Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Аспірантура та докторантура кафедри філософії

У травні 2003 року на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 09.00.11 — релігієзнавство
 • 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури
 • 09.00.05 — історія філософії

З червня 2010 року — за спеціальністю:

 • 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії

А також докторантуру за спеціальностями:

 • 09.00.11 — релігієзнавство
 • 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії

Наукове керівництво аспірантами та консультування докторантів здійснюють д. філос. н., проф. Саух П. Ю., д. філос. н., проф. Козловець М. А., д. філос. н., проф. Вандишев В. М., д. філос. н., проф. Богачевська І. І., д. філос. н., проф. Герасимчук А. А., д. філос. н., проф. Глотов Б. Б., д. філос. н., проф. Крисаченко В. С., д. філос. н., проф. Муляр В. І., д. філос. н., проф. Поліщук О. П., д. філос. н., проф. Стадник М. М., д. філос. н., проф. Ярошовець В. І., к. філос. н, доц. Ковтун Н. М., к. філос. н, доц. Слюсар В. М., к. філос. н, доц. Стародубець В. О., к. філос. н, доц. Сухачов С. Я.

Відкриття аспірантури та докторантури дозволило здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів як для власне університету, так і для вищих навчальних закладів Житомирської та інших областей України.

За час функціонування аспірантури та докторантури захистили дисертації на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук наступні викладачі кафедри філософії: О. В. Чаплінська, В. М. Слюсар, Н. М. Ковтун, О. О. Фаріон, І. К. Вітюк, Б. А. Канівець, О. Л. Соколовський, Л. В. Горохова, В. М. Заглада. Доценти Н. М. Ковтун, В. М. Слюсар, С. Я. Сухачов працюють над докторськими дисертаціями.

Переважна більшість випускників аспірантури кафедри працює у вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, державних органах влади України. Так, кандидат філософських наук, доцент Ю. В. Ковтун очолює кафедру філософії Національного агроекологічного університету (м. Житомир); кандидат філософських наук, доцент Л. Л. Шкіль працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ); кандидат філософських наук, доцент О. Л. Воронюк очолює циклову методичну комісію соціально-економічних дисциплін в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі імені Г. С. Протасевича, кандидат філософських наук С. П. Яцик — завідувач кафедри філософії Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу, кандидат філософських наук В. В. Мельничук — викладач Національного агроекологічного університету (м. Житомир), кандидат філософських наук К. А. Яценко — викладач ДВНЗ «Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі», кандидат філософських наук М. О. Михайлова — викладач Житомирського агротехнічного коледжу.

Нині в аспірантурі та докторантурі кафедри філософії навчається 26 пошукачів, з них: 17 — аспірантів, 3 — докторанти та 6 — здобувачів.

В останні роки утвердилася тенденція, коли до аспірантури вступають викладачі інших вищих навчальних закладів, загальноосвітніх закладів нового типу та професійних коледжів.

Аспіранти, докторанти та здобувачі кафедри виступають на методичних семінарах кафедри філософії, а на засіданнях кафедри двічі на рік заслуховуються звіти про результати їх науково-дослідної роботи.

Аспіранти, докторанти та здобувачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-теоретичних конференціях. У процесі роботи над дисертаціями постійно підтримуються зв’язки з фахівцями Інституту філософії імені Григорія Сковороди, Академії вищої освіти, Академії педагогічних наук, Національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Бурятським державним університетом (Росія), Пермським державним університетом (Росія), Горійським державним університетом (Грузія), Жешівською політехнікою (Польща) та іншими науково-дослідницькими інституціями.

Основні напрями наукової діяльності аспірантури та докторантури:

 • дослідження процесів духовного життя у сферах політики, культури, релігії та освіти;
 • дослідження філософських проблем природознавства, філософії науки, філософської антропології та філософії культури, релігієзнавства та історії філософії, взаємозв’язку філософії, релігії і науки, а також співвідношення віри і розуму;
 • аналіз особливостей розвитку України на межі тисячоліть, специфіки трансформації духу в зрізі випробування національним буттям;
 • розгляд питань трансформації релігійно-моральної проблематики в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі;
 • аналіз категорії «національного» як екзистенційного проекту і руху екзистенції;
 • структурно-функціональний аналіз української міфології в розрізі концептуального поля міфологічно-релігійної класики, апокрифів і легенд українського народу;
 • соціально-філософський аналіз процесів глобалізації, національної ідентичності, визначення ролі і місця культури, освіти, релігії у цих процесах;
 • філософське осмислення феномена релігії, визначення сутності релігії, розкриття особливостей релігійної свідомості, закономірності відтворення структурних елементів релігії;
 • історіософська інтерпретація ролі та місця релігії в історії, культурі, духовності українського народу, особливостей феномена українського християнства;
 • соціологічне дослідження розвитку інституційних процесів у релігійно-церковному комплексі, проблем міжконфесійних та державно-церковних відносин, стану буденної релігійної свідомості та ставлення до релігії різних груп і категорій населення, аналіз неорелігій та містики.