On-line опитування. Якість організації навчального процесу
On-line опитування. Формування індивідуальної освітньої траєкторії
On-line опитування. Якість організації навчального процесу з використанням елементів дистанційного навчання на період карантину (І етап)
On-line опитування. Якість практичної підготовки
On-line опитування. Якість організації навчального процесу з використанням елементів дистанційного навчання на період карантину (ІІ етап)

Про відділ

Навчальний відділ є основним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво і контроль за навчальною роботою деканатів факультетів, дирекцій навчально-наукових інститутів і кафедр. Усю свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату.

Навчальний відділ відноситься до підрозділу, який функціонально й оперативно підпорядковується ректору університету, проректору з навчальної роботи університету. Діяльністю відділу керує начальник навчального відділу, який безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи університету.

Відділ займається плануванням та організацією управління навчальною роботою професорсько-викладацького і студентського складу університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, який би відповідав вимогам Закону України «Про вищу освіту», а також веде облік та звітність з питань навчальної роботи.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • організація планування навчальної роботи професорсько-викладацького і студентського складу університету;
 • розподіл, облік і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр;
 • складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
 • формування графіків навчального процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій;
 • організація атестаційних екзаменів та захистів кваліфікаційних (дипломних) робіт, контроль за їх виконанням для студентів всіх форм навчання;
 • регулювання переведення студентів на вакантні місця державного замовлення;
 • формування рейтингів успішності здобувачів вищої освіти
 • перевірка виконання навчальних планів, проведення контрольних заходів («зрізів» знань студентів, контрольних робіт, тестування) за планами і завданнями ректорату;
 • формування академічних груп, лекційних потоків, розподіл студентів на навчальні групи для проведення навчальних занять;
 • аналіз успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій та підсумкової атестації випускників;
 • розподіл аудиторій для навчальних занять згідно розкладу;
 • планування, організація і проведення всіх видів практик;
 • проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчальної роботи з працівниками деканатів факультетів, дирекцій навчально-наукових інститутів, кафедр, бібліотеки та іншими структурними підрозділами університету;
 • організація і робота з питань поновлення та переведення студентів, навчання студентів за індивідуальним графіком;
 • ведення обліку особового складу студентів за спеціальностями та освітніми програмами денної і заочної форм навчання;
 • здійснення роботи в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті в межах визначених процедур і заходів;
 • підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності університету за відповідні звітні періоди;
 • організація навчальної роботи зі студентами заочної форми навчання;
 • забезпечення навчального процесу з метою розробки та впровадження кредитно-трансферної системи, інноваційних технологій, сучасних форм та методів навчання;
 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження в навчальну роботу.

Наші контакти:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
навчальний відділ, каб. 207
тел. +380 412 43-11-50
navch@zu.edu.ua