Факультет фізичного виховання і спорту

 
Про факультет Деканат Кафедри
 

Факультет фізичного виховання і спорту створено у 2004 році. Свій шлях новостворений підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка розпочав під керівництвом, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, майстра спорту міжнародного класу, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Рустама Фагимовича Ахметова.

З 2006 року факультет очолює доктор наук з фізичного виховання та спорту Тамара Борисівна Кутек.

До складу факультету входять три кафедри:

У різні роки кафедри факультету очолювали:

 • Л. Р. Айунц — кандидат педагогічних наук, доцент (кафедра фізичного виховання, 2004 р.);
 • М. З. Крук — кандидат педагогічних наук, доцент (кафедра фізичного виховання, 2005–2013 рр.);
 • В. А. Павловський — кандидат медичних наук, доцент (кафедра спортивної медицини та основ медичних знань, 2004–2009 рр.).

У перші роки функціонування (2004–2006) на факультеті фізичного виховання і спорту здійснювалася підготовка студентів за спеціальностями:

 • «Біологія і фізична культура»; «Фізична культура і біологія»;
 • «Фізична культура», спеціалізація: методика спортивно-масової роботи;
 • «Фізична культура», спеціалізація: географія і краєзнавчо-туристична робота.

Перший випуск факультету відбувся у 2009 році. Всього ж із 2004 року на факультеті фізичного виховання і спорту підготовлено близько 1469 фахівців галузі фізичної культури і спорту. Випускники факультету — вчителі фізичної культури та тренери із різних видів спорту працюють у різних областях України. Необхідно відмітити, що 31 випускників факультету фізичного виховання і спорту завершили навчання в університету з відзнакою.

Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями 017 «Фізична культура i спорт» та 014 «Середня освіта (фізичне виховання)». Випускники спеціальності 017 «Фізична культура i спорт» отримують кваліфікацію — тренер (освітні ступені «Бакалавр», «Спеціаліст»), магістр фізичного виховання, керівник спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти (освітній ступінь «Магістр»), а випускники спеціальності 014 «Середня освіта (фізичне виховання)» кваліфікацію — вчитель фізичної культури (освітній ступінь «Бакалавр»), вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової роботи (освітній ступінь «Спеціаліст»), викладач фізичного виховання освітній ступінь «Магістр»).

Навчально-тренувальний та виховний процес, наукову та методичну роботу здійснюють високопрофесійні фахівці — доктори наук, професори, доценти, кандидати педагогічних наук, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, кандидати медичних наук, кандидати біологічних наук, майстри спорту, Заслужені тренери України.

Професорсько-викладацький склад факультету працює над підвищенням рівня якості освіти студентів, урізноманітненням форм і методів організації навчально-виховного та тренувального процесу, впровадженням модульно-рейтингової системи контролю знань, оновленням України. В основу професійної підготовки студентів покладено вивчення і впровадження у практику передового досвіду кращих фахівців галузі.

На кафедрах працюють науково-методичні семінари, тематика яких спрямована на підвищення якості навчально-виховного та тренувального процесу, впровадження сучасних досягнень освіти, спортивної науки, у процес підготовки майбутніх фахівців галузі «Фізична культура і спорт».

Забезпечення навчально-виховного та тренувального процесу студентів спрямоване на набуття високої якості знань, рухових умінь і навичок з обраного фаху, вмінь застосовувати їх на практиці, організацію творчої праці, самовдосконалення.

Висока ефективність наукової та навчально-методичної роботи кафедр факультету забезпечується завдяки впровадженню сучасної комп’ютерної техніки, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес і готувати високопрофесійних фахівців до роботи в умовах інформаційної освіти.

Високий науково-методичний рівень та професійна майстерність викладачів факультету дозволяє здійснювати підготовку майбутніх вчителів фізичної культури та тренерів різних видів спорту відповідно вимог сучасної освіти.

Кращі випускники факультету отримують рекомендації до навчання у магістратурі та аспірантурі, що дає право працювати у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, підвищувати рівень професійної майстерності, реалізовувати набуті знання уміння і навички у науковій роботі.

Особлива увага на факультеті фізичного виховання і спорту приділяється покращенню якісного складу кафедр. Так, у до складу факультету входять 2 доктори наук з фізичного виховання та спорту, 1 доктор педагогічних наук, 4 кандидати наук з фізичного виховання та спорту, 3 кандидати педагогічних наук, 5 кандидатів біологічних наук та 3 кандидати медичних наук. Завершують навчання в аспірантурі Київського національного університету Т. Шевченка викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту А. М. Ляшевич та І. С. Чернуха.

