Опікунська рада університету


Громадська організація «Опікунська рада Житомирського державного університету імені Івана Франка» — громадське об’єднання, яке об’єднує на добровільних засадах вчених, вчителів та студентів, з одного боку, з другого — громадських та політичних діячів, підприємців, інших громадян, з метою сприяння розвитку національного відродження освіти в м. Житомирі, Житомирського державного університету імені Івана Франка, збереження та примноження духовної спадщини і наукових та педагогічних традицій.

ГО Опікунська рада ЖДУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», іншим чинним законодавством України та Статутом організації.

ГО Опікунська рада ЖДУ на договірній основі, на засадах добровільності, рівноправності і взаємоповаги будує свої відносини з ЖДУ, іншими закладами вищої освіти м. Житомира, бібліотеками, архівами, музеями, бюджетними і комерційними українськими і зарубіжними організаціями, міжнародними організаціями, які небайдужі до подальшого розвитку університету, до стану освіти в м. Житомирі і сприяють росту в ньому науки і культури.

ГО Опікунська рада ЖДУ може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

ГО Опікунська рада ЖДУ неприбутковою організацією.

Мета і завдання

Метою діяльності ГО Опікунська рада ЖДУ є сприяння збереженню освітянських традицій, збереженню та розвитку матеріальної бази ЖДУ, нарощуванню творчого й інтелектуального потенціалу його вчених та студентів, задоволенню і захисту їхніх законних соціальних, творчих, наукових та інших інтересів; поширенню цінностей, ідеалів відкритого громадянського суспільства.

Завданнями ГО Опікунська рада ЖДУ є:

 • виявляти і залучати до співпраці в рамках тематики ГО Опікунська рада ЖДУ наукових, громадських і політичних діячів та підприємців, які бажають сприяти розвитку освіти, впровадженню сучасних наукових технологій, вагомих наукових досліджень, розвитку та процвітанню ЖДУ, здійснювати його матеріальну підтримку;
 • співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;
 • організовувати наукові (науково-практичні) семінари та конференції, творчі зустрічі, наукові свята, надавати стипендії, творчі відрядження, консультації. Засновувати і присуджувати премії ГО Опікунська рада ЖДУ, висувати своїх кандидатів в установленому порядку на здобуття інших премій, передавати благодійні кошти ЖДУ, надавати йому матеріальну допомогу;
 • проводити мирні зібрання; організаційно і морально підтримувати громадські організації, які мають споріднену мету і завдання;
 • підтримувати та брати активну участь у наукових та культурних заходах, які проводяться ЖДУ, Житомирськими обласною та міською радами, громадськими та науковими організаціями;
 • співпрацювати з державними і громадськими творчими спілками України, партіями.

Умови та порядок набуття та припинення членства

Членами ГО Опікунська рада ЖДУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, визнають Статут ГО Опікунська рада ЖДУ та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань ГО Опікунська рада ЖДУ.

Членство в ГО Опікунська рада ЖДУ є добровільним та індивідуальним. Ніхто не може бути примушений до вступу у ГО Опікунська рада ЖДУ.

Членами ГО Опікунська рада ЖДУ можуть бути в якості колективних членів громадські об’єднання, спілки, міжнародні громадські організації, що є юридичними особами та діють на підставі чинного законодавства України.

Всі члени мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь-яких питань діяльності ГО Опікунська рада ЖДУ.

Прийом кандидата в члени ГО Опікунська рада ЖДУ здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Президії за рішенням Президії, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Президія має право відмовити у прийнятті особи в члени ГО Опікунська рада ЖДУ.

Кандидат набуває усіх прав та обов’язків члена ГО Опікунська рада ЖДУ з моменту прийняття рішення про його включення до членів ГО Опікунська рада ЖДУ, якщо інше непередбачене рішенням Президії.

Склад ГО Опікунська рада ЖДУ

 • Анічкіна Олена Василівна
 • Арешонков Володимир Юрійович
 • Галагуза Олена Володимирівна
 • Дорош-Мірошнікова Леся Володимирівна
 • Нагорняк Володимир Васильович
 • Онопрієнко Тетяна Миколаївна
 • Павлюк Надія Іванівна
 • Петронговський Роман Рафаїлович
 • Розенблат Олена Семенівна
 • Сейко Наталія Андріївна
 • Спірін Олег Михайлович
 • Чумак Володимир Валентинович
 • Шевчук Андрій Володимирович
 • Шевчук Лариса Миколаївна