Практики

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня і має на меті набуття здобувачем вищої освіти вмінь та професійних навичок шляхом побудови власної траєкторії навчання з можливістю поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти. Вона реалізується через проходження різних видів практики: навчальних і виробничих.

Завдання навчальних практик — ознайомити здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутньої професії, сформувати первинні професійні уміння, навички, компетентності із дисциплін загальної та професійної підготовки. Навчальні практики здобувачів вищої освіти залежно від спеціальності проводяться у структурних підрозділах університету (лабораторії, комп’ютерні класи тощо), в організаціях та установах відповідного профілю на основі договорів з базами практики. До навчальних практик відносяться навчальна археологічна практика, навчальна музейно-архівна практика, навчальна діалектологічна практика, навчальна педагогічно-психологічна, навчальна психолого-педагогічна, навчальна ознайомлювальна практика, навчальна практика з усного перекладу, навчальна практика з письмового перекладу, навчальна обчислювальна практика, навчальна практика з виготовлення навчально-методичного забезпечення, навчальна практика з іноземної мови, навчальна практика з ботаніки, навчальна практика із зоології, навчальна практика (пленер) тощо.

Завдання виробничих практик — закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані здобувачами вищої освіти в процесі вивчення теоретичних дисциплін професійної підготовки, сформувати практичні навички зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт. Виробничі практики проводяться на підприємствах, в організаціях, установах, навчальних закладах на підставі укладених договорів з урегулюванням основних питань організації роботи практикантів. До виробничих практик належать педагогічна практика, виробнича практика на підприємстві, виробнича технологічна практика, виробнича (перекладацька) практика, виробнича музейно-архівна практика, виробнича педагогічна практика у закладах дошкільної освіти, виробнича літня педагогічна практика, виробнича практика з менеджменту, виробнича практика в соціальних установах та службах тощо.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється трьома навчально-науковими інститутами та п’ятьма факультетами з врахуванням особливостей галузі, в якій буде працювати випускник після здобуття відповідної кваліфікації, та особливостей баз практик.

Здобувачі вищої освіти фізико-математичного факультету проходять практику у закладах загальної середньої, професійної і вищої освіти, фінансових установ. Особливістю практик фізико-математичного факультету є те, що вони сприяють вдосконаленню методичної складової професійної підготовки: це оволодіння знаннями методологічних і теоретичних основ методики навчання за спеціальністю, концептуальних основ структури і змісту засобів навчання, уміння застосувати знання в педагогічній діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції. Формується здатність розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування задач, моделювання об’єктів і процесів інформатизації та реалізації їх сучасними мовами програмування тощо. Розвивається дослідницька складова професійної компетентності: оволодіння науковим мисленням, умінням спостерігати й аналізувати, висунення гіпотези для вирішення завдань, виконання дослідницької роботи, аналіз наукової літератури. Практична підготовка дає змогу здобувачам вищої освіти ефективно здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання.

Здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту філології та журналістики застосовують здобуті в університеті знання, уміння і навички на базі закладів загальної середньої та вищої освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агенціях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. Для практичного застосування набутих знань здобувачі вищої освіти спеціальності 061 Журналістики створили неофіційний ТБ-канал студентів-журналістів Житомирського державного університету імені Івана Франка, де висвітлюють новини університету, роблять авторські програми, рекламні ролики некомерційного характеру.

На історичному факультеті практики відбуваються у рамках підготовки фахівців за спеціальностями, завдяки яким закріплюють теоретичні знання, формують професійні уміння та навички. Водночас практики здобувачів вищої освіти історичного факультету передбачають і науково-дослідницьку складову, що забезпечує поглиблену фахову підготовку. Базами проходження практики є заклади загальної середньої і вищої освіти, наукові центри, громадські чи приватні адміністрації, архіви, музеї, медіа-засоби, органи державної виконавчої та судової влади тощо.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту іноземної філології є важливою ланкою в системі підготовки майбутнього фахівця до практичної діяльності і спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок та вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного та письмового перекладу і педагогічної діяльності, розвиває фахові й соціокультурні компетентності, спонукає до використання знань з особливостей перекладу текстів різного спрямування. Практика сприяє розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх фахівців, їхній ерудиції, об’єктивній оцінці своїх можливостей, застосуванню різноманітних методів і прийомів перекладу текстів, сучасних комп’ютерних технологій, а також вихованню в них подальшої активності й самостійності в набутті професійних проектувальних, адаптивних, організаційних, пізнавальних умінь.

