Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення

На кафедрі фізичного виховання та спортивного вдосконалення працює два наукових гуртки:

 1. «Теоретико-методичні засади впровадження інноваційних технологій здорового способу життя» (науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та рекреації Г. П. Грибан), до якого входить 16 студентів; гурток створений в жовтні 2013 року).
 2. «Історико-педагогічні та методичні аспекти розвитку фізичної культури» (науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент М. З. Крук), до якого входить 10 студентів.

План роботи наукових гуртків.

За 2014–2015 рр. члени гуртка виступили з 1 доповіддю на всеукраїнській конференції: «Біологічні дослідження — 2014», зробили 18 доповідей на ІV студентській науково-практичній конференції факультету фізичного виховання та 9 доповідей на І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Студентська спортивна наука — 2015».

Студентами наукового гуртка опубліковано 41 наукову статтю.

За 2014–2015 рр. членами гуртка зроблено 1 доповідь на всеукраїнській конференції «Біологічні дослідження — 2014», 6 доповідей на ІV студентській науково-практичній конференції факультету фізичного виховання та на І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Студентська спортивна наука — 2015».

Студентами наукового гуртка опубліковано 8 наукових праць.

Науково-дослідна робота

На кафедрі працює чотири науковці з науковим ступенем і званнями: 1 — доктор наук; 1 — професор; 3 — кандидати наук, 1 — доцент.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри фізичного виховання та рекреації виконується у межах робочого часу за такими темами: «Теоретико-методичні засади удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах» (керівник: доктор педагогічних наук, професор Г. П. Грибан). Номер державної реєстрації: 0114U003978. Термін виконання: 12.2014-12.2024 рр. Мета дослідження: теоретико-методологічне обґрунтування та розробка оптимізації навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на засадах програмно-цільового підходу.

«Методична система фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів» (керівник: доктор педагогічних наук, професор Г. П. Грибан). Номер державної реєстрації: 0114U003979. Термін виконання: 12.2014 — 12.2024 рр. Мета дослідження спрямована на теоретико-методологічне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку технології методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, яка озброює майбутніх фахівців фізкультурно-оздоровчими компетентностями необхідними в подальшій життєдіяльності.

Викладачами кафедри у 2014 році видано 82 наукові праці, у 2015 році — 43.

Проф. Г. П. Грибаном здійснено аналіз науково-методичної літератури, архівних матеріалів, що дозволило вивчити започаткування та розвиток фізичної культури і спорту на Житомирщині, створення перших організацій і добровільних спортивних товариств. За матеріалами досліджень підготовлено і видано три монографії (у співавторстві з О. С. Кухарським та В. В. Пронтенком, К. В. Пронтенком, В. М. Романчуком):

 1. Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині«: монографія. — Вид-ня 2-е випр. і доп. — Житомир: Вид-во «Рута», 2015. — 128 с.
 2. Спортивні товариства і організації Житомирщини 1893–1922 рр.: монографія. — Житомир: Вид-во «Рута», 2015. — 184 с.
 3. Поліські силачі: монографія. — Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. — 344 с.

За результами виконання НДР представлено матеріали на всеукраїнські та міжнародні конференції. Наукові дані досліджень покладені в основу навчального посібника «Методична система фізичного виховання студентів» з грифом МОН України, який переміг у щорічному обласному конкурсі «Краща книга року» у номінації «Із глибини знань» (автор професор Г. П. Грибан). Монографія «Історія гімнастичного товариства „Сокіл“ на Волині» перемогла у щорічному обласному конкурсі «Краща книга року» у номінації «Мій край» (автори О. С. Кухарський, професор Г. П. Грибан).

Г. П. Грибан у квітні 2015 р. переміг у конкурсі «Інновації в освіті — 2014».

На кафедрі затверджено дві теми докторських та 3 кандидатських дисертацій. При кафедрі відкривається аспірантуру зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Кафедра запрошує викладачів і науковців вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн до проведення спільних наукових досліджень і співробітництва у галузі фізичної культури і спорту.

Результати досліджень впроваджені на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури, НПУ ім. М. П. Драгоманова, кафедрі фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету, обласному управлінні з фізичного виховання і спорту тощо.

Під керівництвом професора Г. П. Грибана у вересні 2015 року здобувач Вареньга Ю. В. (Національна академія внутрішніх справ України) успішно захистив кандидатську дисертацію в Львівському державному університеті фізичної культури.

 • Викладач Жуковський Є. І. у 2014 році захистив дисертацію в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на тему: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.
 • Викладач Костюк Ю. С. у 2015 році захистила дисертацію в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на тему: «Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
 • К. п. н., доцентом Круком М. З. проводяться дослідження щодо вивчення фізичного стану студентів, результати наукової роботи доповідались на всеукраїнських конференціях.
 • Викладач Айунц В. І. — розробила комплекс загальнорозвиваючих вправ для розвитку гнучкості, координації та сили, рекомендації щодо використання засобів гімнастики в процесі рекреаційної фізичної культури студентів.
 • Викладач Блажиєвський Г. В. — вивчає проблеми викладання фізичної культури у навчальних закладах міста на сучасному етапі державотворення.
 • Викладач Савитська Н. О. — вивчає здоров’язбережувальні технології в початковій школі.
 • Викладач Твердохліб Ж. О. — вивчає формування основних рухів і навичок на уроках фізичної культури в початкових класах. Проаналізувала теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів ВНЗ.
 • Викладач Яблонська А. М. — вдосконалює методику розвитку швидкісних здібностей.
 • Викладач Погребенник Л. І. — досліджує теоретичні аспекти підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів ВНЗ. Вивчає загальні поняття та критерії тестування студентської молоді.
 • Викладач Сіпліва М. О. — вдосконалює засоби навчально-тренувального процесу з аеробіки.
 • Викладач Пазіна В. О. — вивчає питання історії розвитку гімнастики та акробатики на Житомирщині.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, де виступають з доповідями.

Кафедра взяла участь у п’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2014» у номінації «Педагогічна майстерність — домінанта професійної діяльності вчителя, викладача»; в ярмарці навчальної літератури в ЖДУ імені Івана Франка; в щорічних обласних конкурсах «Краща книга року» та ін.