Відділ моніторингу якості освіти

 
Про відділ Нормативна база Працівники
 
Про відділ

Відділ моніторингу якості освіти — структурний підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка, створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення рівня підготовки фахівців шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі освітні програми.

Основними напрямками роботи відділу є:

 • удосконалення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності;
 • стратегічне планування та постійне покращенням якості вищої освіти в Університеті спільно з Вченою радою Університету;
 • поточне та перспективне планування роботи Відділу;
 • організація дієвої системи гарантії якості освіти із залученням кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів, інших структурних підрозділів закладу, керівництва, співробітників і здобувачів вищої освіти Університету;
 • контроль процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу для запобігання дискримінації учасників освітнього процесу;
 • координація процесів, пов’язаних з розробкою і впровадженням нових технологій контролю якості освіти;
 • змістове наповнення веб-сторінки Відділу на сайті Університету щодо організації та проведення моніторингових заходів та розміщення актуальної інформації з питань його роботи з метою інформування усіх учасників освітнього процесу;
 • розробка, організація та висвітлення пропозицій моніторингових заходів в Університеті;
 • перевірка обліково-звітної документації щодо організації освітнього процесу;
 • підготовка матеріалів для ліцензування Університету та акредитації освітніх програм в частині забезпечення якості освітнього процесу;
 • планування й організація проведення аудитів якості, аудитів відповідності та ефективності роботи структурних підрозділів, аналіз результатів моніторингових досліджень, підготовка аудиторських звітів, висновків, рекомендацій тощо;
 • організація проведення вибіркового контролю якості як з поточних результатів навчання здобувачів вищої освіти (впродовж семестру, в якому вивчається навчальна дисципліна), так і залишкових знань (відтермінований контроль), що проводиться у формі ректорських контрольних робіт;
 • аналіз кращих практик вітчизняних та зарубіжних освітніх закладів щодо організації освітнього процесу;
 • методична і консультативна підтримка та розробка оптимальної структури процесів освітньої діяльності, системи документації цих процесів та структурних підрозділів Університету;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, консультацій з метою підвищення професіоналізму працівників Університету з питань підвищення якості освітніх послуг;
 • надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості вищої освіти учасникам моніторингових заходів;
 • методичний супровід моніторингу якості вищої освіти Університету, ринку освітніх послуг тощо;
 • координація діяльності структурних підрозділів Університету з питань забезпечення високої якості підготовки фахівців;
 • робота по створенню інформаційного банку даних моніторингу освітнього процесу Університету;
 • визначення потенційних ризиків робочих процесів та розробка коригувальних заходів у сфері забезпечення якості та результатів, які підвищують рівень якості освітніх послуг в Університеті;
 • визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу освітнього процесу здобувачів вищої освіти, ринку праці в Україні та світі;
 • підвищення культури проведення моніторингових заходів;
 • підготовка пропозицій щодо організації навчання здобувачів вищої освіти, викладання та оцінювання їх досягнень;
 • підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час контрольних моніторингових перевірок.

Наші контакти:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
відділ моніторингу якості освіти, каб. 106
yakist@zu.edu.ua