Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання

Кафедра іноземних мов була створена у 2001 році у результаті реорганізації кафедри іноземних мов та методики їх викладання. З 2013 року кафедрою завідує Н. М. Андрійчук, кандидат педагогічних наук, доцент. У вересні 2014 року у зв’язку з впровадженням мовних стратегій у Житомирському державному університеті імені Івана Франка та потребою у залученні новітніх технологій навчання студентів немовних спеціальностей кафедру іноземних мов було перейменовано на кафедру іноземних мов і новітніх технологій навчання Наразі колектив кафедри нараховує 11 осіб, з них 5 доцентів, 3 старших викладачі. 8 викладачів кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, 1 з яких кандидат філологічних наук і 7 кандидатів педагогічних наук.

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця».

Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання обслуговує усі інститути/факультети університету і забезпечує викладання іноземних мов для студентів ЖДУ імені Івана Франка усіх спеціальностей освітніх рівнів «бакалавр», «магістр». Перелік дисциплін, які забезпечуються кафедрою, включає «Методика навчання іноземної мови», «Шкільний курс іноземної мови з методикою навчання», «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Професійна література іноземною мовою», «Основи наукової комунікації іноземною мовою». Основними іноземними мовами є англійська та німецька. У своїй викладацькій діяльності викладачі кафедри широко використовують технічні засоби навчання, новітні технології та сучасні методи викладання іноземних мов, з застосуванням інформаційних технологій.

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця», яка розробляється за наступними напрямками:

 1. Використання сучасних технологій та методів навчання у викладанні іноземних мов для неспеціальних факультетів
 2. Комунікативний, прагматичний та соціокультурний аспекти підліткового мовлення
 3. Прагматичний та когнітивний аспект функціонування фразеологічних одиниць із семантичними зрушеннями у художніх текстах британських та американських авторів ХХ–ХХІ ст.
 4. Гуманітарна підготовка фахівців для роботи в інклюзивному середовищі
 5. Історико-педагогічні та країнознавчі засади підготовки вчителя
 6. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки фахівця

У межах кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців», науковий керівник — доцент Литньова Т. В. Науково-дослідну лабораторію було створено 31 травня 2011 року (наказ № 155) на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка з метою втілення практичної реалізації традиційних та сучасних моделей і технологій навчання фахівців іноземній мові (в тому числі у дистанційній формі), запозичення зарубіжного досвіду роботи вчителя в інклюзивному середовищі та адаптації його до системи навчання в Україні. Науково-дослідна лабораторія налічує 15 членів, 8 з яких — кандидати педагогічних наук.

Членами лабораторії було видано монографії: «Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860–1917)» і «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах Євроінтеграції», «Велика Волинь: історія освіти і культури», «Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів», «Технологія проектування навчальної інформації в професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу».

На базі кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання проводиться щорічний Всеукраїнський науково-практичний вебінар на тему: «Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей». Робота вебінару організовується у вигляді телемосту між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та провідними вузам України. Захід сприяє підвищенню загальноосвітнього та наукового рівня викладачів у контексті можливого запозичення досвіду колег для вдосконалення власної викладацької практики; слугує розвитку професійних здібностей, розширення наукового кругозору та розвитку інтелектуального потенціалу освітян. За підсумками заходу створено електронний збірник тез, що містить оригінальні наукові дослідження з важливих проблем методики викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей.

Традиційною вже стала щорічна Міжнародна науково-практична конференція для студентів немовних спеціальностей, в якій беруть участь студенти ЖДУ імені Івана Франка та інших українських і зарубіжних вузів.

Робота конференції відбувається за напрямками:

 • Гуманітарні науки: філологія, психологія, педагогіка
 • Суспільні науки: соціологія, історія, правознавство, релігієзнавство, філософія
 • Природничі науки: біологія, хімія, екологія
 • Фізико-математичні науки: інформатика, математика, фізика
 • Економічні науки: менеджмент, маркетинг, економіка
 • Медичні науки

Студентські наукові доробки оприлюднюються у збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених конференцій.

Важливим аспектом залучення студентів до науково-дослідної роботи є функціонування проблемних груп «Розвиток професійної майстерності вчителя-філолога у викладанні іноземної мови», керівник — доц. Литньова Т. В. «Розвиток професійної англомовної компетентності молодого науковця-математика та програміста», керівник — доц. Кузнєцова Г. В. «Мова і культура: актуальні питання лінгвокраїнознавства», керівник — доц. Свириденко І. М. «Сучасні тенденції розвитку іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей», керівник — доц. Дєнічєва О. І. «Аксіологічний компонент іншомовної підготовки сучасних фахівців», керівник — ст.викладач Левківська К. В. «Застосування сугестивних методів навчання іноземним мовам», керівник — ст. викладач Білошицька Т. Ю. «Інноваційні методи викладання іноземних мов у підготовці сучасного фахівця», керівник — ст. викладач Плахотнюк Н. П., викладач Кухарьонок С. С.