Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa філософії та політології

Офіційно кафедра заснована у серпні 2003 року. Проте її реальна історія почалася набагато раніше, оскільки витоки цієї інституції сягають створення у 1919 році у структурі Волинського інституту народної освіти (з 1938 року — Житомирський педагогічний інститут) загальноінститутської кафедри історії класової боротьби, згодом — кафедри діалектичного матеріалізму, а пізніше кафедри соціально-економічних дисциплін.

У січні 1939 року кафедру соціально-економічних дисциплін реорганізували в кафедру марксизму-ленінізму. Друга світова війна перервала діяльність Житомирського педагогічного інституту. Після відновлення діяльності інституту 16 вересня 1944 року його ректор професор В. В. Чуприна одночасно виконував й обов’язки завідувача кафедри марксизму-ленінізму.

У зв’язку з подальшим розширенням Житомирського педагогічного інституту в 1964 році на базі кафедри марксизму-ленінізму було утворено дві кафедри — кафедру історії КПРС та політичної економії й кафедру філософії та наукового комунізму. Першу очолив кандидат історичних наук, доцент П. П. Москвін, а другу — кандидат філософських наук, доцент Л. П. Бєлов.

З вересня 1968 року по липень 1973 року кафедру філософії та наукового комунізму очолював кандидат філософських наук, доцент В. А. Буслинський, а з 1974 року по 1984 рік — доктор історичних наук, професор О. М. Швидак. За досягнуті успіхи очолювана професором О. М. Швидаком кафедра філософії та наукового комунізму в 1983 році була занесена до республіканської книги пошани ВДНГ. У 1984 році відбулася реорганізація кафедри філософії та наукового комунізму, в результаті чого було утворено кафедру філософських та економічних дисциплін, яку з 1984 року по 2000 рік очолював доктор філософських наук, професор С. П. Щерба.

За наказом № 222 ректора Житомирського державного університету від 30 серпня 2003 року на базі кафедри філософських та економічних дисциплін було створено дві окремі кафедри: кафедру філософії та кафедру економічних дисциплін. У листопаді 2003 року кафедру філософії було введено до складу історичного факультету. У 2019 році у зв’язку з виробничою необхідністю кафедру філософії перейменовано на кафедру філософії та політології.

З серпня 2000 року до грудня 2008 року (за винятком короткого періоду — з грудня 2003 року по червень 2004 року, коли посаду завідувача кафедри обіймав доктор філософських наук, професор В. М. Вандишев) кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент М. А. Козловець. У 2008-2013 роках кафедру очолював доктор філософських наук, академік Академії наук вищої школи України, професор П. Ю. Саух.

Професор П. Ю. Саух вніс у діяльність кафедри атмосферу сучасних інтелектуальних змагань, шляхетний дух філософської традиції, етос педагогічної праці та високі критерії етики науковця. Він згуртував навколо себе творчий науковий колектив і спрямував його зусилля на дослідження найактуальніших проблем в усіх галузях філософського знання. Саме в цей період на кафедрі започатковано сучасні напрями наукових досліджень: світоглядно-методологічний аналіз проблем взаємозв’язку культури, ідеології, особистості; вивчення суттєвих змін у філософії як теоретичній основі світоглядної культури; філософське осмислення геополітичних процесів та міжнародних політичних відносин, дослідження закономірностей розвитку сучасного світу й України, осмислення національних інтересів і модернізаційних процесів в Україні та їх місця у глобальних соціальних трансформаціях.

У 2013–2018 роках кафедру очолював доктор філософських наук, професор М. А. Козловець, який продовжив педагогічні та наукові традиції кафедри. Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри були історія філософії, філософська антропологія та філософія культури, соціальна філософія та філософія історії, філософія науки й освіти, проблеми глобалізації й національної ідентичності, релігієзнавча проблематика, історія і теорія соціології, соціальні процеси в Україні, політична філософія, актуальні проблеми політичної організації сучасного українського суспільства; глобальні процеси у світі та практика творення національної ідеї тощо.

З вересня 2018 року кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент кафедри О. В. Чаплінська. Нині на кафедрі працюють: доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української Академії політичних наук, заслужений працівник освіти України А. А. Герасимчук; доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України М. А. Козловець; доктор філософських наук, професор О. П. Поліщук; доктор філософських наук, доцент, професор кафедри Н. М. Ковтун; доктор політичних наук, доцент С. В. Рудницький; доктор філософських наук, професор кафедри В. М. Слюсар; доктор філософських наук, професор кафедри О. Л. Соколовський; кандидат філософських наук, доцент кафедри В. М. Заглада. На умовах зовнішнього сумісництва на кафедрі працюють професор, доктор філософських наук, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, віце-президент Української академії акмеології, почесний академік Міжнародної кадрової академії, заслужений працівник освіти України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України П. Ю. Саух; доктор політичних наук, професор І. О. Рафальський, а на умовах внутрішнього — кандидат філософських наук, доцент Л. В. Горохова, кандидат філософських наук, доцент кафедри М. В. Огороднійчук.

Викладання навчальних дисциплін філософського циклу («Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Релігієзнавство») здійснюється за оновленими програмами, які підготовлені провідними викладачами кафедри й активно використовуються у навчальному процесі. Трансформації світоглядної культури сучасної української молоді перебувають у залежності від гнучких, відповідних часові змін у викладанні філософських, релігієзнавчих, соціологічних і політичних дисциплін, їх орієнтації на сутнісне бачення єдності національних і загальнолюдських інтересів.

Члени кафедри постійно займаються науково-дослідною й науково-методичною роботою. За період існування кафедри філософії (нині філософії та політології) викладачами опубліковано 28 монографій та 27 навчальних посібників з таких дисциплін: філософія, філософія історії, філософські основи менеджменту і бізнесу, логіка, логіка для юристів, соціологія, соціологія бізнесу, соціологія релігії, релігієзнавство, політологія, геополітика, етика, етика і етикет бізнесу, а також видано низку збірників матеріалів за результатами проведених конференцій, брошури, навчально-методичні посібники, понад 820 наукових статей та тез доповідей.

Кафедра щороку проводить (як організатор або співорганізатор) наукові конференції. Зокрема, за час існування кафедри було проведено: Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Постмодернізм: підсумки, проблеми, перспективи» (жовтень 2003 р.); Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Сучасний тероризм: філософія, ідеологія і форми прояву» (жовтень 2004 р.); «Людина. Філософ. Гуманіст. Треті Шинкаруківські філософські читання» (травень 2005 р.); І, ІІ, ІІІ та ІV Міжнародні науково-теоретичні конференції «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» (жовтень 2007 р., грудень 2009 р., травень 2011 р., жовтень 2015 р.); VI Міжнародну наукову конференцію «Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору» (листопад 2012 р.); VIІ давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (травень 2014 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики, перспективи» (травень 2015 р.); Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію з міжнародною участю «Філософія, релігія і культура в глобалізованому світі» (листопад 2015 р.); Міжнародний форум «Релігія у глобальному світі» (вересень 2016 р.); Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Іван Франко в сучасному інтелектуальному просторі» (жовтень 2016 р.); Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Глобалізований світ: випробування людського буття» (жовтень 2017 р.); Всеукраїнську наукову конференцію «Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі» (листопад 2019 р.). З 2010 року започатковано щорічне проведення науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми філософії та науки: виклики сьогодення». Крім того, кафедрою організовано та проведено низку симпозіумів, міжрегіональних науково-практичних семінарів із міжнародною участю, круглих столів, «днів релігійної свободи» та інших заходів міжвузівського, регіонального та всеукраїнського рівнів.

У травні 2003 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: «релігієзнавство», «філософська антропологія, філософія культури», «історія філософії», а з червня 2010 року — за спеціальністю «соціальна філософія та філософія історії», а також докторантуру за спеціальністю «релігієзнавство», «соціальна філософія та філософія історії», у яких здійснюється підготовка висококваліфікованих кадрів як власне для університету, так і для закладів вищої освіти Житомирської та інших областей України.

За час функціонування кафедри викладачами захищено 7 докторських та 9 кандидатських дисертацій. Зокрема, дисертації на присудження наукового ступеня доктора філософських наук захистили О. П. Поліщук (2006), М. А. Козловець (2010), Н. М. Ковтун (2016), О. Л. Соколовський (2019), В. М. Слюсар (2019); доктора історичних наук — О. І. Буравський (2013); доктора політичних наук — С. В. Рудницький (2014); кандидатські дисертації О. В. Чаплінська, В. М. Слюсар, Н. М. Ковтун, І. К. Вітюк, Б. А. Канівець, О. Л. Соколовський, Л. В. Горохова, В. М. Заглада, О. О. Гордійчук. Сьогодні в докторантурі та аспірантурі кафедри філософії та політології навчається 5 докторантів і 12 аспірантів.

Переважна більшість випускників аспірантури та здобувачів кафедри працює у закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, державних органах влади України та за її межами. Так, Л. Л. Шкіль — у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова; О. Л. Воронюк — у IT Step School (м. Київ); Ю. В. Ковтун — у Житомирському міському ліцеї при ЖДТУ; М. С. Мельничук, Т. А. Шадюк — у Національному університеті водного господарства та природокористування; Б. В. Марковський — у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права; В. В. Мельничук — у Поліському національному університеті; О. В. Мороз — у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка; М. О. Оксютович — у Житомирському агротехнічному коледжі; К. А. Яценко — у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова; С. М. Гребінь і Л. Г. Компанієць — у Запорізькому національному університеті; А. Р. Кобетяк — у Державному університеті «Житомирська політехніка»; Я. В. Башманівська — у Житомирському технологічному коледжі КНУБА; В. В. Федоренко — у Житомирському загальному відділі військової служби правопорядку Міністерства оборони України; Я. І. Ношин — у ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»; Н. Є. Петришин — у Львівському навчально-виховному комплексі школі-садок «Арніка»; В. Г. Сила — у Чернігівському національному технологічному університеті; Демір Гьокхан — в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво»; С. П. Кукуре — у Клайпедському університеті (Литва), І. Я. Олексин — у Національному університеті фізичного виховання і спорту України; С. В. Ломачинська — у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Я. П. Севастьянів — у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

