Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедрa педагогіки

Кафедра педагогіки була створена у 1929 році на базі циклової комісії соціально-економічних дисциплін. З 1944 року вона називалася кафедрою педагогіки і психології, а з 1983 року — педагогіки. З серпня 2009 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О. Є. Антонова.

Сьогодні на кафедрі постійно працює 13 викладачів: професори, доктори наук О. Е. Антонова, О. А. Дубасенюк, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук; доценти, кандидати педагогічних наук О. С. Березюк, В. А. Ковальчук, В. М. Єремєєва, О. М. Борейко, О. М. Власенко; Н. М. Мирончук, В. В. Павленко, старший викладач Ю. Ю. Агапов, асистенти Н. П. Бірук, І. В. Новіцька та група викладачів-сумісників.

Викладачами кафедри здійснюються дослідження п’яти комплексних тем:

 • «Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (Державний реєстраційний номер 0110U002112), керівник робіт — доктор педагогічних наук, професор Антонова О. Є.);
 • «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах європейської інтеграції» (Державний реєстраційний номер 0110U002110), керівник роботи — доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк О. А.);
 • «Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти» (Державний реєстраційний номер 0110U002274), керівник роботи — доктор педагогічних наук, професор Вітвицька С. С.);
 • «Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди» (Державний реєстраційний номер 0110U002112);
 • «Морально-етичні засади формування зростаючої особистості» (Державний реєстраційний номер 0110U002109), керівник робіт — доктор педагогічних наук, доцент О. С. Березюк).

При кафедрі педагогіки працює аспірантура та докторантура. Аспірантуру відкрито у вересні 1993 року за спеціальностями 13.00.01 — «Загальна педагогіка та історія педагогіки», а з листопада 1999 року за спеціальностями — 13.00.07 — «Теорія і методика виховання» та 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». З грудня 2003 року при кафедрі педагогіки відкрито докторантуру із спеціальності 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.01 — «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

За останні роки захищено низку дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук) і більше двадцяти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Сьогодні в аспірантурі при кафедрі педагогіки навчається 40 аспірантів (2 — спеціальність 13.00.01; 36 — спеціальність 13.00.04; 2 — спеціальність 13.00.07) та 8 здобувачів наукових ступенів (1 — спеціальність 13.00.01; 7 — спеціальність 13.00.04). Серед них все більше з’являється вчителів, представників керівного складу області та міста, навчальних закладів області.

З 2004 року функціонує спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук. За роки існування спеціалізованої ради в ній відбулося більше 170 захистів, з них 10 докторських. Готується до захисту ще 2 докторські дисертації.

У межах роботи кафедри здійснюють діяльність 4 наукові школи:

 1. «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія) Дубасенюк Олександра Антонівна;
 2. «Педагогічні аспекти обдарованості». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія) Антонова Олена Євгеніївна;
 3. «Підготовка магістрів до педагогічної діяльності». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Вітвицька Світлана Сергіївна;
 4. «Педагогічне краєзнавство Великої Волині та морально-етичні засади формування особистості».

У межах діяльності наукових шкіл працюють 2 науково-методичних лабораторії, 1 науково-дослідна лабораторія, 2 науково-методичних Центра, 2 міжвідомчі лабораторії на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомирського державного університету імені І. Франка (за спільною угодою):

 • науково-методична лабораторія «Педагогічна підготовка магістрів» (керівник: професор, кандидат педагогічних наук, Вітвицька Світлана Сергіївна);
 • науково-методична лабораторія «Освітньо-виховна система Полісся» (керівник: доцент, кандидат педагогічних наук, Березюк Олена Станіславівна);
 • науково-дослідна лабораторія «Акмеології освіти» (керівник: доцент, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербур, Росія) Сидорчук Нінель Герандівна);
 • Науково-методичний центр «Роботи з обдарованою студентською молоддю» (директор: доцент, кандидат педагогічних наук. член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербур, Росія) Антонова Олена Євгеніївна);
 • Поліський інноваційний центр освіти та розвитку (керівник: кандидат педагогічних наук Костюшко Юрій Олексійович);
 • міжвідомча лабораторія «Громадянський розвиток особистості професіонала» (координатори: доктор педагогічних наук, професор Л. Б. Лук’янова, кандидат педагогічних наук О. В. Вознюк);
 • міжвідомча лабораторія «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії» (координатори: доктор педагогічних наук М. М. Солдатенко, кандидат педагогічних наук, доцент І. І. Коновальчук).

