У відділі працюють
Корнійчук Наталія Миколаївна
Проректор з навчальної роботи
Несе відповідальність перед ректором за організацію освітнього процесу та забезпечення його якості; здійснює керівництво навчальною, організаційною роботою кафедр, факультетів та навчально-наукових інститутів; координує роботу факультетів і кафедр щодо забезпечення їх зв’язків із навчальними закладами, базами практик та державними органами освіти; організовує роботу екзаменаційних комісій; здійснює контроль за плануванням обсягів навчального навантаження та ін.
Вербовський Ігор Андрійович
Начальник навчального відділу
Організовує роботу навчального відділу, здійснює контроль за роботою екзаменаційних комісій університету, бере участь у розробці навчальних планів, робочих навчальних планів та методичних рекомендацій щодо їх розробки, готує проект наказу про організацію та планування освітнього процесу, здійснює розрахунок та розподіл навантаження по кафедрах університету, адміністратор системи «Деканат» та ін.
Бекетова Оксана Анатоліївна
Методист навчального відділу
Бере участь у розробці навчальних планів, робочих навчальних планів, відповідає за своєчасне введення та правильність в системі «Деканат» навчальних планів, організовує роботу деканатів та дирекцій по складанню розкладу навчальних занять, семестрових заліків та екзаменів і своєчасне їх введення в систему «Деканат», відповідно до робочих навчальних планів формує графік навчального процесу.
Оксентюк Ярослава Русланівна
Методист навчального відділу
Забезпечує планування, чітку організацію і проведення всіх видів практик в університеті та займається підготовкою графіка проведення ректорських контрольних робіт по університету, контролем щодо їх проведення, узагальненням та обробкою результатів, контролює наявність пунктів професійної активності викладачів: проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України».
Кравчук Вікторія Володимирівна
Методист навчального відділу
Веде поточне навантаження викладачів, здійснює контроль за його виконанням, готує семестрові та річні звіти про виконання навчального навантаження, готує проекти наказів про склад атестаційних комісій та про призначення керівників, затвердження виконавців і тем кваліфікаційних (дипломних) робіт.
Назаренко Тетяна Сергіївна
Методист навчального відділу
Секретар стипендіальної комісії університету та комісії з переведення студентів на вакантні місця державного замовлення, готує документи претендентів на здобуття іменних стипендій, готує проекти наказів про переведення студентів на індивідуальний графік навчання, про склад (зміни в складі) стипендіальної комісії університету, про склад (зміни в складі) комісії університету з переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.
Левицька Ольга Юріївна
Інспектор навчального відділу
Веде облік руху студентів університету та готує проекти наказів про рух контингенту студентів, узагальнює відомості про результати зимової та літньої заліково-екзаменаційної сесії та успішності студентів по університету та ін.
Остапенко Леся Петрівна
Методист навчального відділу