Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління
Антонова Олена Євгеніївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки.

Біографія: народилася 02.01.1966 р. у м. Овруч Житомирської області. У 1983 р. закінчила Озерненську загальноосвітню школу (Житомирський район) з золотою медаллю. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 1988 році. З серпня 1988 року працювала старшим лаборантом кафедри хімії, а з вересня того ж року переведена на посаду асистента кафедри педагогіки. З того часу пройшла шлях від асистента до професора, завідувача кафедри педагогіки.

Початок роботи в університеті: серпень 1988 року.

Інформація про вищу освіту: у 1988 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, отримавши вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» й кваліфікацію «Вчитель біології і хімії середньої школи».

Навчання в аспірантурі: з листопада 1996 р. по січень 2000 р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки». Захист відбувся 08 листопада 2000 року у спеціалізований вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

Навчання у докторантурі: з жовтня 2004 р. по жовтень 2007 р. навчалася у докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах». Захист відбувся 27 травня 2008 року у спеціалізований вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Інформація про стажування: з 22.11.2016 р. по 22.12.2016 р. у відділі змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наказ № 92-од від 18.11.2016 р.; тема: «Наукові засади підготовки викладача ВНЗ в умовах магістратури»; довідка про проходження стажування № 01-08/508 від 22.12.2016 р.

Наукові інтереси: базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя, особливості навчання обдарованої молоді, креативність та її розвиток, проблеми здоров’язбереження, історія розвитку школи та педагогічної думки.

Керівник наукової школи «Педагогічні аспекти обдарованості», член редколегій багатьох наукових часописів, зокрема й зарубіжних.

Автор близько 300 друкованих праць. Серед них 26 монографій (як одноосібних, так і колективних, 20 навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, посібників-практикумів, статті у фахових виданнях України та зарубіжних країн.

З 2004 року член, а з 2010 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки.

Керує роботою аспірантів та докторантів. Має 17 захищених кандидатів педагогічних наук. Координує роботу науково-методичного центру «Роботи з обдарованою студентською молоддю».

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика викладання педагогіки», «Теорія і практика педагогічної діяльності з основами педагогічної творчості», «Інноваційні технології розвитку обдарованості».

Нагороди:

  • нагрудні знаки «Відмінник освіти» (2014 р.), «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2009 р.), «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.);
  • Диплом переможця конкурсу «Науковець року» (2012 р.);
  • Почесні Грамоти МОН України (2002, 2004, 2009 рр.);
  • Грамота АПН (2009 р.);
  • Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010, 2012 рр.);
  • Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.);
  • Лауреат щорічного конкурсу-рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста» у номінації «Вчитель року» (м. Житомир, 2013 р.);
  • Грамоти ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка за плідну наукову працю, активну роботу по підготовці майбутніх фахівців, роботу з обдарованою студентською молоддю, активну участь у розвитку міжнародної наукової співпраці.

Основні друковані праці:

Дубасенюк Олександра Антонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Почесний академік НАПН України, Президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), дійсний член Української академії акмеологічних наук (м. Київ), голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки, заступник голови навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся».

Біографія: народилася 27.05.1945 р. у м. Луганськ. Закінчила ШРМ № 12 м. Казані (Російська Федерація). Вищу освіту здобула у Луганському державному педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «Фізика і математика» у 1969 р. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З січня 1980 року старший викладач кафедри педагогіки і психології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1980–1982 рр.); доцент кафедри педагогіки (1982–1988 рр.); завідувач кафедри педагогіки (1988–2001 рр.); проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв’язків (2001–2008 рр.) професор кафедри педагогіки (2008 р. по теперішній час).

Початок роботи в університеті: з січня 1980 року.

Інформація про вищу освіту: у 1969 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Фізика і математика», кваліфікація — спеціаліст, вчитель фізики і математики середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук, навчалася в однорічній аспірантурі. Тема дисертаційного дослідження: «Формування у студентів педагогічних умінь працювати з учнями-комсомольцями». Рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР. Роботу над докторською дисертацією здійснювала у період наукового стажування на посаді старшого наукового співробітника. Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога». Рішення спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України від 18.09.1996 року, протокол № 20 та рішення ВАК України.

