Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

Студентська навчально-наукова лабораторія. СНТ інституту іноземної філології

На всіх етапах розвитку цивілізації особлива роль завжди належала обдарованим особистостям, які завдячуючи своїй здатності творення інновацій були головним рушієм прогресу суспільства у всіх сферах його життєдіяльності. Двадцять перше століття, позначене стрімким оновленням техніки й технологій та інтелектуалізацією праці, піднімає роль такої людини на нову висоту, актуалізуючи її значення як провідника цінностей інформаційної епохи та запоруки процвітання держави. Адже в сучасному світі динамічність поступу будь-якої країни безпосередньо залежить від можливості обдарованих членів суспільства реалізувати власний потенціал на користь свого народу: талановита молодь — це майбутня еліта, політичні лідери та успішні бізнесмени, відомі науковці та митці. В кінцевому підсумку, вона — добробут і гордість держави, її шанс посісти гідне місце на міжнародній арені.

Розвиток творчої особистості є одним із першочергових завдань освіти. У сьогоднішніх умовах реформування вищої освіти в Україні, її стійкої орієнтації на європейську систему освіти та входження в Болонський процес відбувається постійний перегляд змісту, методів та форм організації навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Концепція ступеневої (багаторівневої) підготовки фахівців у вищих навчальних закладах визнає науково-дослідну роботу студентів одним із пріоритетних напрямків у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Для сучасного фахівця у галузі особливо важливо орієнтуватися в потоці наукової інформації, оволодівати теоретичними фундаментальними знаннями як основою професійної діяльності, а також уміти застосувати ці знання практично. Науково-дослідна робота студентів — це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок. Серед основних завдань науково-дослідної роботи зі студентами-філологами є такі:

 • формування інтересу до наукової творчості, навчання методиці самостійного розв’язання науково-дослідницьких завдань;
 • розвиток інтелектуальної сфери, творчого мислення та самостійності;
 • виявлення обдарованої студентської молоді, використання творчого й інтелектуального потенціалу обдарованих студентів для розв’язання актуальних проблем філологічної науки;
 • підготовка із найбільш здібних студентів резерву науково-педагогічних і наукових кадрів університету.

Формування майбутніх студентів-філологів як дослідників вимагає пошуку нових видів роботи, нових шляхів розвитку їх пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей. Однією з ефективних форм організації науково-дослідної діяльності студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, що сприяє розвитку обдарованої молоді, є участь у студентській навчально-науковій лабораторії, яка активно функціонує при кафедрі міжкультурної комунікації.

Студентська навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри міжкультурної комунікації ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка, головною метою якої є:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення та координації теоретичних та прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • використання та впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Пріоритетним завданням студентської навчально-наукової лабораторії є створення необхідних умов для формування та розвитку науково-дослідницької компетенції молодих науковців, студентів-філологів. Науковий пошук студентів в межах діяльності навчально-наукової лабораторії здійснюється як в рамках навчального процесу, так і в позанавчальний час в таких магістральних напрямах:

 • науково-дослідницька діяльність;
 • науково-організаційна діяльність;
 • науково-інформаційна діяльність;
 • науково-педагогічна діяльність;
 • науково-допоміжна діяльність та ін.

З метою:

 • сприяння проведенню студентських наукових досліджень у галузі лінгвістики у межах загальнокафедральної наукової теми «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі»;
 • розробка тематики та здійснення наукового керівництва курсовими та дипломними роботами для одержання освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з актуальних проблем сучасної лінгвістики у межах визначеної тематики;
 • залучення студентів до участі в роботі проблемних груп з актуальних проблем лінгвістики;
 • залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт;
 • підготовки студентів до участі у вузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах;
 • надання всебічної допомоги студентам у підготовці наукових статей та тез доповідей за матеріалами власних досліджень;
 • залучення обдарованих студентів до розробки та втілення наукових проектів кафедри;
 • забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових лінгвістичних дисциплін;
 • підготовки студентів до проведення самостійних наукових досліджень у галузі лінгвістики у межах навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»;
 • підготовки студентів-переможців І туру предметної олімпіади до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови у межах факультативу кафедри «Виконання олімпіадних завдань»;
 • підготовки студентів до участі в академічних програмах обміну;
 • розробки підручників, навчальних посібників, рекомендацій щодо організації науково-дослідної роботи студентів та підготовки студентів до предметної олімпіади з англійської мови;
 • проведення відкритих засідань студентських проблемних груп кафедри міжкультурної комунікації;
 • проведення І туру предметної олімпіади з англійської мови на базі ННІ іноземної філології та відбір кандидатів для участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови;
 • організації та проведення щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації»;
 • організація вузівських науково-практичних конференцій і науково-практичних семінарів для студентів і молодих дослідників;
 • видання щорічної збірки наукових робіт студентів за матеріалами Всеукраїнської наукової студентської конференції «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації»;
 • проведення щорічних зустрічей-консультацій зі студентами випускних курсів та магістратури з питань підготовки та захисту дипломних робіт;
 • сприяння участі студентів-членів лабораторії у наукових студентських конференціях різного рівня як в університеті, так і поза його межами;
 • розповсюдження інформації серед студентів ННІ іноземної філології про перспективні проекти, гранти, стажування, наукові конференції;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва.

Види діяльності студентської навчально-наукової лабораторії визначаються завданнями, які лабораторія покликана вирішувати. Основним методом діяльності лабораторії є тісна співпраця викладачів кафедри міжкультурної комунікації та студентів, що виконують наукові дослідження під їхнім керівництвом.

Така різноманітність форм науково-дослідної роботи студентів створює можливості для кожної молодої людини знайти себе, розвивати власні дослідницькі інтереси, творче мислення, знайти можливість для самореалізації.

Види діяльності студентської навчально-наукової лабораторії визначаються завданнями, які лабораторія покликана вирішувати. Основним методом діяльності лабораторії є тісна співпраця викладачів кафедри міжкультурної комунікації та студентів, що виконують наукові дослідження під їхнім керівництвом.

Загальне керівництво лабораторією здійснюють:

 • керівник лабораторії — завідувач кафедри міжкультурної комунікації, к. філол. н., доц. Жуковська В. В.;
 • заступник керівника лабораторії — відповідальний за організацію студентської наукової роботи на кафедрі міжкультурної комунікації, викладач Черниш О. А.;
 • відповідальний за міжнародні зв’язки — к. філол. н., доц. Андрушенко О. Ю.;
 • секретар лабораторії — старший лаборант Татуревич Н. С.

Наукове керівництво студентською науково-дослідною роботою здійснюється провідними науковцями кафедри міжкультурної комунікації, кандидатами філологічних наук, доцентами.

До складу навчально-наукової лабораторії входять студенти 3-6 курсів ННІ іноземної філології, які залучені до роботи в проблемних групах кафедри міжкультурної комунікації, а також здійснюють науково-дослідні проекти під керівництвом доцентів кафедри.