Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання
Андрійчук Наталя Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, 2001 р.

Навчання в аспірантурі: у 2001–2004 році навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860–1917 рр.)

Наукові інтереси та досягнення: під керівництвом завідувача кафедри доцента Андрійчук Н. М. функціонує науково-дослідна лабораторія «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців».

Навчальні предмети, які викладає: інклюзивна освіта, основи наратології, практичний курс основної іноземної мови, практична граматика основної іноземної мови.

Нагороди та гранти: Нагороджено грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації. У період з жовтня 2015 по травень 2016 року виборола можливість участі у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» який був організований факультетом «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales») Варшавського університету, фондом Інституту «Artes Liberales» (Варшава, Польща) у співпраці зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» з міні проектом «Мовні стратегії»: Розвиток іншомовних компетенцій у студентів немовних факультетів". Перший етап проекту з 5 по 30 жовтня 2015 року проходив у Варшаві, де адміністративний і професорсько-викладацький склад Варшавського університету ділився досвідом викладання і забезпечення якості навчання студентів в університеті. Виборола грант від фундації Open Society Institute у співпраці з Eurasia Program of the Open Society Foundations та при підтримці Foundation Institute Artes Liberales, який передбачав наукове стажування у Варшавському університеті (Польща), на факультеті Artes Liberales у період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року.

Основні друковані праці:

Місечко Ольга Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: вересень 1991 р.

Інформація про вищу освіту: факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов, 1982 р.

Навчання в аспірантурі: стажист-дослідник НДІ педагогіки УРСР, 01.09.1989–01.09.1991 р. Докторант докторантури при кафедрі педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка, 15.10.2004–15.10.2007 р.

Тема дисертаційного дослідження: кандидатська дисертація — «Єдність історичного й логічного як методологічний принцип педагогіки» — захищена 24 квітня 1992 р. у спеціалізованій вченій раді НДІ педагогіки України, м. Київ. Докторська дисертація — «Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900–1964 р.) — захищена 20 січня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ.

Наукові інтереси та досягнення: Історико-педагогічні проблеми вітчизняної іншомовної освіти й підготовки вчителя іноземної мови; методика навчання іноземних мов; інноваційні технології навчання іноземних мов; міжкультурна комунікація. Результати наукових досліджень представлені науковій громадськості в 145 публікаціях та на 82 конференціях, у т. ч. зарубіжних (Республіка Білорусь, Польща, Росія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Чехія). За науковими напрямами роботи підготовлено 2 кандидати педагогічних наук, допущено до захисту ще 2 кандидатські дисертації. Створена і функціонує студентська проблемна група «Розвиток професійної майстерності вчителя-філолога у викладанні іноземної мови».

Інформація про стажування: стажування в міжнародній літній школі Британської Ради «Підготовка вчителів до навчання англійської мови: підходи й технології», Інститут освіти Морей Хаус, Університет Херіот-Уот (м. Едінбург, Велика Британія), червень 1995 — липень 1995; Слухач тренінгової програми Британської Ради з країнознавства Великої Британії (м. Житомир, Україна), 1–5 липня 1996; Слухач літньої школи для викладачів англійської мови «Сучасні підходи до навчання англійської мови» під егідою фонду Відродження (м. Житомир, Україна), 12–17 травня 1997; Слухач літніх курсів «Вивчення новітніх методик та практики TESOL» (м. Івано-Франківськ, Україна), 8–19 червня 1998; Організатор і слухач літньої школи для вчителів англійської мови «Інформаційна й методична допомога вчителям англійської мови північних областей України» (м. Житомир, Україна), 28 червня – 3 липня 1999; Стажування по програмі «Партнери в освіті», федеральний університет м. Боулін Грін (штат Огайо, США), лютий 2001 — квітень 2001; Слухач літнього інституту для викладачів англійської мови «Методика навчання академічного письма» (м. Алушта, Україна), 18–22 червня 2007; Слухач семінару з професійного розвитку «Підготовка професійних публікацій і презентацій з викладання англійської мови» (Відділ громадських зв’язків Посольства США в Україні, м. Київ, Україна), 1 березня — 5 квітня 2007; Слухач літньої школи «Професійний розвиток учителя в інформаційному суспільстві» під егідою Відділу громадських зв’язків Посольства США в Україні (м. Житомир, Україна), 15–19 вересня 2008; Стажування в Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за темою «Підвищення професійної компетентності вчителя іноземної мови», вересень–жовтень 2011 р. Учасник он-лайн семінарів видавництва «Макміллан» з проблем навчання англійської мови і сучасних ІКТ, 11–15 листопада 2013 р.

Інтеграційні здібності: 145 публікацій, у тому числі 1 монографія; 5 одноосібних навчальних посібників (1 з них з грифом МОН); розділи у 2 колективних навчальних посібниках (1 з них з грифом МОН); 1 закордонна колективна монографія (Чеська Республіка); 23 статті у фахових наукових журналах, вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Угорщина); 39 статей у фахових наукових збірниках, рекомендованих ВАК України; 18 статей у збірниках наукових праць у т.ч. зарубіжних (Словаччина); 39 надрукованих матеріалів виступів на наукових конференціях, у т.ч. закордонних (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Словаччина, Чеська Республіка).

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання іноземної мови, інноваційні технології навчання англійської мови у загальноосвітній школі, розвиток міжкультурної компетентності, шкільний курс іноземної мови з методикою навчання, основи наукової комунікації іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Кузнєцова Ганна Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови та література, переклад», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладач, 1998 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2002–15.10.2006 р. — аспірантка кафедри англійської філології ЖДУ імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ–ХХІ століть).

Інформація про стажування: у 2011 р. проходила стажування у Житомирському державному агроекологічному університеті.

Наукові інтереси та досягнення: лінгвістика тексту, прагматика, фразеологія.

Інтеграційні здібності: література англомовних країн, живопис, подорожі.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукової комунікації іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), професійна література іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Кравець Олена Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов середньої школи, 1995 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2005–19.02.2009 р. Захист відбувся 19.06.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Технологія проектування навчальної інформації в ході професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Інтеграційні здібності: точні науки, філософія.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Литньова Тамара Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2005–15.10.2008 р. — аспірантка кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ — початок ХХІ століття).

Наукові інтереси та досягнення: цілі навчання іноземних мов.

Інтеграційні здібності: садівництво.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання іноземної мови, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Свириденко Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова», кваліфікація вчителя української мови і літератури та німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 1996 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2007–01.10.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта. У 2012 відбувся захист дисертаційного дослідження.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті.

Інтеграційні здібності: музика, живопис.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Дєнічєва Ольга Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2007–29.10.2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), професійна література іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Плахотнюк Наталя Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література. Переклад», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, перекладача, 2001 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 1.11.2008–30.10.2011р.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Білошицька Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація викладача англійської мови та літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: 01.11.2007–04.07.2014 р. аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності.

Наукові інтереси та досягнення: активні форми і методи навчання іноземної мови, соціально-психологічний тренінг.

Інтеграційні здібності: гра на баяні, література.

Навчальні предмети, які викладає: психологічна література іноземною мовою; іноземна мова; іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Левківська Кристіна Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 01.11.2011–01.11.2014 р.

Тема дисертаційного дослідження: Ціннісні засади діяльності інноваційних навчальних закладів освіти в Україні.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), педагогіка та історія педагогіки.

Інтеграційні здібності: бізнес.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), ділова іноземна мова.

Основні друковані праці:

Складанчук Анна Геннадіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: 10.10.2012–9.10.2015 р. навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Наукові інтереси та досягнення: методика навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Жиляєва Юлія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови, 2006 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2008–29.10.2011 р. Захист дисертації: лютий 2011 року.

Тема дисертаційного дослідження: Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Наукові інтереси та досягнення: застосування методу проектів у навчальній діяльності, організація наукової роботи студентів ВНЗ.

Основні друковані праці:

Мулярчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2016 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: новітні технології навчання іноземної мови у ВНЗ, корпусна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, ділова іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Білінський Дмитро Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 15.12.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Мовні засоби прояву рольової асиметрії у дискурсі британської драми ХХ століття.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), генеративна граматика.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова в професійному спілкуванні.

Основні друковані праці:

Вольницька Дар’я Олегівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Філологія* Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2013 р.

