Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa філософії

Офіційно кафедра філософії заснована у серпні 2003 року. Проте її реальна історія почалася набагато раніше, оскільки витоки цієї інституції сягають створення у 1919 році у структурі Волинського інституту народної освіти (з 1938 року — Житомирський педагогічний інститут) загальноінститутської кафедри історії класової боротьби, згодом — кафедри діалектичного матеріалізму, а пізніше кафедри соціально-економічних дисциплін.

У січні 1939 року кафедру соціально-економічних дисциплін реорганізували в кафедру марксизму-ленінізму. Друга світова війна перервала діяльність Житомирського педагогічного інституту. Після відновлення діяльності інституту 16 вересня 1944 р. його ректор професор В. В. Чуприна одночасно виконував й обов’язки завідувача кафедри марксизму-ленінізму.

У зв’язку з подальшим розширенням Житомирського педагогічного інституту в 1964 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму було утворено дві кафедри — кафедру історії КПРС та політичної економії й кафедру філософії та наукового комунізму. Першу очолив кандидат історичних наук, доцент П. П. Москвін, а другу — кандидат філософських наук, доцент Л. П. Бєлов.

З вересня 1968 року по липень 1973 року кафедру філософії та наукового комунізму очолював кандидат філософських наук, доцент В. А. Буслинський, а з 1974 року по 1984 рік — доктор історичних наук, професор О. М. Швидак. За досягнуті успіхи очолювана професором О. М. Швидаком кафедра філософії та наукового комунізму в 1983 році була занесена до республіканської книги пошани ВДНГ.

У 1984 році відбулася реорганізація кафедри філософії та наукового комунізму, внаслідок якої було утворено кафедру філософських та економічних дисциплін, яку з 1984 року до 2000 року очолював доктор філософських наук, професор С. П. Щерба.

За наказом № 222 ректора Житомирського державного університету від 30 серпня 2003 року на базі кафедри філософських та економічних дисциплін було створено дві окремі кафедри: кафедру філософії та кафедру економічних дисциплін. З серпня 2000 року до грудня 2008 року (за винятком короткого періоду — з грудня 2003 року по червень 2004 року, коли посаду завідувача кафедри обіймав доктор філософських наук, професор В. М. Вандишев) кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент М. А. Козловець. У 2008-2013 роках кафедру очолював доктор філософських наук, академік Академії наук вищої школи України, професор П. Ю. Саух.

Професор П. Ю. Саух вніс у діяльність кафедри атмосферу сучасних інтелектуальних змагань, шляхетний дух філософської традиції, етос педагогічної праці та високі критерії етики науковця. Він згуртував навколо себе творчий науковий колектив і спрямував його зусилля на дослідження найактуальніших проблем в усіх галузях філософського знання, вдосконалив науково-організаційну структуру університету, розширив кадровий склад, насамперед за рахунок молоді. Саме в цей період на кафедрі започатковуються сучасні напрями наукових досліджень: світоглядно-методологічний аналіз проблем взаємозв’язку культури, ідеології, особистості; вивчення суттєвих змін у філософії як теоретичній основі світоглядної культури; філософське осмислення геополітичних процесів та міжнародних політичних відносин, дослідження закономірностей розвитку сучасного світу й України, осмислення національних інтересів і модернізаційних процесів в Україні та їх місця у глобальних соціальних трансформаціях; глобальні процеси у світі та практика творення національної ідеї.

Загальним підсумком цих зусиль стало завершення формування Поліської філософської школи професора Петра Сауха, до складу якої входять не лише викладачі кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка, а й інших вищих навчальних закладів Житомирської, Рівненської, Вінницької, Київської, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської областей. Поліська філософська школа у своєму активі в певних наукових напрямах має здобутки національного рівня. Значна частина цих здобутків є власним досягненням професора П. Сауха, перу якого належить понад 350 наукових праць.