На факультеті функціонує наукова школа під керівництвом професора Р. Ф. Ахметова за напрямом «Удосконалення системи управління параметрами спортивної підготовки учнівської та студентської молоді». Як результат роботи наукової школи під керівництвом професора Р. Ф. Ахметова захистили дисертації на здобуття кандидата наук з фізичного виховання та спорту В. К. Шаверський (кафедра олімпійського та професійного спорту), Т. Є. Яворська (завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту), О. В. Гусаревич (кафедра олімпійського та професійного спорту). У 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю олімпійський та професійний спорт Т. Б. Кутек.

Викладачі факультету систематично беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. За роки функціонування факультету викладачами опубліковано близько 700 наукових праць, серед яких наукові статті, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, посібники з грифом МОН, підручники, монографії.

У 2014 році на факультеті фізичного виховання і спорту проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи» та І Всеукраїнську студентську конференцію «Спортивна наука 2015», присвячені 10-річчю факультету.

Наукові контакти факультету пов’язані співробітництвом з Київським Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту, Львівським державним університетом фізичної культури, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Харківським державним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Херсонським державним університетом.

Факультет тісно співпрацює з головним департаментом сім’ї, молоді та спорту, обласним відділенням національного олімпійського комітету, житомирським обласним відділенням (філією комітету з фізичного виховання і спору Міністерства освіти і науки України), Управлінням у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, спортивно дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву з легкої атлетики (СДЮСШОР), обласною школою вищої спортивної майстерності (ОШВСМ).

Важливого значення набуває науково-дослідна робота студентів. На факультеті активно працює студентське наукове товариство. Під керівництвом професорів, кандидатів наук і доцентів на факультеті функціонують студентські наукові гуртки та наукові проблемні групи.

Результати науково-дослідної роботи студентів неодноразово доповідалися на студентських Всеукраїнських науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Біологічні дослідження», (м. Житомир); Студентській науково-практичній конференції «Студентська спортивна наука», (м. Житомир); Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Громадські ініціативи молоді — основа соціально-економічної перебудови України» (м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження сучасності. Випуск 4» (м. Київ); Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві» (м. Вінниця); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти», (м. Житомир).

Кращі студенти факультету — переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади з теорії і методики фізичного виховання й олімпійського та професійного спорту — щорічні учасники ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад.

Традиційно, до Днів науки в Україні, на факультеті проводиться круглий стіл на тему: «Проблеми і перспективи студентської науки у галузі фізичної культури і спорту» та студентська науково-практична конференція «Студентська спортивна наука».

На факультеті фізичного виховання і спорту проводяться різноманітні спортивно-масові та виховні заходи: зустрічі з видатними спортсменами, Заслуженими тренерами, спортивні змагання із різних видів спорту, День працівників галузі фізичної культури і спорту України, фестиваль першокурсників «Алло, ми шукаємо таланти!», день туризму, присвячений Всесвітньому Дню туризму, День працівників освіти України, День народження Житомирського державного університету ім. І. Франка, Міжнародний День студентів, вечір «Спортивна слава», день Української Армії, Міжнародний день жінок, День гумору, Тиждень факультету фізичного виховання і спорту, Спартакіада викладачів університету, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я, випускний вечір.

Для підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту факультет має сучасну матеріально-технічну базу: сучасний спортивний комплекс (ігрова спортивна зала, спеціалізована гімнастична зала, тренажерна зала для занять атлетизмом та пауерліфтингом, зала спортивної аеробіки), відновлювальний центр, відкритий тренажерний майданчик, футбольний майданчик зі штучним покриттям, комп’ютерний клас. Для підвищення рівня спортивної майстерності студентів навчально-тренувальний процес здійснюється на кращих спортивних базах міста: центральний міський стадіон «Полісся», легкоатлетичний манеж, басейн спорткомплексу «Авангард». Для забезпечення медико-біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання і спорту створено дві навчально-дослідні лабораторії.

Студенти факультету підвищують спортивну майстерність у групах спортивно-педагогічного вдосконалення з легкої атлетики, спортивної аеробіки, баскетболу, футболу, волейболу, спортивної гімнастики, плавання, настільного тенісу, шахів, пауерліфтингу, туризму, спортивних єдиноборств.

Збірні команди з легкої атлетики, плавання, спортивної аеробіки, футболу, баскетболу (чоловіки) є переможцями обласних змагань та неодноразовими призерами Всеукраїнських змагань.

