Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра створена 11 березня 2003 року (згідно з наказом № 69 від 11.03.2003 р.) у складі 7 штатних викладачів та 5 старших лаборантів на чолі з завідувачем лабораторій.

З дня створення і до травня 2012 р. кафедру очолював Ляшенко Б. М., доктор фізико-математичних наук, професор. Далі кафедру очолювали доктор фізико-математичних наук Погоруй А. О. та доктор педагогічних наук Спірін О. М. З 2015 по 2022 рік кафедру очолювала доцент, кандидат педагогічних наук Сікора Ярослава Богданівна. У 2020 році кафедру було перейменовано з «Прикладної математики та інформатики» на «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій». Нині кафедру очолює доцент, кандидат педагогічних наук Усата Олена Юріївна.

Упродовж останніх років науковим напрямком роботи кафедри є «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці» (Державний реєстраційний номер 0115U006004 від 02.11.15 р.).

Викладачами кафедри захищені дисертації:

Докторські:

 • Ляшенко Б. М. Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач (2003 р.);
 • Спірін О. М. Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики (2009 р.);
 • Вакалюк Т. А. Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики (2019 р.).

Кандидатські:

 • Мількевич В. М. Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу (2006 р.);
 • Усата О. Ю. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання (2009 р.);
 • Карплюк С. О. Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи (2009 р.);
 • Сікора Я. Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання (2010 р.);
 • Горобець С. М. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання (2012 р.);
 • Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників (2013 р.);
 • Жуковський С. С. Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики (2013 р.);
 • Федорчук А. Л. Підготовка вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (2013 р.);
 • Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування (2014 р.);
 • Мосіюк О. О. Підготовка майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп’ютерних технологій (2015 р.);
 • Постова С. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності (2018 р.);
 • Бенедисюк М. М. Система завдань міжпредметного змісту як засіб формування компетентності з фізики в учнів основної школи (2018 р.);
 • Головня О. С. Методика застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем У підготовці бакалаврів інформатики (2019 р.);
 • Мельник А. В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи (2021 р.).

Кафедра забезпечує підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами «Середня освіта (Інформатика)», «Професійна освіта (Цифрові технології)», «Сучасні інформаційні технології та програмування»;
 • магістрів за освітньою програмою «Інформатика в закладах освіти».

Крім того, здійснюється підготовка вчителів інформатики за освітніми програмами «Середня освіта (Математика та інформатика)» та «Середня освіта (Фізика та інформатика)».

Кафедра забезпечує навчальний процес на усіх факультетах та інститутах університету з дисциплін, в яких використовуються інформаційні технології.

Освітній процес здійснюється на основі сучасної матеріально-технічної бази. У 2003 р. уведено в дію комп’ютерний центр, активно функціонують 10 комп’ютерних класів, які обслуговують 3 лаборанти на чолі із завідувачем лабораторій.

Викладачами кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій розроблені та впроваджені науково-технічні проєкти:

Щороку науково-методична база поповнюється новими навчальними посібниками, науковими розробками, що свідчить про професіоналізм працівників кафедри. За роки існування кафедри викладачами було підготовлено близько 400 публікацій, серед них — 67 посібників, з яких 6 з грифом Міністерства освіти і науки України, понад 150 наукових статей, з яких 26 у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Wos.

Викладачі активно залучають до науково-дослідної роботи і студентів.

У рамках тематики наукових досліджень кафедри працюють студентські проблемні групи:

 1. Розробка електронних ресурсів та засобів навчання. Науковий керівник — Постова С. А.
 2. Технології створення web-ресурсів. Науковий керівник — Федорчук А. Л.
 3. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів. Науковий керівник — Вербівський Д. С.
 4. Розробка та використання сучасних інформаційних технологій. Науковий керівник — Наконечна О. А.
 5. Використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи. Науковий керівник — Горобець С. М.
 6. Інструментальні засоби візуального програмування. Науковий керівник — Мельник А. В.
 7. Технології та засоби розробки програмних продуктів. Науковий керівник — Ярмоленко Т. А.
 8. Технології використання комп’ютерної графіки в розробці освітнього контенту. Науковий керівник — Антонов Є. В.

Студенти — активні учасники наукових гуртків, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і Всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця, здобувають неформальну освіту.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом науково-методичного стажування у закладах освіти як України, так і закордоном, або навчаючись в аспірантурі.

Викладачі кафедри є членами журі II етапу (обласного) Малої академії наук з комп’ютерних наук, прикладної математики та математичного моделювання та ІІ етапу (міського) Всеукраїнської олімпіади учнів з інформатики.

Колектив кафедри проводить широку виховну роботу зі студентами: викладачі виконують обов’язки кураторів-наставників академічних груп, підтримують зв’язки з випускниками минулих років.

Перспективними напрямами розвитку кафедри є підвищення якості професорсько-викладацького складу, оновлення навчально-методичного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази та розробка нових наукових проєктів.