Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри медико-біологічних дисциплін

Викладачі з науковим ступенем складають 67% від усього викладацького складу кафедри.

Результати наукових досліджень, що здійснюються викладачами кафедри публікуються у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. За роки роботи кафедри випущено низку друкованих видань, зокрема, монографії, навчально-методичні посібники та посібники з грифом МОН, методичні рекомендації та безліч наукових статей. З моменту створення кафедри викладачі підготували та опублікували понад 220 наукових праць.

Наукова робота кафедри здійснюється за такими науковими напрямками:

Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту

Викладачі кафедри активно працюють над вивченнями наступних питань даного напрямку:

 • «Закономірності біохімічної адаптації в процесі заняття фізичною культурою та спортом» (к.б.н., доцент Н. М. Корнійчук).

  В межах цієї тематика проводилось вивчення проблеми перебігу адаптації та формування стресостійкості студентів—спортсменів, а також діагностики резервної функції серця при прогресуючих фізичних навантаженнях у школярів середнього шкільного віку. Відповідно до цього були проаналізовані результати останніх досліджень і публікацій з даної проблеми, проведено опитування студентів-спортсменів та систематизовані і узагальнені наукові данні, щодо процесу адаптації їх до навчання в вузі та формування стресостійкості.

  Досліджено особливості резервної функції серця у дітей середнього шкільного віку, які займаються прогресуючими фізичними навантаженнями. У ході роботи встановлено, що тривала адаптація організму до фізичних навантажень забезпечується змінами активності серцево-судинної системи під час фізичних тренувань і в період їх післядії. Сумарний ефект систематично повторюваних впливів базується на такій зміні нейрогуморальних факторів, які викликають підвищення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, зростання її ефективності та продуктивності в конкретних умовах навантаження.

 • «Вивчення фізіометричних показників серцево-судинної (частоти серцевих скорочень, артеріального пульсу, артеріального тиску) та дихальної (ЖЄЛ) систем у дітей різних вікових груп, їх динаміки у ході виконання фізичних навантажень та адаптаційних процесів, що відбуваються при цьому» (к.б.н., доцент б. вч. зв. М. М. Тарадайник).

  За допомогою методу спірометрії було проаналізовано динаміку показників ЖЄЛ у дітей молодшого шкільного віку, які відвідували лише уроки фізкультури, і дітей, що відвідували секцію айкідо. Доведено, що заняття айкідо здійснюють позивний вплив на функціональний стан дихальної системи, зокрема сприяють приросту життєвої ємності легень у дітей цієї вікової категорії.

  За допомогою тестування серцево-судинної системи (безперервний біг протягом 5 хвилин, біг на 30 м. зі старту та човниковий біг 3x10 м.) вивчено зміни функціональних показників серцево-судинної системи (ЧСС, АП, АТ) у дітей середнього шкільного віку, які відвідували лише уроки фізичного виховання, та школярів, які додатково займалися в секції айкідо. За допомогою проби Кушелевського встановлено, що у дітей експериментальної групи показник якості реакції серцево-судинної системи на виконання 3 тестувань збільшився від 15.38% до 22.50%, у середньому ж на 19.15%, тоді як контрольній — від 12.00% до 16.67%, а в середньому — на 9.30%. Отже, тренувальні заняття з айкідо здійснюють позивний вплив на функціональний стан серцево-судинної системи дітей середнього шкільного віку і збільшують її адаптаційні можливості до виконання фізичних навантажень.

 • «Методика викладання анатомії людини з основами спортивної морфології» (к.б.н., доцент В. Є. Горощенко).

  Робота над даною темою допомагає студентам опанувати знаннями з анатомії людини, пов’язує навчальний матеріал із спортивною спеціалізацію студентів. Результати роботи опубліковані в методичній праці: «Тестові завдання з нормативної дисципліни анатомія людини з основами спортивної морфології».

 • «Зміни показників зовнішнього дихання у дітей різних вікових груп під впливом фізичних навантажень» (к.б.н., старший викладач Т. В. Шевчук).

  В межах цього дослідження здійснюється теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури, вивчається динаміка показників зовнішнього дихання у дітей різних вікових груп, що систематично займаються спортом. Порівнюються показники зовнішнього дихання в учнів, які відвідують лише уроки фізичного виховання, та школярів, які систематично займаються спортом. Проводиться оцінка функціонального стану дихальної системи під впливом фізичних навантажень.

 • «Вплив фітнес технологій на м’язеву та жирову масу жінок» (к.м.н., старший викладач С. М. Грищук).

  Одна з найважливіших потреб людини — фізично-активний спосіб життя, тобто систематичне виконання того чи іншого фізичного навантаження (індивідуально та правильно дозованого для кожного, враховуючи функціональні можливості організму: вік, стать, стан здоров’я та рівень тренованості). Одним із напрямків фізичного навантаження, який особливо актуальний для мешканців міст, більшість яких ведуть малорухомий спосіб життя, є фітнес-технології.

  Сьогодні існує безліч різних фітнес-технологій, що мають на меті оздоровлення та зміцнення організму. Одна з них «FitCurves» — це система тренувань (триває протягом 30 звилин), що включає в себе почергове виконання аеробних (30 с.) та анаеробних (30 с.) вправ. Виконання двох видів навантаження необхідні для організму: аеробне — зміцнює і підтримує серцево-судинну і дихальну системи, анаеробне — опорно-руховий аппарат, а також відновлює до потрібного рівня м’язеву масу. Індивідуально призначається правильне збалансоване харчування та споживання протягом дня води (30г на 1кг ваги).

  У результаті застосування фітнес-технологій нормалізується мінеральний, водно-сольовий, вуглеводний, білковий, жировий обмін, покращуються обмінні процеси не тільки в кістково-м’язевому апараті, а і у всіх внутрішніх органах.

 • «Динаміка систолічного об’єму крові в залежності від рівня тренованості студентів-спортсменів» (викладач А. М. Ляшевич).

  Метою даної роботи було вивчення залежності систолічного об’єму крові від рівня тренованості спортсменів з метою подальшого їх застосування для прогнозування функціональних можливостей спортсменів. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи організму під час занять фізичною культурою і спортом має першочергове значення у зв’язку з величезною роллю даної системи в пристосуванні до фізичних навантажень різного характеру, оптимальному функціонуванні організму в найрізноманітніших за своїм змістом умовах тренувальної і змагальної діяльності.

  Для оцінки ефективності роботи серця використовували показник систолічного об’єму крові (СОК) з урахуванням антропометричних даних реципієнта і його основних функціональних показників. Як показують результати дослідження, під час фізичних навантажень, як правило, спостерігається збільшення абсолютних значень СОК. При порівняння студентів-спортсменів 1-го та 5-го курсів було встановлено, що високими показниками СОК (вищими за фізіологічну норму у нетренованих людей — вище 70 мл.) характеризувались 94% старшокурсників та 57% першокурсників. Отримані показники дають змогу стверджувати, що під впливом систематичних фізичних навантажень спостерігаються виражені позитивні структурно-функціональні перетворення серця, які полягають у зменшенні кінцевих розмірів і об’ємів його порожнин у систолі й діастолі, зменшенні товщини задньої стінки лівого шлуночка в систолі, підвищенні скоротності серцевого м’яза й сили вигнання крові зі серця.

 • «Вивчення особливостей функціонування гепатобіліарної системи спортсменів під впливом андрогенів» (викладач І. С. Чернуха).

  Шляхом систематизації та узагальнення наукових літературних джерел було з’ясовано, що існує пряма залежність спортивних досягнень спортсмена від діяльності гепатобіліарної системи. Порушення функції вище згаданої системи призводить до серйозної дискоординації практично всіх метаболічних шляхів в організмі спортсмена, оскільки далі, по принципу ланцюжкової реакції, знижується функціональна активність інших органів і систем, що не може відображатися на працездатності організму вцілому.

  Під час досліджень було виявлено суттєві зміни середніх величин рівня кортизолу та тестостерону залежно від стану тренованості організму спортсменів. Найбільше статистично достовірне зниження середнього рівня тестостерону спостерігається в спортсменів при пікових фізичних навантаженнях. Дані результати дослідження дають змогу стверджувати про наявність зв’язку між рівнем тренованості організму спортсменів та змінами в ендокринній системі. В останні роки збільшилась кількість спортсменів, які страждають на захворювання гепатобіліарної системи. Це пов’язано з надмірними фізичними навантаженнями, нераціональним харчуванням та з безконтрольним застосуванням фармакологічних засобів.

Стратегія збереження автотрофної компоненти та малакофауни річкових екосистем України

Викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту проводять роботу над такими науковими проблемами:

 • «Вивчення фауни, екології, поширення, структури поселень прісноводних двостулкових молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у водоймах і водотоках річкових басейнів України» (к.б.н., доцент б.вч.зв. М. М. Тарадайник).

