Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Cклад кафедри теоретичної та практичної психології

Лариса Петрівна ЖУРАВЛЬОВА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук, професор, академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Досвід роботи: Займала посади завідувача кафедри психології ЖДПУ ім. І. Франка, завідувача кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирської філії МАУП, з 2009 року по 2013 працювала в Житомирському агроекологічному університеті на посаді проректора з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з громадськістю. З 2013 по 2016 – декан соціально-психологічного факультету ЖДУ ім. І.Франка, завідувач кафедри соціальної та практичної психології, з 2016 по 2017 завідувач кафедри теоретичної психології та психології та розвитку, з 2017 року завідувач кафедри теоретичної та практичної психології. З 2016 р. – керівник аспірантури з підготовки докторів філософії спеціальності 053 Психологія зі спеціалізації 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, 1975р. Спеціальність: «Математика і фізика» Кваліфікація: вчитель математики і фізики.

Дисертаційне дослідження: Навчання в аспірантурі – 1988-1991рр., тема кандидатської дисертації «Психологічні особливості емпатійних стосунків дітей, що виховуються поза сім’єю». В 2008 році захист докторської дисертації на тему «Психологічні основи розвитку емпатії людини».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2000-2001 – навчання (підвищення кваліфікації) в Міжрегіональній академії управління персоналом (напрям «Психологія», відділення «Методична підготовка тренерів соціально-психологічного тренінгу»). Тема випускної роботи «Методичні розробки соціально-психологічного тренінгу комунікативної компетентності». 2013 – 2014 навчання (підвищення кваліфікації) в Рівненському державному гуманітарному університеті (випускна робота: «Сучасні технології викладання психологічних дисциплін»). 2014 – підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (випускна робота виконана на тему «Методи оцінювання знань у ВНЗ»). 2014 – 2016 – навчання (підвищення кваліфікації) за авторською навчальною програмою «Теорія та практика психологічного консультування» в Українському науково-методичнеому центрі практичної психології і соціальної роботи. Кваліфікація: «Психолог-консультант» (психотерапевтичний профіль, сертифікат СП № 1541831). 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів). 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами: ділове співробітництво з Інститутом психології Університету Казимира Великого, Польща (в особі директора інституту професора Януша Тремпали), з 28.10.15 (наукові дослідження, організація наукових конференцій та воркшопів, обмін викладачами та студентами); наукове співробітництво з Інститутом психології Університету Казимира Великого, Польща (в особі заступника директора інституту з наукової роботи професора Анни Ліберської) з 28.10.15 (наукові дослідження, організація наукових конференцій та воркшопів). З 2016 року є членом редакційної колегії рецензованого наукового журналу «Polish Psychological Forum» (Польща, Університет ім. Казимежа Великого в Бидгощі), який входять до міжнародних наукометричних баз. Проведення майстер-класів з аспірантами та читання лекцій викладачам Universytetu Kaziemiera Wielkiego w Bydgoszczy (Польща, 2015р.).

Наукові інтереси: психологія особистості, психологія емпатії, екологічна психологія, соціально-психологічний тренінг, емоційний інтелект, Інтернет-залежність; керівництво науковою роботою студентів, аспірантів, докторантів.

Міжнародна діяльність: Участь у І всепольській конференції 29-30 жовтня 2015року в Інституті психології Університету імені Казимира Великого, Польща. Організація в 2016 р. 3-х візитів докторів психологічних наук з Канади та Польщі (університет Лаваля, ун-т Казимежа Великого в Бидгощі, Вища школа менеджерів у Варшаві) для читання лекцій та проведення майстер-класів зі студентами та викладачами СПФ. Участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Громадська діяльність: Керівник Житомирського обласного відділення громадської організації «Товариство психологів України». Член робочої групи з розробки стратегії розвитку міста Житомира. Член Громадської ради м. Житомира.

Відзнаки: Почесна грамота міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України № 290-k від 13.05.09), Відмінник освіти України.

Науковий гурток, центр: «Психологія особистості», науково-дослідна лабораторія «Екологічна психологія».

Інтеграційні здібності, захоплення: подорожування, гра на фортепіано.

Кількість публікацій: більше 130 наукових публікацій.

Електронна адреса: lpz2008@ukr.net

Друковані праці:

Ксенія Петрівна ГАВРИЛОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2000-2002 р.р. – практичний психолог соціально-психологічної служби Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; 2002 – 2010 р.р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; з 2010 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Соціологія», 1997 р..

Дисертаційне дослідження: 1999–2002 рр. – аспірантура Волинського національного університету імені Лесі Українки; 2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості” у спеціалізованій вченій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2008-2009 рр. Методична підготовка з проведення соціально-психологічних та бізнес-тренінгів (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). 2012 р. Стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра загальної та соціальної психології. 2015 р. Науково-практичний семінар на тему: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів). 2015 р. Навчальний семінар «Основи травмафокусованої когнітивно-поведінкової терапії» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Інститут психічного здоров’я УКУ). 2015 р. Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (ОБСЄ). 2016 р. Стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету. 2017 р. XVII міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (Східноукраїнська асоціація арт-терапії). 2017 р. Освітня програма «Використання арт-коучінгових технік в мотивації досягнень та цілепокладання» (Східноукраїнська асоціація арт-терапії). 2017 р. "Школа толерантності з питань ВПО (внутрішньопереміщених осіб) та ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ)" (Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Z»). 2017 р. Практико-теоретичний семінар "Антисуїцидальні контракти в психотерапії" (Українська асоціація транзактного аналізу). 2017 р. І Міжнародний фестиваль арт-коучінгу "ЛІТАЙ" (Східноукраїнська асоціація арт-терапії) 2016-2018 рр. Навчальний проект «Ізотерапія - розвиток, цілення, допомога через малюнок». 2016-2018 рр. Навчальна програма «Професійна підготовка психологів-консультантів» Програма ліцензована в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи (сертифікат СЕ № 2640142 від 15.05.2014).

Наукові інтереси: Психологія впливу, психологія релігії, юридична психологія, політична психологія.

Міжнародна діяльність: Участь у 6 міжнародних конференціях

Науковий гурток, центр: Міжособистісні стосунки.

Відзнаки: 2010 р. Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2014 р. Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016 р. Диплом «Людина року» за отримання вченого звання доцента. 2016 р. Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017 р. Диплом «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 2017 р. Подяка від управління освіти і науки Житомирської ОДА.

Інтеграційні здібності, захоплення: Y23.

Кількість публікацій: 83 публікації, з них 65 наукових, зокрема 20 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз та 18 навчально-методичних праць.

Електронна адреса: Levkonia23@gmail.com

Друковані праці:

Інна Станіславівна ЗАГУРСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1999-2001 рр. – практичний психолог дитячого садка, м. Житомир; з 2001 р. – робота на посаді асистента, а згодом – доцента кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність «Початкове навчання. Практична психологія». Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 2001 р..

Дисертаційне дослідження: 2004–2006 рр. – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології; 2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 1999 – Навчально-практичний семінар «Використання технік психодрами в роботі практичного психолога» (психодрама-терапевт П.П. Горностай); 2003 – Тренінг з емоційної грамотності (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2014 – Майстер-класи з монодрами, символдрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2014 – Стажування в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ); 2016 – Участь у психотерапевтичному проекті за напрямком «Ізотерапія – розвиток, зцілення, допомога через малюнок» (керівник підготовки В.В. Назаревич).

