Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри початкової освіти та культури фахової мови

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за напрямами:

  • індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікація результатів наукових досліджень: статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
  • організація та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, семінари (в т. ч. всеукраїнські, міжвузівські, міжкафедральні);
  • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими дисертаціями здобувачів наукового ступеня);
  • організація науково-дослідної роботи студентів (студентські проблемні групи, наукові гуртки, написання магістерських робіт, підготовка конкурсних студентських наукових робіт, проведення студентських наукових конференцій на базі інституту й забезпечення участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях);
  • видання навчальних посібників, методичних рекомендацій.

Науковий проект дослідної роботи кафедри — «Удосконалення культури мовлення студентів нефілологічних факультетів» (учасники проекту — доценти Підгурська В. Ю., Гордієнко О. А., Голубовська І. В.).

Виходячи з вимог гуманізації та гуманітаризації освіти, висунутих перед вищою школою в основних державних документах, та загальноєвропейських рекомендацій у галузі вищої освіти, зазначимо, що проблема підвищення загального рівня мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів є надзвичайно актуальною й важливою. Однак кількісно наукові дослідження з проблеми формування культури мовлення у ЗВО, а тим більше на нефілологічних факультетах, поступаються аналогічним дослідженням з методики розвитку мовлення школярів. Здійснення пропонованого проекту дозволяє поглибити зміст мовознавчих курсів на нефілологічних факультетах, розвинути творчі здібності майбутніх фахівців, а також сприяє науковим дослідженням студентів у галузях мовознавства й лінгводидактики. Конкретними результатами роботи учасників проекту є численні наукові публікації викладачів (навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті).

Колектив кафедри організовує щорічні науково-методичні студентсько-викладацькі конференції та семінари всеукраїнського й регіонального рівнів. Кафедрою проведені всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі», «Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти»; науково-методичні семінари «Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики», «Проблеми філології в педагогічному дискурсі», «Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя», «Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова», «Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах». Матеріали конференцій та семінарів опубліковані у збірниках наукових праць.

Викладачі Шанскова Т. І. та Басюк Н. А. взяли участь у ХХI міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (21–22 листопада 2019 р., м. Житомир).

Доктор педагогічних наук, доцент Шанскова Т. І. — член спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.