На основі діяльності наукових шкіл створено акметехнологічний і креативно-педагогічний комплекси, які сприяють розвитку творчого потенціалу особистості й професійної компетентності майбутнього вчителя як найважливіший напрям у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів». Комплекси включають міжвідомчі науково-дослідні лабораторії, науково-методичний центр, науково-методичні лабораторії, метою яких є сприяння в особистісному і професійному розвитку майбутнього педагога. Крім того, комплекси передбачають розробку акметехнологій особистісного і професійного зростання, створення наукових проектів, консультативну підтримку навчальних закладів різного рівня акредитації, акмеологічний супровід процесу підготовки педагогічних кадрів. Комплекси сприяють апробації проведених досліджень на міжнародних і всеукраїнських конференціях, науково-методичній співпраці і розробці науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в середній і вищій школі.

Велика увага приділяється кафедрою педагогіки роботі з педагогічно обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів. Упродовж чотирьох років (1999-2002 рр.) кафедра педагогіки виступала організатором II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки, а студентки О. Дідус, О. Вознюк, В. Авдєєва, А. Білоус, М. Русаловська, О. Космінська, О. Ярош, О. Куц у різні роки ставали переможцями олімпіади з педагогіки.

Під керівництвом провідних викладачів на кафедрі працюють проблемні групи і наукові гуртки, педагогічний клуб «Еврика», де майбутні науковці досліджують різні аспекти історії, теорії та практики навчання, а також беруть участь у студентських науково-практичних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Щорічно випускаються збірники наукових праць студентів, зокрема «Ступенева педагогічна освіта в умовах євро інтеграційних процесів (Збірник науково-педагогічних праць студентів магістратури Житомирського державного університету імені Івана Франка (за ред. доктора. пед. наук проф. Вітвицької С. С., канд. пед. наук, доцента Н. М. Мирончук); «Студентський історико-педагогічний альманах» (за ред. О. Є. Антонової, В. В. Павленко); студентські збірники Навчально-наукового інституту філології та журналістики (за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко) та інші.

У педагогічний процес викладачами кафедри активно впроваджуються індивідуальні, диференційовані та групові форми навчання, проблемно-пошукові, дослідницькі методи, а також рольові ігри, тренінги. Протягом останніх років викладачі кафедри здійснюють вивчення педагогічних дисциплін за модульно-рейтинговою та модульно-кредитною системою. Поширені методи історичного аналізу, вивчення архівних матеріалів, педагогічного краєзнавства, експрес-контролю, мікровикладання, моделювання; тестові завдання, реферативні, курсові та дипломні роботи. Творчі результати навчально-експериментального пошуку викладачів узагальнювалися й репрезентувалися на міжнародній виставці. Так, у межах участі у міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2013» Житомирський державний університет імені Івана Франка було відзначено золотою медаллю у номінації «Упровадження системи компетенції у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти» та срібною у номінації «Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти». У межах виставки кафедрою педагогіки проведено круглий стіл «Розвиток творчого потенціалу особистості в інноваційному освітньому середовищі». На V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2014» ЖДУ імені Івана Франка отримав Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».

Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь у багатьох міжнародних, республіканських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних проблем педагогічної науки й практики, які проводились у Санкт-Петербурзі, Москві, Воронежі (Росія), Варшаві, Кракові (Польща), Оломоуці (Чехія), Києві, Сумах, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Луганську, Полтаві, Івано-Франківську, Кіровограді, Рівному та інших.

Кафедра педагогіки постійно підтримує зв’язки з різними типами навчально-виховних закладів. Здійснюється співпраця з обласним педагогічним ліцеєм, гуманітарною гімназією № 23 м. Житомира, Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, в яких викладачі кафедри виступають, обмінюються досвідом роботи.

Провідні викладачі кафедри педагогіки надають допомогу навчальним закладам міста у підготовці аспірантів та магістрантів (Житомирський технологічний університет, Житомирський агроекологічний університет, Житомирський інститут медсестринства, Житомирський військовий інститут імені С. Корольова, Житомирське училище працівників міліції, Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка та інші). На кафедрі постійно надаються консультації з наукової та методичної роботи різним категоріям педагогічних працівників.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових публікацій різного рівня, ряд навчально-методичних посібників та монографій. Щорічно викладачами кафедри публікується більше 100 наукових праць, зокрема монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, інструктивно-методичні матеріали, збірники наукових праць тощо.

Науковці кафедри педагогіки підтримують міжнародні зв’язки з Міжнародною акмеологічною академією (м. Санкт-Петербург), Міжнародною академією педагогічної освіти — МАПО (м. Москва), Вищою школою педагогіки польської спілки вчителів (м. Варшава, Польща), Вищою професійною школою (м. Рацібор, Польща), педагогічним факультетом університету м. Оломоуц (Чехія).

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з науковцями Інституту педагогіки, Інституту проблем виховання, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту обдарованої дитини НАПН України: проведення конференцій, підвищення кваліфікації співробітників, наукова робота.