З червня 2013 року й донині кафедру очолює доктор філософських наук, професор М. А. Козловець, який продовжує педагогічні та наукові традиції кафедри. Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є філософська антропологія та філософія культури, філософія науки та освіти, історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, релігієзнавча проблематика, яка тісно пов’язана з історією розвитку духовності в Україні, теорія та історія соціології, актуальні проблеми політичної організації сучасного українського суспільства, проблеми глобалізації, національної ідентичності та ін.

Сьогодні на кафедрі працює 17 викладачів. Серед них ректор університету, професор, доктор філософських наук, академік Академії наук Вищої школи України, почесний академік Міжнародної кадрової академії, Заслужений працівник освіти України П. Ю. Саух; доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України М. А. Козловець; доктор філософських наук, професор А. А. Герасимчук; доктор філософських наук; доктор філософських наук, професор Б. Б. Глотов (за сумісництвом); доктор політичних наук, доцент С. В. Рудницький; кандидат соціологічних наук, доцент Бутковська Н. Ю.; кандидати філософських наук, доценти І. К. Вітюк, Н. М. Ковтун, В. М. Слюсар, В. О. Стародубець, С. Я. Сухачов; кандидати філософських наук, доценти кафедри: О. О. Гордійчук, Л. В. Горохова, О. Л. Соколовський, О. В. Чаплінська; кандидати філософських наук, старші викладачі: В. М. Заглада, Б. А. Канівець.

Викладання нормативних курсів начальних дисциплін філософського циклу («Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Релігієзнавство») здійснюється за оновленими програмами, які підготовлені провідними викладачами кафедри й активно використовуються у навчальному процесі. Зміна світоглядної культури сучасної української молоді перебуває у прямій залежності від гнучких, відповідних часові змін у викладанні філософських дисциплін, їх орієнтації на сутнісне бачення єдності національних і загальнолюдських інтересів.

Викладачами кафедри розроблено й здійснюється викладання нормативних курсів та спецкурсів, зокрема таких як: «Актуальні проблеми сучасної філософії», «Філософія науки», «Філософія історії», «Риторика», «Аксіологія і праксеологія», «Геополітика і національні інтереси», «Політичний менеджмент», «Прогнозування та футурологія», «Соціологія освіти», «Соціологія праці». Останнім часом викладачами кафедри підготовлено низку нових спецкурсів, зокрема, «Соціологія молоді», «Глобалістика», «Глобалізований світ та стратегії розвитку України в ХХІ столітті», «Спортивна політика», «Політична аналітика».

Члени кафедри плідно займаються науково-дослідною й науково-методичною роботою. За 2003-2015 роки на кафедрі видано 20 монографій та 27 навчальних посібники з таких дисциплін: філософія, філософія історії, філософські основи менеджменту і бізнесу, логіка, логіка для юристів, соціологія, соціологія бізнесу, соціологія релігії, релігієзнавство, політологія, геополітика, етика, етика і етикет бізнесу, а також збірники матеріалів за результатами проведених конференцій, брошури, навчально-методичні посібники, понад 600 наукових статей та тез.

Кафедра проводить щороку (як організатор або співорганізатор) наукові конференції. Зокрема, за час існування кафедри філософії з 2003 року було проведено: Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Постмодернізм: підсумки, проблеми, перспективи» (16-17 жовтня 2003 р.); Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Сучасний тероризм: філософія, ідеологія і форми прояву» (7-8 жовтня 2004 р.); «Людина. Філософ. Гуманіст. Треті Шинкаруківські філософські читання» (13 травня 2005 р.); І, ІІ, ІІІ та ІV Міжнародні науково-теоретичні конференції «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» (відповідно жовтень 2007 р., грудень 2009 р., травень 2011 р., 1-2 жовтня 2015 р.); VI Міжнародна наукова конференція «Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору» (листопад 2012 р.); VIІ давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (травень 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики, перспективи» (14-15 травня 2015 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю «Філософія, релігія і культура в глобалізованому світі» (23 листопада 2015 р.). Починаючи з 2010 року започатковано щорічне проведення науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми філософії та науки: виклики сьогодення». Кафедрою організовано та проведено низку симпозіумів, круглих столів, «днів релігійної свободи», присвячених філософсько-релігієзнавчому осмисленню трансформаційних процесів в релігійному житті у контексті глобалізації.

