Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри медико-біологічних дисциплін
Гарлінська Алла Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук.

Інформація: народилась 10 листопада 1982 р. у Житомирі. У 2006 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. Навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ в період з 2007 по 2010 рр. У 2012 р. захистила дисертацію кандидата біологічних наук за спеціальністю «Зоологія». З 2010 по 2017 рр. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 2017 р. працює на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту ЖДУ на посаді доцента.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physinae) України» у спеціалізованій ученій раді Інституту Зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та отримала звання кандидата біологічних наук зі спеціальності «Зоологія» (26.09.2012 р.).

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2016 рік).

Інформація про стажування: з 3 листопада 2014 р. по 3 грудня 2014 р. в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, наказ № 122-к від 31.10.2014 р., тема стажування: «Методика електрофорезного дослідження молюсків підродини Physinae», посвідчення № 3 від 03 грудня 2014 р.

Кількість публікацій: 54 наукових статей та тез. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (SCOPUS).

Наукові інтереси: малакологія.

Навчальні предмети, які викладає: лікувальна фізична культура, лікувальна фізична культура і масаж, гігієна, вікова фізіологія, методика навчання «Основ здоров’я» в основній школі, методика навчання «Основ здоров’я» в початковій школі, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.

Основні друковані праці:

Корнійчук Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Інформація. В 1998 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2003 р. з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1994 року займалась боротьбою самбо та дзюдо за що була удостоєна звання майстра спорту України з боротьби самбо (16.07.2002 р.) та кандидата в майстри спорту з боротьби дзюдо (з 1997 р.).

В 2003 р вступила до цільової аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, яку закінчила в 2006 році. Робота виконувалась на базі ЖДУ та Інституту гідробіології НАНУ. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України та отримала звання кандидата біологічних наук зі спеціальності гідробіологія (10.05.2007 р.).

В 2007 році отримала посаду старшого викладача кафедри ботаніки. З 2009 року обіймає посаду завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту. В 2010 році отримала Премію Національної Академії Наук України для молодих вчених на засіданні від 24 лютого 2010 року за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів».

В 2011 році отримала премію президента, згідно Указу президента «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011» від 9 грудня 2011 р. за роботу «Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся». За результатами наукової роботи в 2011, 2012, 2013 роках була переможцем конкурсу «Науковець року 2011», «Науковець року 2012» та «Науковець року 2013» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. В лютому 2014 року стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Відмінник освіти України.

З 2018 року призначена на посаду проректора з навчальної роботи (наказ ЖДУ імені Івана Франка № 230-к від 11.05.2018 року).

Інформація про стажування: з 03 квітня 2017 р. по 05 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Використання інтерактивних технологій навчання при проведенні лекційних, лабораторних та практичних занять з дисциплін медико-біологічниго циклу у ВНЗ III–IV рівнів акредитації», довідка № 174 від 25.05.17 р.

Кількість публікацій: 83 науково-методичні публікації.

Навчальні предмети, які викладає: біологічна хімія та біохімія м’язевої діяльності, спортивна медицина, анатомія людини з основами спортивної морфології, функціональна і лабораторна діагностика у фізичному вихованні та спорті.

Основні друковані праці:

Юмашева Олександра Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук.

Інформація. У 1973 року закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова.

З 1976 по 1979 рр. навчалась в аспірантури при кафедрі очних хвороб Вінницького медичного інституту.

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Динамика морфологических и биометрических изменений глаз при циркуляже различными материалами».

У 2006 році отримала звання і диплом доцента рішенням Атестаційної колегії при Міністерстві освіти і науки України.

У листопаді і грудні 2011 року проходила стажування в очолюваному академіком М. Лібановою Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАИ України (вивчення задач лабораторного практикуму для впровадження в навчальний процес, наукову роботу кафедри, нових методик та ін.).

Інформація про стажування: з 03 квітня 2017 р. по 05 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Медико-біологічні та валеологічні основи охорони життя і здоров’я — удосконалення, оптимізація та впровадження інтерактивних технологій навчання», довідка № 170 від 25.05.17 р.

Наукові інтереси: удосконалення методів надання екстреної офтальмологічної допомоги. Поглиблене вивчення проблем екології людини, функцій і можливостей центральної нервової системи при навантаженнях, фізіологія та психологія праці.

Кількість публікацій: 30 друкованих праць, 5 раціоналізаторських пропозицій, 1 винахід (авторське свідоцтво № 927244).

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань та охорона здоров’я.

Тарадайник Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Інформація. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Наукові інтереси: вивчення фауни прісноводних двостулкових молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), поширення перлівниць і беззубок у водоймах і водотоках річкових басейнів України, тенденцій змін ареалів аборигенних (Unio Crassus Philipsson, 1788, U. Tumidus Philіpsson, 1788, U. Pictorum Linnaeus, 1758 та Anodonta Cygnea Linnaeus, 1758, A. Anatinа Linnaeus, 1758, Pseudanоdonta Complanata Rossmässler, 1835) та адвентивного (Sinanodonta Woodiana Lea, 1834) видів, щільності їх поселень, а також вікової, розмірної та статевої структури угруповань. Дослідження явища гермафродитизму у перлівницевих та причин появи гермафродитних особин у популяції.

Вивчення фізіометричних показників серцево-судинної (частоти серцевих скорочень, артеріального пульсу, артеріального тиску) та дихальної (ЖЄЛ) систем у дітей різних вікових груп, їх динаміки у ході виконання фізичних навантажень та адаптаційних процесів, що відбуваються при цьому.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2015 рік).

Кількість публікацій: більше 35 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: відновлювальні засоби у фізичному вихованні та спорті. Керівник наукового гуртка «Пульс».

Шевчук Тетяна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Інформація. в 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2010 року навчаласясь в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ імені Івана Франка. В 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Кліщі роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонти перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2013 рік).

Наукові інтереси: вивчення фауни водяних кліщів роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонтів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), їх морфологічних особливостей, поширення в молюсках родини Unionidae у річкових басейнах України. Вивчення екстенсивності та інтенсивності інвазії різних видів уніонід цими паразитами. Встановлення життєвого циклу кліщів роду Unionicola та особливостей локалізації на тілі молюсків. Дослідження негативного впливу водяних кліщів на організм перлівницевих.

Кількість публікацій: 18 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань, вікова фізіологія, педіатрія.

Основні друковані праці:

Ляшевич Альона Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Інформація. в 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти. Вчителя фізичної культури, біології, валеології і основ екології. Організатора туристичної роботи.

З 01.11.2013 р. по 31.10.2017 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини» на базі відділу загальної фізіології імені академіка Петра Богача за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі з 2013 по 2017 рр. Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології», тема: «Вплив соціального стресу і гіперхолестеринимії на жовчно секреторну функцію печінки при застосуванні корвітину».

Наукові інтереси: дослідження жовчосекреторної функції печінки.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012); Подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2015); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015); Подяка управління у справах, молоді та спорту Житомирської міської ради (2015); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України комітету з фізичного виховання та спорту (2016); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017); Почесна грамота Житомирська обласної державної адміністрації (2018), Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2018).

Кількість публікацій: 37 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (SCOPUS), 1 (Web of Science Core Collection).

Навчальні предмети, які викладає: фізіологічні основи фізичного виховання та спорту, спортивна медицина, основи медичних знань та охорона здоров’я, лікарський контроль у фізичному вихованні і спорті.

Основні друковані праці:

Чернуха Ірина Семенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Інформація. в 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.

З 01.11.2013 р. по 31.10.2017 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини» на базі кафедри фізіології та анатомії за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Інформація про стажування: навчання в аспірантурі з 2013 по 2017 рр. Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології», тема: «Вплив андрогенів на жовчносекреторну функцію печінки щурів».

Наукові інтереси: дослідження жовчносекреторної функції печінки.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2013 рік); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2017 рік).

Кількість публікацій: 28 науково-методичних праць.

Навчальні предмети, які викладає: анатомія людини з основами спортивної морфології, фізіологія людини, фармакологічні засоби відновлення фізичної працездатності, функціональна анатомія положень та рухів.

Нагороди: Подяка управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2018).

Основні друковані праці:

Шевчук Дмитро Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук, лікар-хірург дитячий вищої категорії хірургічного відділення № 2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні (основне місце роботи), лікар-уролог дитячий першої категорії консультативної поліклініки Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, обласний позаштатний дитячий уролог Управління охорони здоров’я ЖОДА, викладач кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Інформація. В 2002 році закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету. У 2004 році закінчив інтернатуру за фахом «дитяча хірургія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині — Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей» за спеціальністю 14.01.09 — дитяча хірургія. У березні 2015 року затвердив тему докторської дисертації на тему «Хірургічне лікування нервово-мязової дисфункції сечового міхура у дітей» (спеціальність 14.01.09 — дитяча хірургія, науковий консультант — завідувач кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, професор Данилов О. А.).

Нагороджений грамотами Департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, лауреат обласної премії «Срібна Вежа». Неодноразово стажувався у провідних закладах України та зарубіжжя (Німеччина, Польща).

Інформація про стажування: з 03 квітня 2017 р. по 05 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Формування мотивації до здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу засобами освіти та використання інтерактивних технологій навчання при проведенні різних форм занять з дисциплін медико-біологічниго циклу у ВНЗ», довідка № 171 від 25.05.17 р.

Наукові інтереси: хірургічне лікування вроджених та набутих вад розвитку сечовидільної системи у дітей.

Кількість публікацій: 85 наукових статей та тез, 7 патентів. Друкується у провідних зарубіжних виданнях та охорони здоров’я.

Навчальні предмети, які викладає: педіатрія, основи медичних знань.

Основні друковані праці:

Грищук Сергій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат медичних наук, заступник виконавчого директора Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (основне місце роботи).

Інформація. В 1997 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація діяльності лікарняних кас» за спеціальністю 14.02.03. — соціальна медицина. Нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації — у 2003, 2009, 2013 роках та Почесною грамотою благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області — 2007 р., 2010 р., 2015 р.

Інформація про стажування: з 03 квітня 2017 р. по 05 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, наказ № 149 від 24.03.17 р., тема: «Інноваційні методи та засоби формувань медико-біологічних основ виховання і навчання в вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації», довідка № 174 від 25.05.17 р.

Наукові інтереси: фармакоекономічні дослідження, стандартизація медичної допомоги, покращення якості лікувально-діагностичного процесу населення, медичне страхування, діяльність лікарняних кас в Україні та за кордоном.

Кількість публікацій: 71 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія, лікарський контроль у фізичному вихованні і спорті, теорія здоров’я, здорового способу життя та нетрадиційні засоби оздоровлення.

Основні друковані праці:

Гордійчук Світлана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» (основне місце роботи).

Інформація. Обрана член-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, є членом вченої ради КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» та редакційної колегії журналу «Магістр медсестринства».

На даний час під керівництвом Гордійчук С. В. підготовлено 10 науково-дослідних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», з яких 4 отримали дипломи І-ІІ ступенів на науково-практичних конференціях та Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених. Нагороджена почесними грамотами Департаменту охорони здоров’я та управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Наукові інтереси: управління професійною діяльність викладачів та внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.

Кількість публікацій: 87 публікації, з них 3 монографії (одна — індивідуальна, одна — у співавторстві, одна — колективна) та 5 публікацій у Міжнародних фахових виданнях. Є співавтором підручнику «Менеджмент і лідерство в медсестринстві» с грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: валеологія, анатомія людини.

Основні друковані праці:

Ямкова Ганна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, сімейний лікар поліклініки № 1 ЦМЛ № 1 (основне місце роботи).

Інформація. в 1985 році закінчила Вінницький медичний інститут імені Н. І. Пирогова. Лікар вищої категорії.

Наукові інтереси: профілактика та лікування гіпертонічної хвороби у населення різних вікових категорій; профілактика та порушення опорно-рухового апарату і постави у підлітків.

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань та охорона здоров’я.

Гирина Альона Асанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація. у 2002 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2007 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

У 2008 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

З 2013 по 2018 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту факультету фізичного виховання і спорту. З 2014 року і по даний час працює на посаді викладача вищеназваної кафедри (за сумісництвом).

З жовтня 2018 року обіймає посаду начальника навчально-методичного відділу.

Кількість публікацій: 7 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: лікувальна фізична культура і масаж, масаж, анатомія людини, анатомія людини з основами спортивної морфології.

Основні друковані праці:

Олехнович Кристина Валентинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.