  Зокрема вивчено тенденції змін ареалів аборигенних (Unio crassus Philipsson, 1788, U. tumidus Philіpsson, 1788, U. pictorum Linnaeus, 1758 та Anodonta cygnea Linnaeus, 1758, A. anatinа Linnaeus, 1758, Pseudanоdonta complanata Rossmässler, 1835) та адвентивного (Sinanodonta woodiana Lea, 1834) видів молюсків, щільності їх поселень, розмірно-вікової та статевої структури угруповань. Досліджено явище гермафродитизму у перлівницевих та можливі причини появи гермафродитних особин у популяції. З’ясовано, що ареали аборигенних перлівницевих різко зменшились за останні десятиліття.

 • «Водорості контурних угруповань різнотипних субстратів середніх та малих річок Житомирського Полісся» (к.б.н., доцент Н. М. Корнійчук).

  Опрацьовано понад 105 проб фітомікроперифітону, проаналізовано літературні дані, щодо проблем термінології водоростевих обростань природних та штучних субстратів, з’ясовано еколого-гідрохімічний стан річок північно-західної частини Житомирського Полісся; визначено видовий склад фітомікроперифітону; обчислено динаміку чисельності та біомаси водоростевих угрупувань обростань.

 • «Кліщі роду Unionicola (Acari, Hydracarina) — симбіонти перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України» (к.б.н., старший викладач Т. В. Шевчук).

  Також наукова робота проводиться над вивченням кліщів роду Unionicola (Acari, Hydracarina) — симбіонтів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України. У результаті проведених досліджень у перлівницевих фауни України знайдено шість видів кліщів роду Unionicola (U. ypsilophora, U. intermedia, U. bonzi, U. aculeata, U. crassipes, U. hankoi). Вид U. hankoi вперше знайдений у межах України, а U. crassipes вперше зареєстровано у перлівницевих; доведено наявність вираженого статевого диморфізму на основі морфометричних досліджень основних ознак кліщів; з’ясовано особливості поширення кліщів та встановлено певні закономірності трапляння різних видів кліщів роду Unionicola в молюсках родини Unionidae із водойм і водотоків України; виявлено і систематизовано стадії розвитку кліщів.

  Результати досліджень являють собою інтерес для спеціалістів в галузі вивчення біологічного різноманіття та екології прісноводних організмів.

Дослідження фізіологічного стану провідних систем органів людини

В межах даного наукового напряму викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту проводять роботу над такими науковими проблемами:

 • «Ірідо-генетичні дослідження» (к.м.н., доцент О. О. Юмашева).

  Вивчена і систематизована вітчизняна і закордонна література по ірідогенетичним дослідженням. Проаналізовано характер специфічних міток на райдужці, які за свідоцтвами різних авторів сигналізують про спадкову слабкість органів і систем. Прослідковано зв’язок конституціонального типу людини з тою чи іншою спадковою патологією. Детально вивчені захворювання найбільш характерні для людей з лімфатичною, гематогенною, змішаною конституцією (та їх підтипами). Проведено ірідоаналіз передачі спадкових признаків і схильності до тих чи інших хвороб у декількох поколінь різних родин. Продемонстровано механізм появи спадкових знаків на райдужці по даним теоретичних досліджень Є. Вельховера, І. Дека, Б. Дженсена, В. Крівицької та ін.

 • «Вплив комбінованої дії соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчосекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину і квартину» (викладач А. М. Ляшевич) та «Вплив андрогенів на жовчосекреторну функцію печінки щурів» (викладач І. С. Чернуха).

  Зокрема досліджено вплив комбінованої дії соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчосекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину і квертину. З’ясовано вплив комбінованої дії соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчосекреторну функцію печінки. Здійснено серії гострих дослідів на щурах, які піддавалися дії соціального стресу і гіперхолестеринемії. Одержено результати середньої об’ємної швидкості секреції жовчі досліджених тварин. Досліджено вплив тестостерону на жовчосекреторну функцію печінки. З’ясовано двофазний вплив тестостерону на вміст у жовчі жовчних кислот. Здійснено серії гострих дослідів на щурах, яким вводили тестостерон пропіонат внутрішньопортально, внутрішньоочеревно та внутрішньом’язово. Одержено результати середньої об’ємної швидкості секреції жовчі досліджених тварин та концентрацію в ній 6-ти фракцій холатів.

