Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри всесвітньої історії

У вересні 2015 р. викладачами кафедри всесвітньої історії були визначені напрями роботи студентських проблемних наукових груп на 2015/2016 навчальний рік. Сформовано 7 студентських проблемних наукових груп. Викладачі кафедри всесвітньої історії, керівники студентських проблемних наукових груп ознайомили студентів із методикою досліджень, напрямками їх роботи на кожний місяць, проінформували їх про опрацювання необхідних джерел та літератури.

Результати студентської наукової роботи будуть оформлені у вигляді доповідей студентів на звітній конференції, курсових, дипломних та магістерських роботах. Планується участь студентів та магістрантів у роботі наукових конференцій, конкурсах студентських наукових робіт:

  • V регіональна студентсько-учнівська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» на історичному факультеті ЖДУ ім. Івана Франка (березень 2016 р.; організатор — кафедра всесвітньої історії);
  • звітна університетська студентська наукова конференція (травень 2016 р.);
  • Всеукраїнських та інших студентських наукових конференціях, що плануються у 2015-2016 рр.

Робота студентських наукових груп проводилася викладачами кафедри всесвітньої історії у 2014/2015 навчальному році згідно визначеного ними плану роботи на кожний місяць: було заслухано інформацію студентів про хід роботи над темами, стан опрацювання ними відповідних джерел та літератури; було також заслухано та обговорено доповіді окремих студентів на засіданнях груп, семінарських занять в академічних групах 1–4 курсів історичного факультету; на наукових конференціях.

Окремі студенти зі складу проблемних наукових груп виступили із своїми доповідями на:

  • семінарі «Українсько-трипільський центр на Житомирщині» (ЖДУ ім. Івана Франка, 28 жовтня 2014 р.) — Цьопич В. (41 гр. іст/фак.) (ст. викл. Хададова М. В.);
  • VІІ Волинській Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції 7 листопада 2014 року (22 студента): Рисінський О., Троцюк В. (32 гр. іст/фак), Цимбалюк К., Грицик О. (22, 23 гр. іст/фак), Герасимчук О. (21 гр. іст/фак), Петровський Д. (маг. іст/фак) (д. і. н., проф. Стародубець Г. М.); Ліневич Р. (41 гр. іст/фак) (д. і. н., доц. Буравський О. А.); Капінус Д. (маг. іст/фак), Коломієць О., Шевчук Н., Усенко М., Данилюк М., Шандрук А. (51, 52 гр. іст/фак), Паламарчук В. (12 гр. іст/фак) (доц. Гуцало Л. В.); Іваненко А., Горпинич А. (42, 41 гр. іст/фак) (доц. Седляр А. В.); Хомутовська Ю. (маг. іст/фак) (доц. Власюк І. М.); Шваб М. (32 гр. іст/фак), Помінчук В. (43 гр. іст/фак), Цьопич В. (41 гр. іст/фак), Майоров П. (33 гр. іст/фак), Сагайдак Д. (32 гр. іст/фак) (ст. викл. Хададова М. В.);
  • IV регіональній студентсько-учнівській науковій конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (26 березня 2015 року) (21 студент): Цимбалюк К., Магалецький А. (22 гр. іст/фак), Троцюк В. (32 гр. іст/фак), Багінська Т. (маг. іст/фак) (д. і. н., проф. Стародубець Г. М.); Ліневич Р. (41 гр. іст/фак) (д. і. н., проф. Буравський О. А.); Паламарчук В. (12 гр. іст/фак) (доц. Гуцало Л. В.); Гречанюк В. (41 гр. іст/фак) (доц. Кузьмін О. С.); Потрійна А. (43 гр. іст/фак), Темрук Л., Кравчук А. (51 гр. іст/фак), Ренкас Т. (51 гр. іст/фак заочна форма), Хомутовська Ю. (маг. іст/фак) (доц. Власюк І. М.); Іваненко А., Горпинич А. (32, 31 гр. іст/фак) (доц. Седляр А. В.); Фещук В., Чевпотенко А., Тітарєв В. (31, 32 гр. іст/фак) (доц. Опанащук П. В.); Помінчук В., Цьопич В. (43, 41 гр. іст/фак.), Шваб М., Сагайдак Д. (32 гр. іст/фак) (ст. викл. Хададова М. В.).

Більшість студентів, які брали участь у названих наукових заходах, опублікували свої доповіді у вигляді статей та тез у збірнику наукових праць «Студентські історичні студії» (Вип. 4), «Матеріалах VII Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7 листопада 2014 р.). Студентська секція».

Інші студенти, які входили до складу названих проблемних груп, оформили результати своїх досліджень у вигляді курсових та дипломних робіт (доц. Міщук Г. А.), доповідей на засіданнях цих груп, семінарських заняттях (доц. Кузьмін О. С.) в академічних групах 1–4 курсів історичного факультету.

Важливо також зазначити, що окремі студенти працюють над своїми напрямами досліджень у проблемних наукових групах протягом декількох років та беруть участь у різних конференціях (напр., Капінус Д. (маг. іст/фак), Коломієць О. (52 гр. іст/фак) (доц. Гуцало Л. В.); Іваненко А., Горпинич А. (доц. Седляр А. В.), Шваб М. (32 гр. іст/фак), Помінчук В. (43 гр. іст/фак), Цьопич В. (41 гр. іст/фак) (ст. викл. Хададова М. В.).

За участю студентів під керівництвом викладачів кафедри та факультету у роботі VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції підготовлено до друку: Матеріали VII Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7 листопада 2014 р.). Студентська секція. — Житомир: Полісся, 2014. — 196 с.

На кафедрі видано по матеріалах 4-ї міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (26 березня 2015 року): Студентські історичні студії: Збірник наукових праць. — Вип. 4. — Житомир: Полісся, 2015. — 132 с.

Студенти зі складу проблемних наукових груп беруть також участь у роботі Студентського наукового товариства історичного факультету (Г. Любчак, В. Помінчук (43 гр. іст/фак), В. Цьопич (41 гр. іст/фак) та ін.).

Загалом, роботі студентів проблемних наукових груп за 2014/2015 навчальний рік можна дати позитивну оцінку.

Протягом 2011–2015 рр. кафедра всесвітньої історії була організатором проведення студентських наукових конференцій: IV–VII Волинської всеукраїнської та міжнародної історико-краєзнавчої конференції (студентська секція), I–IV регіональної студентсько-учнівської наукової конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів», щорічних звітних студентських наукових конференцій по кафедрі всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри брали участь у IV Міжнародній студентській археологічній конференції (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 5–26 вересня 2012 року).

У 2012 р. кафедра всесвітньої історії започаткувала випуск збірника наукових праць «Студентські історичні студії». Метою видання збірника є:

  • публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних досліджень, що виконуються магістрами та студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем історичної науки;
  • публікація матеріалів наукових конференцій та семінарів, інформації про наукові гуртки.

У збірнику публікуються нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань історичної науки. Періодичність виходу збірника — один раз на рік.

Протягом 2012–2015 рр. вийшло з друку чотири випуски збірника «Студентські історичні студії». В них опубліковано понад 170 статей студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирського державного технологічного університету та інших ВНЗ України.

Список публікацій студентів