державний лінгвістичний університет, Інститут славістики Польської академії наук). Баладинська І. В. увійшла до складу міжнародного наукового часопису «Studia Politologica Ucraino–Polona» (засновники МГО «Польське наукове товариство» у Житомирі, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Польська академія мистецтв і наук (Польща).

За результатами кафедральних рейтингів переможцями конкурсу в номінаціях «Науковець року» та «Молодий науковець року» Житомирського державного університету імені Івана Франка стали викладачі навчально-наукового інституту педагогіки: у номінації «Науковець року» з психолого-педагогічного напряму — професор О. А. Дубасенюк; професор О. Є. Антонова; у номінації «Науковець року» у номінації «Молодий науковець року» з психолого-педагогічного напряму — доцент Н. Є. Колесник.

Науково-дослідна робота студентів навчально-наукового інституту педагогіки — виступає одним із компонентів цілісного навчально-виховного процесу. Провідними формами організації навчально-наукової роботи Студентського наукового товариства є наукові проблемні групи (21), навчально-методичні гуртки (6) кафедр навчально-наукового інституту педагогіки. Результатами роботи студентів під керівництвом досвідчених викладачів-науковців є виступи на науково-практичних конференціях, написання кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Одним із найбільших досягнень інституту педагогіки є система підготовки кращих студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Професорсько-викладацький склад має безперечні здобутки у системі підготовки науково-педагогічних кадрів, створення авторських наукових проектів, налагодження міжнародної співпраці, організації студентської наукової роботи, що дозволяє в перспективі передбачати наступність наукових досліджень в інституті.