Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри германської філології та зарубіжної літератури
Астрахан Наталя Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філологічних наук, доцент.

Інформація: у 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Цілісність та міфологізм ліричного світу В. В. Набокова». З квітня 2002 по січень 2012 року завідувала кафедрою зарубіжної літератури (з 2008 року — теорії та історії світової літератури) Житомирського державного університету ім. І. Франка. У 2011 році закінчила докторантуру при кафедрі романо-германських літератур та літературознавства ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка (зараз — кафедра германської філології та зарубіжної літератури) зі спеціальності 10.01.06 — теорія літератури. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору» відбувся 20 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Один з ініціаторів та організаторів Всеукраїнської наукової конференції «Література та літературознавство: історія і сучасність» (Житомир, 2004), Міжвузівського термінологічного семінару, етапи якого походили у Житомирському державному університеті ім. І. Франка (2005, 2006), Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (2005), Тернопільському національному педагогічному університету ім. В. Гнатюка (2005), Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету (2007), Міжвузівського методологічного семінару «Методології слов’янського літературознавства» (Луцьк, 2008), літературознавчого семінару на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури (з 2018 р.), Всеукраїнської з міжнародною участю наукової конференції «Літературний твір: теорія, методологія, переклад, критика» (Житомир, 2021), ХІ Драматургічних читань «Бертольт Брехт — класик і сучасник» (Житомир, 2023).

Керівник науково-дослідного центру «Поетика художнього твору». Гарант ОНП «Теорія літератури».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Київському університету імені Бориса Грінченка (16.04.2019–16.05.2019 р.); міжнародне стажування на тему «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Республіці Польща, м. Варшава на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві за підтримки Фундації ADD (Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», 9–15 вересня — дистанційний етап, 18–21 вересня — виїзний етап, 120 аудиторних годин); міжнародне стажування на базі ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) при підтримці International Science Group з 10.05.2021 по 10.06.2021. Тема: «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті». Сертифікат № 01-18/265-21, виданий 10.06.2021 ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) при підтримці International Science Group.

Наукові інтереси та досягнення: проблеми інтерпретації класичних творів світової літератури, теорії літературного твору, методології літературознавчого пізнання. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, член редколегії студентського наукового часопису «Поетика» (2006–2011), студентсько-викладацького часопису «Полілог» (ISSN 2311–1844, виходить з 2013 р.), «Брехтівського часопису» (з 2011 р.), «ARS ET SCIENTIA» (з 2015 р.), філологічної серії «Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка» (з 2019 р.), один із співавторів пробного підручника з зарубіжної літератури для 11 класу загальноосвітньої школи, що вийшов друком у 1996 році за редакцією професора О. С. Чиркова, автор понад 120 публікацій з питань теорії та історії літератури, є керівником проблемної групи «Аналіз художнього тексту» (2013–2023 рр.), керує дипломними роботами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр, входить до складу жюрі I–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук, 2017-2022 рр. (Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді), здійснює наукове керівництво аспірантами (у 2019 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури О. І. Анхим), докторантом.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до літературознавства, зарубіжна література, аналіз художнього тексту та особливості перекладу художнього твору, актуальні проблеми сучасної літератури та методика навчання зарубіжної літератури, методика навчання зарубіжної літератури, актуальні проблеми теорії літератури, принципи організації наукових досліджень з теорії літератури, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами, аспірантами.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019, 2020 рр.), почесна грамота НАН України НЦ «Мала академія наук України» (2018 р.).

Основні друковані праці:

Горобченко Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за напрямком: 13.00.02 — теорія і методика навчання (германські мови); у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Ніколаєва С. Ю. У 2015 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Гарант ОПП «Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (24.09.2018 р. по 24.10.2018 р.).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи навчання іноземної мови, формування культури майбутнього вчителя. Результати дослідження знайшли своє відображення у виступах на конференціях та у наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях. Здійснює керівництво проблемною групою «Сучасні тенденції в розвитку методики викладання іноземних мов» (2017–2018 рр.). Член Української спілки германістів вищої школи.

