Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Проекти кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства

На кафедрі організовано і діє два науково-дослідних центри:

Кафедра видає збірник студентських наукових праць «Літописець». На сьогодні вийшло тринадцять випусків. Даний збірник, який був запланований як студентський, зараз перетворений на викладацько-студентський науковий збірник, на його сторінках публікуються матеріали з широкого кола проблем історії держави і права України, зарубіжних країн, з актуальних проблем розвитку державно-правової системи України.

Від 2015 року на кафедрі видається іще один збірник студентських наукових праць «Наукові праці Центру історіографічних досліджень» — збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. На сьогодні вийшло чотири випуски цього збірника, на 2019 р. заплановано випуск п’ятого. Кафедра працює над підвищенням наукового рівня даного збірника.

На кафедрі було розроблено і подано на конкурс проект фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету: «Система управління українськими губерніями наприкінці ХVІІІ – поч. ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії)».

Виконання проекту планувалося упродовж 3 років: з 01.01.2016 р. по 31.12.2019 р.

Проект спрямований на дослідження системи управління українськими губерніями Російської імперії, зокрема Волинської наприкінці ХVIII – поч. ХХ століття — проблеми актуальної і малодослідженої сучасною історичною наукою. Звернення до історії державної служби в Україні, її локального виміру через дослідження у складних історичних регіонах, до яких належить Волинь, дозволяє відповісти на сучасні державотворчі виклики, зокрема створення ефективної системи державних і самоврядних установ, які задовольняли б потреби суспільства, забезпечили єдність держави.

Науковий проект висвітлює повноваження, напрямки діяльності установ та органів влади Волинської губернії, яка внаслідок поділів Речі Посполитої стала частиною Російської імперії. Сьогодні ці землі складають територію Волинської, Житомирської, Рівненської, північну частину Тернопільської та Хмельницької областей. Увага акцентується на постатях волинських губернаторів та інших вищих чиновників, здійснюватиметься соціопрофесійна характеристика особового складу чиновників та канцелярських службовців.

Виконавці проекту:

  • Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор — керівник проекту;
  • Магась-Демидас Юлія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства;
  • Маркевич Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, асистент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства;
  • Зосімович Олена Юріївна, старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

У 2018 р. на кафедрі було заплановано виконання наукового проекту «Люблінська унія та долі українських земель в історичних документах XIV–XVI ст.»

Виконавцем проекту є професор, доктор історичних наук Іван Ярмошик. На сьогодні ним підготовлено до друку збірку наукових документів під такою ж назвою. У збірнику вміщені офіційні державні документальні матеріали, які відображають процес творення Речі Посполитої як держави двох народів — польського та литовського та участь українських земель у цих процесах. У збірнику вперше друкуються переклад українською мовою із латинською текстів Кревської унії 1385 р. та Мелецької унії 1501 р. переклади українською мовою із польської Городельської унії 1413 р., привілеї польських королів та великих князів литовських які стосуються правового статусу українських земель у складі Великого Князівства Литовського та переклади фрагментів із «Щоденника Люблінського сейму», які стосуються долі українських земель (Підляшшя, Волині, Київщини, Брацлавщини) у об’єднавчих процесах творення Речі Посполитої. На особливу увагу заслуговують публікації універсалів про входження Волині та Київщини до складу Корони.

Зазначимо, що переклади цих документів українською мовою здійснені вперше і вперше пропонуються увазі широкого кола читачів та шанувальників вітчизняної історії. Їх публікація сприятиме більш глибокому розумінню участі українських земель у процесах творення Речі Посполитої, формуванню нових поглядів на ці проблеми.

До збірника додається наукова стаття проф. І. Ярмошика із його оригінальним поглядом на згадані процеси.

Нині збірка цих матеріалів проходить рецензування та готується до подання на вчену раду університету для отримання рекомендації до друку. Публікація збірки буде приурочено до 450-річчя підписання Люблінської унії 1569 р.