Інформація про стажування: з 24.02.2016 р. по 25.03.2016 р. у відділі змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (наказ № 31-ОД від 18.02.2016 р.); тема: «Наукові засади інноваційної педагогічної діяльності» (довідка № 01-08/162 від 25.03.2016 р.). Міжнародне наукове стажування у 2018 році у співпраці з кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна), кафедрою андрагогіки Пряшівського університету м. Пряшів (Словаччина), на тему «Іновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід».

Наукові інтереси: проблеми комплексного вивчення людини, методологія і теорія професійно-педагогічної освіти, теорія і практика виховної діяльності педагога, соціально-педагогічна діяльність, духовно-моральне виховання особистості майбутнього педагога, креативні технології у закладах вищої освіти; акмеологічні засади особистісного та професійного становлення педагога/фахівця; інноваційні освітні та виховні технології, освіта та виховання дорослих.

Засновник та керівник наукової школи «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів» упродовж 30 років.

Під її керівництвом захищено 11 докторських та 22 кандидатських дисертацій.

Дисципліни: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика викладання педагогіки», «Методологія і методи науково-педагогічного дослідження», «Методологічні підходи до вивчення проблем професійної освіти», «Андрагогіка», «Актуальні проблеми педагогічної науки», «Основи педагогічної творчості» та інші.

Нагороди: «Відмінник народної освіти» (1985 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України" (1999 р., 2001 р., 2014 р.), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» (2005 р.), «Почесна грамота Академії педагогічних наук України» (2007 р.), Нагрудний знак Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2009 р.), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2009 р.), медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2015 р.), Срібна медаль «Василь Зеньковський» (Диплом лауреата в номінації «За значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки» 2015 р.), Заслужений працівник освіти України (2018 р.), Медаль НАПН України «Володимир Мономах» (2018 р.). Науковець року ЖДУ імені Івана Франка у 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 роках.

Основні друковані праці:

Вітвицька Світлана Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Біографія: народилася 30.09.1940 р. у м. Путивль Сумської області. Закінчила середню школу № 1 у м. Путивлі, Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю: вчитель біології, хімії, основ сільського сільськогосподарського виробництва з відзнакою. Працювала вчителем хімії, біології в Сумській та Вінницькій областях, викладачем фізичної та колоїдної хімії у Путивльському плодоовочевому технікумі, викладачем кафедри педагогіки у Сумському державному педагогічному інституті імені А. С. Макаренка.

Початок роботи в університеті: з серпня 1978 року на посадах викладача, доцента, з 2004 р. — на посаді професора кафедри педагогіки.

Інформація про вищу освіту: у 1963 р. закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Біологія, хімія, основи сільськогосподарського виробництва» та отримала кваліфікацію «Вчитель біології, хімії та основ сільського сільськогосподарського виробництва середньої школи».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1978 р. закінчила аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького (на сьогодні — Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Того ж року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування у студентів педагогічних інститутів умінь виховної роботи учнями старших класів» зі спеціальності 13.00.01 — теорія і історія педагогіки. У 2007 р. присвоєно вчене звання професора. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти» зі спеціальністю: 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Інформація про стажування: з 24.05.2017 р. по 26.06.2017 р. на кафедрі педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 138/26 від 25.05.2017 р.), тема: «Моделювання підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів»; посвідчення № 339/60 від 26.06.2017 р.

Наукові інтереси: проблеми педагогіки вищої школи, педагогічної підготовки студентів магістратури, педагогічна творчість, педагогічні інновації.

З 2004 року член спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Під її керівництвом захищено 17 кандидатських дисертацій.

Здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою викладачів, аспірантів, магістрантів, бакалаврів.

Керує науковою школою «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності», педагогічним клубом «Евріка», проблемною групою «Педагогічна творчість».

