Науково-дослідна лабораторія «Соціальні комунікації»

Дата створення: 31.01.2020 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами та PR Близнюк Андрій Сергійович.

Члени лабораторії:

 • Андросович О. І. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Башманівський В. І. — к. філол. н., доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Богуславський О. В. — д. н. із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Давидова Л. В. — к. н. із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Дюжева К. В. — к. філол. н., старший викладач кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Партико З. В. — д. філол. н., професор, професор кафедри журналістики, реклами та PR.

Мета: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі журналістики.

Основні напрямки діяльності:

 • лабораторія ініціює та координує проведення наукових досліджень у галузі журналістики (залучає до проведення наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів університету; формує і координує дослідницькі та проблемні групи; виявляє перспективних дослідників серед студентів і випускників ЖДУ та заохочує їх до проведення у рамках лабораторії; співпрацює з громадськими організаціями, державними установами, організаціями та підприємствами різних форм власності);
 • проводить наукові дослідження (збирає та обробляє отримані матеріали; публікує результати досліджень; розробляє методологію проведення досліджень та обробки інформації; впроваджує у виробництво результати своїх розробок);
 • координує наукові дослідження (надає методичну допомогу дослідникам у галузі журналістики; поширює доступну інформацію в галузі журналістики; опрацьовує та розповсюджує інформацію про перспективні проекти, гранти, стажування, конференції, семінари тощо у галузі журналістики; встановлює та координує співпрацю з провідними навчальними закладами, науковими установами та підприємствами в Україні та за її межами; рекомендує кафедрі теми студентських наукових робіт (бакалаврських, магістерських); сприяє проведенню дисертаційних робіт за темами лабораторії у провідних наукових центрах України та світу);
 • пропонує до введення в науковий обіг нового матеріалу (організовує постійний обмін інформацією через публікації, круглі столи та електронну пошту; організовує і проводить регіональні, всеукраїнські та міжнародні конференції, семінари, слухання та круглі столи для науковців та студентів; рекомендує до друку результати досліджень у вітчизняних та закордонних виданнях; розробляє навчальні посібники, підручники, рекомендації щодо впровадження у виробництво та наукові монографії);
 • займається розробкою і впровадженням нових технологій на основі державних, університетських чи регіональних замовлень, тем і програм, замовлень підприємств різної форми власності, юридичних та фізичних осіб, а також на основі отриманих результатів досліджень із власної ініціативи.