Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Усата Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2001 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (2001), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», кваліфікація учителя математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності. Національний університет водного господарства та природокористування (2021), спеціальність «122 Комп’ютерні науки».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: у 2009 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання».

Інформація про стажування: 01.10.2012–31.10.2012, Житомирський державний технологічний університет, тема: «Вдосконалення фахового рівня викладання основ інформатики та програмування»; 26.10.2015–26.04.2016, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Підвищення професійної компетентності шляхом вивчення досвіду впровадження інноваційних технологій в освітній процес»; 01.03.2021–09.04.2021, Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «„Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти», тема: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 04.10.2021–18.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»; 11.07.2022–25.07.2022, IBR LPNT (m. Lublin) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», тема: «Interactive technologies and cloud service in online education: the experience of the European Union countries and Ukraine»; 01.08.2022–05.08.2022, Sigma Software University, тема: «Teachers Smart-Up: Summer Edition»; 12.11.2022–18.12.2022, кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету в Кракові, фундація «Зустріч» (м. Краків, Республіка Польща), тема: «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

Наукові інтереси та досягнення: наукові інтереси полягають в ефективному поєднанні та впровадженні в освітній процес цифрових й педагогічних технологій та дослідженні їх впливу на підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, методика наукових досліджень, цифрові технології в навчальному процесі, методика навчання інформатики, інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці.

Нагороди: Подяка управління освіти Житомирської міської ради (2009 р.), Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України (2019 р.), Подяка Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України (2020 р.), Подяка Міністерства освіти і науки (2020 р.), Подяка ЖДУ імені Івана Франка (2022 р.).

Спірін Олег Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, професор.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (1989), спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація — «Учитель математики і фізики середньої школи».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2004–2007 рр. навчання в аспірантурі на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кандидатська дисертація (2002) «Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу» у галузі педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання (інформатики) захищена у в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Науковий керівник д. пед. н., професор Ю. С. Рамський.

Докторська дисертація (2009) «Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики» у галузі педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти захищена в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих. Науковий консультант д. пед. н., професор, академік НАПН України М. І. Жалдак.

Наукові інтереси та досягнення: фахівець у галузі інформатизації освіти і науки та інформатичної підготовки суб’єктів освітнього процесу. Досліджує теоретичні і методичні проблеми: теорії та методики навчання основ інформатики та основ штучного інтелекту, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, вчителів загальноосвітньої школи, наукових і науково-педагогічних працівників, керівників закладів освіти; інформатичної підготовки вчителя інформатики; проєктування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління й підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем; наукометрики психолого-педагогічних досліджень.

Розробник концептуальних засад інформатизації наукової та управлінської діяльності, побудови мережі електронних бібліотек НАПН України, професійної підготовки вчителя інформатики.

Засновник наукової школи в галузі наук про освіту з проблем використання електронних відкритих систем й інформатичної підготовки вчителя. Підготував 4 докторів та 7 кандидатів наук.

Член 2-х докторських спеціалізованих вчених рад, голова науково-методичної комісії з інформатики відділення дошкільної та загальної середньої освіти МОН України, голова секції «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту» Наукової ради МОН України, вчений секретар Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки, науковий керівник 7-ми та виконавець 4-х науково-дослідних робіт на замовлення МОН та НАПН України, зокрема за Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», науковий керівник та науковий консультант всеукраїнських дослідно-експериментальних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах «Електронний підручник для середньої школи», «Хмарні сервіси в освіті», «Музейна планета». Безпосередній учасник створення нової в Україні наукової спеціальності в галузі педагогічних наук 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (2009 р.).

Автор понад 160 наукових праць, зокрема монографії «Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією», посібників для студентів і вчителів інформатики «Початки штучного інтелекту», «Короткий курс інформатики (інформаційно-комп’ютерні технології)». Заступник головного редактора електронного наукового журналу «Інформаційні технології і засоби навчання» і член редакційних колегій фахових видань «Інформаційні технології в освіті», «Комп’ютер у школі та сім’ї».

Веде активну просвітницьку діяльність як організатор і учасник численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів. Неодноразово брав участь у Парламентських слуханнях та круглих столах, що ініціювалися комітетами Верховної ради України та МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: технології створення дистанційного курсу, хмарні технології в освіті, методика наукових досліджень.

Нагороди: Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, Подяка НАН України, Нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України, Нагрудний знак «Ушинський К. Д.» НАПН України, Нагрудний знак «Григорій Сковорода» НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Немченко Сергій Геннадійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2021 р.

Інформація про вищу освіту: Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко (1982), спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни», кваліфікація — «Вчитель загальнотехнічних дисциплін та звання вчителя середньої школи»; Мелітопольський державний педагогічний інститут (1991), спеціальність «Географія», кваліфікація — «Вчитель географії середньої школи».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: кандидатська дисертація (2007) «Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи» у галузі педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 — теорія і методика виховання захищена в Інституті проблем виховання АПН України. Науковий керівник к. пед. н., професор, ректор Бердянського державного педагогічного університету В. В. Крижко.

Докторська дисертація (2021) «Теоретичні і методичні засади підготовки менеджерів освіти до рефлексивного управління» у галузі педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти захищена в Українській інженерно-педагогічній академії. Науковий консультант д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії Г. В. Єльникова.

Інформація про стажування: 24.04.2021–30.05.2021, кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету в Кракові, фундація «Зустріч» (м. Краків, Республіка Польща), тема: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах, створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу.

Навчальні предмети, які викладає: Web-технології, Програмні системи комп’ютерного навчання, STEM-освіта.

Іванов Дмитро Євгенійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор технічних наук.

Початок роботи в університеті: 2023 р.

Інформація про вищу освіту: Донецький державний університет (1995), спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація — «Математик».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: кандидатська дисертація (2000) «Розробка методів моделювання та тестування несправних цифрових пристроїв у багатозначних алфавітах» у галузі технічних наук за спеціальністю 05.13.13 — обчислювальні машини, системи та мережі захищена у Донецькому національному технічному університеті.

Докторська дисертація (2013) «Діагностування цифрових пристроїв на базі еволюційного підходу» у галузі технічних наук за спеціальністю 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти захищена в Донецькому національному технічному університеті.

Наукові інтереси та досягнення: еволюційні обчислення, технічна діагностика цифрових пристроїв, паралельні обчислення.

Навчальні предмети, які викладає: Навчальна практика з виготовлення мультимедійних програмних засобів, як елементів методичного забезпечення, Комп’ютерно-аналітична діяльність.

Сікора Ярослава Богданівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: листопад 2004 р.

Інформація про вищу освіту: у 2003 р. отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Педагогічна освіта», а у 2004 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики», отримала кваліфікацію «Вчитель математики та основ інформатики». У 2005 р. закінчила з відзнакою магістратуру у цьому ж закладі вищої освіти зі спеціальності «Інформатика» та здобула кваліфікацію «Магістр інформатики, викладач інформатики».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: у 2009 р. закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Захистила кандидатську дисертацію «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання» і отримала диплом кандидата педагогічних наук. Нині навчається в докторантурі за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Інформація про стажування: 20.04.2017–20.06.2017, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Використання сучасних засобів навчання та інформаційних технологій в освітньому процесі вищої школи»; 01.03.2021–09.04.2021, Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «„Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти», тема: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 04.10.2021–18.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»; 22.11.2021–31.12.2021, Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща), тема: «Суспільні цінності, підходи та вимоги до реалізації освітнього процесу в підготовці фахівців з технічних напрямів в Україні та країнах ЄС».

Наукові інтереси та досягнення: використання методів управління знаннями для організації електронного навчання, технології та інструменти адаптивного навчання.

Протягом 2012–2013 рр. була одним із виконавців наукового проєкту за рахунок видатків державного бюджету: «Розробка та впровадження інформаційних технологій дистанційного інтерактивного навчання (на прикладі нормативних дисциплін спеціальностей „Інформаційно-комунікаційні технології“ та „Інформатика*“)» — номер державної реєстрації теми: 0112U001116.

Нині Сікора Я. Б. є керівником кафедральної наукової теми «Використання сучасних інформаційних технологій в освіті і науці» (№ 0115U006004).

Сікора Я. Б. здійснює значну науково-громадську роботу, є: членом оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій; членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики; членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; тощо.

Навчальні предмети, які викладає: Інформаційні технології, Теоретичні основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології, Технології розробки та супровід Інтернет сайтів, Методи математичної обробки даних у педагогіці і психології, Методи оптимізації та дослідження операцій, Комп’ютерно-аналітична діяльність.

Нагороди: Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р.). Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2016 р.». Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.). Почесна грамота Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України» (2019 р.). Подяка Національного центру «Мала академія наук України» (2020 р.). Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (наказ № 33-К від 25.01.2022 р.). Грамота Міністерства освіти і науки України (2021 р.). Подяка науковому керівнику за високий рівень підготовки та керівництво науковими роботами студентів переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» (2022 р.).

Кривонос Олександр Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1998 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1998. Спеціальність ПМСО «Математика та основи інформатики».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, спеціальність 13.00.02 — Теорія та методика навчання (інформатика).

Інформація про стажування: 12.11.2018–12.12.2018, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», тема: «Досвід викладання інформатичних дисциплін у закладах вищої освіти України», 28.09.2020–06.11.2020, Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW (Варшава), тема: «Академічна доброчесність»; 04.10.2021–18.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», 01.08.2022–05.08.2022, Sigma Software University, тема: «Teachers Smart-Up: Summer Edition»; 20.10.2022–20.12.2022, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Венеціанський університет Ка Фоскарі (м. Венеція, Італія), тема: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні під час пандемії COVID-19: досвід країн Європейського Союзу».

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання інформатики, програмування, робототехніка.

Навчальні предмети, які викладає: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних, методи обчислень.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2004 р.). Грамота Житомирської обласної ради (2007 р.). Грамота управління освіти Житомирської облдержадміністрації (2011 р., 2013 р.). Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.). Подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.). Подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.). Нагрудний знак «Слава ЖДУ», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Жуковський Сергій Станіславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2005 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний інститут імені Івана Франка, 1994. Спеціальність: математика і фізика.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2008–2011 рр. навчався у аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальнісь 13.00.02 — теорія та методика навчання (інформатика).

Інформація про стажування: 07.10.19–18.11.19, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», тема: «Особливості викладання дисциплін програмістського циклу для бакалаврів та магістрів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)»; 28.09.2020–06.11.2020, Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава), тема: «Академічна доброчесність».

Наукові інтереси та досягнення: програмування, алгоритміка, олімпіадне програмування.

Навчальні предмети, які викладає: програмування, спеціалізовані мови програмування, процедурне програмування, додаткові розділи комп’ютерної інженерії, технології та методики розв’язування олімпіадних задач з інформатики (програмування).

Нагороди: Відмінник освіти і науки України (2004 р). Грамоти обласного відділу освіти (2001, 2002, 2008, 2012 р.р.). Грамоти МОН (2002, 2008 р.р.). Нагрудний знак «Слава ЖДУ ім. І. Франка» (2018 р.). Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2019 р.), Заслужений працівник освіти (2021 р.).

Горобець Сергій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2013 р.

Інформація про вищу освіту: в 1998 р. закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут (спеціальність «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах»), та здобув кваліфікацію інженера з комп’ютеризованих систем автоматики та управління. В 2004 р. закінчив Інститут підприємництва та сучасних технологій (спеціальність «Економічна кібернетика») та здобув кваліфікацію економіста.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 1998–2002 р. навчання в аспірантурі при Житомирському інженерно-технологічному інституті. В 2011 р. закінчив аспірантуру при Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Інформація про стажування: 26.10.2015–26.04.2016, відділ мережних технологій і баз даних Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи»; 19.04.2021–02.06.2021, Поліський національний університет, тема: «Використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи в умовах дистанційного навчання»; 04.10.2021–18.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»; 12.11.2022–18.12.2022, кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету в Кракові, фундація «Зустріч» (м. Краків, Республіка Польща), тема: «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

Наукові інтереси та досягнення: використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів ВНЗ, дистанційна освіта, комп’ютерна графіка та дизайн, психологія сприйняття інформації. Є автором понад 70 науково-методичних публікацій.

Навчальні предмети, які викладає: Грамота за багаторічну сумлінну службу, вагомий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди 93-ї річниці з дня створення Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (від 5.12.2012 р.), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.), Подяка науковому керівнику за високий рівень підготовки та керівництво науковою роботою переможця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «ІКТ в освіті» (2022 р.).

Федорчук Анна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2003 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (2003), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», кваліфікація — вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяльності.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки ЖДУ імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». Тема: «Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю».