Навчання в аспірантурі: З 3.11.2014 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: структура та функціонування іменних фраз в історії англійської мови (на матеріалі пам’яток та літературних джерел VII–XVII ст.).

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, генеративна граматика, інформаційна структура речення, дискурс.

Інтеграційні здібності: подорожі, дизайн.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Давидович Степан Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 1.11.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Мовленнєвий жанр «проспект університету» в англомовному університетському дискурсі, комунікативно-прагматичний і когнітивний аспекти.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Інтеграційні здібності: музичне мистецтво.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Кухарьонок Світлана Степанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської та німецької мов середньої школи, 1991 р.

Інформація про стажування: з 11 квітня по 13 травня 2016 р. здійснювала підвищення кваліфікації методом стажування в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурний аспект викладання іноземних мов.

Інтеграційні здібності: мистецтво, кіно, подорожі.

Навчальні предмети, які викладає: спецкурс зі всесвітньої історії іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Лисецька Юлія Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 1.11.2015 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Становлення класу дискурсивних маркерів в англійській мові XII–XVII століття: структурний і функціональний аспекти.

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, комунікативна лінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Інтеграційні здібності: музика.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), практична фонетика основної іноземної мови.

Основні друковані праці:

Макаревич Олег Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» кваліфікація філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 15.12.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Мовленнєві акти зі значенням реакції на слова співбесідника в комунікативній поведінці американських підлітків: комунікативно-прагматичний аспект.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), дистанційне навчання.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Макаренко Наталія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2014 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (німецька)», кваліфікація філолога, викладача німецької мови та зарубіжної літератури, 2014 р.

Навчання в аспірантурі: з 1.11.2015 р. аспірант кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Лексико-семантична репрезентація концепту «ГРОШІ» як сегменту макроконцепту «ЕКОНОМІКА» на матеріалі німецькомовних літературних творів ХХ ст.

Наукові інтереси та досягнення: іноземні мови та література.

Інтеграційні здібності: мистецтво, театр.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Очковська Анна Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, 2013 р.

Навчання в аспірантурі: з 03.11.2014 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Рейзингові конструкції з підметом в англійській мові.

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, генеративна граматика.

Інтеграційні здібності: музика.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), ділова іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні друковані праці:

Радкевич Віта Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури та вчителя німецької мови і зарубіжної літератури, 2007 р.

Навчання в аспірантурі: з 01.11.2011 р. аспірантка кафедри англійської філології та перекладу ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Комунікативний та когнітивний аспекти міжгендерного спілкування (на матеріалі англомовного художнього та кінодискурсу).

Наукові інтереси та досягнення: діалогічний дискурс, міжгендерне спілкування.

Інтеграційні здібності: література.

Навчальні предмети, які викладає: професійна література іноземною мовою, іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці:

Сардак Олена Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: Державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «Німецька і англійська мови», кваліфікація вчителя німецької та англійської мов середньої школи, 1982 р.

Наукові інтереси та досягнення: переклад.

Інформація про стажування: у 2015 р. проходила стажування у Житомирському національному агроекологічному університеті.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), основи наукової комунікації іноземною мовою.

Основні друковані праці:

Сердійчук Лариса Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов, 1994 р.

Навчання в аспірантурі: 15.10.2002–30.08.2012 р. — аспірантка кафедри англійської філології ЖДУ ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: Дискурс творчих мовних особистостей: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти (на матеріалі автобіографій Нобелівських лауреатів).

Наукові інтереси та досягнення: автобіографічний дискурс.

Інформація про стажування: в грудні 2015 р. проходила стажування в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова (за професійним спрямуванням), спецкурс зі всесвітньої історії іноземною мовою, ділова англійська мова.

Основні друковані праці:

Фенчук Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Філолог. Викладач німецької мови та літератури», кваліфікація філолога, викладача німецької мови та зарубіжної літератури, 2004 р.

Навчання в аспірантурі: з 1.10.2015 р. навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Інфінітив у сучасній німецькій фаховій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі технічних текстів сфери інформаційних технологій).

Наукові інтереси та досягнення: особливості перекладу науково-технічної літератури, система комп’ютерного тестування.

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет 2013 р.

Інтеграційні здібності: квітникарство, ландшафтний дизайн.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс).

Основні друковані праці: