Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті

Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка була створена у вересні 2012 р. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Самойлюкевич Інна Володимирівна. Головний напрям своєї діяльності колектив зосереджує на науково-методичній роботі.

Наукові напрями викладачів кафедри:

 1. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах України, Польщі, США, Великої Британії в умовах інформаційного суспільства (проф. Самойлюкевич І. В.);
 2. Формування основ лінгвосоціокультурної компетентності дітей дошкільного віку в процесі навчання англійської мови в ДНЗ (доц. Гуманкова О. С.);
 3. Соціокультурне виховання майбутніх учителів початкової ланки у процесі вивчення англійської мови (доц. Михайлова О. С.);
 4. Використання технології проектування навчальної інформації у ході професійно-педагогічної діяльності майбутнього вчителя англійської мови у дошкільних і початкових закладах освіти (доц. Кравець О. Є.);
 5. Культура педагогічної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов, застосування інтерактивних та ІКТ навчання у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ (ст. викладач Мазко О. П.);
 6. Педагогічні медіа технології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (ст. викл. Дєньгаєва С. В.);
 7. Формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (викладач Зимовець О. А.);
 8. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту (асистент Коновальчук І. М.).

Наукові розробки кафедри викладено у публікаціях членів кафедри та висвітлено під час проведення науково-практичних конференцій та семінарів:

 • V Міжнародної наукової конференції «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. Безперервна педагогічна освіта вчителів» спільно з Британською Радою в Україні (Житомир, 15–16 листопада 2012 р.);
 • VI Всеукраїнської наукової Інтернет конференції з міжнародною участю «Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті» (Житомир, 4–8 листопада 2013 р.);
 • VIІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Шкільний вчитель нового покоління» спільно з Британською Радою в Україні та ВНЗ України, які беруть участь у проекті МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (Житомир, 9–13 листопада 2015 р.);
 • Міжнародна Інтернет-конференція «Teaching for Success online conference» (Британська Рада в Україні, 5–9 жовтня 2016 р.);
 • VII Всеукраїнська студентська наукова Інтернет конференція з міжнародною участю «Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті» (Житомир, 9–13 квітня 2018 р.);
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нові підходи у навчанні англійської мови в основній школі згідно Концепції Нової української школи», проведений спільно з кафедрою іноземних мов та методики навчання факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (Київ, 6 грудня 2018 року);
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Theory and Practice of Teaching English to Young Learners in the New Ukrainian School», проведений спільно з кафедрою іноземних мов та методики навчання факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (Житомир, 7 лютого 2019 р.).

На кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Проблеми раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном», яку було засновано у квітні 2015 році за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 8, 27.03.2015 р.)

Науковий доробок членів науково-дослідної лабораторії у 2018–2019 навчальному році:

 1. досліджено особливості впровадження інноваційних технологій в процес раннього навчання іноземних мов (початкова школа, заклади дошкільної освіти);
 2. з’ясовано механізми реалізації інноваційних технологій навчання англійської мови на уроках в початковій школі та на заняттях англійської мови в закладах дошкільної освіти;
 3. здійснено науково-обгрунтований відбір технологій, прийнятних до використання на уроках англійської мови в початковій школі та у процесі навчання дошкільників англійської мови;
 4. одержано результат експериментальної роботи щодо ефективності відібраних технологій в контексті оптимізації формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи та дітей дошкільного віку;
 5. встановлено практичні шляхи інтеграції інноваційних технологій навчання у методичний контекст уроків англійської мови в початковій школі та занять англійської мови в ЗДО;
 6. впроваджено результати дослідження в процес підготовки майбутніх вчителів англійської мови початкової ланки, інтегровано відповідні шляхи у курс «Інноваційні технології навчання англійської мови» для студентів ННІ педагогіки спеціальностей «Початкова освіта. Іноземна мова» та «Дошкільна освіта. Іноземна мова.» (3 курс);
 7. значимість результатів полягає в оновленні та оптимізації професійно-методичної підготовки вчителів іноземних мов раннього етапу навчання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освітньої системи у державі.

Міжнародна діяльність лабораторії є пріоритетним завданням. Лабораторія сприяє поширенню міжнародної співпраці у галузі методики викладання іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Лабораторія залучає до реалізації досліджень у галузі методики викладання іноземних мов провідних вітчизняних науковців в співпраці з основними науковими центрами Європи та світу.

Комплексна наукова тема кафедри — «Безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном». Державний реєстраційний номер 0112U007620, терміни 01.2013–01.2023.

В рамках комплексної наукової теми кафедрою започатковано інноваційну Програму безперервного професійного розвитку викладачів кафедри та вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів. Стратегічна мета Програми безперервного професійного розвитку створення необхідних і достатніх умов для сприяння безперервному професійному розвитку викладачів кафедри та вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів.

Тактика досягнення поставленої мети Програми безперервного професійного розвитку:

 • організація і проведення наукових семінарів та методичних майстерень;
 • організація/участь у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • участь в он-лайн програмах професійного розвитку;
 • організація/участь у виїзних спільних засіданнях кафедри і базових навчальних закладів тощо.

Напрями діяльності кафедри у Програмі безперервного професійного розвитку:

 • Інтеграція ІКТ в практику навчання іноземної мови;
 • Впровадження інноваційних технологій раннього навчання іноземних мов;
 • Науковий супровід творчого пошуку вчителів іноземної мови початкової ланки;
 • Вдосконалення професійно-спрямованого володіння англійською мовою вчителів початкової ланки.

На кафедрі діє довгостроковий проект «Соціокультурне виховання засобами англійської мови», метою якого є:

 • виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується у реаліях і перспективах соціокультурної динаміки;
 • формування демократичного світогляду, що вимагає дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови народів світу;
 • досягнення принципово нового рівня соціокультурного виховання майбутніх.

Напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 1. Наукове співробітництво:
  • участь викладачів у міжнародних наукових конференціях (ХХ міжнародна науково-практична конференція IATEFL Ukraine, м. Київ, 24–25 квітня 2015 р., проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Мазко О. П.;
  • участь викладачів у всеукраїнських конференціях з міжнародним представництвом (організація та проведення кафедрою 7-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю «Шкільний вчитель нового покоління», 9–13 листопада 2015 р.);
  • організація серії всеукраїнських науково-практичних конференцій, у тому числі Інтернет-конференцій з міжнародним представництвом (кафедра педагогіки, кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • проходження наукового стажування у зарубіжних організаціях (Британська Рада в Україні, проф. Самойлюкевич І. В.).
 2. Міжнародні проекти:
  • довгостроковий спільний проект МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.);
  • з листопада 2015 р. по серпень 2017 р. Мазко О. П. виконувала обов’язки координатора Волонтера Корпусу Миру США в Україні Роберта О’Лірі, а з вересня по листопад 2017 р. — майбутнього Волонтера Корпусу Миру США в Україні Ешлі Емерсон. З жовтня 2018 р. Мазко О. П. виконує обов’язки координатора Волонтера Корпусу Миру США в Україні Джіани Хегарті. Мазко О. П. отримала сертифікати подяки за пророблену роботу від керівництва Корпусу Миру США в Україні;
  • проф. Самойлюкевич І. В. є членом робочої групи Українсько-польського проекту «Нова українська школа» (2016-2018). Напрям: підтримка освітніх реформ, розробка програмової основи Нової української школи.
 3. Професійний розвиток у міжнародному освітньому просторі:
  • укладання угоди про співпрацю з Корпусом миру США в Україні та прийом Волонтера Корпусу Миру на 2015–2017 роки (відповідальній — завідувач кафедри проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.);
  • участь у 12 семінарах та тренінгах з актуальних питань безперервного професійного розвитку, що проводяться Британською Радою у Україні, Корпусом Миру США в Україні та Американськими Радами при Посольстві США в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови у Зимових (січень 2015, 2016, 2017, 2018 рр.) та Літніх (липень 2015, 2016, 2017 рр.) школах професійного розвитку Британської Ради в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови та методики викладання в початковій школі у міжнародних вебінарах та онлайн-курсах (викладачі кафедри);
  • членство у міжнародних професійних організаціях викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE та IATEFL-UKRAINE (викладачі кафедри).
 4. Сприяння академічній мобільності та науковим обмінам:
  • розробка, організація та започаткування факультативного практичного курсу англійської мови для 24 викладачів та співробітників ННІ педагогіки, який проводився Волонтером Корпусу Миру США в Україні Робертом О’Лірі p з листопада 2015 р. по червень 2017 р. (кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • організація та започаткування роботи Клубу англійської мови для студентів ННІ педагогіки, який проводився Волонтером Корпусу Миру США в Україні Робертом О’Лірі з листопада 2015 р. по червень 2017 р. (відповідальній — завідувач кафедри, проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.).