Саух Петро Юрійович

 
Біографія Biography
Статті Книги
 

Книги

  • «Критический анализ религиозно-экзистенциалистской концепции отчуждения». — К., 1978.
  • «Науково-технічний прогрес і релігія». — К., 1982.
  • «Істина і система наукового знання». — Рівне, 1984.
  • «Духовный мир личности и атеизм». — К., 1986.
  • «Знайди своє щастя». — К., 1986.
  • «Современная наука и борьба свободомыслия и религиозного мировоззрения». — Львів, 1987.
  • «Категории атеизма. Философско-методологический анализ». — Львов, 1988.
  • «Культура, религия, атеизм». — К., 1991. (у співавт.)
  • «Академічне релігієзнавство».- К., 2000. (у співавт.)
«Геополітичний словник» / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха. — К. «МП Леся», 2010.
Словник геополітичних термінів і понять є одним із перших в Україні видань подібного типу в галузі політології, геополітики як навчальної дисципліни і політичної практики. 1200 термінів та понять розкривають концептуальну, категоріальну та семантичну основу сучасної геополітики.
«Сучасна освіта: портрет без прикрас»: монографія. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012.

Монографія присвячена актуальним проблемам розвитку освіти й науки в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, становлення постіндустріальної цивілізації, «суспільства знань». Обґрунтовується нова постнекласична модель освіти та стратегія її реалізації на національному культурно-історичному ґрунті, окреслюються сильні й слабкі сторони вітчизняної освіти, перспективи розвитку та інтеграції в європейський і світовий освітній простір.

Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядається в контексті кардинальних змін, спрямованих на вирішення стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Обґрунтовується імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітянської галузі, зумовлений необхідністю забезпечення доступності якісної і конкурентоспроможної освіти, неперервності освіти впродовж життя, створення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, навчальних закладів різних типів і форм власності, форм та засобів отримання освіти.

Для керівників освітньої галузі, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, педагогів професійно-технічних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного розвитку вітчизняної освіти та науки.

«Modern Education. Unvarnished Portrait»

The monograph is dedicated to the problems of development of education and science in the conditions of integration and globalization processes, establishment of postindustrial civilization, «knowledge society». New post non-classical education model and strategy of its implementation on the national cultural-historical basis are grounded, strong and week sides of Ukrainian education, perspectives of development and integration to European and global educational space are outlined.

Structure, content and education organization modernization is considered in the context of radical changes aimed at solving strategic tasks that Ukraine faces in new economical and social cultural conditions. Imperative of human-centered reforms in national education, caused by the necessity of obtainable qualitative and competitive education provision, life-long education continuity, creation of conditions suitable for various educational models, educational establishments of different types, ownership modes, forms and means of education receiving realization are grounded.

The monograph is designed for education managers, researchers and university staff, school teachers, lecturers of vocational schools, and all those who are interested in the problems of current development of science and education.

«Реклама в пам’яті культур». Книга І: Креатив стародавніх цивілізацій. — К. Альтерпрес, 2013.

Книга розглядає феномен реклами під самобутнім кутом зору. В ній вперше фіксується подвійна природа цього явища, існування його у двох різновидах: реклама буття як універсальний спосіб адаптації людини до суспільних умов та комерційна реклама, специфічний інструментарій ринкової економіки.

Реклама в обох її варіантах досліджується на теренах перших цивілізацій —Стародавнього Єгипту, держав Межиріччя, Близького Сходу та Малої Азії. Ці духовно потужні спільноти збагатили людство своїми досягненнями в науці й культурі, у мистецтві, ремеслах і вміннях. Вони також явили світові видатні зразки рекламного креативу.

«ХХ століття. Підсумки». — Київ-Рівне, 2001.

В роботі аналізуються основні здобутки людства ХХ століття. Динамізм доби у цифрах, досягненнях і трагедіях, фантазіях і прожектах піддаєтьcя філософському осмисленню. Кожен нарис розгорнутий через призму ролі в історичному процесі знаменитих людей, систему великих відкриттів і подій, що потрясли світ. Прогнозуються шляхи і перспективи розвитку тенденцій століття у третьому тисячолітті.

«Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям». — Рівне, 2001.

У монографії здійснена спроба неупередженого осмислення становлення України як суверенної, демократичної держави, що обрала своїм орієнтиром входження в європейські соціально-політичні структури. Автор не обмежується загальнотеоретичним аналізом цього процесу, а розглядає його особливості в культурно-історичному контексті. Такий підхід дав можливість зробити висновок, що європейський вибір України — не стільки зовнішньополітичне завдання, скільки проблема європейськості внутрішніх трансформацій.

«Український соціум». — К. Знання України, 2005.
«Князь Василь — Костянтин Острозький». — Рівне, 2002.

У книзі йдеться про одного з найславетніших представників могутнього роду князів Острозьких — Василя-Костянтина Острозького, великого українського магната, охоронця і мецената культури. Розкриваються складні зигзаги дипломатії князя, роль і його місце в непростих процесах відстоювання політичної автономії України і православ’я періоду пізнього середньовіччя.

«Філософія». Навчальний посібник. — К., 2003.

Навчальний посібник розроблений за навчальною програмою, яка має три рівні: «Вступ до філософії», «Філософія», «Соціальна філософія». Розрахований передусім на студентів, які мають обмежені можливості в широких лекційних курсах і змушені самостійно працювати над вивченням філософії. До навчального курсу філософії в опорних конспектах, чітко визначених інформаційних блоках і висновках по кожній темі додаються контрольні запитання, індивідуальні завдання, тести та ігрові матеріали, які можуть бути використані як для організації навчального процесу, так і для самоконтролю студентів.

«Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи». — К., 2003.
«Православ’я: український вимір». — К.: Кондор, 2004.

У книзі розкривається місія і доля православ’я в Україні, становлення Української православної церкви з її національно-самобутніми рисами. Православна релігія і церква розглядаються як явище культури, через призму української духовності й національно-визвольних змагань за незалежність держави й автокефалію церкви.

«З людьми, Богом і Україною» / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна та ін. — К.: МАУП, 2006.

У науково-публіцистичній праці розкривається страдницька доля Української православної Церкви на шляху до незалежності, її різнобічна роль у захисті української духовності й культури, консолідації всієї нації на духовних цінностях християнства.

«ХХ століття. Підсумки». — Вид. 2-ге. — К.: «МП Леся», 2009.

Автор цієї книги ставить перед собою — і успішно вирішує — надзвичайно складне завдання: викласти світову історію ХХ століття в одному томі, не випустивши жодної важливої деталі і події. Динамізм доби у цифрах, досягненнях і трагедіях, фантазіях і прожектах піддається лаконічному й живому філософському осмисленню. Кожен нарис книги розгортається через призму ролі в історичному процесі знаменитих людей, великих відкриттів і приголомшливих подій. На цій основі вибудовується лабіринт перспектив нового образу світу і людини в ХХІ столітті. Для широкого кола читачів.