Навчальні предмети, які викладає: навчання іноземної мови у закладах середньої освіти, використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів у закладах середньої освіти, методика викладання іноземних мов, педагогічний менеджмент, навчання мови і культури, здійснює наукове керівництво курсовими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Соколовська Світлана Францівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: в 1991 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка та отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов середньої школи». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, поетика (на матеріалі творчості Б. Брехта)». У 2005 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри німецької. Гарант ОПП «Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми німецького мовознавства, теорії та історії драми, переклад німецьких драматичних творів і коментарі до них, комунікативно-когнітивні стратегії інтерпретації художнього тексту. Керівник проблемної групи «Сучасні тенденції філологічного аналізу тексту». Завідувач «Перекладацької майстерні» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія та теорія“». Брала участь у міжнародному науковому проекті (угода з видавництвом Метцлер від 25.05.2012 р. та угода з видавництвом Зуркамп від 15.05.2013 р.), результатом якого став друк збірок: Асмут Б. Вступ до аналізу драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Федоренко Л. О. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 220 с. Сонді П. Теорія сучасної драми. Переклад з німецької Соколовської С. Ф., Ліпісівіцького М. Л. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 132 с.

Навчальні предмети, які викладає: теоретичний курс основної іноземної мови (Історія мови / Стилістика / Лексикологія / Теоретична граматика) (німецька), історія німецької мови, практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Нагороди: почесна грамоту Житомирської державної обласної адміністрації і Почесна грамоту Житомирського державного університету імені Івана Франка (2021 р.).

Основні друковані праці:

Тараба Ірина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фразеологізмах». У 2018 році присвоєно звання доцента (ВАК) кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (15.04.2019 р. по 15.05.2019 р. та 27.09.2021 р. по 08.11.2021 р.).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, драматургія. Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum», активно займається перекладами, зокрема творчості Бертольта Брехта. Керівник студентської проблемної групи «Когнітивний підхід до неофраземіки» (2017-2018 рр.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи». Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Навчальні предмети, які викладає: теоретична граматика, напрями і проблеми сучасної лінгвістики, загальне мовознавство та порівняльна типологія, лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова), сучасні лінгвістичні дослідження, практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, порівняльна типологія, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), теорія і практика перекладу, загальна і порівняльна лексикологія, здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: стипендія DAAD для проведення дослідження в бібліотеці Герцога Августа у м. Вольфенбюттель (Німеччина) (1.07.2017-31.08.2017 рр.); тема дослідження: «Konzeptualisierung der Körperlichkeit in den literarischen Werken von Andreas Heinrich Bucholtz, Johann Fischart und Sebastian Brant»; — стипендія бібліотеки Герцога Августа у м. Вольфенбюттель (Німеччина) (15.06.2023-31.07.2023 рр.); тема дослідження: «Bedeutung des Gebrauchs von den Phraseologismen mit der Komponente „Körperteil“ im literarischen Weltbild der Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts: Textanalyse und Interpretation»; — стипендія DAAD для проведення дослідження в бібліотеці Герцога Августа у м. Вольфенбюттель (Німеччина) (15.09.2023-15.12.2023 рр.).

Нагороди: диплом переможця конкурсу «Молодий науковець року — 2018» Житомирського державного університету імені Івана Франка в галузі філології.

