Відділення Лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор психологічних наук, професор (б.в.з.) кафедри соціальної та практичної психології Мазяр Олег Васильович.

Члени лабораторії:

 • Портницька Н. Ф. — к. психол. н., доцент, завідувачка кафедри соціальної та практичної психології;
 • Тичина І. М. — к. психол. н., доцент, декан соціально-психологічного факультету;
 • Кириченко В. В. — к. психол. н., доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Загурська І. С. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Савиченко О. М. — к. психол. н., доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Гавриловська К. П. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Дем’янчук Ю. Ю. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Весельська А. Л. — старший викладач кафедри соціальної та практичної психології;
 • Марчук А. П. — аспірантка ОНП «Педагогічна та вікова психологія».

Основні напрямки діяльності:

 • проведення спільних досліджень викладачів кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка і співробітників лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
 • обмін досвідом та обговорення результатів досліджень на круглих столах, семінарах і щорічних конференціях: Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» та Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання (як фундамент творчого мислення)»;
 • публікація результатів науково-психологічних досліджень у фаховому виданні: Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. ХІІ. Психологія творчості;
 • планування, організація і супровід кандидатських і докторських дисертаційних досліджень.