Автор понад 300 публікацій, серед яких 26 монографій, 25 навчально-методичних посібників, 28 методичних рекомендацій, 90 статей у фахових виданнях. Видано: авторська навчальна програма, підручник за модульно-рейтингової системою навчання для студентів магістратури «Основи педагогіки вищої школи», Практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, Основи педагогіки вищої школи: Білінгвальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Компаративна педагогіка вищої школи», «Теорія і методика педагогічної діяльності».

Нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України» (2009 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.); нагрудний знак НАПН України «К. Д. Ушинський» (2015 р.); Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2010, 2014 рр.); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2002 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р., 2018 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2005 р., 2009 р., 2012 р.); «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2008 р.), «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2012 р.); «Заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2010 р.), Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Сидорчук Нінель Герандівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), дійсний член Української академії акмеології (м. Київ), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Біографія: народилася 14.10.1962 року в м. Житомир. В 1980 році з відзнакою закінчив ЗОШ № 3 м. Житомира. У 1980 році вступила на фізико-математичний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1985 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика і фізика». З листопада 1989 року працює лаборантом кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, з листопада 1990 року — асистентом кафедри педагогіки. У 1995 році вступила до аспірантури кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка з відривом від виробництва за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». У лютому 2001 року в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк). З 2001 року — старший викладач, з 2002 року — доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2005 році вступила до докторантури кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка з відривом від виробництва за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». У вересні 2014 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий консультант — доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк). З травня 2015 року — професор кафедри педагогіки (бвз) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з листопада 1989 року.

Інформація про вищу освіту: у 1980 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики і фізики середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1995 по 1999 рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертаційного дослідження: «Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу». З 2005 по 2008 рік навчання в докторантурі з відривом від виробництва в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертаційного дослідження: «Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору».

Інформація про стажування: з 22 листопада по 22 грудня 2016 р. в Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (відділі змісту і технологій навчання дорослих) (наказ № 91-од від 18.11.2016р.), тема: «Наукові засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців педагогічних і непедагогічних спеціальностей в умовах магістратури» (посвідчення № 01-08/509 від 22.12.2016 р.).

Наукові інтереси: проблеми удосконалення підготовки майбутніх учителів до самоосвітньої діяльності; професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів; акмеологія, рекреалогія.

Керує науково-дослідною лабораторією «Акмеології освіти», що створена у 2004 р. на базі кафедри педагогіки та функціонує як структурний підрозділ університету та регіональна філія громадської організації «Українська академія акмеології», громадської науково-дослідної організації «Громадська академія акмеологічних наук».

Головний редактор науково-методичного журналу «Креативна педагогіка».

Член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» з 24.05.2018 до 31.12.2020 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 № 527) для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Член спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 04.04.2018 р. до 31.12.2020 р. (Наказ МОН України № 326 від 04.04.2018 р.) для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

Керує написанням дипломних робіт магістрів, здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою викладачів, аспірантів, магістрантів.

Дисципліни: «Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу», «Андрагогіка з основами акмеології», «Фізична культура і психологічний тренінг», «Здоров’язбережувальні технології в педагогічній діяльності», «Методика викладання у вищій школі».

Нагороди: нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського університету імені Івана Франка» (2012 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.); Почесна грамота НАПН України (2018 р.); Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2013 рр.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2007, 2009 рр.); Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Ковальчук Валентина Антонівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася 22.07.1966 р. в селі Нижні Ворота Свалявського району Закарпатської області. У 1985 р. закінчила Коростишівське педагогічне училище за спеціальністю: «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» та отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Цього ж року вступила до Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова), який з відзнакою закінчила в 1989 році за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи». Працювала на посадах асистента з 1989 р.; з 2001 р. — старшого викладача; з 2002 р. — доцента кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 1996-1999 рр. — навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, у 2000 році успішно захистила дисертацію в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 01.09.2004 р. по 03.12.2007 р. працювала заступником декана з виховної роботи історичного факультету ЖДУ імені Івана Франка. У 2012–2015 рр. навчалася у докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, у 2016 році успішно захистила дисертацію та здобула ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Початок роботи в університеті: листопад 1989 року.