У травні 2003 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: «релігієзнавство», «філософська антропологія, філософія культури», «історія філософії», а з червня 2010 року — за спеціальністю «соціальна філософія та філософія історії», а також докторантуру за спеціальністю «релігієзнавство», «соціальна філософія та філософія історії», через які ведеться підготовка висококваліфікованих кадрів як для власне університету, так і для вищих навчальних закладів Житомирської та інших областей України.

За час функціонування кафедри філософії як самостійного структурного підрозділу університету викладачі захистили 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. Зокрема, захистили дисертації на присудження наукового ступеня доктора філософських наук О. П. Поліщук (2006), доктора філософських наук М. А. Козловець (2010), доктора історичних наук О. І. Буравський (2013), доктора політичних наук С. В. Рудницький (2014), кандидатські дисертації О. В. Чаплінська, В. М. Слюсар, Н. М. Ковтун, О. О. Гордійчук, І. К. Вітюк, Б. А. Канівець, О. Л. Соколовський, Л. В. Горохова. Сьогодні доценти І. К. Вітюк, Н. М. Ковтун, В. М. Слюсар, С. Я. Сухачов працюють над докторськими дисертаціями, а 22 аспіранти та здобувачі кафедри — над кандидатськими.

З лютого 2010 року за активної участі ректора та викладачів кафедри філософії в Житомирському державному університеті діє спеціалізована вчена рада К 14.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «релігієзнавство» та «соціальна філософія та філософія історії». Під час першої каденції (2010 — 2012 рр.) головою спеціалізованої вченої ради був доктор філософських наук, професор А. А. Герасимчук, вченим секретарем — кандидат філософських наук, доцент Н. М. Ковтун. На час другої каденції (2012 — 2014 рр.) головою ради був доктор філософських наук, професор М. А. Козловець, вченими секретарями — кандидат філософських наук, доцент Н. М. Ковтун (2012 — 2013 рр.), кандидат філософських наук, доцент кафедри Л. В. Горохова (2013 — 2014 рр.).

Викладачі кафедри беруть активну участь в опонуванні докторських і кандидатських дисертацій, а також постійно запрошуються як експерти в МАН України. Сьогодні кафедра філософії переживає період професійного зростання. Вона є своєрідною школою виховання і формування кадрів. Переважна більшість випускників аспірантури кафедри працює у вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, державних органах влади України. Так, кандидат філософських наук, доцент Л. Л. Шкіль працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ); кандидат філософських наук, доцент О. Л. Воронюк очолює циклову методичну комісію соціально-економічних дисциплін в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі імені Г. С. Протасевича; кандидат філософських наук, доцент Ю. В. Ковтун очолює кафедру філософії Національного агроекологічного університету (м. Житомир); кандидат філософських наук К. А. Яценко працює у Житомирському торгівельно-економічному коледжі Київського національного торгівельно-економічного університету, кандидат філософських наук М. О. Михайлова — у Житомирському агротехнічному коледжі; кандидати філософських наук С. М. Гребінь і Л. Г. Компанієць — у Запорізькому національному університеті.

Кафедра співпрацює з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, філософським факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), кафедрою філософії Бурятського державного університету (Росія), Інститутом політичних і міжнародних відносин Ягелонського університету (Польща), Жешувським університетом (Польща) та іншими вищими навчально-освітніми закладами України і зарубіжжя.

Викладачі кафедри плідно працюють над удосконаленням рівня навчально-методичної роботи, розробляють методики підвищення якості навчання та викладання філософських дисциплін, у навчальний процес впроваджуються комп’ютерні технології, кредитно-модульна система оцінки та контролю знань студентів. На кафедрі створена Бібліотека соціально-філософської літератури.

Контакти:
тел. внутрішній: 323, службовий: +380 412 42-10-79