Кращі гравці у складі команди з баскетболу БК «Житомир-ЖДУ ім. І. Франка» беруть участь в Чемпіонатах України серед команд першої ліги.

Гордістю факультету є студенти — призери й переможці Всеукраїнських і Міжнародних змагань:

 • Гаврилюк Тамара — МСМК зі спортивної ходьби, учасниця чемпіонату світу 2018 р. (Китай)
 • Мохорт Олександра — МСМК зі спортивної аеробіки, бронзова призерка Чемпіонату Світу зі спортивної аеробіки у 2018 р., срібна призерка Чемпіонату України зі спортивної аеробіки 2018 р., Чемпіонка України зі спортивної аеробіки серед студентів у 2018 р., чемпіонка (денс) та срібна призерка (степ) Чемпіонату України зі спортивної аеробіки у 2018 р., м. Бердянськ
 • Семеній Валерія — МС зі спортивної аеробіки, бронзова призерка Чемпіонату Світу зі спортивної аеробіки у 2018 р., срібна призерка Чемпіонату України зі спортивної аеробіки 2018 р., Чемпіонка України зі спортивної аеробіки серед студентів у 2018 р.
 • Герговська Дар’я — МС зі спортивної аеробіки, бронзова призерка Чемпіонату України зі спортивної аеробіки 2018 р., чемпіонка (денс) та срібна призерка (степ) Чемпіонату України зі спортивної аеробіки у 2018 р., м. Бердянськ
 • Долгіх Анастасія — МС зі спортивної аеробіки, срібна призерка Чемпіонату України зі спортивної аеробіки 2018 р., Чемпіонка України зі спортивної аеробіки серед студентів у 2018 р., чемпіонка (денс) та срібна призерка (степ) Чемпіонату України зі спортивної аеробіки у 2018 р., м. Бердянськ
 • Мазур Владислав — МСМК з легкої атлетики, Чемпіон України з легкої атлетики в приміщенні зі стрибків у довжину у 2018 р, срібний призер Чемпіонату України зі стрибків у довжину (8,07 м.) у 2018 р.
 • Мельник Артем — володар Кубку Світу з кікбоксингу «лако» у 2018 р., переможець етапу Кубку світу, Угорщина, 2018 р.
 • Ващенко Лідія — МС України з боротьби самбо та дзюдо
 • Нікітін Дмитро — МСМК з легкої атлетики, срібний призер Чемпіонату України зі стрибків у висоту серед юніорів у 2018 р.
 • Пахнюк Петро — МСМК зі спортивної гімнастики, переможець етапу Кубку Світу зі спортивної гімнастики, Угорщина
 • Слепченко Катерина — Майстер спорту з триатлону
 • Іванов Дмитро — Майстер спорту з хортингу, чемпіон України та призер Кубку Європи
 • Баранніков Олександр — Майстер спорту з легкої атлетики
 • Поплавський Ігор — Майстер спорту з боротьби самбо
 • Бабін Василь — Майстер спорту з греко-римскої боротьби
 • Антонова Дарія — Майстер спорту з плавання
 • Кравчук Ярослав — Майстер спорту з греко-римскої боротьби
 • Коваленко Максим — Майстер спорту з плавання

Окрему сторінку в історію розвитку факультету фізичного виховання і спорту вписали студенти-випускники, примножили спортивну славу університету, Житомирщини та України:

 • Макресова Віра — Заслужений майстер спорту з кікбоксингу та майстер спорту міжнародного класу з боксу, Чемпіонка Європи з кікбоксингу 2005, 2008 років, Чемпіонка Світу з кікбоксингу 2007 рік, переможець міжнародного турніру класа «А» «Ахмет Комер» з боксу 2009 р., переможець Кубку Світу «Best Fighter» 2011 р.
 • Демчук Володимир — Заслужений майстер спорту з кікбоксингу, Чемпіон Світу з кікбоксингу 2013 р., переможець Кубку Світу «Best Fighter» 2012 р., 2013 р., срібний призер ІІ Всесвітніх ігор бойових мистецтв з кікбоксингу 2013 р., Чемпіон Європи 2014 р., переможець Кубку Світу WAKO 2015 р.
 • Яковчук Галина — МСМК з легкої атлетики (спортивна ходьба), учасниця змагань Кубку Світу зі спортивної ходьби у Китаї
 • Мартиненко Єгор — Майстер Спорту з триатлону, Чемпіон України з триатлону з 2009 по 2014 р. р., Переможець Кубку Європи 2013 р., 2014 р.
 • Анна Буравська, Маргарита Сіпліва — майстри спорту зі спортивної аеробіки, члени збірної команди України, фіналістки Всесвітньої Універсіади (м. Шеньжень, Китай, 2011 р.)
 • Венгловський Олександр — Майстер Спорту з легкої атлетики (спортивна ходьба)
 • Мірзоян Арсен — Майстер Спорту з хокею на траві, учасник Всесвітньої студентської універсіади 2013 р.
 • Гаврилюк Сергій — Майстер Спорту з легкої атлетики
 • Концевич Наталія — Майстер Спорту з легкої атлетики (спортивна ходьба)
 • Кухар Богдан — Майстер Спорту з пожежно-прикладного спорту
 • Бартош Катерина — Майстер Спорту з спортивної аеробіки
 • Дорожинська Ірина — Майстер Спорту з спортивної аеробіки
 • Кононенко Вікторія — Майстер Спорту з спортивної аеробіки
 • Голубєвський Віктор — Майстер Спорту з триатлону
 • Князєв Максим — Майстер Спорту з гирьового спорту
 • Дяченко Петро — Майстер Спорту з спортивної акробатики
 • Козакевич Сергій — Майстер Спорту з фрі-файту
 • Філін Роман — Майстер Спорту з спортивної акробатики
 • Сіренький Микола — Майстер Спорту з сучасного п’ятиборства
 • Фурлет Олександр — Майстер Спорту з кікбоксингу
 • Рудюк Володимир — Майстер Спорту з карате
 • Паламарчук Наталія — Майстер Спорту з самбо
 • Кучерук Валентина — Майстер спорту з дзюдо
 • Дзюбенко Назарій — Майстер спорту з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон України з естафетного бігу 4x400 м.
 • Кохан Сергій — Чемпіон України з триатлону серед молоді 2012–2014 р. р., Срібний призер Кубку Європи — 2014 р.
 • Степаненко Олександра — абсолютна Чемпіонка України з триатлону 2013 р., 2014 р., V місце Чемпіонат Європи серед жінок 2013 р. + ІІІ місце серед молоді 2013 р., Член Олімпійської збірної України та кандидат на Олімпійські ігри 2016 року
 • Генчіков Віктор — Чемпіон України в естафетних і командних змаганнях 2013 р., 2014 р. з триатлону
 • Саврадон Павло — Майстер спорту з кікбоксингу, володар Кубку Європи з кікбоксингу 2011 р., 2012 р., фіналіст Кубку Світу «Best Fighter» 2013 р.
 • Соколовська Аліна — Майстер Спорту з дзюдо, Чемпіонка України 2013 року, фіналістка Кубку Європи 2013 року
 • Пашков Дмитро — Майстер спорту з боксу, призер Чемпіонату України
 • Кісіль Ольга — Майстер Спорту з легкої атлетики. Багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивної ходьби
 • Олішевський В’ячеслав — Майстер спорту з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон та призер Чемпіонатів та Кубків України
 • Ярко Роман — Майстер спорту з легкої атлетики, багаторазовий призер Чемпіонатів та Кубків України
 • Коваленко Людмила — МСМК з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор в Лондоні (2012 р.)
 • Чулячеєв Максим — Майстер спорту з боксу
 • Черненко Анастасія — Майстер спорту з триатлону
 • Лобода Кирило — Майстер спорту з тхеквандо
 • Дворнін Сергій — Майстер спорту з боксу
 • Шевцов Антон — Майстер спорту з греко-римської боротьби
 • Пасюк Маргарита — Майстер спорту з легкої атлетики, володарка Кубку України на призи В. Голубнічого серед юніорів зі спортивної ходьби
 • Лонський Віктор — МСМК з легкої атлетики
 • Добрянський Віталій — Майстер спорту з бойового самбо
 • Бараловська Тетяна — Майстер спорту зі спортивної аеробіки
 • Бєлік Юлія — Майстер спорту з хортингу
 • Яремчук Олександр — Майстер спорту з пауерліфтингу
 • Симон Ілля — Майстер спорту з військового багатоборства
 • Колесник Ірина — Майстер спорту зі спортивної гімнастики
 • Матвійчук Крістіна — Майстер спорту зі спортивної аеробіки
 • Юшин Володимир — Майстер спорту з боксу

Досягнення, які має факультет фізичного виховання і спорту — це поєднання знань та практичних умінь досвідчених викладачів і енергії молодих викладачів, що дає змогу ефективно працювати сьогодні і з оптимізмом дивитися в майбутнє.