Інформація про вищу освіту: у 1985 р. закінчила Коростишівське педагогічне училище за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» та отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У 1989 р. з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи» та отримала кваліфікацію методиста з виховної роботи, вчителя етики і психології сімейного життя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1996–1999 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, у 2000 році захистила дисертацію в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації: «Методичні основи розв’язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів». У 2012–2015 рр. навчалась у докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, у 2016 році захистила дисертацію та здобула ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем».

Інформація про стажування: міжнародне наукове стажування у 2018 році у співпраці з кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка (Україна), кафедрою андрагогіки Пряшівського університету м. Пряшів (Словаччина).

Наукові інтереси: основний напрям наукової роботи — дослідження освітньо-виховних систем та професійна підготовка вчителя до педагогічної діяльності в умовах їх варіативності.

Має більше 100 наукових праць з проблем теорії і методики професійної освіти, актуальних питань виховання і навчання підростаючої особистості, серед них дві авторські монографії, колективні монографії, навчально-методичні посібники та методичні рекомендації, статті у провідних фахових виданнях.

У співпраці з ДНУ «Інститутом модернізації змісту освіти» (м. Київ) займається дослідженням професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема є виконавцем наукової-дослідної теми: «Трансформація сучасних форм та методів навчання у вищій освіті» (Номер державної реєстрації № 0017U004343).

Керує роботою аспірантів та здобувачів. Під її керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації Горай О. М., Жуковський Є. І.

Дисципліни: педагогіка, теорія і методика педагогічної діяльності, моделювання варіативних освітньо-виховних систем, виховна робота у закладах вищої освіти.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю і високі творчі досягнення (2009 р.), за активну участь у науково-дослідній роботі (2012 р.), за значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців (2016); Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2002 р.) та грамота НАПН України (2018 р.).

Основні друковані праці:

Березюк Олена Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (м. Вінниця), керівник науково-методичної лабораторії «Освітньо-виховна система Полісся».

Біографія: народилася в 1961 р. в смт. Яблунець Житомирської області в сім’ї вчителів. Після закінчення школи вступила до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика і фізика», який закінчила в 1982 році. Працювала вчителем математики, заступником директора з навчально-виховної роботи Сінгурівської середньої школи Житомирського району. З 1986 року працює в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка на кафедрі педагогіки. В період 1992-1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України (м. Київ). В 1995 році в цьому ж інституті захистила кандидатську дисертацію. З 1997 року працює на посаді доцента, а з 2011 — на посаді професора кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: серпень 1986 р.

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Математика і фізика» і отримала кваліфікацію «Вчитель математики і фізики середньої школи».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у період 1992-1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України (м. Київ). В 1995 році в цьому ж інституті захистила кандидатську дисертацію га тему «Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями».

Інформація про стажування: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих; 22.11.2016 р. — 22.12.2016 р. стажування у відділі змісту і технологій навчання дорослих; наказ № 92-од від 18.11.2016 р.; довідка про проходження стажування № 01-08/508 від 22.12.2016 р.; тема: «Наукові засади підготовки викладача ВНЗ в умовах магістратури». Науково-практичне стажування «Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: андрагогічний підхід» (108 годин, 3,6 кредити, з них: 32 години — майстерні, 76 годин — індивідуальні завдання), training programme Certificate # 001/3-2018 у м. Кошице та м. Прешов Словацька Республіка, 17-20 травня 2018 року.

Наукові інтереси: сучасні дидактичні системи, освітні моделі, етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя, етнопедагогічна компетентність майбутнього фахівця, освітньо-виховні системи Поліського регіону, освіта національних меншин в Поліссі та на Волині, формування народознавчих компетенцій в майбутнього вчителя, впровадження технологій змішаного навчання (Blended Learning) в Новій українській школі, системний підхід формування компетенцій.

