Про відділ

Навчальний відділ є основним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво і контроль за навчальною роботою деканатів факультетів, дирекцій навчально-наукових інститутів і кафедр. Усю свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату.

Навчальний відділ відноситься до підрозділу, який функціонально й оперативно підпорядковується ректору університету, проректору з навчальної роботи університету. Діяльністю відділу керує начальник навчального відділу, який безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи університету.

Відділ займається плануванням та організацією управління навчальною роботою професорсько-викладацького і студентського складу університету, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, який би відповідав вимогам Закону України «Про вищу освіту», а також веде облік та звітність з питань навчальної роботи.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • організація планування навчальної роботи професорсько-викладацького і студентського складу університету;
 • розподіл, облік і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр;
 • складання навчальних планів і програм, робочих навчальних планів та освітніх програм навчання;
 • графіків навчального процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій;
 • державних (кваліфікаційних) екзаменів та захисту дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт, контроль за їх виконанням для студентів всіх форм навчання;
 • перевірка виконання навчальних планів, проведення контрольних заходів («зрізів» знань студентів, контрольних робіт, тестування) за планами і завданнями ректорату;
 • формування академічних груп, лекційних потоків, розподіл студентів на навчальні групи для проведення навчальних занять;
 • аналіз успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій та державної (кваліфікаційної) атестації випускників;
 • розподіл аудиторій для навчальних занять згідно розкладу;
 • проведення відповідної організаційної роботи щодо відкриття нових спеціальностей;
 • підготовка матеріалів для ліцензування та акредитації спеціальностей;
 • планування, організація і проведення всіх видів практик;
 • проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчальної роботи з працівниками деканатів факультетів, дирекцій навчально-наукових інститутів, кафедр, бібліотеки та іншими структурними підрозділами університету;
 • організація і робота з питань поновлення та переведення студентів, індивідуального плану навчання студентів;
 • ведення обліку особового складу студентів по напрямах, спеціальностях та курсах денної і заочної форм навчання;
 • підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності університету за відповідні звітні періоди;
 • організація навчальної роботи зі студентами заочної форми навчання;
 • забезпечення навчального процесу з метою розробки та впровадження кредитно-трансферної системи, інноваційних технологій, сучасних форм та методів навчання;
 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження в навчальну роботу.

У відділі працюють:

Корнійчук Наталія Миколаївна
Проректор з навчальної роботи
Григор’єва Інна Германівна
Начальник навчального відділу
Бекетова Оксана Анатоліївна
Методист відділу
Вербовський Ігор Андрійович
Методист відділу
Павлюк Надія Іванівна
Методист відділу
Якубовська Алла Вацлавівна
Інспектор відділу
Остапенко Леся Петрівна
Інспектор відділу
Усата Тетяна Ярославівна
Методист відділу

Наші контакти:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
навчальний відділ, каб. 207;
тел. +380 412 43-11-50