Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами, які укладені та укомплектовані відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України. Кожен навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми дисципліни, навчально-методичне забезпечення лекційного курсу, інструктивно-методичні матеріали до семінарських/практичних занять, методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, матеріали для здійснення модульного та підсумкового контролю (пакети аудиторних та позааудиторних модульних контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, комп’ютерні тести, питання та завдання до заліку/ екзамену) та ін. На кафедрі розроблено тематику курсових та дипломних робіт, яка безпосередньо пов’язана з науковою темою кафедри та торкається актуальних проблем сучасної теоретичної і прикладної лінгвістики в аспекті міжкультурної комунікації.

 • WEB-технології навчання
 • Вступ до германського мовознавства
 • Готська мова
 • Граматика функціональних стилів
 • Історія основної іноземної мови
 • Корпусна лінгвістика
 • Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається
 • Методика викладання іноземних мов
 • Методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі
 • Навчання іноземної мови у профільній школі
 • Навчання мови і культури
 • Основи академічного письма
 • Основи наукових досліджень
 • Основи теорії мовленнєвої комунікації
 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практичний курс третьої іноземної мови
 • Соціолінгвістика
 • Стилістика основної іноземної мови
 • Теоретичний курс другої іноземної мови
 • Теорія міжкультурної комунікації