Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедрa професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління

Кафедра була створена у 1929 році на базі циклової комісії соціально-економічних дисциплін, з 1944 року вона називалася кафедрою педагогіки і психології, а з 1983 року — педагогіки. Її засновником і першим завідувачем був І. І. Афанасьєв, викладач педагогіки та відповідальний працівник губнаросвіти. У різні роки кафедру очолювали С. М. Смолінський, О. О. Масіч, Н. І. Михайлова, С. Л. Близнюк, І. Ф. Роздобудько, Л. І. Кобзар, М. М. Заброцький, В. Є. Литньов, О. А. Дубасенюк, М. В. Левківський.

Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О. Є. Антонова. До професорсько-викладацького складу кафедри входять почесний академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України О. А. Дубасенюк, професори, доктори педагогічних наук С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, В. А. Ковальчук, О. С. Березюк, доценти, кандидати педагогічних наук В. М. Єремєєва, О. М. Борейко, О. М. Власенко; Н. М. Мирончук, В. В. Павленко, С. Л. Яценко, О. А. Мірошниченко, І. В. Новіцька, Ю. Ю. Агапов.

Головна мета діяльності кафедри — професійна підготовка майбутнього вчителя та викладача закладу вищої освіти.

Викладачами, аспірантами та докторантами кафедри здійснюється широкий спектр наукових досліджень: професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти, формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції, розробка науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості, становлення та розвиток освіти в різні історичні періоди, морально-етичні засади формування зростаючої особистості.

Упродовж 30 років діє наукова школа «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів» (професор О. А. Дубасенюк), що стала важливим осередком творчого розвитку викладачів. Нині у межах кафедри здійснюють діяльність ще 3 наукові школи: «Педагогічні аспекти обдарованості» (професор О. Є. Антонова), «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності» (професор С. С. Вітвицька) та «Становлення і розвиток педагогічного краєзнавства на Правобережній Україні (XIX–XX ст.)» (засновник: професор М. В. Левківський).

Діючі наукові школі скеровують діяльність науково-методичних лабораторій «Педагогічна підготовка студентів магістратури» (професор С. С. Вітвицька) та «Освітньо-виховна система Полісся» (професор О. С. Березюк), науково-дослідної лабораторії акмеології освіти (професор Н. Г. Сидорчук), Науково-методичних Центрів роботи з обдарованою студентською молоддю (професор О. Є. Антонова) та розвитку креативності особистості (доцент В. В. Павленко).

У педагогічний процес викладачами кафедри активно впроваджуються індивідуальні, диференційовані та групові форми навчання, рольові ігри, тренінги, кейс-технології, проектні та тестові завдання, реферативні, курсові та дипломні роботи тощо. Поширені методи історичного аналізу (вивчення архівних матеріалів, педагогічного краєзнавства), контекстного навчання (мікровикладання, моделювання виховних заходів), експрес-контролю, проблемно-пошукові й дослідницькі. Протягом останніх років викладачі кафедри здійснюють вивчення педагогічних дисциплін за модульно-рейтинговою та модульно-кредитною системою.

З метою підвищення якості викладання педагогічних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні підручники та посібники нового покоління, серед них «Історія педагогіки», «Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів», «Основи педагогіки вищої школи», «Практикум з педагогіки вищої школи», «Методика викладання педагогіки», «Методологія і методи науково-педагогічного дослідження», «Дидактика», «Актуальні проблеми професійної освіти», «Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання», «Практикум з педагогіки» (три видання), «Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки», «Робочі зошити» з історії педагогіки, загальної педагогіки та дидактики. До всіх навчальних дисциплін створено навчально-методичне забезпечення з відповідною презентацією із застосуванням ІКТ.

Велика увага приділяється роботі з педагогічно обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів. Упродовж чотирьох років (1999–2002 рр.) кафедра педагогіки виступала організатором II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки, а студентки О. Дідус, О. Вознюк, В. Авдєєва, А. Білоус, М. Русаловська, О. Космінська, О. Ярош, О. Куц у різні роки ставали переможцями олімпіади з педагогіки.

Під керівництвом провідних викладачів працюють проблемні групи, наукові гуртки та педагогічний клуб «Еврика», де майбутні науковці досліджують різні аспекти історії, теорії та практики навчання, а також беруть участь у студентських міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Щорічно випускаються збірники наукових праць студентів, зокрема «Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів (за ред. проф. С. С. Вітвицької, доц. Н. М. Мирончук); «Студентський історико-педагогічний альманах» (за ред. проф. О. Є. Антонової, доц. В. В. Павленко); «Науковий пошук молодих дослідників» фізико-математичного факультету (за ред. доц. В. М. Єремєєвої), + студентські збірники Навчально-наукового інституту філології та журналістики (за ред. проф. О. С. Березюк, доц. О. М. Власенко), «Сталий розвиток: проблеми і перспективи» учасників Міжнародного польсько-українського проекту «Науковий дебют».

З 1993 року при кафедрі педагогіки працює аспірантура, а з грудня 2003 року — докторантура. З 2004 року функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук, за роки існування якої відбулося понад 250 захистів.

Щорічно науковцями кафедри публікується понад 150 друкованих праць, зокрема колективні та одноосібні монографії, присвячені проблемам професійної підготовки фахівців, з краєзнавчої, історико-педагогічної та компаративної тематики.

Викладачі кафедри беруть участь у координації роботи ННВК «Полісся», що об’єднав 24 навчальні заклади області. У межах проекту «Наука-практиці» створено акметехнологічний і креативно-педагогічний комплекси, які спрямовують розробку акметехнологій особистісного і професійного зростання, створення наукових проектів, сприяють розвитку творчого потенціалу особистості й професійної компетентності вчителя, передбачають консультативну підтримку навчальних закладів, акмеологічний супровід процесу підготовки педагогічних кадрів.

Провідні викладачі кафедри педагогіки надають допомогу навчальним закладам міста у підготовці аспірантів та магістрантів (Житомирський технологічний університет, Житомирський агроекологічний університет, Житомирський медичний інститут, Житомирський військовий інститут імені С. Корольова, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Житомирський базовий фармацевтичний коледж, Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка та інші). На кафедрі постійно надаються консультації з наукової та методичної роботи різним категоріям педагогічних працівників.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна, Інституту педагогіки, Інституту проблем виховання, Інституту обдарованої дитини НАПН України (проведення міжнародних і всеукраїнських форумів та конференцій, підвищення кваліфікації співробітників, наукова робота).

Активна співпраця здійснюється з громадськими науковими організаціями («Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», Українська академія акмеології), у межах яких провадяться комплексні наукові дослідження: проаналізовано термінологічне поле з проблем креативної освіти, обґрунтовано наукові підходи до професійної підготовки фахівців в умовах ціложиттєвого навчання, створено концепцію «Освіта впродовж життя», що дає можливість розробляти історико-педагогічні, теоретико-методологічні та прикладні засади професійної освіти.

Науковці кафедри беруть участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних проблем педагогічної науки й практики, які проводились у Варшаві, Кракові, Бидгощі (Польща), Оломоуці (Чехія), Кошице, Прешові (Словаччина), Києві, Сумах, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Луганську, Полтаві, Івано-Франківську, Кіровограді, Рівному та інших.

На сьогоднішній день кафедра педагогіки являє собою потужний колектив однодумців, що належать до нової генерації наукових та педагогічних кадрів, здатних продукувати нові ідеї, повних ентузіазму і бажання зробити свій внесок у розвиток педагогічної освіти в Україні.