Інформація про стажування: 21.01.2014–22.09.2014, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Використання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі підготовки студентів»; 09.11.2020–12.02.2021, Поліський національний університет, тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи»; 16.11.2020–28.12.2021, Куявський університет у Вроцлавеку (Республіка Польща), тема: «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС»; 24.02.2021–25.05.2021, Черкаський державний технологічний університет, тема: «Основи ІТ: програмне та апаратне забезпечення ПК»; 01.03.2021–09.04.2021, Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «„Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти», тема: «Тренер-педагогів з підвищення кваліфікації вчителів закладу загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наукові інтереси та досягнення: вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики напряму «Інформатика», фахівців з цифрових технологій та комп’ютерних наук, а також вдосконалення змісту, форми та методів, які ефективно впливають на підготовку майбутніх професіоналів. Проблеми вивчення теоретичних основ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, wеb-програмування, операційних систем та системного програмування, методики навчання інформатики, оновлення та перегляду змісту, структури викладу навчального матеріалу, специфіки викладання.

Навчальні предмети, які викладає: теоретичні основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології, програмування та підтримка web-застосувань, web-технології та web-дизайн, системи управління вмістом веб-сайтів, управління проектною діяльністю, операційні системи та системне програмування, методика навчання інформатики, проблеми сучасної інформатики, проблеми викладання інформатики в школі.

Нагороди: Грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2006 р.), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2015 р.), Подяка науковому керівнику за високий рівень підготовки та керівництво науковими роботами студентів переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» (2022 р.).

Вербівський Дмитрій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2013 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2004), спеціальність «ПМСО. Фізика і математика». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2015), спеціальність — інформатика, кваліфікація — спеціаліст з інформатики, вчителя інформатики. Національний університет водного господарства та природокористування (2021), спеціальність «122 Комп’ютерні науки».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2007–2011 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. Тема: «Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку».

Інформація про стажування: 26.04.2016–31.05.2016, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Інноваційні технології інформатики у вищій школі»; 01.03.2021–09.04.2021, Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «„Університет менеджменту освіти“ центральний інститут післядипломної освіти», тема: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 11.09.2021–17.10.2021, кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету в Кракові, фундація «Зустріч» (м. Краків, Республіка Польща), тема: «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід».

Наукові інтереси та досягнення: теоретико-методичні засади проєктування і використання електронного освітнього середовища підготовки бакалаврів математики.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання інформатики, методика навчання інформатики в початковій школі, комп’ютерні технології в роботі з дітьми, історія розвитку комп’ютерних наук, використання цифрових технологій у навчальному процесі.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016 р.), Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017 р.), Грамота Управління освіти (2018 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

Мосіюк Олександр Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2008 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2006), напрям підготовки «Педагогічна освіта». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2007), спеціальність «Педагогіка і методика професійної освіти. Математика і фізика». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2008), спеціальність «Педагогіка і методика професійної освіти. Математика». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2018), ОКР спеціаліст, спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2011–2014 рр. навчався в аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка з відривом від виробництва. Захистив дисертацію 21.10.2015 р. на тему «Підготовка майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп’ютерних технологій» за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійного навчання.

Інформація про стажування: 07.10.2019–18.11.2019, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, тема: «Особливості викладання фахових дисциплін для бакалаврів та магістрів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)»; 10.05.2021–18.06.2021, Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща), тема: «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»; 01.08.2022–05.08.2022, Sigma Software University, тема: «Teachers Smart-Up: Summer Edition».

Наукові інтереси та досягнення: використання інформаційно-комп’ютерних технологій для створення спеціалізованих навчальних матеріалів, комп’ютерна графіка, технології проєктування UX та UI, дизайн web-сайтів і сервісів та мобільних додатків, тривимірне комп’ютерне моделювання, системи програмування штучного інтелекту, машинного навчання і комп’ютерного зору, а також аналіз даних за допомогою мов програмування Python та R.

Навчальні предмети, які викладає: Основи комп’ютерної графіки, Web-технології та web-дизайн, Програмування та підтримка Web-застосувань, Редактори 3D графіки, Системи штучного інтелекту тощо.

Постова Світлана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (2003), спеціальність — ПМСО. Математики та основ інформатики. Державний університет «Житомирська політехніка» (2019), спеціальність «121 Інженерія програмного забезпечення».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04.

Інформація про стажування: 03.12.2018–14.12.2018, Гуманітарний-природничий університет в Сандомирі (Республіка Польща), тема: «Проблеми модернізації педагогічної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Педагогічні науки»; 24.02.2021–25.05.2021, Черкаський державний технологічний університет, Cisco Networking Academy, тема: «IT Essentials: PC Hardware and Software (Основи ІТ: програмне та апаратне забезпечення ПК)»; 01.03.2021–09.04.2021, Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти", тема: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наукові інтереси та досягнення: імітаційне моделювання, прикладна математика, штучний інтелект, хмарні технології.

Навчальні предмети, які викладає: Програмування, Методика розв’язування олімпіадних задач з інформаційних технологій, Технології комп’ютерного проєктування, Методика організації позанавчальної діяльності, Проєктування інформаційних систем, Стандартизація в галузях освіти та інформаційних технологіях, Хмарні технології в освіті.

Нагороди: ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007, 2013, 2021 р.р.), Почесна Грамота НЦ «Мала академія наук» (2018 р.), Грамоти Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (2020 р.), Подяки КЗПО «Обласний центр дитячої та юнацької творчості» (2019 р.) Житомирської обласної ради та КЗ «Музей космонавтики імені С. П. Корольова» Житомирської обласної ради (2017, 2019 р.р.), Міністерства освіти та науки України (2021 р.).

Новицький Олександр Вадимович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат технічних наук.

Початок роботи в університеті: 2022 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2005 р.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація — вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: у 2019 р. захистив дисертацію на тему «Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 — інформаційні технології.

Навчальні предмети, які викладає: Технології розподілених систем та паралельних обчислень, Управління ІТ-проектами.

Мельник Анна Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 2022 р.

Інформація про вищу освіту: у 2008 р. отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Педагогічна освіта» та отримала кваліфікацію бакалавр педагогічної освіти, вчитель математики, а у 2009 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки», отримала кваліфікацію «Вчитель математики та основ економіки». У 2010 р. закінчила магістратуру у цьому ж закладі вищої освіти зі спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач математики». У 2019 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю Менеджмент (управління навчальними закладами). У 2022 році вступила до Національного університету водного господарства та природокористування на спеціальність «122 Комп’ютерні науки».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: у 2019 році закінчила аспірантуру Київського міжнародного університету за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». В 2021 році захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Тема: «Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього в умовах профільної школи».

Інформація про стажування: 03.10.2021–16.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для освіти».

Наукові інтереси та досягнення: інформаційні технології, візуальне програмування, прикладна математика.

Навчальні предмети, які викладає: Інформаційно-комунікаційні технології, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Об’єктно-орієнтоване програмування, Web-технології, Інформатика, Методика розв’язування олімпіадних задач з інформаційних технологій, Web-технології та web-дизайн, Проблеми сучасної інформатики, Методика позакласної роботи з інформатики, Сучасні технології навчання інформатики.

Яценко Оксана Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2001. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», Кваліфікація учителя математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності. Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. Спеціальність «Інформатика*». Кваліфікація: спеціаліст з інформатики, вчитель інформатики.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2017–2021 рр. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».

Інформація про стажування: 02.01.2013–28.06.2013, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Використання ІКТ в навчально-пізнавальній діяльності студентів. Вдосконалення фахового рівня викладання основ інформатики та нових інформаційних технологій навчання»; 09.12.2020–12.02.2021, Поліський національний університет, тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційної форми навчання при викладанні освітніх компонент „Інформаційні технології“, „Комп’ютерні мережі“»; 20.10.2022–20.12.2022, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Венеціанський університет Ка Фоскарі (м. Венеція, Італія), тема: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні під час пандемії COVID-19: досвід країн Європейського Союзу».

Наукові інтереси: використання вільного програмного забезпечення при підготовці вчителів, особливості використання хмарних технологій в навчальному процесі.

Дисципліни: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, комп’ютерні мережі, комп’ютерні мережі та захист інформації в комп’ютерних мережах.

Нагороди: Грамота Житомирського обласного управління освіти (2012 р.), Грамота Житомирської облдержадміністрації (2013 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2023 р.).

Мінгальова Юлія Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Початок роботи в університеті: 2013 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2012), ОКР «Бакалавр», спеціальність «Інформатика». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2013), ОС «Магістр», спеціальність «Інформатика».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: 2014–2018 рр. навчання в аспірантурі кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університет імені Івана Франка.

