Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри історії України
Венгерська Вікторія Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2005 р. До того, упродовж 1993–2005 рр., — викладач, доцент кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного університету.

Інформація про вищу освіту: у 1988–1993 рр. — навчання на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Інформація про захист кандидатської та докторської дисертацій: у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст.» у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. В 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «„Українські проекти“ та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVIII — початок ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді в Інституті історії України НАН України.

Інформація про стажування: серпень 2012 — серпень 2014 рр. — участь у першій Міжнародній експертної тренінговій програмі «Навчання через відеосвідчення в XXI столітті» в Карловому університеті (Прага). З 1 по 9 листопада 2015 р. участь у міжнародному семінарі «Друга світова війна та Катастрофа єврейського народу» (Єрусалим, Центр Яд Вашем, Ізраїль).

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра історії та культури України. 10.11.2016–12.12.2016. Наказ № 583 ОС від 02.11.2016 р. Тема: «Новітній науковий та методичний досвід у підготовці та викладанні навчальних дисциплін «Історія України XIX ст.», «Теорії нації та націоналізмів», «Основи демократії», «Історична географія». Сертифікат НВ № 02125094/050-16 БО від 12.12.2016 р.

24–30 листопада 2018 р. — участь у роботі міжнародного семінару «Критичне осмислення історії: посилення демократії» (Лейпциг-Брауншвейг, Німеччина).

11–17 грудня 2019 р. участь у міжнародному семінарі, присвяченому 30-річчю руйнації Берлінської стіни «Молодіжна політика на пострадянському просторі» (Мюнхен-Обершляйсхайм, Німеччина).

Наукові інтереси та досягнення: Організатор та керівник Лабораторії візуальної антропології ЖДУ ім. І. Франка, співорганізатор Центру юдаїки ЖДУ ім. І. Франка. Член Міжнародної асоціації гуманітаріїв. Співзасновник БФ «Інститут розвитку освіти» (Київ). Член оргкомітету щорічної Міжнародної конференції «Україна—Польща: спільні шляхи до свободи» (Житомир, 2014–2018 рр.). Головний редактор польсько-українського наукового часопису «Intermarum: політика, історія, культура».

Навчальні предмети, які викладає: Історія України ХІХ ст. Історична географія України. Нові тенденції розвитку історичної науки у другій половині ХХ — початку ХХІ ст. Проблеми імперій в нові та новітні часи. Теорії націй та націоналізмів. Політичні трансформації у країнах ЦСЄ.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. Івана Франка, Житомирської міської та обласної рад, Міністерства освіти та науки України. Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка». Медаль Національної академії педагогічних наук України «Леся Українка» (2019 р.).

Основні друковані праці:

Стельникович Сергій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2005 р.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Житомирського державного університету ім. І. Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач історії.

Інформація про захист кандидатської та докторської дисертацій: у 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.)» у спеціалізованій вченій раді в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. В 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.)» у спеціалізованій вченій раді в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Інформація про стажування: навчання в докторантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 01.11.2012–31.10.2015 рр. Наказ № 1981 від 23 жовтня 2012 р. Тема: «Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 pp.)».

Наукові інтереси та досягнення: історія України періоду Другої світової війни, питання історичної пам’яті, регіональна історія Житомирщини. Автор понад 100 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: Актуальні проблеми сучасної історіографії. Історичні дослідження та науково-інформаційні процеси. Історія релігії та церкви в Україні. Шкільний курс історії України та методика викладання.

Нагороди: «Молодий науковець року» Житомирського державного університету ім. І. Франка (у 2010, 2015, 2016, 2018 роках). Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Лауреат Житомирського обласного конкурсу «Краща книга року» (за книгу «Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.)». Лауреат Житомирської обласної краєзнавчої премії. Відзначений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка». Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Основні друковані праці:

Гон Максим Мойсейович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри історії України, доктор політичних наук, професор.

Початок роботи в університеті: вересень 2021 р. (за сумісництвом).

Інформація про вищу освіту: у 1985–1990 рр. — навчання на історичному факультеті Івано-Франківського педагогічного державного інституту імені Василя Стефаника. Спеціальність «Історія і педагогіка».

Інформація про захист кандидатської та докторської дисертацій: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Діяльність єврейських політичних партій Західної України в контексті українсько-єврейських взаємин» зі спеціальності 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство (1998 р.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» зі спеціальності 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство (2007 р.).

Наукові інтереси та досягнення: Керівник наукової школи «Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин». Проблематика наукової школи.

Вектори пошуку: «Ми» / «Вони»: простір міжетнічної соціокультурної дистанції; політичні актори: агрегація та стратегія захисту етногрупових інтересів; етнополітика держав та етнополітична поведінка: мета, стратегія, тактика; конфлікти й компроміси: амбівалентність форм врегулювання міжетнічних суперечностей; культура міжетнічної взаємодії.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Чільне місце у творчості науковця займають роботи з проблем міжетнічної взаємодії, історії Голокосту, компаративістики геноцидів, новітньої історії країн Азії другої половини ХХ століття.

Навчальні предмети, які викладає: Внутрішня політика Європейського Союзу, Політична система ЄС.

Нагороди: Грамоти та подяки Міністерства освіти та науки України, Рівненської міської та обласної рад.

Білобровець Ольга Матвіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2009 р.

Інформація про вищу освіту: у 1989 році з відзнакою закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Спеціальність: Історія. Кваліфікація: Викладач історії та суспільствознавства.

Інформація про захист кандидатської та докторської дисертацій: у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863–1914 рр.» у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. У 2020 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр.» у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Інформація про стажування: навчання в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету, 01.10.2015–30.09.2018 рр. Наказ № 91-а від 29 вересня 2015 р. Тема: «Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти».

Наукові інтереси та досягнення: суспільно-політичне та культурне життя поляків в Україні у ХІХ — першій половині ХХ ст., суспільно-політичні погляди, Перша світова війна, Українська революція, Гетьманат П. Скоропадського. Автор понад 55 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: Історія України (давня і середньовічна). Вступ до історії. Слов’яно-руська археологія. Основи демографії. Україна і Польща у Європі. Українсько-польські відносини наприкінці ХІХ-ХХ ст. Політична історія України. Україна і Польща в сучасній Європі.

Нагороди: «Науковець року» Житомирського державного університету ім. І. Франка (у 2018 році). Подяка МОН України (2019 р.).

Основні друковані праці:

Жуковський Олександр Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан історичного факультету. Доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: вересень 2004 р.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив історичний факультет Херсонського державного педагогічного інституту.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток» у спеціалізованій вченій раді в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра історії та культури України. 07.05.2018–11.06.2018 р. Наказ № 227 ОС від 03.05.2018 р. Тема: «Викладання історії України студентам спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія): проблеми, методологія, сучасна історіографія». Сертифікат НВ № 02125094/020-18 БО від 11.06.2018 р.

Наукові інтереси та досягнення: Історія етнічних меншин Правобережної України, етногеографія України, історія України другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: Історія України другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст. Етногеографія України.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка.

Основні друковані праці:

Ковальчук Іван Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Початок роботи в університеті: листопад 2011 р.

Інформація про вищу освіту: у 2008 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Житомирського державного університету ім. І. Франка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач історії.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа „Тютюнник“) у 1941–1943 рр.» у спеціалізованій вченій раді в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра історії та культури України. 10.11.2016–12.12.2016 р. Наказ № 5 83 ОС від 02.11.2016 р. Тема: «Новітній науковий та методичний досвід у підготовці та викладанні навчальних дисциплін „Історія та культура України“, „Історія української культури“, „Основи науково-дослідної роботи студентів“». Сертифікат НВ № 02125094/049-16 БО від 12.12.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: історія України ХХ століття, теорія та методологія історичної науки, локальна історія Житомирщини. Автор понад 70 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: Українська та зарубіжна культура. Основи науково-дослідної роботи студентів. Археологія ранньозалізного віку в Україні. Археологія Житомирщини. Теорія та методологія історії.

Нагороди: «Молодий науковець року» Житомирського державного університету ім. І. Франка (у 2014 році). Почесні грамоти Житомирського державного університету ім. І. Франка (2016 р.), Житомирської обласної державної адміністрації (2015, 2018 рр.), Малої та Національної Академії Наук України (2019 р.).

Основні друковані праці:

Максимов Олександр Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат історичних наук.

Початок роботи в університеті: вересень 2007 р.

Інформація про вищу освіту: у 2007 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Житомирський окружний суд в системі реалізації судової реформи 1864 р. в Правобережній Україні» у спеціалізованій вченій раді в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка.

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра історії та культури України. 10.11.2016–12.12.2016 р. Наказ № 583 ОС від 02.11.2016 р. Тема: «Новітній науковий та методичний досвід у підготовці та викладанні навчальних дисциплін «Історія та культура України», «Історія української культури», «Основи науково-дослідної роботи студентів». Сертифікат НВ № 02125094/048-16 БО від 12.12.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: історія України ХІХ–ХХІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: Історія України в особах. Історія пропаганди. Історія України ХІХ ст. Історія України ХХ–ХХІ ст. Етнографія України (народознавство). Політичні проблеми євроінтеграції. Історична географія.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка.

Основні друковані праці:

Сичевський Антон Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат історичних наук.

Початок роботи в університеті: березень 2011 р.

Інформація про вищу освіту: у 2010 р. закінчив магістратуру історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка та здобув кваліфікацію викладача історії (диплом ТМ № 39646196 від 30.06.2010 р.).

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр.» у спеціалізованій вченій раді в Національному університеті «Острозька академія».

Інформація про стажування: із 18 вересня по 18 жовтня 2018 р. — при кафедрі історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (сертифікат НВ № 02125094/028-18 БО).

Наукові інтереси та досягнення: історичне релігієзнавство, етнічна історія, антропологія, воєнна мемуаристика, історичне краєзнавство, цифрові методи в історичних дослідженнях.

Навчальні предмети, які викладає: Усна історія: теорія і методика досліджень. Новітня історія України. Історичне краєзнавство. Українська та зарубіжна культура. Історія світової культури.

Нагороди: Почесна грамота Національної академії наук України (2019 р.), подяка НЦ «Мала академія наук України» (2020 р.).

Основні друковані праці: