Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства

Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства утворена наказом ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 190 від 30 червня 2011 року. Створення кафедри стало черговим кроком в розвитку історичного факультету. Першим завідувачем кафедри призначено кандидата історичних наук, доцента Ярмошика І. І. (з 11.ХІ.2011 р. — доктор історичних наук, із квітня 2013 — професор). Посаду старшого лаборанта кафедри обіймає С. О. Чорновіл.

У складі кафедри на той час працювали: доктор історичних наук, професор О. Швидак, кандидати історичних наук, доценти Новик М. К., Падалко А. І., Магась-Демидас Ю. І., кандидат юридичних наук, доцент Рудницька О. П., старші викладачі: кандидат історичних наук Маркевич О. В., Зосімович О. Ю., Новик В. А., асистент Шевчук Б. Л. За сумісництвом викладачем кафедри працювали доктор історичних наук, професор В. Й. Борисенко, доктор педагогічних наук доцент В. Ю. Арешонков. Над кандидатською дисертацією працює старший викладач кафедри О. Ю. Зосімович. Завідувач кафедри доктор історичних наук І. І. Ярмошик керує підготовкою аспірантів. Підготовлені ним аспіранти захистили кандидатські дисертації: О. В. Виговська у 2013 р., М. Бабінська — у 2014 р., О. Біла у 2017 р. Продовжують працювати над дисертаціями О. Ю. Зосімович, О. І. Ковтуненко, Н. Весельська, Ю. Конарівська.

Колектив кафедри забезпечує викладання предметів спеціальних галузей історичної науки — історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та правознавчих дисциплін. Окрім того, викладачі керують проведенням юридичної та педагогічної практик.

Викладачі кафедри є авторами низки монографій та навчальних посібників. І. Ярмошик видав монографію «Волинь в історично-краєзнавчих дослідженнях ХІХ–ХХ століття. — Житомир, 2006. — 216 с.», «Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного та культурно-духовного життя Волині», навчальний посібник «Історія рідного краю» для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл, М. Новик і О. Падалко брали участь у підготовці колективного посібника «Житомирщина. Історичний нарис». Професор О. Швидак видав навчальний посібник з «Політології» (два видання). Загалом науковий доробок викладачів кафедри становить понад 450 праць, серед них історико-краєзнавчі публікації в збірниках наукових конференцій, статті у фахових виданнях ВАК України, науково-популярні публікації, брошури, монографії, навчальні посібники. І. Ярмошик переклав із польської мови монографію польського історика, професора Торунського університету Т. Кемпи «Князь Костянтин Острозький (бл. 1524/1525 – 1608) воєвода Київський маршалок землі Волинської».

Викладачі кафедри активно включилися у проведення наукових конференцій. Регулярно беруть участь у традиційній Волинській науковій конференції, яка була започаткована на історичному факультеті у листопаді 2008 р.; кафедра у грудні 2011 р започаткувала Міжвузівську регіональну студентську конференцію «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції», яка на сьогодні уже має статус Всеукраїнської за участю науковців з інших вищих навчальних закладів України. Згадана конференція вже стала традиційною, кафедра проводить її щорічно, приурочуючи до Міжнародного дня захисту прав людини на початку грудня.

І. Ярмошик в період становлення факультету був ініціатором видання збірника студентських наукових праць «Літописець», який до 2011 р. видавався кафедрою всесвітньої історії. Надалі цей збірник став виданням кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства з тематикою відповідних досліджень. У 2011 році вийшов черговий номер збірника, який підготували викладачі кафедри, у 2018 р з’явився його черговий 13-й випуск. На сторінках збірника друкують свої повідомлення викладачі та студенти історичного факультету ВНЗ м. Житомира та інших міст України.

Викладачі кафедри підтримують стосунки з Польським Науковим Товариством у Житомирі. Спільно із названим Товариством підготовлено і видано наукову збірку «Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії. Збірка наукових публікацій про московсько-польську війну середини ХVІІ ст.». — Житомир, 2010 р. (упорядник і переклад із польської мови І. Ярмошик). Викладачі кафедри беруть участь і в інших акціях Польського Наукового Товариства.

Спільно із кафедрою історії України Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Житомирською обласною молодіжною громадською організацією «Союз польської шляхти» у грудні 2012 р. кафедра провела науково-практичну конференцію «Гадяцька угода в контексті польсько-українських відносин». За її матеріалами видано збірку наукових праць з такою ж назвою (Житомир, 2013. — 270 с.). На її сторінках опубліковано низку статей з питань польсько-українських стосунків ХVI–ХХ ст.

Характерною рисою наукової роботи кафедри є активне залучення до неї студентів. Тематика студентських наукових досліджень відповідає основним напрямкам наукової діяльності кафедри. Це — проблеми української історіографії, джерелознавства, польсько-українських наукових контактів. Окремим напрямком стоїть проблема вивчення трансформації правової системи України на сучасному етапі її державного розвитку.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують виступи на наукові конференції, які проходять як в ЖДУ, так і в інших навчальних закладах України (Київський Національний Педагогічний університет імені М. Драгоманова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Особливою формою науково-навчальної роботи викладачів кафедри та студентів є Юридична клініка «Правосвіт» (керівник — доцент О. Рудницька). Тут студенти отримують практичні навики надання правової допомоги жителям Житомира та області.

Колектив кафедри встановив творчі зв’язки, співпрацює з навчальними й науковими закладами Києва, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Львова, інших міст України.

У 2014 році на кафедрі створено два науково-дослідних центри — «Центр історіографічних досліджень», керівником якого є професор І. Ярмошик. Даний центр започаткував видання окремого збірника студентських наукових праць «Наукові праці Центру історіографічних досліджень», у 2018 році вийшов четвертий його випуск. Другий центр, який був створений на кафедрі — «Центр вивчення прав людини». Керівником його є доцент О. Рудницька.

Загалом викладачами кафедри ведеться робота по виробленню інноваційних форм, напрямів навчально-педагогічної, науково-дослідної, організаційно-пропагандистської роботи. На майбутнє планується здійснити чимало важливих заходів у цих напрямках.