Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Навчальна робота кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Організацію навчально-методичної роботи кафедри здійснюють ряд секцій, що об’єднують викладачів практичних та теоретичних дисциплін:

 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 1 курсу напряму (завідувач секції — доц. Савчук І. І.);
 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 2 курсу (завідувач секції — доц. Прокопчук Н. Р.);
 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 3 курсу (завідувач секції — доц. Кузьменко О. Ю.);
 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 4 курсу (завідувач секції — доц. Гирин О. В.);
 • секція викладачів теоретичних лінгвістичних дисциплін (завідувач секції — проф. В. В. Жуковська);
 • секція викладачів «Практичного курсу третьої іноземної мови (французька)» для студентів 3–4 курсів та магістратури (завідувач секції — доц. Папіжук В. О.);
 • секція методики викладання іноземних мов (завідувач секції — проф. Л. В. Калініна).

З 2012-2013 рр. навчального року студенти ННІ іноземної філології отримали можливість вивчати третю іноземну мову — французьку. Викладачі кафедри (к. пед. н., доц. Папіжук В. О., к. філол. н., доц. Лісова Ю. О., забрати Цюника і Лозко) забезпечують викладання дисциплін «Практичний курс третьої іноземної мови» та «Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)» для студентів 3-4 курсів. Для створення належних умов викладання вказаних дисциплін за підтримки дирекції ННІ іноземної філології було обладнано спеціалізований кабінет французької мови. Викладачами секції укладено власні посібники-практикуми з французької мови «Le Français en deux ans» (Частина І) і «Le Français en deux ans» (Частина ІІ), «Français par correspondance». Розроблено сайт навчально-методичної підтримки дисципліни, вагомою складовою якого є електронна бібліотека навчальних, аудіо- та відео- матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Студенти з ентузіазмом вивчають третю іноземну мову, про що свідчать не лише їхні академічні досягнення, а й висока активність студентів у позанавчальних заходах з дисципліни, наприклад, в заходах з нагоди святкування Франкофонії.

Важливою складовою кафедри з 2014-2023 н. р. є секція методики викладання англійської мови (проф. Калініа Л. В., проф. Щерба Н. С., доц. Прокопчук Н. Р. та доц. Григор’єва Т. Ю.). Основний напрям діяльності методичного модуля це розробка та впровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах. З цією метою в ННІ іноземної філології діє Центр професійної підготовки вчителя іноземної мови (керівник проф. Щерба Н. С., який був відкритий ще у 1995 році проф. Калініною Л. В. як результат плідної співпраці з Британською Радою в Україні та Американським Домом. Центр має потужну матеріально-технічну базу. У своїй роботі викладачі секції методики використовують міжнародний досвід, співпрацюючи з фахівцями Британської Ради, Американського Дому, Корпусу Миру США, посольства США в Україні.

Методисти кафедри є співавторами державного стандарту України з іноземних мов; програми з країнознавства для спеціалізованої профільної школи; програми з іноземних мов для загальноосвітньої школи та серії підручників з іноземної мови для ЗНЗ «English Smart» 1-7 та «Your English Self» 8-11; методичного посібника у 3-х частинах «Інноваційні технології проведення позакласної роботи для початкової, основної та профільної шкіл», колективної монографії «Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі». Викладачі методичних дисциплін (проф. Калініна Л. В., проф. Щерба Н. С., доц. Прокопчук Н. Р., доц. Григор’єва, доц. Кузьменко О. Ю.) планомірно публікують наукові праці (монографії та навчальні посібники), спрямовані на забезпечення та підвищення якості навчального процесу у вищій та середній школах.

З 2013 р. проф. Калініна Л. В. у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Британською Радою бере участь у розробці програми підготовки майбутнього вчителя іноземних мов «Вчитель XXI століття». Проф. Л. В. Калініна є співавтором національних підручників з англійської мови для середньої школи, низки навчальних посібників та національних програм з іноземних мов для 1-11 класів ЗНЗ.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Навчально-методична робота кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти спрямована на вдосконалення навчального процесу, його належне навчально-методичне забезпечення, підвищення якості викладання навчальних дисциплін із залученням інноваційних освітніх технологій.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами, які укладені та укомплектовані відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України та положення Житомирського державного університету імені Івана Франка. Кожен навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми дисципліни, навчально-методичне забезпечення лекційного курсу, інструктивно-методичні матеріали до семінарських/практичних занять, методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, матеріали для здійснення модульного та підсумкового контролю (пакети аудиторних та позааудиторних модульних контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, комп’ютерні тести, питання та завдання до заліку/екзамену) та ін. На кафедрі розроблено тематику курсових та дипломних робіт, яка безпосередньо пов’язана з науковими темами кафедри і торкається актуальних проблем сучасної теоретичної і прикладної лінгвістики в аспекті міжкультурної комунікації.

Навчальні видання

З метою підвищення якості й доступності освіти на рівні європейських стандартів та забезпечення студентів якісними вітчизняними посібниками викладачі кафедри активно працюють над створенням навчально-методичних доробків. Поєднання творчого потенціалу, наукового досвіду та значних практичних здобутків викладачів кафедри дозволяє забезпечити власними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та навчально-методичними розробками практично всі дисципліни, які викладаються на кафедрі. Деякі посібники викладачів кафдри отримали гриф Міністерства освіти і науки України й рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах:

2023 р.

 • Калініна Л. В., Прокопчук Н. Р., Кузьменко О. Ю. Student-Friendly Professional Training of a New Generation English Teacher. Студенто-сприятлива професійна підготовка майбутнього вчителя англійської мови нового покоління : навчальний посібник до курсу «Навчання англійської мови» (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Житомир : Вид-во ПП «Євро-Волинь». 2023, 244 с.
 • Інструктивно-методичні матеріали до лекційних та практичних занять з обов’язкової освітньої компоненти «Інноваційні технології в навчанні англійської мови в закладах загальної середньої освіти» для студентів заочного відділення другого (магістерського) рівня «Key Issues and Innovative Techniques in Methods of Foreign Language Teaching» / Уклад.: Л. В. Калініна, Н. Р. Прокопчук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. 88 с.
 • Посібник-практикум з граматики французької мови. Укладачі: В.Папіжук, Ю.Лісова Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. — 66 с.
 • Тестові завдання з практичного курсу англійської мови для студентів І курсу. Частина 1 / Уклад.: Л. П. Войналович, Т. Ю. Григор’єва, Т. В. Криворучко. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. 102 с.
 • Жуковська В. В. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із обов’язкової освітньої компоненти «Корпусна лінгвістика та лексикографія» — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. — 55 с.
 • Калініна Л. В., Вижак І. В., Климович Ю. Ю., Мяновська Т. М., Папіжук В. О. Pathways to Adaptation Cycle : Some Tips for English Language Teaching. Методична дорожня карта навчання англійської мови під час адаптаційного циклу : навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. 46 с.
 • Щерба Н. С. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з обов’язкової освітньої компоненти «Комунікативні стратегії англійської мови». Житомир : Вид-во ПП «Євро-Волинь», 2023. 112 с.
 • Папіжук В. О., Лісова Ю.О. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Практичний курс третьої іноземної мови» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія. Прикладна лінгвістика», 2023.
 • Григор’єва Т.Ю, Калініна Л. Формування мовної компетентності студентів I курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції: навчальний посібник / Книга для студента / Л. В. Калініна, Т. Ю. Григор’єва, Л. М. Чумак. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. — 265 с.

2022 р.

 • The Journey From an English Learner to an English Teacher На шляху до професійної майстерності : від студента до вчителя : навчальний посібник до курсу «Методика навчання англійської мови» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / Л. В. Калініна, Н. С. Щерба, Н. Р. Прокопчук, О. Ю. Кузьменко, Т. Ю. Григор’єва ; за ред. Н. С. Щерби. — Житомир : Вид-во «Євроволинь», 2022. — 296 с.
 • Формування фонологічної компетентності студентів І курсу мовного закладу вищої освіти під час навчальної практики : навч.-метод. посіб. / Уклад.: Л. В. Калініна, Т. Ю. Григор’єва, Л. М. Чумак. — вид. 2-ге випр. та допов. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 230 с.

2021 р.

 • Щерба Н. С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами: монографія. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2021. — 439 с.

2020 р.

 • Формування мовної компетентності студентів I курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції : навч. посіб. / Л. В. Калініна, Т. Ю. Григор’єва, Л. М. Чумак. — Житомир : Видавець О. Євенок, 2020. — 448 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення виробничої педагогічної практики у літніх мовних таборах / Уклад. Н. С. Щерба, Н. В. Горобченко. — Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. — 216 с.
 • Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів: навч.-метод. посіб. / В. О. Калінін, В. О. Папіжук, М. В. Полховська та ін. — Житомир : Вид-во Науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, 2020. — 154 с.
 • Методичні рекомендації з організації навчальної практики з формування фонологічної компетентності. — Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 45 с.

2019 р.

 • Жуковська В. В. Англо-український словник наукового мовлення/ укладач: Жуковська В. В. — Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 88 с.
 • Іншомовна освіта дітей з особливими потребами: 15 інтерактивних майстерень. Навчальний посібник. — Житомир: Бук Друк, 2019. — 283 с.
 • Комунікативні стратегії другої іноземної мови (французька мова) : метод. рек. щодо орг. сам. роб студ. / В. О. Папіжук, Ю. О. Лісова, Житомир 2019. — 43 с.

2018 р.

 • Калініна Л. В. Англійська мова English (10-й рік навчання, профільний рівень) — підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Генеза, 2018. — 240 с.
 • Методичні рекомендації з підготовки до державного іспиту з основної іноземної мови з методикою викладання для студентів 4 курсу ННІ іноземної філології напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська) / Гирин О. В., Жуковська В. В., Зорницький А. В., Кузьменко О. Ю., Мосейчук О. М., Прокопенко В. В., Сизоненко М. Б. / за загальною редакцією Гирина О. В. — Житомир, 2018. — 36 с.
 • Савчук І. І. Сучасні напрями дослідження міжкультурної комунікації: Методичні матеріали до семінарів. — Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 66 с.
 • Савчук І. І. Теорія мовленнєвої комунікації: Методичні матеріали до семінарів і організації самостійної роботи студентів. — Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 55 с.
 • Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття / навчально-методичний посібник / Гирин О. В., Євченко В. В., Жуковська В. В, Калініна Л. В., Савчук І. І., Прокопчук Н. Р., Щерба Н. С. та ін. — Житомир, 2018. — 168 с.

2017 р.

 • Калініна Л. В. Підручник з англійської мови для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич — Київ : Генеза, 2017. — 312 с.
 • Калініна Л. В. Інтерактивні технології навчання іноземній мові як засіб реалізації завдань нової української школи: Навчально- методичний посібник / Л. В. Калініна, В. О. Калінін та ін. — Житомир, 2017. — 124 с.
 • Євченко В. В. The Case of the Rich Woman. Eight stories by Agatha Christie / Книга для читання англійською мовою — Адаптація, технологія роботи з текстом і філологічний коментар / В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — 2-ге вид, виправл. — Вінниця: Нова книга, 2017. — 264 с. (з грифом МОН).
 • Рудик І. М. Vocabulary Booster: навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов. — Видання 3-тє, перероблене й доповнене / І. М. Рудик, О. В. Гирин — Одеса: Ice-Print, 2017. — 98 с.
 • Рудик І. М. Topic Upgrade. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов. — Одеса: Ice-Print, 2017. — 71 с.
 • Папіжук В. О. Français par correspondance. Французька мова дистанційно або заочно. Посібник — практикум для студентів ННІ іноземної філології / Папіжук В. О., Цюник Г. М., Лозко О. В. — Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017. — 144 с.

2016 р.

 • Рудик І. М. Практичний курс англійської мови: навчальний посібник для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов. Видання 3-тє, перероблене і доповнене. — Одеса: Ice-Print, 2016. — 64 с.
 • Євченко В. В. Історія англійської мови: [навчально-методичний посібник]. — Вінниця: Нова книга, 2016. — 408 с. — (англійською мовою).
 • Калініна Л. В. Робочий зошит для підручника «English» для 8 класу для спеціалізованих шкіл з поглиблибленим вивчанням англійсько мови. — Київ: Генеза, 2016. — 127 с.
 • Калініна Л. В. Підручник з англійської мови «English» (НОВА ПРОГРАМА) для 7 класу для спеціалізованих шкіл з поглиблибленим вивчанням англійсько мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич — Київ: Генеза, 2016. — 256 с.
 • Калініна Л. В. Підручник з англійської мови «English» (НОВА ПРОГРАМА) для 8 класу для спеціалізованих шкіл з поглиблибленим вивчанням англійсько мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич — Київ: Генеза, 2016. — 288 с.
 • Калініна Л. В. Організація та проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. Навчально-методичний посібник / Л. В. Калініна, В. О. Калінін, В. О. Папіжук, Н. В. Горобченко. — Житомир, 2016. — 259 с.
 • Калініна Л. В. Використання технологій змішаного навчання у процесі викладання іноземної мови у середній школі: Навчально-методичний посібник. — Житомир: Арт Майстер, 2016. — 126 с.

2015 р.

 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гирин О. В., та інші Сучасні лінгвістичні студії. Навчальний посібник / О. В. Гирин, Н. О. Гудзь, В. В. Жуковська та ін.; за заг. ред. А. В. Сингаївської. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 256 с. (15.0 др. арк.)
 • Калініна Л. В., Петранговська Н. Р., Щерба Н. С., Комплексні комп’ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови: Навчально-методичний посібник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. — 2015. — 164 с. (9.4 др. арк.)
 • Соловйова Л. Ф. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів V курсу з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови». — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 98 с. (4.27 др. арк.)
 • Черниш О. А., Тарабріна Н. А. Jazz Up Your English! Практикум / Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 178 с.

2014 р.

 • Соловйова Л. Ф., Сніховська І. Е. Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник / Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська — Житомир: «Графіум», 2014. — 232 с. (13,49 др. арк.)
 • Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум. Том 1 / Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 209 с. (10,2 др. арк.)
 • Папіжук В. О., Лісова Ю. О., Цюник Г. М. Le Français en deux ans. Французька мова: посібник-практикум для студентів 3 курсу ННІ іноземної філології./ В. О. Папіжук, Ю. О. Лісова, Г. М. Цюник— Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 92 с. (11,5 др. арк.)

2013 р.

 • Жуковська В. В. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. В. Жуковська — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 140 с. (9,4 др. арк.)
 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гаращук Л. А. Activities That Work. Методичний посібник / В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук — 2-е видання, виправлене. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 284 с. (16,51 др. арк.)
 • Рудик І. М. Sociolinguistics (Соціолінгвістика): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик— Житомир: Графіум, 2013. — 45 c. (3 др. арк.)
 • Рудик І. М. Academic Writing (Основи академічного письма): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик — Житомир: Графіум, 2013. — 48 с. (2,5 др. арк.)
 • Рудик І. М., Гирин О. В. Vocabulary Booster: навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик, О. В. Гирин — Житомир: Графіум, 2013. — 97 с.
 • Шиленко О. А., Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум / О. А. Шиленко, Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 364 с. (21,2 др. арк.)

Використання інноваційних технологій навчання

Одним із пріоритетів кафедри є запровадження сучасних методик викладання іноземних мов з використанням новітніх освітніх технологій. Викладачі кафедри широко використовують інформаційні технології при викладанні навчальних дисциплін, а також для ефективного забезпечення самостійної й індивідуальної роботи студентів. Викладацьким складом кафедри розроблено сайти начально-методичної підтримки курсів (16 дисциплін) і розміщено їх на сайті ННІ іноземної філології.

У період з січня по лютий 2015 року проф. Калініна Л. В. розробила власний курс з методики викладання іноземних мов «5 Initial Steps to Turn out a Terrific Teacher».

Проф. Жуковська В. В. активно використовує онлайн технології (зокрема, навчальні та індивідуальні блоги) у викладанні та забезпеченні самостійної й індивідуальної роботи з навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень» та «Стилістика основної іноземної мови (англійська)». Для студентів магістратури проф. Жуковська В. В. читає курс «Корпусні технології у вивченні та навчанні іноземної мови», під час якого знайомить студентів з можливостями використання лінгвістичних корпусів у науковій та навчальній діяльності.

У межах діяльності науково-дослідної лабораторії «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя» з метою методичної підтримки майбутніх та працюючих вчителів іноземних мов доц. Щербою Н. С. розроблено медіабібліотеку, в якій розміщено різнопланові навчально-методичні матеріали, що можуть бути використанні для розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів і студентів.