Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської мови

Кафедра англійської мови була заснована 16 жовтня 1949 року.

Кафедру очолювали: В. П. Сердюк (1949–1953 рр.), К. А. Седлецкий (1953–1967 рр.), доцент В. І. Фадєєв (1967–1972 рр.), І. Г. Драган (1972–1975 рр.), доцент Ж. А. Голікова (1975–1980 рр.), доцент В. П. Сасіна В. П. (1980–1982 рр.), доцент В. В. Євченко (1982–1992 рр.), професор Д. І. Квеселевич (1992–1993 рр.), доцент А. Е. Левицький (1993–1995 рр.), доцент В. В. Євченко (з 1995 по червень 2009 рр.), доцент І. С. Семенюк (з липня 2009 р. по вересень 2014 р.).

В даний час роботу кафедри очолює кандидат філологічних наук, старший викладач Зорницька Ірина Валеріївна, продовжуючи традиції, започатковані талановитими мовознавцями й педагогами.

На кафедрі англійської мови працюють 15 викладачів, з них: 3 доценти, кандидати філологічних наук, 2 доценти, кандидати педагогічних наук, 1 доцент, кандидат психологічних наук, 1 старший викладач, кандидат педагогічних наук, 1 старший викладач, кандидат філологічних наук, 6 викладачів, які завершили навчання в аспірантурі. Навчання в аспірантурі наразі проходить 1 викладач.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «Філологія. Германські мови та літератури (англійська, німецька) (переклад включно)».

Викладачі кафедри виконують науково-дослідницьку роботу за кафедральною темою: «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгвокультурний та зіставний аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U002271. Викладачами кафедри протягом останніх років опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОНУ обсягом 20,55 д. а., 11 навчальних та навчально-методичних посібників обсягом 119,2 д. а., 3 монографії обсягом 35,9 д. а., 2 колективні монографії обсягом 10,2 д. а., 1 методичні рекомендації обсягом 2,8 д. а., 1 курс лекцій обсягом 13,72 д. а.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських).

Викладачі кафедри є членами міжнародної організації TESOL. У 2011 році на базі кафедри відбулася XVI TESOL — Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives.

Кафедра англійської мови і кафедра англійської філології та перекладу тісно співпрацюють з агенцією «Алеком», спільно з якою на базі ННІ іноземної філології створено курси підготовки абітурієнтів до вступу у провідні ВУЗи Канади. Так, у 2014 році 100% слухачів курсу було зараховано до університету Томсон Ріверз (м. Кемлупс, Канада).

1 червня 2015 року на базі кафедри англійської мови була проведена І Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною участю «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття».

На кафедрі працює сім проблемних груп:

 • проблемна група з питань когнітивної лінгвістики;
 • проблемна група з питань теоретичного курсу англійської мови (керівник: доц., к. філол. н. Л. Г. Котнюк);
 • проблемна група з питань лінгвокультурології та проблематики художнього тексту (керівник: доц., к. філол. н. І. Е. Сніховська);
 • проблемна група з питань лінгвопоетики (керівник: ст. викл., к. філол. н. І. В. Зорницька);
 • проблемна група з питань психолінгвістики (керівник: ст. викл., к. психол. н. Н. В. Дячук);
 • проблемна група з питань історії англійської мови (керівник викл., к. філол. н. Т. В. Криворучко).

Основними функціями роботи кафедри є:

 • організація та здійснення навчання, підбір викладацьких кадрів;
 • систематичний контроль за навчальним процесом;
 • організація і проведення наукових та методичних семінарів;
 • виконання запланованих кафедрою наукових досліджень;
 • керівництво науковою роботою студентів, організація і проведення студентських наукових конференцій;
 • методичне забезпечення та керівництво практичною підготовкою студентів та виконання ними курсових і випускних кваліфікаційних (бакалаврських, маґістерских) робіт у межах відведених для кафедри обсягів;
 • участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • видавнича діяльність кафедри;
 • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри.

Викладачі кафедри є членами Науково-дослідної лабораторії «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців».

Керівник лабораторії: зав. кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання, к. пед. н., доц. Андрійчук Н. М. Члени лабораторії: к. пед. н., к. пед. н., доц. Григор’єва Т. Ю., к. пед. н., ст. викл. Войналович Л. П.

Основною метою досліджень є науково-теоретичне обґрунтування та практична реалізація моделей і технологій навчання (в тому числі в дистанційній формі) із запозиченням адаптованого зарубіжного досвіду, створення методичних рекомендацій для підготовки вчителів іноземних мов у системі неперервної освіти України, використання отриманих результатів в науково-дослідній і науково-методичній роботі в Житомирському державному університеті імені Івана Франка та в інших сферах (у методиці викладання іноземних мов, післядипломній підготовці вчителів іноземних мов, при підвищенні кваліфікації вчителів іноземних мов).

Науковий напрям лабораторії передбачає проведення комплексу теоретичних і прикладних досліджень, пов’язаних з вивченням історико-педагогічних та порівняльно-педагогічних засад підготовки вчителів іноземних мов.

У межах наукового напряму проводяться актуальні дослідження:

 • в галузі теорії та практики дистанційної освіти та освіти дорослих у вищих навчальних закладах;
 • вивчення історико-педагогічного досвіду підготовки вчителів іноземних мов в Україні та зарубіжних країнах;
 • розробка методичного забезпечення кафедри англійської мови в контексті результатів досліджень відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання;
 • поширення інформації про результати дослідницької діяльності лабораторії, наукових статей, навчальних матеріалів на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У рамках реалізації права студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка на академічну мобільність студенти ННІ іноземної філології проходять семестрове навчання в Поморській Академії у м. Слупськ (Республіка Польща).

Студентська молодь під керівництвом доцентів, кандидатів наук кафедри активно бере участь у наукових конференціях та друкує свої публікації.

Кожного року студенти беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, матеріали викладені у збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш».