Паспорт спеціальності

10.01.06 — теорія літератури

І. Формула спеціальності:

 • дослідження найзагальніших закономірностей літературно-художньої творчості, її своєрідності;
 • студії з поетики та літературознавчої стилістики на всіх рівнях макро- і мікро-, в аспектах динаміки/статики, діахронії/синхронії;
 • опрацювання проблем літературної генології;
 • розробка теорій автора, твору/тексту тощо;
 • філологічні та супутні методології інтерпретації тексту і проблеми герменевтики.

ІІ. Галузі дослідження:

 • становлення і розвиток літературної творчості, її феноменологія/типологія;
 • наука про літературу від давнини до сучасності: аналіз, синтез, прогноз;
 • епохальні літературно-мистецькі стилі: теоретичний дискурс, художня практика;
 • стилі напрямів, течій, шкіл, угруповань та інших об’єднань: теоретичний дискурс, художня практика;
 • індивідуальні стилі: феноменологія/типологія; динаміка/статика;
 • твір/текст як бінарна опозиція («текст-читання» і «текст-письмо»), його суб’єктна організація (автор, оповідач, персонажі та ін.);
 • художня феноменальність і питома самодостатність літературного твору;
 • літературна генерика та генологія: діахронія/синхронія;
 • поетика (описова, генеративна, історична, теоретична, загальна, прикладна та ін.);
 • питання композиції (архітектоніки), художньої структури;
 • формозміст і його чинники (змістові прояви художньої форми, формальні проявники художнього змісту);
 • художня мова в усіх її сферах (від фоніки до літературознавчої стилістики);
 • версифікація;
 • імаґологія, іконіка, ейдологія;
 • проблеми прагматики художнього тексту, його функціонування та рецепції; література «висока», белетристика, «кіч»;
 • літературознавча герменевтика, джерелознавство, евристика, семіологія, структуралізм, рецептивна естетика, постструктуралізм, деконструктивізм, «нова критика», постколоніальна критика, феміністична критика та інші напрями різноаспектного вивчення й витлумачення мистецтва слова.

ІІІ. Галузі, за якими надаються наукові ступені: філологічні науки.