Автор понад 230 наукових публікацій, з них більше 30 в зарубіжних виданнях. Учасник наукових проектів в Оломоуцькому університеті ім. Палацького в Чехії, керівник науково-методичної лабораторії «Освітньо-виховна система Полісся», на базі якої відбулося 17 науково-практичних конференцій і семінарів різного рівня та видано 12 науково-методичних збірників праць молодих вчених.

Як науковий керівник підготувала 11 кандидатів педагогічних наук.

Дисципліни: «Педагогіка», «Етнопедагогіка», «Методика оформлення наукових досліджень».

Нагороди: Почесні дипломи МОН за участь у виставці «Сучасні заклади освіти України» (2003, 2007, 2013 рр.); Подяка Житомирської обласної державної адміністрації (2009 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Борейко Олександр Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія становлення освіти на Волині.

Тематика кандидатської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність громадських товариств Волині (ХІХ — поч. ХХ ст.)» (2004).

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

З 2001 року — голова Ради ветеранів Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дисципліни: «Педагогіка фізичного виховання», «Історія педагогіки», «Основи інклюзивного навчання».

Нагороди: медалі «70 лет вооруженных сил СССР», «За Заслуги» ІІІ-го ступеня, «20 років виведення військ з Афганістану»; нагрудні знаки «Воїн-інтернаціоналіст», «Слава Житомирського університету імені Івана Франка»; Грамота Житомирської обласної ради; Грамота Житомирської міської ради; Грамоти Житомирського державного університету.

Власенко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилася 04.04.1980 року в м. Бердичеві. В 1996 році з відзнакою закінчила ЗОШ № 2 м. Бердичева та вступила на філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2001 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова і література. Переклад».

З 2001 року працює викладачем кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2001–2004 роках працювала за сумісництвом вчителем української мови й літератури, англійської мови в Житомирському музичному училищі імені В. Косенка та у 2004–2006 роках — викладачем англійської мови у Житомирському національному агроекологічному університеті.

З 2006 року — старший викладач кафедри педагогіки, з 2010 року — доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 2001 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та англійська мова і література. Переклад» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, перекладача.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2002 по 2005 рік навчання в аспірантури з відривом від виробництва у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 — «Теорія і методика виховання». Тема дисертаційного дослідження: «Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій».

Інформація про стажування: з 29.05.2014 р. по 27.06.2014 р. в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі теорії і методики виховання (наказ № 48-в від 28.05.2014 р., посвідчення № 90 від 27.06.2014 р.). Тема стажування: «Організація навчально-виховного процесу вищої школи в умовах реформування освіти України через інтеграцію в європейський та світовий освітній простір».

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів в умовах євроінтеграції.

У 2007 році виборола Грант Президента України для обдарованої молоді на тему «Дослідження системи загальнолюдських цінностей сучасної молоді», роботу над яким успішно завершила у 2008 році.

Науковий редактор збірників праць молодих науковців Полісся — «Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти» (2012), «Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища Поліського регіону» (2014), «Етнокультурне середовище Полісся» (2014), «Особливості формування освітньо-виховних систем (2015), «Чехи на Волині» (2016), «Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців в середніх освітніх закладах» (2018) та ін.

Автор понад 80 публікацій, серед яких — монографії, посібники, наукові статті.

Дисципліни: педагогіка, історія педагогіки, моделювання діяльності фахівця, педагогіка інновацій у вищій школі, моделювання варіативних освітньо-виховних систем з технологіями розв’язування педагогічних задач.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка; грамоти Житомирської обласної ради, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації; подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Мирончук Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Біографія: народилася 11.04.1972 р. в смт. Народичі Житомирської області. У 1991 році з відзнакою закінчила Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка. У 2002 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Соціальна педагогіка». З серпня 1991 року по вересень 2004 року працювала вчителем, заступником директора з виховної роботи у загальноосвітніх закладах Брусилівського району Житомирської області. У 2004 році вступила до аспірантури. У 2007 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «Теорія та методика виховання». На посаді доцента кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка з квітня 2010 року.

Початок роботи в університеті: грудень 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 2002 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог для середніх освітніх закладів».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з жовтня 2004 року по грудень 2007 року — навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Формування міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності».