  Дані про вплив гіперхолестеринемії на секреторну функцію печінки та вплив андрогенів на секреторну функцію печінки мають практичне значення в зв’язку з їх широким застосуванням в медичній практиці. Отримані результати про закономірності змін жовчосекреторної функції печінки під дією андрогенів, поглиблюють і розширюють знання студентів про механізми регуляції жовчоутворення, що набуває особливого значення у зв’язку зі збільшенням захворювань на жовчокам’яну хворобу і супутніми порушеннями жовчоутворювальної функції печінки у вище згаданих хворих.

 • «Розробка та впровадження методів лікування складних комбінованих вад органів сечовидільної системи у дітей» (к.м.н., доцент Д. В. Шевчук).

  В ході наукового пошуку запроваджуються сучасні малотравматичні операції, які покращують якість життя дітей із важкими захворюваннями сечовидільної системи, подовження життя, зниження інвалідизації«.

  Досліджено ефективність застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування патології нижніх сечовивідних шляхів, що призводять до нервово-м‘язової дисфункції сечового міхура у дітей. З’ясовано, що своєчасна корекція захворювань нижніх сечових шляхів дає змогу попередити ураження нирок. Здійснено аналіз літературних джерел, медичної документації відповідно до тематики дослідження, проведено більше 50 оперативних втручань при патології нижніх сечових шляхів у дітей. Одержано позитивні результати впровадження ендоскопічних методик. Впроваджено сучасні методи діагностики та лікування захворювань нижніх сечових шляхів у дітей.

  Значимість результатів — зменшення ознак хронічної ниркової недостатності, економія бюджетних коштів та коштів батьків, покращення соціальної адаптації хворих.

 • «Розробка моделі управління якістю медичної допомоги на регіональному рівні, реформування охорони здоров′я, фармакоекономічний аналіз» (к.м.н., старший викладач, Грищук С. М.).

  За результатами експертних оцінок медичних карт стаціонарних хворих ретроспективно встановлено можливість оптимізації наявного ліжкового фонду в окремих регіонах Житомирської області. Визначено, що при відсутності показів у цілодобовому стаціонарі перебували 35.1±1.9% пацієнтів, а середню тривалість лікування, яка становить 8.25±0.98 дні, можна зменшити на 0.70±0.02 дні (8.5%) без погіршення якості лікувально-діагностичного процесу.

  У результаті ретроспективного дослідження медичних карт пацієнтів, які за абсолютними показами потребували оперативного лікування гострого апендициту, встановлено, що середній час від моменту поступлення до початку операції у Новоград-Волинському міськрай ТМО становив 166±8 хвилин, що достовірно менше (р<0.05), ніж у Баранівській ЦРЛ (246±35 хвилин) та Ємільчинській ЦРЛ (274±37 хвилин).

  Визначено оптимальні показники ліжкового фонду госпітального округу на 10 тисяч населення, які становлять 35.4 ліжка (27.3 — лікарня інтенсивного лікування, 4.2 — лікарня планового лікування, 2.2 — лікарня відновного лікування, 1.7 — лікарня паліативного лікування).

 • «Забезпечення якості освітньої діяльності у медичних навчальних закладах» (к.б.н., доцент С. В. Гордійчук).

  Основні положення та результати дослідження апробовані у статтях та тезах доповідях на Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті ректора Л. Я. Ковальчука, Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Громадське здоров’я: наука та мистецтво», Всеукраїнськой науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринства: проблеми та перспективи».

  Для дослідження основних закономірностей функціонування людського організму при кафедрі створені наукова проблемна група: «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», керівники: доцент Корнійчук Н. М. та викладач Чернуха І. С. і науковий гурток: «Пульс», секція № 1, керівники: доц., к.м.н. Юмашева О. О., викладач Гирина А. А.; секція № 2: к.м.н. Грищук С. М., ст. викладач к.б.н. Гарлінська А. М.

Викладацький склад кафедри постійно приймає участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях та залучає до наукової роботи студентів. В 2017 році викладачі взяли участь в роботах конференцій:

 • VІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічні дослідження — 2017» (14-16 березня 2017 р., м. Житомир);
 • VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» (7-8 квітня 2017 р., м. Чернігів);
 • ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська спортивна наука — 2017» (11 травня 2017 р., м. Житомир);
 • ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/BioScience Advances» (18-21 квітня 2017 р., м. Київ);
 • ХVІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (19-20 квітня 2017 р., м. Київ);
 • ІІ Інтернет-конференція з міжнародною участю «Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)» (11-12 травня 2017 р., м. Луцьк);
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії» (21 квітня 2017 р., м. Київ);
 • VІІІ Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (17-20 жовтня 2017 р., м. Київ).ІХ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2017);
 • ІХ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 2017);
 • V міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (Харків, 2017);
 • Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я (Київ, 2017);
 • V науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивна хірургія та урологія дитячого віку — 2017» (6-7 квітня 2017 р., м. Київ);
 • Майстер-клас «Сучасні аспекти лікування гіпоспадії у дітей» (8 квітня 2017 р., Київ);
 • Цикл навчальних семінарів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі» (31 березня 2017 р., Київ-Житомир);
 • Конференція «Актуальные вопросы детской хирургии» (25-26 травня 2017 р., м. Гомель, Білорусь);
 • 50-а Ювілейна конференція Тихоокеанської асоціації дитячих хірургів (PAPS) (28 травня-01 червня 2017 р., м. Сіетл, США);
 • 50-а Ювілейне зібрання Європейського товариства дитячих нефрологів (6-9 вересня, 2017 р., м. Глазго, Велика Британія);
 • 15-й щорічний курс освітнього комітету Європейського товариства дитячих урологів (15-16 вересня 2017 р., м. Краків, Польща);
 • 7-й щорічний конгрес Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів, 27-29 вересня 2017 р., м. Вроцлав, Польща);
 • Майстер-клас «Хірургія та урологія дитячого віку» (19 жовтня, м. Львів);
 • Українсько-польська конференція «Дні дитячої хірургії» (19-22 жовтня 2017 р., м. Львів);
 • Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience — 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (20-22 квітня 2017 р., Тернопіль, 2017);
 • Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України». — (м. Київ, 23 березня 2017 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти». — (Житомир: ЖДУ, 21 березня 2017 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» — м. Київ — м. (Суми, 26–28 квітня 2017 р.);
 • XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) — (м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 року.);

В 2018 році викладачі взяли участь в роботах конференцій:

 • Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості», 23 лютого 2018 р. (Каунас, Литва).
 • ІХ міжнародний медичний форум, Школа головного лікаря, науково-практична конференція «Реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні: виклики сьогодення» (25–27 квітень 2018 р., Київ).
 • ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» (25–26 жовтня 2018, Житомир).
 • Proceedings of the 2nd Annual Conference «Technology transfer: innovative solutions in medicine» (30 October 2018, Tallinn, Estonia).
 • Майстер-клас Освітнього комітету Європейської асоціації дитячих урологів (Відень, Австрія, травень 2018 р.).
 • VIIІ щорічний Конгрес Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів, Брюссель, Бельгія (вересень 2018 р.).
 • ХХІV З’їзд хірургів України, Київ (вересень 2018 р.).
 • VII Хорватський Конгрес дитячих хірургів з міжнародною участю, Водіце, Хорватія (Жовтень, 2018).
 • Спортивна наука — 2018: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир, 22 травня 2018 року).
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття» (11 квітня 2018 р., м. Житомир).
 • ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» (25–26 жовтня 2018, м. Житомир).
 • Proceedings of the 2nd Annual Conference «Technology transfer: innovative solutions in medicine» (30 October 2018).
 • X Всеукраїнська науково — практична конференція «Біологічні дослідження — 2018» (14–16 березня 2018 р., Житомир).
 • Міжнародної конференції «Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним» (м. Київ, 23 травня 2018 р.).
 • Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти в Україні» (18 травня 2018 р., м. Тернопіль).
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (2–3 лютого 2018 року, м. Київ).

Фотографії з конференцій

На кафедрі діють наукові гуртки та проблемні групи: науковий гурток «Пульс» та проблемна група «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».

Отримані патенти викладачів кафедри

 • Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім’яного канатика у дітей та підлітків: Патент № 12881 UA МПК А61Р 9/14 (2006/1)
 • Спосіб лікування перитоніту. Патент № 12984 UAМПК: A61B 17/3209 (2006.01), A61K 31/14 (2006.01)
 • Спосіб лікування фімозу у дітей. Патент № 24998 UA МПК: A61B 18/12 (2006.01)
 • Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей. Патент № 37864 UA МПК (2006): A61B 18/00, A61B 18/04 (2006.01), A61B 18/12 (2006.01)
 • Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура. Патент на винахід № 102801 UA МПК (2013.01): А61В 17/00
 • Одномоментний спосіб лікування абдомінальної форми крипторхізму. Патент на винахід № 103971 UAС2 МПК (2013.01) А61В 17/00
 • Спосіб лікування інвагінації кишечнику у дітей. Патент на винахід № 112045 UA МПК (2016.01) А61В 17/00