Практика на природничому факультеті передбачає отримання здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи в галузі майбутньої професії. Під час навчання здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися з роботою в лабораторіях наукових та медичних установ, на хімічних виробництвах, в навчальних закладах, у науково-дослідних установах НАН України, заказниках, заповідниках, мисливських та рибницьких господарствах, на спеціальних навчально-дослідних базах (біологічних станціях, стаціонарах), у ботанічних садах, дендропарках і зоопарках, закладах системи охорони природи та екологічного моніторингу. Важливими є екскурсії у природні біотопи поблизу університету та під час виїзних експедицій.

Під час навчання здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту педагогіки проходять навчальні та виробничі практики в найкращих закладах дошкільної та середньої освіти м. Житомира та Житомирської області, на яких знайомляться з сучасними умовами проведення освітнього процесу, вивчають функціональні обов’язки вихователів і вчителів, особливості формування дитячого колективу, поглиблюють свої знання з фахових дисциплін, оволодівають сучасними методами та формами організації навчально-виховного процесу, вдосконалюють професійні уміння та педагогічну майстерність, виробляють відповідальне ставлення до майбутньої професійної діяльності, набувають вміння та навички необхідні для подальшої самостійної роботи.

Здобувачі вищої освіти соціально-психологічного факультету проходять навчальну та виробничу практику у державних і приватних закладах. Вони здобувають професійний досвід, виконуючи обов’язки асистентів і помічників психолога, соціального працівника, менеджера та маркетолога у закладах освіти, банківської сфери, на підприємствах, лікарнях, пенітенціарних установах, соціальних службах. Фахова практика — можливість удосконалити свої уміння, визначитися із профілем професійної діяльності, зарекомендувати себе і знайти місце першої роботи.

Практику на факультеті фізичного виховання і спорту здобувачі вищої освіти проходять у дитячо-юнацьких спортивних школах і в закладах загальної середньої освіти. Під час проходження практики здобувачі вищої освіти вивчають специфіку роботи вчителя фізичної культури та тренера з обраного виду спорту, здобувають уміння поєднати теоретичні та методичні знання з компетентностями, які здобули у закладі вищої освіти, набувають вміння використовувати сучасні теоретичні основи фізичного виховання та організації спортивно-масової роботи у навчальних закладах різних типів з учнівською молоддю.

  • Факультетські/інститутські керівники практики:
Васильєва Регіна Юхимівна
Керівник практики фізико-математичного факультетуregvasil@gmail.com

аудиторія № 105 навчального корпусу № 1
Дюжева Катерина Валеріївна
Керівник практики навчально-наукового інституту філології та журналістикиr.b.ekaterina@gmail.com

аудиторія № 122 навчального корпусу № 4
Велика Аліна Михайлівна
Керівник практики навчально-наукового інституту філології та журналістикиamvelyka@gmail.com

аудиторія № 217 навчального корпусу № 4
Максимов Олександр Вікторович
Керівник практики історичного факультетуmax-84@ukr.net

аудиторія № 244 навчального корпусу № 4
Лисецька Юлія Василівна
Керівник практики навчально-наукового інституту іноземної філологіїlysetskayuliia@gmail.com

аудиторія № 21 навчального корпусу № 2
Папіжук Валентина Олександрівна
Керівник практики навчально-наукового інституту іноземної філологіїvalentina.papizhuk@gmail.com

аудиторія № 8 навчального корпусу № 2
Шевчук Світлана Юріївна
Керівник практики природничого факультетуdzhgutyk@ukr.net

аудиторія № 213 навчального корпусу № 3
Коновальчук Інна Миколаївна
Керівник практики навчально-наукового інституту педагогікиinna.konovalchuk@ukr.net

аудиторія № 605 навчального корпусу № 4
Мазяр Олег Васильович
Керівник практики соціально-психологічного факультетуmazuar.oleg2015@gmail.com

аудиторія № 702 навчального корпусу № 4
Вовченко Інна Іванівна
Керівник практики факультету фізичного виховання і спортуinna_v2012@meta.ua

аудиторія № 205 навчального корпусу № 5