Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри початкової освіти та культури фахової мови

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за напрямами:

  • індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікація результатів наукових досліджень: статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
  • організація та проведення наукових заходів: конференції, круглі столи, семінари (в т. ч. всеукраїнські, міжвузівські, міжкафедральні;
  • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників;
  • організація науково-дослідної роботи студентів (студентські проблемні групи, написання бакалавтрських та магістерських робіт, підготовка конкурсних студентських наукових робіт, проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» студентських наукових конференцій на базі інституту й забезпечення участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях);
  • видання навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо.

Науково-дослідна діяльність здійснюється в межах реалізації наукових тем:

  • «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів Нової української школи: сучасні інновації» (№ УкрІНТЕІ 0122U002274. Керівник — Шанскова Т. І.);
  • Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ВНЗ (№ УкрІНТЕІ 0114U001667. Керівник — Танська В. В.).

Викладачі кафедри протягом останніх років опублікували низку навчальних та навчально-методичних посібників, колективних й одноосібних монографій, методичних рекомендацій та практикумів, зокрема «Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія» (Шанскова Т. І., Басюк Н. А., Гордієнко О. А., Коновальчук І. М.), «Формування моральних почуттів у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: монографія» (Басюк Н. А,), «Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності: монографія» (Гордієнко О. А.), «Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник» (Підгурська В. Ю., Голубовська І. В.), «Вступ до спеціальності: методичні рекомендації» (Басюк Н. А.), «Використання казки на уроках інтегрованого курсу „Я досліджую світ“: методичні рекомендації» (Басюк Н. А.), «Тестові й ситуативні завдання з освітньої компоненти „Вступ до спеціальності“: практикум» (Басюк Н. А.), «Методичні рекомендації з виробничої педагогічної практики у початкових класах для здобувачів вищої освіти (рівень вищої освіти — перший (бакалаврський) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта)» (Рудницька Н. Ю., Коновальчук І. М., Шанскова Т. І.), «Методичні рекомендації з виробничої літньої педагогічної практики (рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта)» (Рудницька Н. Ю., Коновальчук І. М., Шанскова Т. І.) та інші. У численних публікаціях у фахових виданнях категорії Б, у виданнях, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, викладачі кафедри розкривають актуальні проблеми початкової освіти та теоретико-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Викладачі кафедри організували та провели Всеукраїнські з міжнародною участю науково-практичні конференції: «Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії перспективи» 29.11.2022 р. та «Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи» 24.03.2021 р.