Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Методична робота кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення

Педагогічний колектив кафедри методичну роботу спрямовує на формування та подальше вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді та сфери фізичної культури і спорту. Суттєве покращання стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості та працездатності майбутніх фахівців можливе лише за умови розробки сучасних теоретичних і методичних засад фізичного виховання та впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів нової методичної системи, підґрунтям якої є принцип фундаментальності та фізкультурно-оздоровчої спрямованості навчального процесу. Це зумовить:

  • приведення у відповідність змісту засобів фізичного виховання студентів до сучасних досягнень фізкультурно-оздоровчої освіти, теорії і методики фізичного виховання та актуальних потреб розвитку особистості;
  • інтеграцію традиційних засобів фізичного виховання і нових інноваційних, що сприятиме підвищенню інтенсивності й результативності навчального процесу із фізичного виховання, а також активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності у позанавчальний час;
  • дотримання принципів індивідуалізації та диференціації фізичних навантажень, посилення мотивації та інтересу до активних занять фізичними вправами, реалізацію особистісно орієнтованого підходу;
  • урізноманітнення форм, методів і засобів залучення студентів до участі в фізкультурно-оздоровчих заходах;
  • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої освіти, загальної і спеціальної фізичної підготовленості, покращання стану здоров’я, набуття навиків дотримання здорового способу життя і вміння їх передати іншим;
  • залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами та спортом, що сприятиме розширенню оздоровчого потенціалу, набуттю нових умінь і навиків рухової активності, фізичному розвитку і фізичній підготовленості.

Основним завданням кафедри є: створення нових фізкультурно-оздоровчих технологій, які забезпечили б можливість постійно активізувати інтерес студентів до занять фізичними вправами, дотримання здорового способу життя, поповнення знань про шляхи збереження і зміцнення свого здоров’я; формування у студентів здатності самостійно і творчо вирішувати не лише особисті та соціальні питання, а й складні фізкультурно-оздоровчі завдання серед трудового колективу.

Методична робота кафедри також спрямована на формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів як характеристики кінцевого результату фізичного виховання у вищому навчальному закладі, що об’єднує не лише освітні знання і вміння, але й практичний досвід, систему ціннісних орієнтацій особистості (потреби, інтереси, мотиви, ставлення до засобів фізичного виховання тощо).

З цією метою кафедрою підготовлено цілий ряд навчальних посібників і методичних рекомендацій.