Основні друковані праці:

Коляда Олег Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів С. Беккета)».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті. Тема стажування «Сучасна теорія та історія англомовної літератури» (21.09.2020 р. — 02.10.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: англомовна література ХХ—ХХІ ст., театр абсурду, теорія сучасної електронної музики. Член спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом проводити захист дисертацій за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Керівник «Беккет-центру», співробітник НДІ «Драматургія», член редколегії студентського науково-літературного часопису «Semper Tiro», керівник студентської наукової проблемної групи «Поетика абсурду С. Беккета» (2013–2019 рр.), «Сучасна англомовна література» (2020, 2021 р.), член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Навчальні предмети, які викладає: історія літератури країн, мова яких вивчається (історія англомовної літератури), здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Закалюжний Леонід Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Історична драма-хроніка: особливості жанру. Поетика», науковий керівник — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Напрям наукового дослідження: «Теорія літератури, теорія й історія драми». Закінчив докторантуру за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури, підготував до передзахисту докторську дисертацію за темою: «Інтермедіальні процеси в сучасній українській, польській і російській драматургії», науковий консультант — д.ф.н., проф. Чирков О. С. Апробація дослідження здійснюється під час участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р — 07.12.2016 р.).

Наукові інтереси та досягнення: історія та теорія драми; генологія; інтермедіальні студії; українська, польська та російська драматургія кін. ХХ — поч. ХХІ століть. Член центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія та теорія“». Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури. Член оргкомітету щорічної міжнародної наукової конференції «Драматургічні (Брехтівські) читання». Відповідальний редактор щорічних наукових збірників «Брехтівський часопис», «Мистецтво і наука», головний редактор студентського науково-літературного часопису «SemperTiro». Модератор міжнародного міжкафедрального семінару «Антропологічна модель у літературі ХХ століття». Член жюрі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України. Член журі обласного фестивалю-конкурсу читців художнього слова «Читанка», обласного інтелектуального конкурсу юних літературознавців, обласного літературного конкурсу «Літературна майстерня» (КПНЗ «Житомирський обласний центр НТТУМ»). Експерт з питань культури проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради (2017–2019). Експерт Українського культурного фонду в секторі «Література та видавнича справа» програми «Аналітика культури» (з 2018 р.).

Навчальні предмети, які викладає: вступ до літературознавства та зарубіжна література, основні тенденції сучасної літературознавчої думки, історія літератури країн, мова яких вивчається, світова література новітнього періоду, актуальні проблеми сучасної літератури, основи наукових досліджень та академічного письма, наукове керівництво курсовими та дипломними роботами.

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2017 р.), диплом від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Житомирської міської ради за активну участь в урбаністично-культурному фестивалі «Майстерня міста Житомир» (2017 р., 2018 р.), переможець всеукраїнського літературного конкурсу «Напишіть про мене книжку» від видавництва «Фонтан казок» (2017 р.), почесна грамота МОН на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (2018 р.), подяка МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

Основні друковані праці:

Свириденко Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова», отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

19.10.2007–01.10.2012 р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Тернопільська В. І. Апробація дослідження здійснюється під час участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, публікації статей у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Гарант ОПП «Середня освіта (Мова і література (німецька))» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Стажування: стажування з 15 листопада по 24 грудня 2021 року на кафедрі німецької філології Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема стажування «Використання інноваційних інформаційно -комунікаційних технологій на заняттях «Методика викладання німецької мови», «Практичний курс другої іноземної мови». Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар). Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку. IBR LPNT (m. Lublin) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». Тема вебінару «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE».

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання іноземної мови, інноваційні методи та технології навчання. Керівник проблемної групи «Мова і культура: актуальні проблеми лінгвокраїнознавства».

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання основної іноземної мови (німецька), практичний курс німецької мови, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька), основи професійної комунікації іноземною мовою (німецька), здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015, 2018 рр.).

Основні друковані праці:

Прищепа Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Інформація: в 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет мов Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури», з 2001 до 2007 працювала вчителем німецької мови в Житомирській загальноосвітній школі з поглибленим вивченням іноземних мов № 16.