Інформація про стажування: з 19.03.2018 р. по 19.04.2018 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії; наказ № 13-с від 19.03.2018 р.; тема: «Моделювання контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності»; посвідчення № 407/35-с від 19.04.2018 р.

Наукові інтереси: теоретичні та методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, основи самоорганізації педагога у професійній діяльності.

Дисципліни: теорія і методика педагогічної діяльності, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, основи самоорганізації в професійній діяльності.

Нагороди: Подяка НАПН України (2018 р.); Почесна грамота МОН України (1999 р., 2004 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2016 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р., 2014 р.).

Основні друковані праці:

Павленко Віта Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 01.09.1974 р. у м. Коростені. Закінчила ЗОШ № 13 м. Коростеня. Вищу освіту здобула у Житомирському державному університет імені Івана Франка на педагогічному факультеті. у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «початкове навчання», кваліфікація спеціаліста: «вчитель початкових класів»; у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «початкове навчання», кваліфікація спеціаліста: «викладач педагогіки і методики початкової освіти вищого навчального закладу». З 2005 року працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки.

Початок роботи в університеті: з вересня 2005 року.

Інформація про вищу освіту: у 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Початкове навчання», кваліфікація спеціаліста: «Вчитель початкових класів»; у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Початкове навчання», кваліфікація спеціаліста: «Викладач педагогіки і методики початкової освіти вищого навчального закладу».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2005 рік по 2009 рік навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема дисертаційного дослідження: «Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ — початок ХХ ст.)».

Інформація про стажування: Варшавський університет; з 02 жовтня 2017 року по 31 жовтня 2017 року; стажування на кафедрі дидактики (наказ № 01/305 від 05.05.2017 р.; свідоцтво від 02.11.2017 р.), тема: «Теорія і практика розвитку креативності школярів у системі загальної середньої освіти Польщі».

Наукові інтереси: працює над докторським дослідженням на тему «Теорія і практика розвитку креативності школярів у системі загальної середньої освіти Польщі». Керівник Центру розвитку креативності особистості. Керівник проблемної групи «Розвиток креативності особистості». Керівник студентських науково-дослідних робіт: 160 статей.

Дисципліни: демократичні основи розвитку вищої освіти україни, компаративна педагогіка, теорія і методика педагогічної діяльності з основами педагогічної творчості, педагогіка.

Основні друковані праці:

Яценко Світлана Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки.

Біографія: народилася 18.05.1962 р. у м. Дубно Рівненської області. У 1979 р. закінчила Ємільчинську середню школу № 2 (Ємільчинський район, Житомирська область). У 1980 році вступила на філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила в 1984 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література» й отримала кваліфікацію «вчитель російської мови та літератури середньої школи». З серпня 1984 року по серпень 1989 р. працювала вчителем російської мови та літератури, заступником директора з виховної роботи Городницької середньої школи (Новоград-Волинський район), до 1995 року методистом, завідувачем методичного кабінету Ємільчинського районного відділу освіти, з 1995 по 2005 рік вчителем, заступником директора з науково-методичної роботи Житомирської гуманітарної гімназії № 1, з 2005 по 2008 рік — викладачем, завідувачем кафедри суспільно-гуманітарних наук, заступником директора з навчальної та науково-методичної роботи Житомирської філії Європейського університету.

Початок роботи в університеті: серпень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: у 1984 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, отримавши вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література» й кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури середньої школи».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з листопада 2002 р. по вересень 2005 р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії».

Інформація про стажування: з 27.11.2017 р. по 27.12.2017 р. на кафедрі педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; наказ № 541-ос від 27.11.2017 р.; тема: «Теоретико-методичні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів та соціальних педагогів в умовах магістратури», сертифікат НВ № 02125094/037-17 БО від 27.12.2017.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутнього вчителя, особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу, морально-етичні засади професійного навчання.

Автор близько 70 друкованих праць. Серед них 5 розділів у колективних монографіях, інші у збірниках наукових праць, статті у фахових виданнях України та зарубіжних країн.

