Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської мови та прикладної лінгвістики

Кафедра була заснована 16 жовтня 1949 року.

Кафедру очолювали: В. П. Сердюк (1949–1953 рр.), К. А. Седлецкий (1953–1967 рр.), доцент В. І. Фадєєв (1967–1972 рр.), І. Г. Драган (1972–1975 рр.), доцент Ж. А. Голікова (1975–1980 рр.), доцент В. П. Сасіна (1980–1982 рр.), доцент В. В. Євченко (1982–1992 рр.), професор Д. І. Квеселевич (1992–1993 рр.), доцент А. Е. Левицький (1993–1995 рр.), доцент В. В. Євченко (з 1995 по червень 2009 рр.), доцент І. С. Семенюк (з липня 2009 р. по вересень 2014 р.), ст. викладач І. В. Зорницька (з грудня 2014 р. по листопад 2019 р.). З грудня 2019 р. роботу кафедри очолює кандидат філологічних наук, доцент (б.в.з.) І. Л. Білюк, продовжуючи традиції, започатковані талановитими мовознавцями й педагогами.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «Філологія. Германські мови та літератури (англійська, німецька) (переклад включно)», «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))».

Сьогодні на кафедрі працюють кандидати філологічних наук І. Л. Білюк, О. О. Кодубовська, В. В. Хмара, Л. М. Чумак, Криворучко Т. В. кандидати педагогічних наук Л. П. Войналович, Т. Ю. Григор’єва, викладачі О. М. Левченко, О. О. Хорошун.

Викладачі кафедри виконують науково-дослідницьку роботу за кафедральною темою: «Дослідження когнітивно-функціональних та комунікативно-прагматичних особливостей англійської мови: лінгвокультурний та зіставний аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U002271 (термін дії: 01.12–01.22).

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських). Викладачі кафедри є членами міжнародної організації TESOL, Асоціації українських германістів (АУГ) (починаючи з 2019 року), громадської організації «Спілка освітян України» (3 2021 року). У 2011 році на базі кафедри відбулася XVI TESOL — Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives. Науковці кафедри постійно підвищують професійну кваліфікацію шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

Викладачі кафедри (к. пед. н., доц. Григор’єва Т. Ю., к. пед. н., ст. викл. Войналович Л. П.) є членами Науково-дослідної лабораторії «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців», яка функціонує на кафедрі іноземних мов і новітніх технологій навчання ННІ іноземної філології.

У межах наукового напряму цієї лабораторії проводяться актуальні дослідження:

  • в галузі теорії та практики дистанційної освіти та освіти дорослих у вищих навчальних закладах;
  • вивчення історико-педагогічного досвіду підготовки вчителів іноземних мов в Україні та зарубіжних країнах;
  • розробка методичного забезпечення кафедри англійської мови в контексті результатів досліджень відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання;
  • поширення інформації про результати дослідницької діяльності лабораторії, наукових статей, навчальних матеріалів на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кафедра англійської мови і кафедра англійської філології та перекладу тісно співпрацюють з агенцією «Алеком», спільно з якою на базі ННІ іноземної філології створено курси підготовки абітурієнтів до вступу у провідні ЗВО Канади. Так, у 2014 році 100% слухачів курсу було зараховано до університету Томсон Ріверз (м. Кемлупс, Канада).

1 червня 2015 року на базі кафедри англійської мови була проведена І Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», 1 лютого 2016 року ІI Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття». На кафедрі працюють проблемні групи з питань когнітивної лінгвістики; з питань теоретичного курсу англійської мови; з питань лінгвокультурології та проблематики художнього тексту; з питань лінгвопоетики; з питань психолінгвістики тощо. Починаючи з 2018 року кафедра англійської мови проводить щорічний науковий круглий стіл, присвячений пам’яті проф. Сингаївської А. В. Студентська молодь під керівництвом доцентів, кандидатів наук кафедри долучається до цих наукових конференціях та подає для публікації свої наукові доробки. Студенти також беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, матеріали якої викладені у збірнику наукових праць «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації».

Починаючи з 2019 року НПП кафедри забезпечують викладання освітніх компонент для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної (очної) форми навчання ОП «Прикладна лінгвістика (англійська мова)». З метою узгодити назву кафедри із освітньо-професійною програмою «Прикладна лінгвістика (англійська мова)» спеціальності 035 Філологія, за якою кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, кафедру «англійської мови» було перейменовано на «кафедру англійської мови та прикладної лінгвістики» 30 серпня 2021 року.