Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання

Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання обслуговує усі факультети університету і забезпечує викладання іноземних мов для студентів ЖДУ імені Івана Франка усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Перелік дисциплін, які забезпечуються кафедрою, включає «Методика навчання іноземної мови», «Інноваційні технології навчання англійської мови у загальноосвітній школі», «Шкільний курс іноземної мови з методикою навчання», «Розвиток міжкультурної компетентності засобами англійської мови», «Іноземна мова (основи академічного письма)», «Іноземна мова», «Спецкурс зі всесвітньої історії іноземною мовою», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Професійна література іноземною мовою». Основними іноземними мовами є англійська, німецька та французька, інші мови (іспанська, польська) вивчаються факультативно за бажанням студентів. У своїй викладацькій діяльності викладачі кафедри широко використовують технічні засоби навчання, новітні технології та сучасні методи викладання іноземних мов.

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Мовна освіта у підготовці сучасного фахівця», яка розробляється за наступними напрямками:

 1. Використання сучасних технологій та методів навчання у викладанні іноземних мов для неспеціальних факультетів.
 2. Текстолінгвістичні проблеми у руслі когнітивної лінгвістики.
 3. Функціонально-семантичні та прагматичні особливості мовних одиниць.
 4. Гуманітарна підготовка майбутнього вчителя для роботи в інклюзивному середовищі.
 5. Історико-педагогічні та країнознавчі засади підготовки вчителя.
 6. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки фахівця.

У межах кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців», науковий керівник — завідувач кафедри, доцент Андрійчук Н. М. Науково-дослідну лабораторію було створено 31 травня 2011 року (наказ № 155) на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка з метою втілення практичної реалізації традиційних та сучасних моделей і технологій навчання фахівців іноземній мові (в тому числі у дистанційній формі), запозичення зарубіжного досвіду роботи вчителя в інклюзивному середовищі та адаптації його до системи навчання в Україні. Науково-дослідна лабораторія налічує 15 членів, 8 з яких — кандидати педагогічних наук.

Членами лабораторії було видано 2 монографії: «Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917)» і «Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах Євроінтеграції», два навчально-методичних посібника «Педагогіка вищої школи» (білінгвальний посібник), «Література іноземної мови для дітей» опубліковано 29 статей, 18 з яких фахові, 4 тез доповідей на конференціях. Андрійчук Н. М. є співавтором колективної монографії «Велика Волинь: історія освіти і культури».

Науково-дослідну лабораторію «Мовна освіта як чинник підготовки сучасного фахівців» було представлено на Міжвідомчій конференції агенцій США, що займаються програмами з викладання та вивчення англійської мови в Україні: «English Language Education: A United Approach».

На базі кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання проводиться щорічний Всеукраїнський науково-практичний вебінар на тему: «Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей». Робота вебінару організовується у вигляді телемосту між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та провідними вузам України. Захід сприяє підвищенню загальноосвітнього та наукового рівня викладачів у контексті можливого запозичення досвіду колег для вдосконалення власної викладацької практики; слугує розвитку професійних здібностей, розширення наукового кругозору та розвитку інтелектуального потенціалу освітян. За підсумками заходу передбачається створення електронного збірника тез, що містить оригінальні наукові дослідження з важливих проблем методики викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей.

Студентська наукова робота

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній роботі. Завдання науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час роботи у школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами. У практиці роботи кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання найпоширенішими є такі види студентської науково-дослідної роботи: дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань; студентські проблемні групи, об’єднання; написання курсових, магістерських робіт; участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, організованих на базі кафедри тощо.

Традиційною вже стала щорічна науково-практична конференція для студентів немовних спеціальностей, в якій беруть участь студенти ЖДУ імені Івана Франка та інших українських і зарубіжних вузів:

 • І Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції», 2014
 • ІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «Трансформація мовного образу сучасного фахівця», 2015

Робота конференції відбувається за напрямками:

 • Гуманітарні науки: філологія, психологія, педагогіка
 • Суспільні науки: соціологія, історія, правознавство, релігієзнавство, філософія
 • Природничі науки: біологія, хімія, екологія
 • Фізико-математичні науки: інформатика, математика, фізика
 • Економічні науки: менеджмент, маркетинг, економіка
 • Медичні науки

Студентські наукові доробки оприлюднюються у збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених конференцій:

 • Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 15 квітня 2014 р. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 126 c.
 • Трансформація мовного образу сучасного фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 15 квітня 2015 р. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 150 c.

Важливим аспектом залучення студентів до науково-дослідної роботи є функціонування проблемної групи «Розвиток професійної майстерності вчителя-філолога у викладанні іноземної мови» під керівництвом професора Мисечко О. Є. В роботі групи залучені студенти старших курсів ННІ філології та журналістики й ННІ іноземної філології. Основними напрямами роботи групи є такі: науково-методологічні засади студентської науково-дослідницької роботи; професійна підготовка вчителів-філологів з подвійною спеціальністю в історії вітчизняної вищої педагогічної школи; формування техніки читання англомовних текстів уголос на основі фонетичного методу; формування соціокультурних компетенцій засобами англомовного фольклорного матеріалу; використання методу повної фізичної реакції у навчанні англійської мови молодших школярів. Протягом 1-го семестру 2014-2015 навчального року наукова проблемна група нараховувала 14 студентів. Студентка ННІ філології та журналістики Тетяна Новікова, член проблемної групи, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Харків) виборола перше місце зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» й отримала диплом І ступеня.

Список наукових публікацій студентів