З лютого 2010 року на базі кафедри утворено спеціалізовану вчену раду К 14.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «соціальна філософія та філософія історії» і «релігієзнасвтво». Під час першої каденції (2010–2012 рр.) головою спеціалізованої вченої ради був доктор філософських наук, професор А. А. Герасимчук, вченим секретарем — кандидат філософських наук, доцент Н. М. Ковтун. На час другої (2012–2014 рр.), третьої (2014–2016 рр.), четвертої (2017–2019 рр.) і п’ятої (2020 р.) каденцій ради — доктор філософських наук, професор М. А. Козловець, вченими секретарями — кандидат філософських наук, доцент Н. М. Ковтун (2012–2013 рр.), кандидат філософських наук, доцент Л. В. Горохова (2013–2019 рр.), доктор філософських наук, доцент В. М. Слюсар (2020 р.).

Вагомим здобутком колективу кафедри є внесення журналів «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки» і «Українська полоністика» до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філософських наук за спеціальностями 031 Релігієзнавство і 033 Філософія (наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.).

Викладачі кафедри постійно беруть участь в опонуванні докторських та кандидатських дисертацій, рецензуванні наукових і навчальних видань і роботі МАН України. Кафедра співпрацює з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, філософським факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Національним університетом «Острозька академія», Рівненським державним гуманітарним університетом, Українсько-турецьким культурним центром «Сяйво», Могильовським державним університетом (Білорусь), кафедрою філософії Бурятського державного університету (Улан-Уде), Інститутом політичних і міжнародних відносин Ягелонського університету (Польща), Жешувським університетом (Польща), Зеленогурським університетом (Польща), Поморською академією (Польща) та іншими вищими навчально-освітніми закладами України і зарубіжжя.

2 лютого 2016 року за ініціативи викладачів кафедри Сауха П. Ю., Козловця М. А. та Слюсара В. М. та викладачів житомирських ЗВО Мельниченка А. А. та Федоренка В. О. створено Філософський клуб «Sophia garden». Клуб об’єднує мислячих людей для дискусій щодо актуальних філософських, соціальних та загальногуманітарних проблем. На засіданнях Клубу виступали П. Саух, І. Грабар, О. Поліщук, Е. Афонін, О. Суший, М. Козловець, М. Якубович, С. Ісмагілов, А. Мельниченко, О. Вознюк, Н. Ковтун, В. Слюсар, В. Литвин, О. Власенко, С. Сухачов, А. Лаврентюк, В. Даниленко, В Стретович, О. Орлов, В. Свиридюк, І. Ярмошик, К. Дуда, В. Арешонков, В. Шнайдер, М. Томенко, М. Білопольський, Н. Астрахан, І. Козловський. У роботі клубу регулярно беруть участь аспіранти кафедри, магістранти спеціальності «Філософії», громадські діячі, представники релігійних організацій, журналісти. Засідання відбуваються щомісяця.

Кафедральний проєкт «Сакральні місця Житомирщини»

З жовтня 2019 року реалізується кафедральний проєкт «Сакральні місця Житомирщини» як форма позанавчальної освіти для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Філософія. Релігія та сучасні суспільні процеси». Мета: відвідання пам’яток культури та архітектури, які знаходяться на території Житомирської області. Проєкт передбачає підготовку відео- та/чи фоторепортажів, що дозволить сформувати практичні навички, необхідні фахівцям у сфері релігійного туризму, паломництва, релігійної журналістики. За минулий навчальний рік магістранти та викладачі відвідали Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Житомир), Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор(м. Житомир), церкву Успіння Божої Матері (с. Старосільці Коростишівського району), Свято-Миколаївський собор (м. Бердичів), Свято-Троїцьку церкву (с. Троковичі), Святоанастасіївський жіночий монастир (м. Житомир), Свято-Троїцьку церкву (м. Бердичів), кляштор Босих Кармелітів (м. Бердичів), костел св. Варвари (м. Бердичів), костел св. Йоана з Дуклі (м. Житомир), костел Святої Софії (м. Житомир), Церкву «Різдва» ЄХБ (м. Житомир), Мечеть «Нур аль-іслам» (м. Житомир), синагогу общини «Хабад Любавич» (м. Бердичів), Хоральну синагогу (м. Бердичів), Усипальницю Леві Іцхака Бердичівського (м. Бердичів), ритуальні місця неоязичників Житомира.

Також учасники проекту мали можливість вивчати паломництво і за межами Житомирщини — відвідували Свято-Успенську Почаївську Лавру (Тернопільська область), здійснили віртуальні подорожі Шляхом святого Якова (Іспанія) з Миколою Пісенком та історичними місцями Стамбула (Туреччина) з Вадимом Слюсарем.

Тему релігійного туризму та паломництва викладачі та магістранти неодноразово піднімали у етерах Житомирського радіо та телебачення. З метою покращення якості репортажів головний редактор «Суспільне:Житомир» І. Остапчук провела семінар про висвітлення подій релігійної тематики на ТБ; журналістка «zhitomir.info» В. Володіна — майстер-клас з практики начитки новин.