Факультет фізичного виховання і спорту

Про факультет Деканат Кафедри

Науково-дослідна робота кафедри олімпійського та професійного спорту

Науковий напрям роботи кафедри олімпійського та професійного спорту спрямований на удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів у різних видах спорту, впровадження інноваційних технологій у підготовку збірних команд ЖДУ імені Івана Франка до змагань та нових методів організації студентського спорту, підвищення рівня фізичної підготовленості студентської молоді, вивчення зарубіжного досвіду щодо організації та проведення студентських змагань, дослідження основних аспектів з питань популяризації студентського спорту, проблеми підвищення ефективності підготовки спортивного резерву, реалізації функціональних можливостей та досягнення максимально можливих спортивних результатів.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту представлено у публікаціях.

Динаміка наукових кадрів:

 • Станом на 2014-2015 н. р. на кафедрі олімпійського та професійного спорту працює 10 викладачів, серед яких 9 штатних (3 кандидатів наук, 2 доцентів), за сумісництвом 1, що в цілому становить 30% (33% — штатні).
 • Станом на 2015 рік на кафедрі олімпійського та професійного спорту працює 9 викладачів, серед яких 8 штатних (3 кандидатів наук, 2 доцентів), за сумісництвом 1, що в цілому становить 33,3% (37,5% — штатні).

Протягом 2014-2015 навчального року було здійснено:

 • 28 серпня 2014 року захист дисертаційного дослідження О. В. Гусаревичем на тему «Програмована технічна підготовка спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, на етапі спеціалізованої базової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність: 24.00.01 — олімпійський і професійний спорт) та отримано диплом кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Науковий керівник: Ахметов Р. Ф., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.
 • 22 грудня 2014 року Т. Є. Яворській присвоєно вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту.

Протягом 2014-2015 навчального року було складено кандидатські екзамени викладачами кафедри І. В. Мичкою (з філософії та іноземної мови) та Т. В. Кафтановою (з філософії).

Студентська наукова робота

Отримання якісної освіти — одне з фундаментальних прав кожної людини. Нaуково-досліднa діяльність студентів фaкультету фізичного виховaння і спорту є однією з найважливіших засобів підвищення якості підготoвки мaйбутніх фaхівців у систeмі вищoї oсвіти.

Науково-дослідна робота студентів — складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.

На кафедрі олімпійського та професійного спорту нaуково-досліднa діяльність студентів спрямована на формування вміння до пошукової активності майбутніх фахівців, рoзвиток твoрчих здібнoстей і навичoк самoстійного наукового пізнання, самоoсвіти і самoреалізації осoбистості, залучення студентів до творчих занять та дослідницьких проектів.

Нaуково-досліднa діяльність студентів здійснюється під час науково-практичних конференцій, диспутів, студентських олімпіад зі спеціальності, у роботі проблемних груп та наукових гуртків, у позааудиторний час тощо.

У межах навчального процесу також є чимало творчо-пошукових робіт: від написання рефератів, повідомлень, наукових статей до, власне кажучи, дипломних та магістерських досліджень.

Отже, на кафедрі олімпійського та професійного спорту ведеться активна робота по розвитку студентської наукової роботи у таких формах:

 • робота в науковому гуртку та проблемній групі;
 • керівництво науковими роботами (курсові, магістерські) студентів;
 • проведення попередніх захистів наукових робіт студентів (курсових та магістерських);
 • кращі роботи представляються на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт;
 • участь у щорічних звітних наукових конференціях та семінарах;
 • кращі наукові праці студентів подаються до збірників наукових праць.

На кафедрі олімпійського та професійного спорту функціонують:

 • Студентська наукова проблемна група «Професійна підготовка майбутніх тренерів»
 • Студентський науковий гурток «Система підготовки спортсменів-волейболістів»

Список публікацій студентів за 2014 р.
Список публікацій студентів за 2015 р.
Участь студентів у конференціях

Відомості про проведені конференції та семінари науковців

Науковий напрям роботи кафедри олімпійського та професійного спорту спрямований на удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів у різних видах спорту, впровадження інноваційних технологій у підготовку збірних команд Житомирського державного університету імені Івана Франка, вивчення зарубіжного досвіду щодо організації та проведення студентських змагань, реалізації функціональних можливостей та досягнення максимально можливих спортивних результатів.

Колектив кафедри щорічно бере активну участь в організації та проведенні науково-методичних семінарів. Викладачі регулярно відвідують міжнародні семінари та конгреси, стежать за новими науковими розробками, переймають досвід роботи у провідних науковців інших міст та країн.

4-5 грудня 2014 року викладачами кафедри здійснено допомогу в організації проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (м. Житомир).

Результати наукових досліджень викладачів кафедри олімпійського та професійного спорту представлено у публікаціях.

Список наукових та науково-методичних публікацій викладачів за 2013-2014 н. р.
Список наукових та науково-методичних публікацій викладачів за 2014-2015 н. р.

Скарбниця думок

Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта — це тільки самоосвіта.
А. Писарев

Навчання без роздумів — шкідливе, роздуми без навчання — небезпечні.
Конфуцій

Освіта має бути істинною, повною, зрозумілою і міцною.
Я.-А. Коменський

Не в обсязі знань полягає освіта, а в розумінні і вмілому застосуванні всього того, що знаєш.
А. Дістервег

Знання — настільки дорогоцінна річ, що їх корисно добувати з будь-якого джерела.
А. Фарадж

Шлях від неуцтва до знання багатий на гострі колючки: проте зворотна дорога всіяна трояндовими пелюстками.
А. Підводний

Добре тому, хто навчився вчитися.
Менандр

Недостатньо мати добрий розум, головне — добре застосовувати його.
Я. Декарт