Наукові інтереси: Самооцінка і розвиток творчих здібностей, психосемантика.

Міжнародна діяльність: Участь у 10 міжнародних конференціях

Науковий гурток, центр: керівництво студентським науковим гуртком «Самооцінка, здібності, творчість».

Відзнаки: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2007 р.); нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської державної обласної адміністрації за плідну наукову діяльність (2014 р.); відзначена подякою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді (2017 р.), а також подякою соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка в конкурсі «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017 р.).

Інтеграційні здібності, захоплення: подорожі, велоспорт.

Кількість публікацій: 53 публікацій, з них 46 – наукових та 7 – навчально-методичних, зокрема 17 – у фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Web of scіenes.

Електронна адреса: izagurska55@gmail.com

Друковані праці:

Людмила Олександрівна КОТЛОВА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: з 1 вересня 2009 р. по 1 жовтня 2016 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології. 3 жовтня 2016 р. – доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку; 1 вересня 2017 р. – доцент кафедри теоретичної та практичної психології соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені І.Франка.

Вища освіта: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ) 2007 р. Спеціальність „Психологія”. Кваліфікація – магістр психології; викладач психології; психолог.

Дисертаційне дослідження: Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова при кафедрі практичної психології та психотерапії за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки у юнацькому віці" (диплом ДК №062576 від 10.11.2010).

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Наукові інтереси: Конфліктні форми поведінки на різних вікових етапах розвитку особистості. Генезис чесності в період дорослішання та дорослого віку.

Міжнародна діяльність: Участь у понад 10 міжнародних конференціях та конгресах. Член Європейської асоціації педагогів і психологів «Science».

Науковий гурток, центр: Основи конфліктології.

Інтеграційні здібності, захоплення: читання, вишивка бісером та хрестиком.

Кількість публікацій: понад 64 друкованих праць, з них: 1 – монографія, 20 статтей у фахових виданнях, 7 – навчально-методичних праць.

Електронна адреса: kotlova.lo@i.ua

Друковані праці:

Тарас Юрійович КУЛАКОВСЬКИЙ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2005р.- ДП «САВСЕРВІС» - торговий агент; 2006 – 2009 рр - ПП кадрова агенція «Перспектива», директор; 2009-2010 рр - Житомирський державний технологічний університет, ассистент; 2010-2013 рр - Житомирський національний агроекологічний університет; асистент, ст. викладач; 2013р. по теперішній час – Житомирський державний університет ім. І. Франка, доцент; 2014 – 2015 р. Служба в рядах збройних сил України (за мобілізацією): 95 окрема аеромобільна бригада сухопутніх військ Збройних Сил України, командир взводу, лейтенант, ст. лейтенант, учасник АТО, учасник бойових дій.

Вища освіта: Житомирський державний технологічний університет, магістр, спеціальність «Економіка підприємства»; Житомирський військовий інститут ім. Корольова, молодший лейтенант запасу.

Дисертаційне дослідження: 2007-2010 рр. Інститут психології ім. Г.С. Костюка, науковий кореспондент. 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю: організаційна психологія, економічна психологія, тема дисертації: «Психологічні чинники розвитку здібностей до підприємництва».

Стажування та участь у навчальних проектах: У 2005 р. - стажування в Державному технологічному інституті Західної Македонії з економіки туризму; 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії); 2015 -2016 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси: Організаційна психологія, економічна психологія, психологія підприємництва.

Відзнаки: Диплом Міністерства аграрної політики та продовольства України за активну участь у XIV зльоті лідерів АПК 21 століття (2012 р. Міністерство аграрної політики та продовольства України). Подяка ректора ЖНАЕУ за активну участь у роботі з молоддю (2011 р., ЖНАЕУ). Відзнака активного учасника круглого столу «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства україни» (2012 р. ЖНАЕУ). 2014 р. пам’ятний знак від вдячних мешканців Краматорська №114 «За оборону аеродрому»; 2014 р. нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу» (Міністерство оборони України); «Людина року 2014» соціально-психологічного факультету за захист Батьківщини.

Науковий гурток, центр: Суб’єктивна картина життєвого шляху.

Інтеграційні здібності, захоплення: плавання, туризм, програмування.

Кількість публікацій: 23 публікації, із них у фахових виданнях – 17, у т.ч. включених до РИНЦ – 6, розділи у наукових монографіях – 2, Навчальний посібник «Підприємництво: психологічні, організаційні, економічні аспекти» у співавторстві (С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська) обсягом 720 с. (58,05 ум.др.арк, (ISBN 978-966-629-528-9).

Електронна адреса: taraskulakovsky@gmail.com

Друковані праці:

Олег Васильович МАЗЯР

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2002-2005 рр. – практичний психолог Озерненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області, з 2004 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», 2002 р..

Дисертаційне дослідження: 2011-2013 рр. – аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І.О. Сікорського» за спеціальністю 19.00.01– загальна психологія, історія психології.

Наукові інтереси: історія психології, психотерапія.

Міжнародна діяльність: участь у 7 міжнародних конференціях.

Відзнаки: відзначений подяками в конкурсі «Людина року» за науково-викладацьку співпрацю (2008, 2014, 2016, 2017), подякою Благодійної організації «Планета для дітей» (2016), грамотами Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010, 2013); грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014), подякою Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди (2011).

Науковий гурток, центр: проективні методи психодіагностики.

Кількість публікацій: 50 публікацій, з них 41 наукових та 9 навчально-методичних, зокрема 17 у фахових виданнях, 1 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: mazuar.oleg2015@gmail.com, mazyar.oleg2010@yandex.ua

Друковані праці:

Наталія Олександрівна НИКОНЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології; кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1999-2000 р.р. – практичний психолог дошкільного навчального закладу м. Житомира. З 2000 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: У 2000 році закінчила Житомирський педагогічний університет за спеціальністю “Початкове навчання. Практична психологія”.

Дисертаційне дослідження: Закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці”.

Стажування та участь у навчальних проектах: фахове стажування у лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2016 рік).

Наукові інтереси: психологія розвитку, психологія здібностей, етнопсихологія, усна народна творчість.

Міжнародна діяльність: участь у 3 міжнародних конференціях.

Інтеграційні здібності, захоплення: кулінарія, рукоділля.

Кількість публікацій: понад 30 наукових на навчально-методичних праць.

Електронна адреса: nata.nykonchuk@gmail.com

Друковані праці:

Ганна Володимирівна ПИРОГ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат філософських наук, доцент.

Досвід роботи: 1993–1994 рр. – інженер-психолог Центру профпридатності водіїв автотранспорту, м. Ташкент; 1995–1998 рр. – психолог середньої школи, м. Севастополь; 2000–2002 рр. – викладач Севастопольського індустріально-педагогічного коледжу; 2002–2014 рр. – старший викладач, доцент кафедри психології Севастопольського гуманітарного університету; з 2014 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Ташкентський державний університет, спеціальність «Психологія», 1993 р..

Дисертаційне дослідження: 1997–2000 рр. – аспірантура Севастопольського державного технічного університету; 2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства)» за спеціальністю 09.00.11– релігієзнавство.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2017 р. – міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Тренінговий Центр Олени Тараріної, Міжнародна академія арт-терапії); 2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету; 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Наукові інтереси: Психологія соціально-політичних процесів, психологія релігії, психологія професійної діяльності.

Міжнародна діяльність: Участь у 8 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» за успішну організацію кураторської роботи з групою, за організацію олімпіади з психології для старшокласників (2016 р.), за організацію науково-методичної роботи на кафедрі (2017 р.).

Науковий гурток, центр: Психологічні дослідження суспільно-політичних процесів.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі, читання, східна кулінарія.

Кількість публікацій: 42 публікації, з них 36 наукових та 6 навчально-методичних, зокрема 15 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: sevtur73@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Федорівна ПОРТНИЦЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1998-2001 р.р. – практичний психолог ДНЗ №30, м. Житомир; 1998-2001 – викладач психології та педагогіки Житомирського училища культури і мистецтв ім. І.Огієнтка; З 2000 – викладач кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2006-2009 – заступник декана соціально-психологічного факультету з організаційно-виховної роботи; 2015- 2016 – завідувач кафедри соціальної та практичної психології; 2015 р. - психолог-консультант, член відбіркової комісії у Національну поліцію України, член відбіркової комісії тренерів для підготовки поліцейських; З 2105 р. Член науково-методичної комісії 05 Соціальні та поведінкові науки підкомісія 053 Психологія сектору вищої освіти МОН України.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти (Диплом ТМ №11316254).

Дисертаційне дослідження: навчання в аспірантурі 2003-2006 р.р.; кандидат психологічних наук, 19.00.07- педагогічна та вікова психологія; Тема: «Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці» (2007 р, Київ).

Стажування та участь у навчальних проектах: Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2012 р., сертифікат WAPP №078-UKR-2012); Семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення»,Український інститут психічного здоров’я, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії (2015); Навчальному проекті «Основи травмо-фокусовної когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (2015 р.); Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (ОБСЄ, 205); Науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів) (2015 р.); Стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 2015 р.); Навчально-терапевтична програма «Психологічні навички роботи з дітьми і батьками», (Сертифікат І ступеню № 612-5); Практико-теоретичний семінар "Антисуїцидальні контракти в психотерапії" (Українська асоціація транзактного аналізу) (2017 р.).

Наукові інтереси: творчість, психологія і психотерапія сім’ї, психічне здоров’я особистості, розлади психічного здоров’я, психічний розвиток дітей із розладами розвитку інтелекту.

Міжнародна діяльність: XV Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості». м. Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка, 23-24 липня 2015 року; Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015 р.); Conference Actual questions and problems of development of social scienes: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce.

Відзнаки: Грамота управління освіти Житомирської обласної ради, 2012; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка 2013, 2014; Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою, 2012, 2013, 2014; Подяка управління освіти Житомирської міської ради, 2014.

Науковий гурток, центр: проблемна студентська група «Сім’я, наслідування, творчість»: за результатами роботи опубліковано більше 50 наукових праць студентів; студенти Наталія Грозь (І місце, 2012 р.), Роман Безуглий (2 місце 2013 р., 3 місце 2014 р.), Ірина Долінчук (1 місце 2015 р.) здобули перемогу на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з педагогічної та вікової психології; 2011-2013 р.р. – член журі ІІ туру міської олімпіади з педагогіки та психології для школярів; 2016 р. - Тренер осінньої школи МАН для школярів- учасників конкурсу МАН; 2015-16 р.р. – член журі Обласного етапу конкурсу МАН (секція психологія).

Громадська діяльність: Член ГО «Центр практичної психології «For life», член Національної психологічної асоціації.

Кількість публікацій: близько 60 наукових та близько 30 науково-методичних.

Електронна адреса: N_Portnytska@ua.fm

Друковані праці:

Ірина Миколаївна ТИЧИНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1998-2000 р.р. – практичний психолог НВК: ясла-дитячий садок-прогімназія № 11 м. Житомира; з 2003 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2000-2003 р.р. – психолог Центру психіатричної експертизи та професійного медико-психологісного відбору при УМВС України в Житомирській області; з 2000 р. психолог-консультант (індивідуальна робота з дорослими та дітьми).

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність „Початкове навчання. Практична психологія”, кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 1999.

Дисертаційне дослідження: 1997–2000 рр. – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Професійна переорієнтація як чинник особистісного самоздійснення випускників вищих навчальних закладів” (диплом ДК № 058170 від 10 березня 2010 року). Вчене звання «доцент» кафедри соціальної та практичної психології (атестат 12ДЦ №035580, протокол № 6/02-Д від 4 липня 2013 року).

Стажування та участь у навчальних проектах: 2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн); 2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного аналізу (Європейська асо ціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2010 - Літня школа з психодрами «Я» у дзеркалі психодрами» (липень 2010 р., Пуща-Водиця, м. Київ); 2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; 2012-14 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2014 – 15 - навчальний проект з монодрами «МОНОДРАМА як метод психологічного консультування та психотерапії» (тренер - Марина Левандовська психодраматерапевт, гештальт- терапевт, Московський Інституту Гештальта і Психодрами, Інститут групової психотерапії і соціального проектування, МЦФІ, Москва); Січень 2015 – семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., сертифікований викладач ТФ КП); березень-Липень 2015 - навчальна програма «Схема-терапія», два трьохденні семінари у Львові (викладачі: Ремко ван дер Війнгарт та Гуідо Сійберс (Голландія), акредитовані викладачі методу схема-терапії міжнародної асоціації схема терапії (ISST)); червень-липень 2015 - навчальний семінар «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., Климчук В.О, сертифіковані викладачі ТФ КП); жовтень 2015 – трьохденний семінар «Схема-терапія подружніх пар», м.Львів, 15-17 жовтня 2015 (Викладач: Екхарт Родігер (Німеччина), акредитований викладач методу схема-терапії та спеціалізації у схема-терапії подружніх пар, діючий президент Міжнародної асоціації схема-терапії (ISST), співавтор книги «Схема-терапія подружніх пар», керівник навчального центру схема-терапії у Франкфурті); 2015 - навчальна програма "Психотерапевтична робота з дітьми у гуманістичному підході", базовий рівень «Психологічні навички роботи з дітьми та батьками».

Наукові інтереси: Психологія професійного становлення особистості, психологія професійної переорієнтації, психологія особистісного та професійного зростання.

Міжнародна діяльність: Участь у 8 міжнародних конференціях.

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» у номінації «Науковець року» (2009), нагороджена грамотою Житомирського державного університету за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2010); почесною грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010); грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у справі навчання і підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів (2012).

Науковий гурток, центр: Психологія особистісного та професійного зростання.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі.

Кількість публікацій: 33 наукових публікації та 11 навчально-методичних праць; 1 навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві); 2 розділи у колективних працях (навчальні посібники) у співавторстві; 12 фахових статей; 1 стаття у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: iratychyna@gmail.com

Друковані праці:

Віктор Васильович КИРИЧЕНКО

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Досвід роботи: лаборант кафедри соціальної та практичної психології (2004-2008), асистент кафедри соціальної та практичної психології (2008-2015), старший викладач кафедри соціальної та практичної психології (2015), доцент кафедри теоретичної та практичної психології (2015-).

Вища освіта: Магістратура Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 8.040101 «Психологія»; кваліфікація «Психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах» (2007-2008).

Дисертаційне дослідження: Аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2011-2014). Тема дисертаційного дослідження – «Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації» (спеціальність 19.00.03 – психологія праці; інженерна психологія). Науковий керівник – академік В.О. Моляко. У 2014 році захистив дисертацію у вченій раді Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Наукові інтереси: психологія інформаційної діяльності, психологія праці та інженерна психологія, психологія реклами.

Міжнародна діяльність: Мінародний форум «UkraineLab: Playing polyphony of the society. Exploring the European identity» (19-22 вересня 2016, MitOst, Берлін, Німеччина). Участь у організації міднародного наукового семінару «Reprezentacja polityczna mniejszosci narodowych» спільно з Інститутом соціології Варшавського університету.

Відзнаки: Нагороджений почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти на Третій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012»; подяка асоціації політичних психологів України за створення логотипу асоціації; подяка Житомирського обласного Управління освіти і науки України (2015); почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015); сертифікат фіналіста конкурсу «Science-Society-Personality» (2016, ДФФД, МОН України); почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017).

Науковий гурток, центр: Лабораторія психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Інтеграційні здібності, захоплення: графічний дизайн, реклама.

Кількість публікацій: 80.

Електронна адреса: viklorenc@gmail.com

Друковані праці:

Людмила Миколаївна ФАЛЬКОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: 1988-1990 р.р. асистент, а з 1990-1991 р.р. старший викладач кафедри психології Житомирського педагогічного інституту імені І.Я. Франка, 1991-1994 р.р. аспірант кафедри загальної та інженерної психології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1999-2002 р.р. – психолог Програми оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії (ПОЧД) у складі мобільної бригади Україно-американського центру здоров’я, створеного ПОЧД у Житомирській області, 2002-2016 р.р. старший викладач кафедри соціальної та практичної психології, 2016-2017 р.р. старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії та з вересня 2017 року старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка.

Вища освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка; спеціальність: Психологія; кваліфікація: Психолог. Викладач; 1988 рік закінчення.

Дисертаційне дослідження: Конструкт справедливості як соціально-психологічний механізм регуляції правової поведінки молоді.

Стажування та участь у навчальних проектах: місячне (02.11.15 – 02.12.15) стажування на базі Інституту психології імені Г.С. Костюка у обсязі 108 год, тренінги: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Жидко М.Є., червень 2015 р.), «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Горбунова В.В., Климчук В.О., Романюк О., липень 2015 р.), комп’ютерна верстка журналу «Наука і освіта", № 5/, 2016 р.

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія справедливості, психологія здоров’я, психологія права, соціальна поведінка молоді.

Міжнародна діяльність: участь у міжнародній науковій конференції «В єдності сила. Україна - Польща: спільні шляхи до свободи» (20 - 21 червня 2014 р.) (стаття «Переживанні несправедливості у зв’язку із ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської та української ментальності»), участь у міжнародній науковій конференції «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи». Тематика зустрічі 2015 р. – «Балто-Чорноморський регіон та Україна у сусідніх просторах та пограничних епохах» (24-25 квітня 2015 р.) ЖДУ імені Івана Франка (тема доповіді «Соціально-психологічні механізми регуляції правової поведінки молоді в умовах трансформації політичного курсу держави»).

Відзнаки: подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-річчя заснування соціально-психологічного факультету (2014 р.) та за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів (перемога Дяченко В.) та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Науковий гурток, центр: науковий гурток «Соціогенез».

Інтеграційні здібності, захоплення: художня література, музика, в’язання, гумор.

Кількість публікацій: 58.

Електронна адреса: loboznjuk@gmail.com

Друковані праці:

Тетяна Володимирівна КОЛОМІЄЦЬ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат психологічних наук.

Досвід роботи: 2004–2010 р. – практичний психолог Житомирського обласного притулку для дітей Житомирської обласної ради; з 2010?2011 р. – начальник відділу виховної роботи зі студентами, психолог навчально-наукового підрозділу «Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова» Національного авіаційного університету; з 2013 року ? викладач кафедри теоретичної та практичної психології (соціальної та практичної психології, теоретичної психології та психології розвитку) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: У 2006 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія», присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти.

Дисертаційне дослідження: 2011–2014 рр. – аспірант кафедри історії, політології та психології Житомирського національного агроекологічного університету; 2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці» за спеціальністю 19.00.07– педагогічна та вікова психологія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2004 р. – стажування у школі молодого лідера при Житомирській облдержадміністрації; 2004 – Тренінговий модуль по підготовці працівників притулків для неповнолітніх України до здійснення профілактичної роботи “Профілактика ВІЛ/ СНІДу та ризикованої поведінки” (Всеукраїнський громадський центр “Волонтер”, Державний комітет України у справах сім'ї та молоді); 2009 р. – курси Intel – навчання для майбутнього та курси підвищення кваліфікації при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; 2009 ? Семінар-тренінг для працівників притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації України “Особливості використання інтерактивних настільних ігор програмах профілактики ВІЛ-інфекції та ризикованої поведінки” (МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Державний комітет України у справах сім'ї та молоді); 2013?14 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії.

Наукові інтереси: психологія емпатії, психологія міжособистісної взаємодії.

Міжнародна діяльність: Участь у 6 міжнародних конференціях; участь у дводенному навчальному семінарі завідувача кафедри психології, кандидата психологічних наук Вищої Школи менеджменту в Варшаві; доцента кафедри суспільних наук і адміністрації Вищої Школи менеджменту в Варшаві, що спеціалізуються в області клінічної психології, сертифікований викладач (Варшава, Польща) Христини Терези Панас на теми: «Міжособистісні відносини з огляду транзакційного аналізу E. Берна і квадрату висловлювань фон Туна», «Психологічний портрет людей старшого віку. Синдром Гогена», «Методика системного налаштування і гемограма в діагностиці родини», «Родина з дитиною з обмеженими можливостями в сприйнятті здорових братів і сестер (Аналіз малюнків)» на базі соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка (2016 р.); участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року».

Науковий гурток, центр: Психологія міжособистісної взаємодії.

Інтеграційні здібності, захоплення: кулінарія.

Кількість публікацій: 14 публікацій, з них 11 наукових, 3 навчально-методичних, зокрема 9 у фахових виданнях, 2 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 – у іноземному виданні.

Електронна адреса: TVKolomiets@ukr.net

Друковані праці:

Катерина Анатоліївна МАРЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології, кандидат філологічних наук.

Досвід роботи: 2007-2008 рр. – педагог-організатор ДЦ «Молода Гвардія», МДЦ «Артек»; 2012 – 2014 рр. – методист заочної форми навчання соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету ім. І. Франка; з 2014 р. – асистент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: 2010 р. – Житомирський державний університет ім. І. Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури. 2016 р. - Житомирський державний університет ім. І. Франка. Спеціальність: Психологія. Кваліфікація: психолог.

Дисертаційне дослідження: 2010-2013 рр. - навчання в аспірантурі Житомирського державного університету ім. І. Франка; 2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Наративні структури «Повісті врем’яних літ» за спеціальністю 3.01.01. – українська література.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси: Психологія творчості, психолінгвістика, наративна психологія, медіапсихологія, українська медієвістика.

Міжнародна діяльність: Участь у 7 міжнародних конференціях.

Науковий гурток, центр: «Розвиток комунікативних здібностей майбутнього психолога», науковий клуб «Клуб наукового розвитку».

Інтеграційні здібності, захоплення: Літератор. Переможець поетичних конкурсів: «Віршована мелодія» (м. Боярка, 2013 р.), «Клекотень осені» (м. Житомир, 2014 р.). Авторка, сценарист соціально-інтерактивного «Театру життя». Друковані збірки: «СПРАГЛА д’ЖАҐА» (2010 р.), «Музика віконного рояля» (2014 р.). Керує мистецьким проектом «7 картин на 7 небі».

Кількість публікацій: 25 публікацій, з них 23 наукових та 2 навчально-методичних.

Електронна адреса: kvartantka@gmail.com

Друковані праці:

Алла Леонідівна ВЕСЕЛЬСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: 1991-2001 рр. – організаційно-педагогічна діяльність у ЗОШ №1 м.Житомира; з 1998 р. – співпраця з Україно-Італійською школою «Всесвіт» м.Житомира; з 2001р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології (з 2017 р. - теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2009-2014 рр. – заступник декана соціально-психологічного факультету з організаційно-виховної роботи.

Вища освіта: Київський національний університет імені М.П.Драгоманова, 1999 р., спеціальність «Музичне виховання»; Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016 р., спеціальність «Психологія».

Дисертаційне дослідження: 2000-2004 рр. - аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка; тема дисертаційного дослідження "Формування психологічної готовності до розуміння музичних творів", спеціальність - 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. – стажування в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ); 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії); 2015-2016 – навчання за програмою «Теорія та практика психологічного консультування»: Національна академія педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (сертифікат СП 1541828 протокол №06 від 9.06.2016 р.).

Наукові інтереси: психологія розуміння мистецтва, психологія інклюзивної освіти, психотерапія.

Міжнародна діяльність: участь у 5 міжнародних конференціях та семінарах; 2012-2015рр. – координація міжнародного проекту по інклюзивній освіті (Україна (Житомир)-Італія (Реджіо-Емілія)).

Відзнаки: подяка за кураторство студентським науковим товариством соціально-психологічного факультету та ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (2014р.); подяки у конкурсі «Людина року - 2014» у номінаціях «Один за всіх» та «Подвійний удар» за організацію виховної роботи на факультеті; 2015р. - нагороджена Грамотою Управління сім ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, особистий внесок у виховання молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 96-ї річниці заснування Житомирського університету імені Івана Франка; подяка у конкурсі «Людина року – 2015» у номінації «Світ без меж» за координацію міжнародного проекту по інклюзивній освіті.

Науковий гурток, центр: психологічна герменевтика.

Інтеграційні здібності, захоплення: художнє та музичне мистецтво, моделювання одягу, дизайн, флористика та ін.

Кількість публікацій: 14 публікацій, з них 12 наукових та 2 навчально-методичних, зокрема 2 у фахових виданнях, 2 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: aveselska@ukr.net

Друковані праці:

Юлія Юріївна ДЕМ’ЯНЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: з 2007 р. – асистент кафедри соціальної та практичної психології, нині кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007 р.

Стажування та участь у навчальних проектах: Науково-методичне стажування: Луцький національний університет імені Лесі Українки (2012 р.); Рівненський державний гуманітарний університет (2016 р.). Участь та сертифікація у навчально-терапевтичних проектах та семінарах: навчальна програма «Корекція психосоматичних проявів» – сертифікація (2017 р.); навчальна програма-інтенсив «Використання арт-коучінгових технік в мотивації досягнень і цілепокладанні» – сертифікація (2017 р.); навчальна програма «Психологічні навички роботи з дітьми та батьками» - сертифікація ( 2016 р.); навчальний семінар "Діти і війна: навчання технік зцілення" допомога дітям у відновленні після травмуючих подій – сертифікація (2015 р.); навчальна програма-інтенсив «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» – сертифікація (2015 р.); навчально-методичний семінар "Психологічна експрес допомога у кризових станах методами арт-терапії" – сертифікація (2015 р.); майстер-клас О.Романчука "Когнітивно-певедінкова терапія тривожних розладів" – сертифікація (2012 р.); Сертифікований консультант з профорієнтаційної програми "Магелано Університет" – 2014 р. Окрім того, є дійсним членом: громадської організації «Центр практичної психології «For life»; Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії; Всеукраїнської Психодіагностичної Асоціації; Асоціації політичних психологів України.

Наукові інтереси: Формування особистісної ідентичності, психологія здібностей.

Міжнародна діяльність: Участь та навчання у міжнародних конференціях, семінарах та проектах: Навчання у Міжнародному навчальному проекті:«Позитивна психотерапія: базовий курс», сертифікат 070-UKR-2012, протягом 2011-2012 р.р. (м.Вестбаден, Німеччина - Україна); Навчальний семінар завідувача кафедри психології Вищої Школи менеджменту Христини Терези Панас, сертифікат (м. Варщава, Польща) – 31.10.16 – 1.11.16.

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» за успішну організацію Регіонального семінару «Три кроки» (2013 р.), за організацію Фестивалю практичної психології на СПФ (2016-2017 р.р.).

Науковий гурток, центр: Становлення особистісної ідентичності.

Інтеграційні здібності, захоплення: Дизайн, подорожування.

Кількість публікацій: 21 публікація, з них 14 наукових та 7 навчально-методичних.

Електронна адреса: juddelija@gmail.com

Друковані праці:

Інна Василівна КИРИЛЬЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: З 1996-2000 р. – вчитель початкових класів ЗОШ №26, м. Вінниця; з 2000 р. – лаборант кафедри соціальної та практичної психології; з 2001 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; з 2012 р. - психолог-консультант (індивідуальна та групова робота з дорослими й дітьми).

Вища освіта: Вінницький державний педагогічний інститут Спеціальністю „Початкове навчання. Практична психологія”. Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 1996 рік.

Дисертаційне дослідження: Науковий кореспондент відділення лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (з 2013р.). Тема: «Психологічні особливості розвитку навчальних здібностей підлітків».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2017 р. - практико-теоретичний семінар «Антисуїцидальні контракти в психотерапії (Українськаасоціація транзактного аналізу); 2017 р. – міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Тренінговий Центр Олени Тараріної, Міжнародна академія арт-терапії); 2015-2017рр. – Навчальна програма "Психотерапевтична робота з дітьми в гуманістичному підході»; 2015 р.– Навчальний семінар з практичної психології «Основи психодинамічної характерології» (м. Житомир, М.Є.Жидко); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії); 2014 р. – Навчальний семінар «А-В-С психологічної допомоги потерпілим в зоні бойових дій та їх рідним» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, м.Львів, О.Романчук); 2013 р. – Курс практичної психології «Self-building: мистецтво будувати себе та своє життя». Модуль «Чоловік та жінка: фантазії та реальності кохання» (Житомир, обласна асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, М.Є.Жидко); 2012-2013 рр. – Навчальна програма «Основи інтермодальної арттерапії» (Київський центр розвитку особистості, Н.М.Гладкова); 2012-2013 рр. – Навчальна програма «Основи тілесно-орієнтованої терапії» (Київський центр розвитку особистості, Н.М.Гладкова); 2010-2012 рр. – Навчальний семінар з групової психотерапії «Теорія і практика психологічного консультування» (сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1541009) (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай); 2002 р. – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. АрендсенГайн); 2002 р. – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай).

Наукові інтереси: Психологічні особливості розвитку навчальних здібностей; експериментальна психологія, психодіагностика, математичні методи в психології, психологія профорієнтації, основи психологічного консультування.

Міжнародна діяльність: Участь у 3 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Науковий гурток, центр: Розвиток особистості.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі, образотворче мистецтво.

Кількість публікацій: 10 публікацій, з них 6 наукових та 4 навчально-методичних, зокрема 4 у фахових виданнях, 2 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: i.kurulchyk1212@gmail.com

Друковані праці:

Алла Іванівна ЛИТВИНЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: 2010-2013 методист заочної форми навчання навчально-наукового-інституту педагогіки, 2014-2016 асистент кафедри соціальної та практичної психології, 2016-2017 асистент кафедри теоретичної психології та психології та розвитку, з 2017 року асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка? спеціальність «Початкове навчання». Кваліфікація - «Вчитель початкової школи. Практичний психолог», диплом з відзнакою, 2009р.

Дисертаційне дослідження: У 2014 році закінчила аспірантуру Житомирського національного агроекологічного університету. Тема «Психологічні чинники розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому віці».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету; 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Наукові інтереси: Зоопсихологія, екопсихологія, psychology of millennials.

Міжнародна діяльність: Участь у 6 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Відзнаки: Відзначена дипломом в конкурсі «Людина року» за успішну організацію профорієнтаційної роботи (2016 р.), подякою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю (2016).

Науковий гурток, центр: Екологія сім’ї.

Інтеграційні здібності, захоплення: Читання, кінологія, Hygge Life.

Кількість публікацій: 9 публікацій, з них 6 наукових та 3 навчально-методичних, зокрема 4 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: lytvynchukalla@gmail.com

Друковані праці:

Тетяна Вікторівна МОЖАРОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: 2007-2008 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології АПН України; з 2008 р. – фахівець заочного відділення ЖФ ПВНЗ «КІБІТ» ТОВ; з 2013 р. – в.о. декана денного відділення ЖФ ПВНЗ «КІБІТ» ТОВ; 2013-2014 рр. – декан денного відділення ЖФ ПВНЗ «КІБІТ» ТОВ; з березня 2015 р. – старший лаборант кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; з вересня 2015 р. – асистент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; з жовтня 2016 р. – асистент кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка; з вересня 2017 р. – асистент кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Психологія», 2007 р..

Дисертаційне дослідження: Аспірантура Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з деструктивних сімей».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 – навчальний семінар з практичної психології «Основи психодинамічної характерології»; 2015 – навчальний семінар «Пропедевтика психічних розладів»; 2015 – навчальний семінар «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії»; 2015 – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей»; 2016 – підвищення кваліфікації у Рівненському державному гуманітарному університеті (сертифікат ПК 25736989 / 000012-16); з 2016 – участь у навчальному проекті «Ізотерапія – розвиток, зцілення, допомога через малюнок».

Наукові інтереси: Психологія сім'ї, екологічна психологія.

Міжнародна діяльність: Участь у 7 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Науковий гурток, центр: Екологія сім’ї.

Інтеграційні здібності, захоплення: DIY.

Кількість публікацій: 8 публікацій.

Електронна адреса: mozharovska.t@gmail.com

Друковані праці:

Тетяна Миколаївна ШАПРАН

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри теоретичної та практичної психології.

Досвід роботи: 2004 р. – педагог-організатор МДЦ «Артек»; 2005 р. – практичний психолог навчально-виховного комплексу №34 «Гармонія»; 2006-2010 рр. – практичний психолог Житомирського центру розвитку дитини №68; 2007-2009 рр. – викладач психології Житомирського інституту культури і мистецтв (за сумісництвом); 2012 р. – викладач агроекологічної психології Житомирського національного агроекологічного університету (за сумісництвом); 2013-2017 рр. – практичний психолог (з 2015 р. за сумісництвом) Будівельного коледжу ЖНАЕУ; з 2015 р. – асистент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти (2006р.); Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти вищих навчальних закладів (2007р.); Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління у сфері освіти», кваліфікація – магістр державного управління (2012р.).

Дисертаційне дослідження: аспірантура Житомирського національного агроекологічного університету; тема кандидатської дисертації – «Ґендерні особливості внутрішніх конфліктів особистості юнацького віку» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стажування та участь у навчальних проектах: Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, сертифікат СП №1540620, тема «Аналітична інтерпретація символів» (2007р.); Інститут психології ім. Григорія Силовича Костюка, сертифікат СС №28400248, тема «Арт-терапія в роботі практичного психолога» (2008р.); Інститут психології ім. Григорія Силовича Костюка, сертифікат СС №28400272, тема «Психологічний супровід педагогічних кадрів закладів освіти»; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, свідоцтво СПК №396878, тема «Основи танцювальної терапії» (2008р.); Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, свідоцтво 12СПК 639900, тема «Удосконалення методики викладання дисциплін гуманітарного циклу (психології) у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2009р.); Рівненський державний гуманітарний університет, сертифікат ПК 25736989/000013-16, тема «Впровадження інноваційних методів навчання студентів психологічних спеціальностей» (2016р.); Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України департамент вищої освіти відділ педагогічної освіти та освіти осіб з особливими потребами (м.Київ, 2011р.); Seminar “The EU’s Eastern Partnership as an Educational Challenge”, October 2011, Bad Urach, Germany; Програма багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії: «Вступ до основ символдрами А1» (м.Житомир, 2007-2008рр.); «Символдрама: поглиблене пропрацювання основного ступеню В1» (м.Житомир, 2008р.); «Символдрама – техніка вищого ступеню C3» (м.Залізний Порт, 2009р.); «Символдрама: Значення снів, фантазій та казок у психологічній та психотерапевтичній практиці» (м.Житомир, 2009р.); «Психоаналітичні основи Кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами). «Введення в основи психоаналізу» (м.Житомир, 2008-2010рр.); «Символдрама в лечении психоосоматических заболеваний» (г.Киев, 2010г.); «Операційна психодінамічна діагностика (OPD) – ВІСЬ КОНФЛІКТУ (ІІІ), ВІСЬ СТРУКТУРИ (ІV) ТА СИМВОЛДРАМА» (м.Київ, 2010г.); «Символдрама у роботі з дітьми та підлітками B3» (м.Кривий Ріг, 2010р.); «Психотерапія подружніх пар методами символдрами G» (м.Житомир, 2011р.); «Символдрама в лікуванні бронхіальної астми та шкірних захворювань» (м.Київ, 2011р.); «Женщина в зеркале психоанализа. Психосоматические аспекты и психологическая помощь при нарушениях женской репродуктивной сферы» (г.Кривой Рог, 2012-2013гг.); Участь у різних навчально-практичних семінарах: офіційний курс ТА-101 (м.Житомир, 2007р.); «Intel «Навчання для майбутнього» (м.Житомир, 2007р.); «Основи психологічної корекції» (м.Житомир, 2009р.); «Введение в детскую психотерапию» (г.Одесса, 2010г.); «Пропедевтика психічних розладів» (м.Житомир, 2015р.); «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (м.Житомир, 2015р.); «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (м.Житомир, 2015р.); підготовка тренерів програми Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA) «Дорослішай на здоров’я» (м.Житомир, 2015р.); «Креативна активність як мотиваційний чинник розвитку особистості студентів вищих навчальних закладів» (НМЦ «Агроосвіта», 2016р.); «Застосування допоміжного інструментарію в консультативній роботі спеціаліста психологічної служби системи освіти» (м.Житомир, 2016р.); «Психологічні особливості професійної діяльності педагога» (м.Новомосковськ, 2016р.); Cyklu wykladow przeprowadzonych dr n. hum. Krystyne Terese Panas, Zytomierz, 31.10-1.11.2016r.; Всеукраїнський фестиваль психотерапії і творчості «ART-LIFE Хортиця» (м.Запоріжжя, 2016р.); XVII міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (м.Житомир, 2017р.).

Наукові інтереси: Ґендерна психологія, психологія конфлікту, тренінгові форми роботи, медіаторство з використанням процедури Кола, Кататимно-імагінативна психотерапія, Арт-терапія, метафоричні асоціативні картки.

Міжнародна діяльність: Seminar “The EU’s Eastern Partnership as an Educational Challenge”, October 2011, Bad Urach, Germany; The first International scientific conference on psychology regarding evidence-based practice in Ukraine «Changing Society», November 2015, Kyiv; ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (22 квітня 2016, Житомир, Україна); International Scientific-Practical Conference «Actual questions and problems of development of social science», 28-30 June, 2016, Kielce: Holy Cross University; V Міжнародна науково-практина конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (11-12 листопада 2016, м.Київ, Україна); Cyklu wykladow przeprowadzonych dr n. hum. Krystyne Terese Panas, Zytomierz, 31.10-1.11.2016r.

Відзнаки: Грамота управління освіти Житомирської міської ради (2008р.); Подяка управління освіти Житомирської міської ради (2009р.); Подяка Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (2016р.).

Науковий гурток, центр: Студентський науковий гурток «Безконфліктна взаємодія».

Інтеграційні здібності, захоплення: «3d» вишивка, світ-дизайн, «3d» техніки лоскутного оріґамі, інтер’єрний еко-декор.

Кількість публікацій: 6 публікацій, з них 3 у фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: shafrik2008@ukr.net

Друковані праці:

Ольга Михайлівна Савиченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання

кандидат психологічних наук, старший викладач

Рік початку роботи на кафедрі

2001

Інформація про вищу освіту

1997-2002, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», спеціалізація «Практична психологія».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертаційного дослідження: «Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці».
Інформація про стажування Семінари-тренінги з транзактного аналізу, емоційної грамотності, психодрами, гендерної проблематики, глибинної психокорекції, еріксонівської психотерапії.

Наукові інтереси та досягнення

Взаємодія цінностей та мотивації у процесі регуляції розвитку особистості спортсменів.

Інтеграційні здібності  

Спортивний тенець

Кількість публікацій

16

Основні друковані праці:

 1. Психологія особистості: навчальний посібник / М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина. – 3-є вид. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 206 с.
 2. Савиченко О. Програма вивчення мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності // Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 лютого 2005р.). Редактори: О.Б.Терешина, П.Ю.Липський. – Київ, 2005. – 289 с. – С. 277-280.
 3. Савиченко О.М. Мотивація досягнення успіху як чинник розвитку обдарованості// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді” – Київ-Луганськ, 2003. – С. 235-240. (0,3 др.арк.)
 4. Савиченко О.М. Особливості розвитку мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О.Моляко, О.Л.Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 219-236.
 5. Савиченко О.М. Тренінг-курс розвитку мотивації досягнення студентів у спортивній діяльності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – №17 (41). – Частина І. – 375 с. – С. 92-97.
 6. Савиченко О.М. Ціннісно-мотиваційні механізми розвитку спортивних здібностей // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць // За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип..3ю – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 318 с. – С. 233-238.
 7. Музика О.Л., Савиченко О.М. Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 188 – 195.

Тетяна Миколаївна Майстренко

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

Досвід роботи

1998-2000 рр. – практичний психолог ЗОШ №25 м. Житомира

2000 р і дотепер – викладач кафедри соціальної та практичної психології

З 2012 р. працюю як тренер (соціальні тренінги)

Інформація про вищу освіту

У 1998 році закінчила Житомирський державний інститут мені Івана Франка. Спеціальністю „Початковенавчання. Практична психологія”. Кваліфікація – вчительпочатковихкласів, практичний психолог у закладах освіти.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

ЗакінчилааспірантуруЖитомирського державного університетуіменіІвана Франка при кафедрісоціальної та практичноїпсихології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та віковапсихологія.

Тема дослідження «Ціннісна регуляція навчальної діяльності студентів в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання»

Стажування та участь у навчальних проектах

Стажування

2011 - Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

2012 - Державний навчальний заклад з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами (Франція, Вік-ан-Бігор).

2013 - Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки (Франція, м. Шартр)

Участь у навчальних проектах

2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн);

2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);

2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн);

2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, сертифікат консультанта WAPP №076-UKR-2012)

2012-2014 – програма «Теорія та практика психологічного консультування» (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1541432)

2012-Майстер-клас «Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів»

2013-Майстер-клас «Психічна травма та її наслідки. Травмо-фокусована КПТ»

2015 - Семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення»

2015 - Навчальний семінар «Основи травмафокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії)

2015 – Науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів)

Напрямки індивідуальної консультаційної практики

Психологічне тестування.

Психологічні тренінги.

Психодрама, транзакційний аналіз, позитивна психотерапія.

Наукові інтереси

Ціннісна регуляція навчальної діяльності

Психологічне тестування

Тренінгові робота

Психосоматика

Навчальні дисципліни

 • Основи психологічного тренінгу
 • Психодіагностика
 • Клінічна психологія
 • Психологічні основи саморегуляції
 • Основи психологічної діагностики і корекції

Науковий гурток

Ціннісна регуляція

Більше 10 студентських публікацій

Інтеграційні здібності Історича література, подорожі, плетіння шпицями, кулінарія

Кількість публікацій

Понад 30 публікацій

Основні друковані праці:

 1. Майстренко Т.М. Особливості рефлексії здібностей студентами психологічних та непсихологічних спеціальностей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Збірник Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - №6 (30). – Ч.1. – С. 115-125
 2. Майстренко Т.М. Кредитно-модульна система організації навчання фахівців психологічних спеціальностей // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи навчального процесу у галузевих університетах”. – Рівне, 2005. - С.207-212.
 3. Майстренко Т.М. Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання  // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12 – Вип. 3. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 122-129
 4. Музика О.Л., Майстренко Т.М. Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ // Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської наук.-практ.конф. – Житомир, 2008. – С. 14-20.
 5. Майстренко Т.М. Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.М. Майстренко// Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 177-183.
 6. Особливості розвитку здібностей в учбово-професійній діяльності // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 129-140.
 7. Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: В.І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.4: Спецпроект «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. Прикладні проблеми психології. – С. 91-99.
 8. Рівні ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститутупсихології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. –Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 14. – С.135-143.
 9. Ціннісна підтримка регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р., м. Київ. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012 р. – С. 75-82.
 10. Использование малостандартизированных методик для исследования ценностной регуляции учебной деятельности // «Психология и педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 марта 2013 р.). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.
 11. Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.. 19. – С. 130-135.
 12. Рефлексія діяльнісно-операційної складової ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів // Сучасна психологія: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 102-105.
 13. Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.М. Майстренко / // Наука і освіта, 2014. - №5. – С. 177-183.
 14. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія» / «Основи клінічної психології» // Професійно-орієнтовні завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С.387-406.
 15. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика» // Професійно-орієнтовні завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С.373-386.
 16. Психологічні типи учасників тренінгів для безробітних // http://www.business-territory.com/articles/psikhologіchnі-tipi-uchasnikіv-trenіngіv-dlya-bezrobіtnikh
 17. Тіні забутих предків: трансгенераційний підхід у психологічному тренінгу // http://business-territory.com/articles/tini-zabutikh-predkiv-transgeneratsiinii-pidkhid-u-psikhologichnomu-treningu
 18. Повернення з зони бойових дій. Пам’ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО / Редактор-упорядник: Т.М. Майстренко. – Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2015. – 32 с.

Ірина Анатоліївна Гречуха

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Заступник декана з організаційно-виховної роботи на соціально-психологічному факультеті, асистент кафедри соціальної та практичної психології

Досвід роботи

2005 – 2008 р. працює на посаді лаборанта кафедри соціальної та практичної психології

З 2008 року – асистент кафедри соціальної та практичної психології.

З вересня 2015 року займає посаду заступника декана з організаційно-виховної роботи на соціально-психологічному факультеті

Інформація про вищу освіту

В 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах (диплом з відзнакою).

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

З вересня 2013 року є науковим кореспондентом Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України. Затвердження теми дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості ціннісної регуляції розвитку літературних здібностей старшокласників" (від 27.02.2014 (витяг з протоколу №2 засідання Вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Стажування та участь у навчальних проектах

Протягом 27-28 лютого 2007 року пройшла офіційний курс ТА-101 при ЕАТА (Європейській Асоціації Транзакційного Аналізу) в м. Житомирі; протягом 22-29 січня 2007 року успішно пройшла 64-годинний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України при ЖДУ імені Івана Франка; в листопаді 2009 року брала участь в тренінг-семінарі Cross Roads «Молодь на роздоріжжі»; початок навчання у навчальному семінарі з групової психотерапії «Теорія і практика психологічного консультування» (з квітня 2014 року), що проводиться на базі Інституту соціальної та політичної психології АПН України; координатор проекту навчального тренінг-курсу за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі», програма запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД (м. Житомир, 21-23 травня 2014 рік) для студентів 3-5 курсів у співпраці із міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» в Україні; тематичні семінари для студентів 4-5 курсів соціально-психологічного факультету та вчителів м. Житомира та Житомирської області у співпраці із міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» в Україні (з 2014 року, щомісяця); Шкільний проект «Родина твердиня» для вчителів м. Житомира та Житомирської області (м. Житомир, 6 листопада 2014 рік); Телеміст-конференція на тему «Паніка та панічні атаки», керівник проекту – Марія Мартиненко (27 квітня 2015 року); сертифікування як тренера Міжнародної програми «Молодь на роздоріжжі», програма запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД (м. Житомир, 27 березня - 3 квітня 2015 рік); навчання у семінарі «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (м. Житомир, 15 червня – 12 липня 2015 рік); науково-практичний семінар на тему: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (м. Житомир, 20-21 червня 2015 року).

В жовтні 2015 році пройшла стажування в Інституті психології Г.С. Костюка НАПН України при лабораторії психології обдарованості.

Напрямки індивідуальної консультаційної практики

Активний член таких громадських організацій, як: «Рада громадських ініціатив», Міжнародна громадська організація «Молодь на роздоріжжі» в Україні. Тісно співпрацює з Студентсько-польським клубом міста Житомира (організація стажування студентів за кордоном, організація різних освітянських проектів). В рамках співпраці із громадською організацією «Рада громадських ініціатив» (при підтримці National Endowment for Democracy) з лютого 2015 року здійснює волонтерську допомогу дітям та сім’ям вимушених переселенців. Психологічна допомога має як індивідуальний (консультації) так і груповий характер (організація психологічних тренінгів).

Наукові інтереси

Адаптаційний тренінг, розвиток літературних здібностей старшокласників

Навчальні дисципліни

 • Загальна психологія
 • Вступ до спеціальності (Адаптаційний тренінг)
 • Практикум із загальної психології
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Основи психологічного тренінгу
 • Диференційна психологія

Науковий гурток

Адаптаційний тренінг

Наукова робота студентів здійснюється через керівництво курсовими проектами на факультеті. В 2015-2016 навчальному році Ірина Анатоліївна керує 15 курсовими роботами з психології серед студентів 2-3 курсу денної та заочної форми навчання.

Інтеграційні здібності Організація масових заходів на факультеті

Кількість публікацій

8 друкованих праць, з них одна є розділом в колективній монографії, що є рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (від 28.09.10, № 1.4/17-Г-3165).

Основні друковані праці:

 1. Мартинчук І.А. Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс // Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С.207.

Ольга Григорівна Кулаковська

Посада, науковий ступінь, вчене звання

асистент кафедри соціальної та практичної психології

Рік початку роботи на кафедрі

2010

Інформація про вищу освіту

Житомирський державний університет імені Івана Франка. Магістр психології. Викладач психології у вищих навчальних закладах. 2007

Інформація про стажування

Проходження семінару з «Пісочної психотерапії», жовтень 2009 р. Отримано сертифікат

Наукові інтереси та досягнення Ранній дитячий аутизм, проективні методики, картина світу, інклюзивна освіта

Інтеграційні здібності
 

основи лікувального масажу, фотографія, поезія, більярд

Кількість публікацій

2

Основні друковані праці:

 1. Дем’янчук О.Г. Діяльність Міжнародного благодійного фонду “Місія в Україну” // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. Ред . О.М.Дікова-Фаворська. – Житомир, 15-16 травня 2003 року. – С.211-214
 2. Дем’янчук Ольга. До проблеми соціалізації дітей з аутичними розладами. – Виступ на ІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих учених, магістрів, студентів “Психолого- педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я”, 14-15 грудня 2005 року

 

Алла Василівна Шаюк

Посада, науковий ступінь, вчене звання

асистент кафедри соціальної та практичної психології

Рік початку роботи на кафедрі

2007

Інформація про вищу освіту

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, повна вища освіта, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація "Лікар".

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження

Навчається в аспірантурі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Тема дисертаційного дослідження “Нормативні комп'ютерно-томографічні параметри анатомічних структур передньої черепної ямки у осіб різних соматотипів”.
Інформація про стажування -

Наукові інтереси та досягнення

Співвідношення біологічного і соціального в розвитку обдарованості,взаємозв'язок темпераменту і соматотипу, клініко-антропологічне прогнозування (психогенетика).

Інтеграційні здібності  

 

Кількість публікацій

4

Основні друковані праці:

 1. С.О. Сокур, Л.В. Гамарник, А.В. Шаюк, М.В. Олійник. Ультразвукова та цитологічна діагностика хворих з тиреоїдопатіями // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 7 1/2 2003 січень. - 2003, - С. 387-388.
 2. О.О. Яковлєва, А.В. Шаюк. Легенева гіпертензія і труднощі при діагностиці, сумнівні перспективи лікування // Biomedical and Biosocial anthropology Official Journal of the International Academy of Integrative Anthropology. №3, 2004 – С. 148-154.
 3. Шевчук Ю.Г., Гавриленко О.О., Шаюк А.В., Міщук Л.В. Нормативні комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних структур головного мозку та лікворної системи у юнаків та дівчат Поділля // Вісник Вінницького державного медичного університету 10(2) 2006 – С. 378-379.
 4. Толстанов О.К., Павловський В.А, Шаюк А.В., Торбас О.М., Хренов В.І., Тищик Л.О. (2007) Медико-демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи. // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 216-225.

Аспіранти кафедри