Науково-дослідна лабораторія «Синергетика освіти»

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Козловець Микола Адамович.

Члени лабораторії:

 • Козловець М. А. — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Саух П. Ю. — д. філос. н., професор, академік НАПН України, вчений секретар Відділення вищої освіти НАН України;
 • Вознюк О. В. — д. пед. н., професор кафедри англійської мови з методиками у дошкільній та початковій освіті;
 • Дубасенюк О. А. — д. пед. н., почесний академік НАПН України, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
 • Рибалка В. В. — д. пс. н., професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна;
 • Пастовенський О. В. — д. пед. н., заступник директора з науково-методичної роботи КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради;
 • Горохова Л. В. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та політології.

Мета: дослідження філософських і світоглядних парадигм освіти ХХІ століття, концептуальних засад та інноваційних тенденцій розвитку освіти в умовах інформаційно-технологічної революції і глобалізаційних процесів, синергетичних засад організації знань у системі вищої освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • дослідження концептуальних засад та методологічних підходів до вивчення вищої освіти в умовах інформаційного суспільства та глобалізаційних викликів, системи ціннісних орієнтирів сучасної освіти;
 • окреслення проблем і завдань розвитку комп’ютерно-технологічної платформи інформаційно-освітнього простору в суспільстві знань, цільових орієнтирів освіти й концепції управлінської освіти інформаційного суспільства, основних аспектів постнекласичної педагогіки та освіти;
 • вивчення інформаційно-комп’ютерних комунікацій науково-освітньої діяльності, визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у системі формування професійних компетенцій;
 • аналіз стану та основних тенденцій розвитку сучасної освіти України; освітянських стратегій на межі тисячоліть, освіти в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації, стратегії полікультурної освіти в контексті турбулентності процесів міжкультурної взаємодії; постнекласичної педагогіки та освіти; гендерної освіти як інноваційного ресурсу популяризації егалітарних цінностей молоді.