Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 
Науково-дослідна лабораторія «Екологічна паразитологія»

Лабораторія створена у 2016 році.

Науковий керівник — д.б.н., проф. Агнеса Полікарпівна Стадниченко.

Мета створення: якнайефективніше використання наукового потенціалу кафедри для отримання нових знань у галузі малакології з метою з’ясування доцільності їх застосування у біоіндикації стану довкілля і опрацювання заходів по його збереженню задля досягнення стану сталого розвитку природних екосистем.

Наукові напрями діяльності лабораторії:

  1. Екологопаразитологічні дослідження гідробіонтів і наземних видів Житомирського Полісся.
  2. Виявлення якісної і кількісної характеристик паразитофауни видів-хазяїв.
  3. Встановити роль біотичних і абіотичних чинників середовища на якісний склад фауни паразитів і їх кількісні характеристики.
  4. З’ясувати значення якісних і кількісних характеристик антропогенного навантаження на середовище задля оцінки ступеню впливу їх на видовий склад, екстенсивність і інтенсивність паразитарної інвазії хазяїв.

У межах лабораторії здійснюється виконання певних розділів держбюджетної теми, опрацьовуваної колективом кафедри «Тваринний світ України (систематика, поширення, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі» (номер держреєстрації 0112U002263). Дослідженнями доведено, що паразитарна інвазія посилює зрушення, що викликаються нею, у тварин-хазяїв під дією іонів важких металів, міндобрив, різних ПАВ. Запропоновано низку видів молюсків-індикаторів для можливого застосування їх у системі екологічного біомоніторингу стану довкілля.

Завдання лабораторії:

  1. Здійснення натурних (польових) і стаціонарних (лабораторних) досліджень. Аналіз отриманих результатів. Рекомендації по застосуванню висновків наукових досліджень у певних галузях практичної діяльності.
  2. Підготовка кадрів дослідників у галузі екологічної паразитології шляхом залучення студентів до наукової роботи у складі студентських наукових проблемних груп, а випускників — до підготовки і захисту бакалаврських і магістерських робіт.
  3. Здійснювати підготовку викладацьких кадрів паразитологічного спрямування через навчання їх в аспірантурі при кафедрі за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізація — зоологія).
  4. Підвищувати рівень кваліфікації викладацького складу кафедри шляхом скерування на стажування у відповідних відділах Інституту зоології НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена.

Здійснюється просвітницька робота серед учнівської і студентської молоді при проведенні екскурсій у природничому музеї ЖДУ.