Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

Кафедра міжкультурної комунікації була створена 7 вересня 2009 р. на базі реорганізованих кафедр англійської мови й англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу. У вересні 2014 р. у зв’язку з приєднанням кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики до кафедри міжкультурної комунікації новоутворена кафедра отримала назву кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. З часу заснування кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В. В.

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики здійнює підготовку бакалаврів за спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) та магістрів за спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська), спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька) та 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська), спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література (французька).

Головною метою кафедри є випуск висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців — вчителів іноземної мови, які здатні реалізувати свою професійну іншомовно-комунікативну компетентність на рівні європейських вимог на основі професійно-орієнтованих підходів.

Навчання майбутніх вчителів іноземної мови здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, до якого входять 15 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 10 кандидатів наук, доцентів та 4 викладачі. Усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями й талановитими педагогами, для яких головними принципами науково-педагогічної діяльності виступають постійне вдосконалення фахової компетенції та активна взаємодія викладача і студента.

З 2106 р. кафедра є учасником спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Метою проекту є створення та впровадження нової програми підготовки вчителів англійської мови у вищих навчальних педагогічних закладах України на основі інноваційної програми з методики навчання іноземних мов.

Інноваційна діяльність кафедри у викладанні та навчанні англійської мови була визнана на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», 2016 р. Кафедра є лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» та має диплом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності».

На сьогоднішній день колектив кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики забезпечує викладання більше 30 дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» денного і заочного відділень Навчально-наукового інституту іноземної філології, а також для студентів центру післядипломної освіти та довузівської підготовки ЖДУ імені Івана Франка.

Зважаючи на новітні тенденції та вимоги до вищої освіти в Україні, всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного й міжкультурного підходів, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової. Крім традиційних для факультетів іноземної філології дисциплін (практичний курс першої іноземної мови (англійська), практичний курс третьої іноземної мови (французька), стилістика основної іноземної мови, історія основної іноземної мови, вступ до германського мовознавства, готська мова, лінгвокраїнознавство, лексикологія), викладачі кафедри викладають курси з таких актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки як теорія міжкультурної комунікації, теорія мовленнєвої комунікації, використання корпусних технологій у вивченні і навчанні іноземної мови, соціолінгвістика. Кафедра також забезпечує викладання курсів з методики навчання іноземних мов у закладах середньої освіти, використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів, основи педагогічної творчості, іншомовна освіта дітей з особливими потребами, педагогічний менеджмент, навчання мови і культури та інш., а також органазовує та супроводжує педагогічну практику студентів у закладах середньої освіти.