Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентські наукові гуртки кафедри медико-біологічних дисциплін
Студентська наукова проблемна група «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»

Коло наукових інтересів проблемної групи: здоров’я людини, складові здорового способу життя, вплив фізичної культури на організм людини, профілактика шкідливих звичок, синдром набутого імунодефіциту, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, діагностика і профілактика ВІЛ-інфікування.

Метою роботи проблемної групи: «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» є підвищення рівня інформованості студентів щодо здорового способу життя; факторів, які зумовлюють формування здоров’я і негативного впливу на нього.

У роботі проблемної групи беруть участь студенти 4-го курсу. Кожне засідання проблемної групи супроводжується виступами студентів з доповідями і науковими повідомленнями. Студенти групи постійно виконують науково-дослідну роботу під керівництвом керівників групи, об’єктивно досліджують функціональні стани систем організму людини під дією фізичних вправ, реєструють та піддають аналізу фізіологічні показники тренованості в стані спокою та при фізичних навантаженнях, вивчають стани організму спортсмена: передстартові реакції, втому, відновлення. Отримані результати публікують у наукових виданнях та беруть участь в конференціях.

Заняття в групі сприяють інтелектуальному і професійному розвитку студентів, оскільки під час роботи над індивідуальною темою вони вчаться самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно підбирати матеріал для своїх доповідей. Тематика проблемної групи достатньо об’ємна, цікава і складна, тому вимагає від студентів систематичної, наполегливої і клопіткої роботи.

Студентський науковий гурток «Пульс»

Студентський науковий гурток «Пульс» являє собою творчий студентський колектив, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Керівники наукового гуртка «Пульс»: секція № 1, керівники: доц., к.м.н. Юмашева О. О., викладач Гирина А. А.; секція № 2: к.м.н. Грищук С. М., ст. викладач к.б.н. Гарлінська А. М.

До роботи в науковому гуртку «Пульс» залучені студенти 1 курсу факультету фізичного виховання та спорту.

Метою роботи студентського наукового гуртка є виявлення та залучення найбільш здібних, обдарованих і талановитих студентів, які схильні до науково-дослідної та пошукової діяльності у процесі навчання в університеті.

Зміст занять гуртка різноманітний і включає:

 • Поглиблене вивчення окремих питань навчальної програми, які викликають найбільший інтерес у студентів;
 • Ознайомлення з життям, професійною діяльністю відомих вчених;
 • Проведення відкритих занять гуртка, де студенти звітують про результати проведених досліджень, демонструють зібрані матеріали;
 • Зустрічі зі спеціалістами-практиками, науковими діячами.

На засіданнях студентського наукового гуртка «Пульс» кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту створюються сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів університету, обговорюються актуальні науково-практичні та теоретичні питання, присвячені проблемі здоров’я студентської молоді та пропаганді здорового способу життя серед студентів усіх факультетів.

У процесі діяльності наукового гуртка організовуються дискусійні клуби та цікаві тренінги, здійснюється проведення «круглих столів» та семінарів, під час яких студенти-гуртківці виступають з доповідями та науковими повідомленнями. Особлива увага на засіданнях приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальненню кращого практичного досвіду, проведенню медико-біологічних досліджень, презентаціям кращих наукових робіт, а також підготовці студентів до участі у наукових конференціях, що сприяє впровадженню результатів студентських робіт у практику, опублікуванню статей, тез доповідей у наукових журналах, збірках.

Таким чином, робота у студентському науковому гуртку та проблемній групі дозволяє студентам навчитися:

 • опанувати принципи раціонального навчання;
 • поглибити свої знання з навчальних дисциплін;
 • тренувати настирливість і силу волі;
 • раціонально використовувати час для самоосвіти;
 • виступати з доповідями і науковими повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та на конференціях;
 • набувати навички науково-дослідницької роботи;
 • наполегливо долати труднощі.