Студентське наукове товариство

 
СНТ університету Підрозділи
Офіційно Контакти
 

СНТ інституту іноземної філології

Основні завдання діяльності СНТ

 • організація науково-дослідної роботи студентів за напрямами діяльності кафедр;
 • опанування нових принципів та методів наукових досліджень;
 • організація (всеукраїнських, міжвузівських, університетських) студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією університету з питань організації студентської наукової роботи і вдосконалення навчального процесу;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо.

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців

Студентські наукові проблемні групи

 • Кафедра англійської філології та перекладу
  • з питань гендерної лінгвістики та лінгвокультурології (науковий керівник к. ф. н., доц. Борисенко Н. Д.);
  • з питань генеративної граматики (науковий керівник к. ф. н., доц. Полховська М. В.);
  • з теорії мовленнєвого впливу (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  • з питань медіадискурсу (науковий керівник к. ф. н., ст. викл. Мосієнко О. В.);
  • прагматичні аспекти комунікації та перекладу (науковий керівник к. ф. н., ст. викл. Топачевський С. К.).
 • Кафедра германської філології та зарубіжної літератури
  • поетика абсурду С. Беккета (науковий керівник к. ф. н., доц. Коляда О. В.);
  • генеологія та поетика драми ХХ століття (науковий керівник к. ф. н., Закалюжний Л. В.);
  • сучасна німецька драматургія (Ліпісівіцький М. Л.).
 • Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
  • з питань сучасної лінгвістики (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.);
  • з питань історії англійської мови (науковий керівник к. ф. н., доц. Євченко В. В.);
  • з питань прагмалінгвістики (науковий керівник к. ф. н., доц. Рудик І. М.);
  • з питань семасіології (науковий керівник к. ф. н., доц. Соловйова Л. Ф.);
  • з питань соціофонетики (науковий керівник доц. Гаращук Л. А.);
  • з питань історичного синтаксису англійської мови (науковий керівник к. ф. н., доц. Андрушенко О. Ю.);
  • з питань теоретичної граматики (науковий керівник к. ф. н., ст. викл. Гирин О. В.).
 • Кафедра англійської мови
  • з питань когнітивної лінгвістики (науковий керівник к. ф. н., доц. Семенюк І. С.);
  • з питань практичної та теоретичної граматики (науковий керівник к. ф. н., доц. Котнюк Л. Г.);
  • з питань стилістики художнього тексту (науковий керівник к. ф. н., доц. Онопрієнко Т. М.).
 • Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
  • інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі (науковий керівник проф. Калініна Л. В.);
  • формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога (науковий керівник проф. Мисечко О. Є.);
  • проблеми навчання іноземних мов у полілозі культур (науковий керівник доц. Петранговська Н. Р.);
  • формування проф. компетентності майбутнього вчителя іноземних мов засобами сучасних технологій (науковий керівник ст. викладач Березенська Л. І.).