Інформація про стажування: 03.08.2020–11.09.2020, Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща), тема: «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук»; 09.11.2020–12.02.2021, Поліський національний університет, тема: «Використання інтернет-технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти»; 04.10.2021–18.10.2021, ТОВ «Академія цифрового розвитку», тема: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»; 01.08.2022–05.08.2022, Sigma Software University, тема: «Teachers Smart-Up: Summer Edition»; 20.10.2022–20.12.2022, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Венеціанський університет Ка Фоскарі (м. Венеція, Італія), тема: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні під час пандемії COVID-19: досвід країн Європейського Союзу».

Наукові інтереси та досягнення: використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації наукової роботи студентів, системи управління вмістом для створення сайту, криптографічні методи захисту інформації, системи організаційного управління, інформаційно-аналітичні системи.

Навчальні предмети, які викладає: Web-технології та web-дизайн, Виробнича (педагогічна) практика у 5-7 класах, Додаткові розділи програмної інженерії, Захист інформації в комп’ютерних системах, Інформаційна безпека, Інформаційно-комунікаційні технології, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Комп’ютерні технології в управлінні та навчальному процесі, Криптологія, Методика навчання інформатики, Навчальна практика (обчислювальна), Навчальна практика з програмування, Операційні системи, Основи дистанційного навчання в закладах освіти, Програмування, Спеціалізовані мови програмування, Сучасні системи програмування, Хмарні технології в освіті.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.), Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2021 р.).

Кривонос Мирослава Петрівна

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет, 2000. Спеціальність: «Математика і фізика».

Інформація про стажування: 12.04.2021–31.05.2021, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», тема: «Дистанційна форма навчання у закладі вищої освіти». 20.10.2022–20.12.2022, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Венеціанський університет Ка Фоскарі (м. Венеція, Італія), тема: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні під час пандемії COVID-19: досвід країн Європейського Союзу».

Наукові інтереси та досягнення: системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір.

Навчальні предмети, які викладає: інформаційно-комунікаційні технології.

Лисюк Людмила Петрівна

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2002 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (2003), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математики і фізика. Житомирський державний університет імені Івана Франка (2022), спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Інформація про стажування: 09.11.2020–22.12.2020, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, тема: «Вивчення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти»; 12.06.2021–18.07.2021, Фундація «Зустріч», м. Краків, Республіка Польща, тема: «Фендрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн».

Наукові інтереси та досягнення: застосування інформаційно-комунікаційних технологій у кадровій роботі, автоматизація управління персоналом.

Навчальні предмети, які викладає: інформаційно-комунікаційні технології.

Нагороди: Грамота ЖДУ (2010 р.), Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.), нагрудний знак «Слава ЖДУ» (2019 р.).

Яценко Олександр Сергійович

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 1998 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Житомир), 2001. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», Кваліфікація учителя математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

Інформація про стажування: 26.10.2015–26.04.2016, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, тема: «Впровадження дистанційного навчання в освітній процес, під час вивчення дисциплін: комп’ютерні мережі, основи Інтернет»; 09.12.2020–12.02.2021, Поліський національний університет, тема: «Використання інтернет-технологій для розробки нових засобів навчання в освітньому середовищі навчального закладу»; 20.10.2022–20.12.2022, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Венеціанський університет Ка Фоскарі (м. Венеція, Італія), тема: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні під час пандемії COVID-19: досвід країн Європейського Союзу».

Наукові інтереси та досягнення: використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів ВНЗ, дистанційна освіта, комп’ютерні мережі та захист інформації в комп’ютерних системах.

Навчальні предмети, які викладає: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, комп’ютерні мережі, комп’ютерні мережі та захист інформації в комп’ютерних мережах, комп’ютерні мережі та Інтернет.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної державної адміністрації (15.10.2010 р.), Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (наказ ЖДУ № 387—к від 28.07.2017 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 150—к від 15.06.2020 р.).

Ярмоленко Тетяна Андріївна

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2017 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика), отримала кваліфікацію «Вчитель математики». У 2018 р. з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка ОС «Магістр» за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика), отримала кваліфікацію «Магістр середньої освіти (Математика), вчитель математики, вчитель інформатики». В 2021 р. з відзнакою закінчила Національний університет водного господарства та природокористування ОС «Магістр» за спеціальністю Комп’ютерні науки.

Наукові інтереси та досягнення: інформаційні технології, комп’ютерна графіка.

Навчальні предмети, які викладає: інформаційно-комунікаційні технології, основи комп’ютерної графіки, комп’ютерна графіка й візуалізація даних, бази даних, методика навчання інформатики, методика організації позакласної роботи з інформатики, архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем, стандартизація в галузях освіти та інформаційних технологіях, технології просування Інтернет-сайтів.

Антонов Євгеній Володимирович

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка 2018), ОКР «Бакалавр», спеціальність «Інформатика». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2020), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика), вчитель інформатики».

Навчання в аспірантурі та докторантурі: з 2020 року навчається в аспірантурі кафедри професійно-педагогічної освіти, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси та досягнення: використання комп’ютерних ігор в навчальному процесі, комп’ютерна графіка, архітектура комп’ютерної техніки.

Навчальні предмети, які викладає: Комп’ютерна графіка, Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем, Інженерна та комп’ютерна графіка.

Алексеєнко Вікторія Віталіївна

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2019 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2020), ОС «Бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Вчитель інформатики». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2021), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика), вчитель інформатики».

Інформація про стажування: 05.11.2022–13.11.2022, Житомирський державний університет імені Івана Франка, тема «Ключові аспекти у викладанні інформатики, інтегрованих курсів „STEM“ та „Робототехніки“ у НУШ».

Наукові інтереси та досягнення: інформаційні технології, проєктування графічних інтерфейсів, комп’ютерна графіка.

Навчальні предмети, які викладає: Технології та методики розв’язування олімпіадних задач з інформатики (програмування), Системи штучного інтелекту, Основи алгоритмізації та структур даних, Case-технології проєктування програмного забезпечення, Комп’ютерно-орієнтовані системи та засоби навчання, Методи математичної обробки даних у педагогіці та психології, Сучасні мови програмування, Основи проєктування графічних інтерфейсів, Програмування, Спеціалізовані мови програмування, Технології розробки та супровід інтернет-сайтів, Web-технології.

Боженко Вікторія Володимирівна

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2018 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка 2019), ОКР «Бакалавр», спеціальність «Математика», кваліфікація «Бакалавр математики, вчитель математики». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2020), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Математика), вчитель математики, вчитель інформатики».

Наукові інтереси та досягнення: застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній роботі.

Навчальні предмети, які викладає: Інформаційно-комунікаційні технології.

Махенько Ярослав Дмитрович

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2019 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2021), ОС «Бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Вчитель інформатики». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2022), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика), вчитель інформатики».

Наукові інтереси та досягнення: інформаційні технології, програмування та WEB-програмування.

Навчальні предмети, які викладає: Шкільний курс інформатики, Теоретичні основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології, Операційні системи.

Прухницький Віталій Сергійович

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2019 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2021), ОС «Бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Вчитель інформатики». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2022), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика), вчитель інформатики».

Наукові інтереси та досягнення: web-технології та web-дизайн, системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка.

Навчальні предмети, які викладає: Програмування, Системи штучного інтелекту, Web-технології та web-дизайн, Історія розвитку комп’ютерних наук, Інтелектуальний аналіз веб-даних, Комп’ютерно-орієнтовані системи та засоби навчання, Основи комп’ютерної графіки, Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем, Web-технології.

Гуменюк Станіслав Петрович

Посада: асистент.

Початок роботи в університеті: 2022 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка (2020), ОС «Бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Вчитель інформатики». Житомирський державний університет імені Івана Франка (2021), ОС «Магістр», спеціальність 014 Середня освіта, 014.09 Середня освіта (Інформатика), кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика), вчитель інформатики».

Наукові інтереси та досягнення: програмування мобільних додатків, розробка ПЗ під мобільні платформи, проєктування графічних інтерфейсів.

Навчальні предмети, які викладає: Програмування мобільних додатків, Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи, Алгоритми та структури даних, Основи проектування графічних інтерфейсів, Інформаційні технології, Інформатика з методикою її навчання в базовій школі, Створення електронних освітніх ресурсів.

Стельмашенко Яніна Андріївна

Посада: лаборант.

Гайструк Софія Миколаївна

Посада: лаборант.

Поплавський Олександр Олександрович

Посада: лаборант.