2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Модерністські тенденції у поезії «Молодої Музи» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2007 до 2020 працювала викладачем німецької та української мови в Житомирському національному агроекологічному університеті. Коло наукових інтересів охоплювало проблеми методики викладання іноземної мови у вищій школі, актуальні питання з історії української літератури та концепти в національній картині світу, зокрема сам концепт як предмет вивчення соціолінгвістики. З 2021 до 2022 працювала в Державному університеті «Житомирська політехніка», де в коло наукових інтересів потрапляє корпусна та когнітивна лінгвістика. З жовтня 2022 року працює на кафедрі германської філології та зарубіжної літератури, досліджує художній переклад та підходи до навчання художнього перекладу; проблеми загального літературознавства, природу поетичного символу і природу сміху в літературі, а також засоби творення символічних образів та засоби творення комічного в літературі; методику навчання німецької мови та зарубіжної літератури в школі.

Стажування: міжнародне стажування проходила дистанційно 2022 року в Польщі (м. Ломжа), внутрішнє стажування — підвищення кваліфікації — в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького при ННІ іноземних мов, на кафедрі німецької філології (27.02.2023—07.04.2023).

Наукові інтереси та досягнення: теорія і практика перекладу, художній переклад та підходи до навчання художнього перекладу; проблеми загального літературознавства, поетичний символ, природа сміху в літературі, а також засоби творення комічного; німецькомовна література XX—ХХІ ст., методика навчання в школі зарубіжної літератури та німецької мови.

Навчальні предмети, які викладає: світова літератури постмодернізму, вступ до літературознавства, історія літератури країн, мова яких вивчається (німецька), основні тенденції сучасної літературознавчої думки, тенденції у світовій літературі кінця ХХ-початку ХХІ ст., галузевий переклад, практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, навчання німецької мови, наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Основні друковані праці:

Рудницька Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012–2019 рр. навчалася у аспірантурі, за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Прийменникові інфінітивні конструкції: морфо-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти». Керівництво постійно діючим науковим гуртком «Актуальні проблеми синтаксису німецької мови». Була членом журі І туру Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Німецька мова і література» (2019 р.) та ІІ етапу Обласної учнівської олімпіади з німецької мови (2020 р.). Член осередку «Асоціація українських германістів».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка, яку закінчила у квітні 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: синтаксис німецької мови, генеративна граматика.

Гранти: 01.07.2012–14.07.2012 грант від Гете-інституту, м. Кельн.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Основні друковані праці:

Анхим Олексій Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філологічних наук.

Інформація: впродовж 2014–2017 рр. навчався у аспірантурі, спеціальність: 10.01.06 — теорія літератури. 2 квітня 2019 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації на тему: «Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація (на матерілі драматургії Гельмута Байєрля)», науковий керівник д. ф. н., проф. кафедри Астрахан Н. І. Член центру «науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“» науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» та «Австрійського центру», член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час навчання у аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка (01.11.2014 р. — 31.10.2017 р.).

Наукові інтереси та досягнення: теорія літератури, перекладознавство, дискурсологія, німецькомовна література XX—ХХІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, історія літератури країн, мова яких вивчається (німецька), наукове керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами.

Гранти: в межах роботи над дисертаційним дослідженням отримав гранти та проходив наукові стажування в Постдамському університеті (Німеччина) (01.06–31.08.2016 р.), Вільному університеті м. Берлін (Німеччина) (01.08–30.09.2017 р.) та Віденському університеті (Австрія) (01.10–31.12.2017 р.).

Основні друковані праці:

Анхим Марія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: впродовж 2012-2015 рр. навчалася у аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, тема дисертаційного дослідження: «Динаміка каузативності німецьких прислів’їв (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу промов та виступів сучасних політиків Німеччини)».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації протягом стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті на тему «Інноваційні методи викладання німецької мови у закладах вищої освіти» (21.09.2020 — 02.11.2020).

