Факультет фізичного виховання і спорту

Про факультет Деканат Кафедри

Склад кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

Корнійчук Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент.

Інформація. В 1998 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2003 р. з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1994 року займалась боротьбою самбо та дзюдо за що була удостоєна звання майстра спорту України з боротьби самбо (16.07.2002 р.) та кандидата в майстри спорту з боротьби дзюдо (з 1997 р.).

В 2003 р вступила до цільової аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, яку закінчила в 2006 році. Робота виконувалась на базі ЖДУ та Інституту гідробіології НАНУ. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України та отримала звання кандидата біологічних наук зі спеціальності гідробіологія (10.05.2007 р.).

В 2007 році отримала посаду старшого викладача кафедри ботаніки. З 2009 року обіймає посаду завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту. В 2010 році отримала Премію Національної Академії Наук України для молодих вчених на засіданні від 24 лютого 2010 року за цикл праць «Водоростеві угруповання басейну р. Тетерів».

В 2011 році отримала премію президента, згідно Указу президента «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011» від 9 грудня 2011 р. за роботу «Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся». За результатами наукової роботи в 2011, 2012, 2013 роках була переможцем конкурсу «Науковець року 2011», «Науковець року 2012» та «Науковець року 2013» в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. В лютому 2014 року стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Відмінник освіти України.

Кількість публікацій: більше 65 науково-методичних публікацій.

Навчальні предмети, які викладає: біологічна хімія, спортивна медицина, біохімія спорту, нетрадиційні засоби оздоровлення, функціональна і лабораторна діагностика в спорті.

Основні друковані праці:

Горощенко Володимир Євтухович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук, Відмінник освіти України.

Інформація. В 1963 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300–річчя з’єднання України з Росією з відзнакою.

В 1973 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вплив умовного гальмування на порогову тональну чутливість слухового аналізатора» за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварини.

Нагороджений Почесною грамотою Житомирської Обласної держадміністрації (1998 р.), Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки (2006 р.), грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2007 р.) та Почесною грамотою Житомирської Обласної держадміністрації (2014 р.).

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія людини, анатомія людини з основами спортивної морфології, динамічна анатомія.

Юмашева Олександра Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук.

Інформація. У 1973 року закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова.

З 1976 по 1979 рр. навчалась в аспірантури при кафедрі очних хвороб Вінницького медичного інституту.

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Динамика морфологических и биометрических изменений глаз при циркуляже различными материалами».

У 2006 році отримала звання і диплом доцента рішенням Атестаційної колегії при Міністерстві освіти і науки України.

У листопаді і грудні 2011 року проходила стажування в очолюваному академіком М. Лібановою Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАИ України (вивчення задач лабораторного практикуму для впровадження в навчальний процес, наукову роботу кафедри, нових методик та ін.).

Наукові інтереси: удосконалення методів надання екстреної офтальмологічної допомоги. Поглиблене вивчення проблем екології людини, функцій і можливостей центральної нервової системи при навантаженнях, фізіологія та психологія праці.

Кількість публікацій: 29 друкованих праць, 5 раціоналізаторських пропозицій, 1 винахід (авторське свідоцтво № 927244).

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань та охорона здоров’я.

Тарадайник Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Інформація. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Наукові інтереси: вивчення фауни прісноводних двостулкових молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), поширення перлівниць і беззубок у водоймах і водотоках річкових басейнів України, тенденцій змін ареалів аборигенних (Unio Crassus Philipsson, 1788, U. Tumidus Philіpsson, 1788, U. Pictorum Linnaeus, 1758 та Anodonta Cygnea Linnaeus, 1758, A. Anatinа Linnaeus, 1758, Pseudanоdonta Complanata Rossmässler, 1835) та адвентивного (Sinanodonta Woodiana Lea, 1834) видів, щільності їх поселень, а також вікової, розмірної та статевої структури угруповань. Дослідження явища гермафродитизму у перлівницевих та причин появи гермафродитних особин у популяції.

Вивчення фізіометричних показників серцево-судинної (частоти серцевих скорочень, артеріального пульсу, артеріального тиску) та дихальної (ЖЄЛ) систем у дітей різних вікових груп, їх динаміки у ході виконання фізичних навантажень та адаптаційних процесів, що відбуваються при цьому.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2015 рік).

Кількість публікацій: більше 35 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: відновлювальні засоби у фізичному вихованні та спорті. Керівник наукового гуртка «Пульс».

Шевчук Тетяна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Інформація. В 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2010 року навчаласясь в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ імені Івана Франка. В 2015 році захистила кандидатську дисертацією на тему: «Кліщі роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонти перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України» за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2013 рік).

Наукові інтереси: вивчення фауни водяних кліщів роду Unionicola (Acari, Hydracarina, Unionicolidae) — симбіонтів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae), їх морфологічних особливостей, поширення в молюсках родини Unionidae у річкових басейнах України. Вивчення екстенсивності та інтенсивності інвазії різних видів уніонід цими паразитами. Встановлення життєвого циклу кліщів роду Unionicola та особливостей локалізації на тілі молюсків. Дослідження негативного впливу водяних кліщів на організм перлівницевих.

Кількість публікацій: 18 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань, вікова фізіологія, педіатрія.

Основні друковані праці:

Ляшевич Альона Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація. В 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2013 року навчається в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології» на базі відділу загальної фізіології імені академіка Петра Богача за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин. Тема кандидатської дисертації: «Вплив комбінованої дії соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчосекреторну функцію печінки за умов застосування корвітину і квертину». Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Макарчук Микола Юхимович.

Наукові інтереси: дослідження впливу гіперхолестеринемії на жовчосекреторну функцію печінки.

Кількість публікацій: більше 7 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: фізіологічні основи фізичного виховання та спорту, спортивна медицина, біохімія спорту, культура здоров’я, лікарський контроль у фізичному вихованні і спорті.

Основні друковані праці:

Чернуха Ірина Семенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація. В 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2013 року навчається в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології» на базі відділу загальної фізіології імені академіка Петра Богача за спеціальністю: 03.00.13 — фізіологія людини і тварин. Тема кандидатської дисертації: «Вплив андрогенів на жовчносекреторну функцію печінки щурів». Науковий керівник: старший науковий співробітник відділу загальної фізіології імені академіка Петра Богача, доктор біологічних наук Весельський Станіслав Павлович.

Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Дня науки (2013 рік).

Наукові інтереси: дослідження жовчносекреторної функції печінки.

Кількість публікацій: більше 5 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія людини, лікувальна фізична культура, фармакологія у фізичному вихованні і спорті, валеологія, гігієна.

Основні друковані праці:

Шевчук Дмитро Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат медичних наук, лікар-хірург дитячий вищої категорії хірургічного відділення № 2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні (основне місце роботи), лікар-уролог дитячий першої категорії консультативної поліклініки Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, обласний позаштатний дитячий уролог Управління охорони здоров’я ЖОДА, викладач кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Інформація. В 2002 році закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету. У 2004 році закінчив інтернатуру за фахом «дитяча хірургія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині — Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей» за спеціальністю 14.01.09 — дитяча хірургія. У березні 2015 року затвердив тему докторської дисертації на тему «Хірургічне лікування нервово-мязової дисфункції сечового міхура у дітей» (спеціальність 14.01.09 — дитяча хірургія, науковий консультант — завідувач кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, професор Данилов О. А.).

Нагороджений грамотами Департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, лауреат обласної премії «Срібна Вежа». Неодноразово стажувався у провідних закладах України та зарубіжжя (Німеччина, Польща).

Наукові інтереси: хірургічне лікування вроджених та набутих вад розвитку сечовидільної системи у дітей.

Кількість публікацій: більше 65 наукових статей та тез та 6 патентів. Друкується у провідних зарубіжних виданнях та охорони здоров’я.

Навчальні предмети, які викладає: педіатрія, основи медичних знань.

Основні друковані праці:

Грищук Сергій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат медичних наук, заступник виконавчого директора Благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (основне місце роботи).

Інформація. В 1997 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оптимізація діяльності лікарняних кас» за спеціальністю 14.02.03. — соціальна медицина. Нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації — у 2003, 2009, 2013 роках та Почесною грамотою благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області — 2007 р., 2010 р., 2014 р.

Наукові інтереси: фармакоекономічні дослідження, стандартизація медичної допомоги, покращення якості лікувально-діагностичного процесу населення, медичне страхування, діяльність лікарняних кас в Україні та за кордоном.

Кількість публікацій: більше 46 наукових статей та тез.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія, вікова фізіологія і валеологія.

Основні друковані праці:

Гордійчук Світлана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» (основне місце роботи).

Інформація. Обрана член-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, є членом вченої ради КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» та редакційної колегії журналу «Магістр медсестринства».

На даний час під керівництвом Гордійчук С. В. підготовлено 10 науково-дослідних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», з яких 4 отримали дипломи І-ІІ ступенів на науково-практичних конференціях та Міжнародних конгресах студентів та молодих вчених. Нагороджена почесними грамотами Департаменту охорони здоров’я та управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

Наукові інтереси: управління професійною діяльність викладачів та внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.

Кількість публікацій: 59 публікації, з них 2 монографії (одна — індивідуальна, одна — у співавторстві) та 5 публікацій у Міжнародних фахових виданнях. Є співавтором підручнику «Менеджмент і лідерство в медсестринстві» с грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: валеологія, нетрадиційні засоби оздоровлення, функціональна і лабораторна діагностика в спорті.

Основні друковані праці:

Ямкова Ганна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, сімейний лікар поліклініки № 1 ЦМЛ № 1 (основне місце роботи).

Інформація. В 1985 році закінчила Вінницький медичний інститут імені Н. І. Пирогова. Лікар вищої категорії.

Наукові інтереси: профілактика та лікування гіпертонічної хвороби у населення різних вікових категорій; профілактика та порушення опорно-рухового апарату і постави у підлітків.

Навчальні предмети, які викладає: основи медичних знань, вікова фізіологія і валеологія, здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу, масаж.