З 2006 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 14.053.01 з педагогіки.

Керує роботою аспірантів. Має 1 захищеного кандидата педагогічних наук.

Дисципліни: «Теорія і практика педагогічної діяльності», «Методологія та методи педагогічних досліджень». «Теорія і методика виховної роботи».

Нагороди: «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2012 р.), Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010 р.); Почесна грамота МОН (№ 100721); Грамоти ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка за плідну наукову працю, активну роботу по підготовці майбутніх фахівців, підготовку науково-педагогічних кадрів (2009, 2011, 2012, 2013).

Основні друковані праці:

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 16 березня 1957 року в місті Бєжецьк Російської Федерації, в родині військовослужбовця. У 1972 році сім’я переїхала в Житомир, де у 1974 році Олена закінчила з золотою медаллю середню школу № 7 та у тому ж році вступила до Житомирського державного педагогічного інституту на філологічний факультет. У 1978 році закінчила цей факультет з відзнакою за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури середньої школи». Після закінчення інституту працювала в школі Бердичівського району та у дитячому садочку м. Миколаїв. З серпня 1981 року по сьогоднішній день працює у Житомирському державному університеті. У 1993–1995 рр. навчалася у Харківському державному університет і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія», спеціалізація — «Медична психологія». У період 1997–2001 — навчання в заочній аспірантурі на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: серпень 1981 р.

Інформація про вищу освіту: у 1978 році закінчила філологічний факультет з відзнакою за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури середньої школи». У 1995 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація: «Психолог».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у період 1997–2001 — навчання в заочній аспірантурі на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя».

Інформація про стажування: Національний антарктичний науковий центр МОН України (м. Київ), 18.04.2017 р. — 7.05.2017 р.; стажування у відділі медико-біологічних досліджень; наказ № 13Г від 8.04.2017 р.; посвідчення № 13 від 18.05.2017 р.; тема: «Психологічна готовність українського зимівника до життєдіяльності в Антарктиці». Міжнародне стажування в Краківському економічному університеті (Польща), 12 лютого — 02 березня 2018 р., сертифікат № 169/HSAP/2018 р., напрям стажування: «Новітні інноваційні методи в освіті».

Наукові інтереси: формування соціально значущих якостей особистості, розвиток лідерських якостей, психологічні особливості поведінки в екстремальних умовах життєдіяльності. У 2014 році провела наукове дослідження на Українській полярній станції «Академік Вернадський».

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», відомчий знак Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці — 20 років».

Основні друковані праці:

Агапов Юрій Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Наукові інтереси: історія розвитку освіти на Волині XIX — перша половина XX століття.

Тематика кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток приватної освіти на Волині (друга половина XIX початок XX століття)».

Автор біля 30 наукових праць та співавтор однієї монографії.

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Новіцька Інеса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, асистент.

Наукові інтереси: теорія і методика підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. У 2014 році успішно закінчила магістратуру зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Тема магістерської роботи: «Формування управлінської компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін». Захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач». За результатами роботи опубліковано понад 20 наукових праць.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Бірук Наталія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилася 13 серпня 1983 року у м. Житомирі. У 2000 році з відзнакою закінчила Житомирську ЗОШ № 7. У 2000-2006 роках навчалася на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З серпня 2005 по вересень 2008 року працювала в науковому відділі, з жовтня 2018 по березень 2019 року — у відділі аспірантури та докторантури університету.

З вересня 2008 року — старший лаборант, а з жовтня 2010 — асистент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 2005 року виконує обов’язки технічного секретаря спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) педагогічних наук.

З 2007 року є відповідальним секретарем наукового фахового видання з філософії, філології та педагогіки «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Початок роботи в університеті: з серпня 2005 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила фізико-математичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяльності. У 2006 році — магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2013 по 2019 рік навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи».

Наукові інтереси: становлення та розвиток наукових та авторських шкіл, теорія і методика підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності.

Дисципліни: «Педагогіка», «Педагогічний контроль у системі освіти».

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2012 р.); Відзнаки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Вербовський Ігор Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі.