Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Студентська навчально-наукова лабораторія кафедри міжкультурної комунікації

Нова концепція вищої освіти в Україні передбачає розвиток наукової активності студентів, виховання у них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати самостійно, творчо і наполегливо. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є широке залучення студентів до науково-дослідницької роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя.

Викладачі кафедри активно підтримують талановиту студентську молодь, яка виявляє бажання проявити себе у науково-дослідній роботі. З метою подальшої інтеграції науки й освіти, залучення студентської молоді до наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу, підвищення творчої ініціативи, розширення наукового кругозору студентів, формування у них навичок самостійного дослідження у жовтні 2011 року на кафедрі створено Студентську навчально-наукову лабораторію, основними напрямами роботи якої є:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення й координації теоретичних і прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • оприлюднення результатів досліджень студентів у збірнику студентських наукових робіт;
 • впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Загальне керівництво лабораторією здійснюють:

 • керівник лабораторії — завідувач кафедри міжкультурної комунікації, к. філол. н., доц. Жуковська В. В.;
 • заступник керівника лабораторії — к. філол. н., доц. Савчук І. І.;
 • голова студентського активу — студ. Климович Ю. Ю.

У 2012 та 2013 рр. лабораторія брала участь у виставці «Сучасні заклади освіти» з проектами «Діяльність студентської навчально-наукової лабораторії в аспекті формування і розвитку обдарованої особистості» у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді» та «Діяльність студентської навчально-наукової лабораторії в аспекті формування і розвитку обдарованої творчої особистості в умовах інноваційного суспільства» у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді».

У 2015 році проект лабораторії «Підтримка й розвиток талановитої студентської молоді в межах діяльності Студентської навчально-наукової лабораторії» був поданий до участі у виставці освітніх закладів України (Київ, 2015) в номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей і молоді».

Студентські проблемні групи

У межах діяльності лабораторії на кафедрі діють постійні студентські проблемні групи з питань лінгвостилістики, комунікативної та когнітивної лінгвістики, семасіології, прагмалінгвістики, історії англійської мови, історичного синтаксису англійської мови, актуальних проблем граматики англійської мови, англійської діалектології, інноваційних технологій навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, проблем навчання іноземних мов у полілозі культур, використання веб-технологій у викладанні іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах.

Студентські наукові конференції

З 2009 року лабораторія щорічно проводить науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців, в якій беруть участь студенти ЖДУ імені Івана Франка та інших українських і зарубіжних вузів:

 • І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури», 2009 р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов», 2010 р.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов», 2011 р.
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов», 2012 р.
 • V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземних мов в умовах соціокультурної освіти», 2013 р.
 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації», 2014 р.
 • VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації», 2015 р.
 • VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації», 2016 р.
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнародної участі «Мова — Культура — Суспільство: інтердисциплінарний вимір», 2017 р.
 • Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації», 2017 р.
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації», 2018 р.

У межах роботи конференції для студентів та викладачів ННІ іноземної філології постійно організовуються науково-практичні семінари та цикли лекцій («Можливості освіти за кордоном» (2011 р.) за участі представників програми академічних обмінів імені Фулбрайта; «Сучасна література Америки» (2013 р.) за участі стипендіата програми академічних обмінів ім. Фулбрайта PhD М. Джеймса (США); «The Privatization of Education in British Columbia and Alberta and How the Fraser Institute Is Contributing to It» (2014 р.) за участі викладача Пола Бродовея (the University of Alberta, Канада).

Участь в наукових конкурсах, предметних олімпіадах

Щороку під керівництвом викладачів кафедри декілька студентів беруть участь і перемагають у стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA». Наприклад, у 2013-2014 н. р. студентки Василенко І. В. (тема наукової роботи «Лексика на позначення реалій державного управління: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі лексикографічних джерел)» — керівник наукового дослідження доц. Соловйова Л. Ф.) та Климова О. І. (тема наукової роботи «Інформаційно-структурні особливості локативних прислівників у середньоанглійській мові» — керівник доц. Андрушенко О. Ю.). У 2015 році під настановою керівника студентської навчально-наукової лабораторії доц. Жуковської В. В. та секретаря лабораторії викладача кафедри міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Черниш О. А. студентка Шиманська Аліна стала переможцем Стипендіальної програми «Завтра.UA» з науковою роботою на тему: «Стратегія досягнення успіху на прикладі життя британського мільярдера Річарда Бренсона».

За ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів викладачі кафедри доц. Соловйова Л. Ф. та доц. Андрушенко О. Ю. отримали Подяку від імені Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2014 р.).

Під керівництвом викладачів кафедри студентські наукові роботи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. У 2013 році студентка Залізницька Ю., яка проводила наукове дослідження під керівництвом доцента кафедри Гаращук Л. А., отримала диплом другого ступеня за наукову розвідку у галузі соціолінгвістики на тему «Особливості афроамериканського діалекту на сучасному етапі» (Львів, 4–5 квітня 2013 р.). У 2014 р. студентка Терещук К. Ю. отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з проектом на тему «Інформаційно-структурне навантаження середньоанглійського адверба only» (науковий керівник — доц. Андрушенко О. Ю.).У 2016 році студентка Мулярчук І. М. отримала диплом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за багатий додатковий ілюстративний матеріал «Морфологічні та функціональні особливості „get-passive“ у сучасній англійській мові» (науковий керівник — доц. В. В. Жуковська).

Під керівництвом доц. Рудик І. М. на кафедрі проводиться підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад з англійської мови й літератури. У межах цієї роботи, студенти поглиблюють знання з англійської мови, виконуючи завдання підвищеної складності з усіх аспектів мови: читання, письма, аудіювання, монологічного й діалогічного мовлення. В останні роки, переможцями університетських олімпіад і учасниками та призерами Всеукраїнських олімпіад з англійської мови й літератури стали Скороход Олена, Чайківська Анастасія, Воронюк Лілія, Волошина Ганна, Кульбака Тетяна.

Студентські наукові видання

Студентські наукові розвідки оприлюднюються у збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених Студентською навчально-науковою лабораторією студентських наукових конференцій:

 • Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. В. Євченко, Л. Г. Котнюк. — Житомир: Вид-во ЖДУ, 2009. — 232 с.
 • Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Шиленко — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 218 с.
 • Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: зб. наук. праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, І. І. Савчук, Л. Є. Блін. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 456 с.
 • Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 512 с.
 • Cучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. — 588 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Том 1, 2014. — 410 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Том 2, 2014. — 336 с.
 • Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і лутератури (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 9-15 лютого 2015 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. — 214 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — 509 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. — 453 с.
 • Мова — Культура — Суспільство: інтердисциплінарний підхід: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. — 387 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, В. О. Папіжук — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. — 508 с.
 • Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. Ю. Андрушенко, В. О. Папіжук — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018. — 442 с.