Наукові інтереси та досягнення: фразеологія, дискурсологія, перекладознавство. Керівник Австрійського центру НДІ «Драматургія», активно займається перекладами. Член осередку «Української спілки германістів вищої школи». З 2017 року — співорганізатор конкурсу на кращий переклад творів сучасної австрійської літератури за підтримки Австрійської служби академічних обмінів та Австрійського культурного форуму (м. Київ), а також член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови; співорганізатор поїздки студентів до м. Аусбург (Німеччина) для участі в міжнародному студентському театральному проекті (2017 р.); член журі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Філологія» з олімпіади «Переклад: англійська, німецька, французькі мови» (2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови.

Гранти: у 2016 році отримала стипендію Maidan / OeAD-Stipendium від Австрійської служби академічних обмінів для проходження стажування у Фаховій бібліотеці германістики Віденського університету (м. Відень, Австрія).

Основні друковані праці:

Зелінська Наталіна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 1993 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури». Тема кандидатської дисертації — «Рекламування книжкових видань та популяризація культури читання в сучасній Україні». Керівник відділу «Драматургія романомовних країн» Науково-дослідного інституту «Драматургія: історія і теорія». Керівник наукового гуртка «Латинська мова в загальновживаній лексиці та терміносистемах сучасних германських мов» (2018–2019 н. р.). Член осередку «Української спілки германістів вищої школи».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (07.11.2016 р. — 07.12.2016 р.), а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Дистаційні та змішані форми навчання для магістрантів і аспірантів» (19.10.2020-26.10.2020 р.).

Навчальні предмети, які викладає: латинська мова, теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій, теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії, основи наукових досліджень та академічного письма.

Основні друковані праці:

Ліпісовецька Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: закінчила магістратуру Житомирського державного університету ім. І. Франка та отримала кваліфікацію «Філолог-германіст, фахівець з німецької і англійської мов та літератур, перекладач з німецької та англійської мов».

Наукові інтереси та досягнення: теорія та практика перекладу, фразеологія, комунікативна лінгвістика. Членкиня журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у (2023 р.). Членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Навчальні предмети, які викладає: Теорія та практика перекладу, Практичний курс німецької мови, Практична граматика німецької мови, Порівняльна граматика, Загальна і порівняльна лексикологія, Теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії.Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, Методологія наукових досліджень.

Основні друковані праці:

Борова Людмила Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 1999 році закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та література, переклад».

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (27.02.2023–07.04.2023).

Наукові інтереси та досягнення: стилістика, методика викладання німецької мови.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, теорія та практика перекладу (німецька мова).

Основні друковані праці:

Лавренчук Тетяна Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 2020 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Середня освіта (Мова і література (німецька)».

Наукові інтереси та досягнення: перекладознавство, методика навчання німецької мови. Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови у 2023 р. Член професійного об’єднання «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, практикум з мовної комунікації (німецька мова).

Основні друковані праці:

Мальченко Михайло Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Інформація: у 2012 році закінчив з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філологія. Мова і література (німецька)» та здобув кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури.

Стажування: здійснював підвищення кваліфікації під час стажування в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (27.02.2023-07.04.2023).

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання німецької мови, німецькомовна література.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови, комунікативні стратегії німецької мови, теорія і практика усного і письмового перекладу з німецької мови.

Основні друковані праці:

Борковська Оксана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: ст. лаборант, викладач.

Інформація: у 2001 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова та література, німецька мова та література.

Стажування: здійснювала підвищення кваліфікації під час стажування у Черкаському державному технологічному університеті (24.09.2018 р. до 24.10.2018 р.), тема стажування «Викладання німецької мови як другої іноземної для студентів-перекладачів», а також міжнародне підвищення кваліфікації під час участі у вебінарі «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM» (28.09.2020-05.10.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: комунікативна лінгвістика, методика навчання німецької мови. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (2019 р.). Член осередку «Асоціація українських германістів».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс німецької мови.

Нагороди: у 2005 році стала лауреатом конкурсу «Вчитель року — 2005» обласного рівня в номінації «Вчитель німецької мови», подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2019 р.).

Основні друковані праці: