Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

СНТ факультету фізичного виховання і спорту

«Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання і спорту» (надалі СНТ) — добровільна організація яка об’єднує студентів факультету фізичного виховання і спорту, які виявляють зацікавленість до наукової, організаційної, дослідницької роботи та активно беруть у ній участь.

Основні завдання діяльності СНТ:

 • організація науково-дослідної роботи студентів за напрямами діяльності кафедр;
 • опанування нових принципів та методів наукових досліджень;
 • організація (всеукраїнських, міжвузівських, університетських) студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією університету з питань організації студентської наукової роботи і вдосконалення навчального процесу;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо.

Керівник СНТ — Філіна Валентина Анатоліївна, викладач кафедри олімпійського та професійного спорту, МС з дзюдо.

Студентська науково-дослідницька робота проводиться під час вивчення навчальних дисциплін, діяльності проблемних груп, наукових гуртків, семінарів на кафедрах, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Чітка і планова організація науково-дослідницької діяльності студентів факультету фізичного виховання і спорту сприяє поглибленому засвоєнню спеціальних предметів, дозволяє студентам проявити індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної науки, обумовлює розкриття перспектив наукової творчості. Такий підхід допомагає сформувати необхідні світоглядні орієнтації, успішно адаптуватися в сучасному світі та є одним із основних чинників ефективної підготовки фахівців.

До складу СНТ входять наукові проблемні групи:

 • «Управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту» (керівник: професор Рустам Фагимович Ахметов)
 • «Проблеми фізичного виховання студентської молоді» (керівник: професор Тамара Борисівна Кутек)
 • «Фізичне виховання учнівської молоді» (керівник: доцент Інна Іванівна Вовченко)
 • «Профілактика здорового способу життя та ВІЛ/СНІДУ» (керівники: Наталія Миколаївна Корнійчук та Альона Михайлівна Ляшевич)
 • «Теоретико-методичні засади впровадження інноваційних технологій здорового способу життя» (керівник: професор Григорій Петрович Грибан)
 • «Професійна підготовка майбутніх тренерів» (керівник: кандидат наук Тетяна Євгенівна Яворська)
 • «Система підготовки спортсменів-ігровиків» (керівник: кандидат наук Віктор Костянтинович Шаверський)

Наукові гуртки:

 • «Пульс» (керівник: кандидат біологічних наук Марія Михайлівна Пампура)
 • «Історико-педагогічні та методичні аспекти розвитку фізичної культури» (керівник: кандидат наук Микола Зинонович Крук)

Результати роботи наукових гуртків і проблемних груп було представлено на студентських науково-практичних конференціях:

 • V науково-практична Всеукраїнська конференція молодих учених та студентів «Біологічні дослідження — 2015», (4–5 березня 2015 року, м. Житомир);
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Громадські ініціативи молоді — основа соціально-економічної перебудови України» (м. Київ, 2015), на якій Кичкирук Юлія Олегівна, студентка ІІІ курсу нагороджена дипломом третього ступеня та грошовою премією за науковий проект «Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи»;
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Спортивна наука — 2017», яка проходить на факультеті щорічно. У рамках конференції та до Днів науки, за участю СНТ було проведено круглий стіл на тему: «Проблеми і перспективи студентської науки у галузі фізичної культури і спорту».

Найцікавішими темами доповідей конференції відмічено:

 • Фізичний та психічний розвиток дітей дошкільного віку;
 • Техніка підготовки волейболістів групи підвищення спортивної майстерності;
 • Історія розвитку легкої атлетики на Житомирщині;
 • Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи.

Члени СНТ взяли активну участь у організації І Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи», яка відбулася 4 грудня 2014 року.

Перспективними напрямками діяльності СНТ факультету фізичного виховання визначено:

 • участь студентів у наукових конференціях різного рівня;
 • проведення наукових досліджень спільно зі студентами різних напрямів і спеціальностей ЖДУ ім. І. Франка;
 • участь у академічній мобільності з науково-дослідної роботи у різних ВНЗ.