Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Кафедра була створена 7 вересня 2009 р. на базі реорганізованих кафедр англійської мови й англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу. У вересні 2014 р. у зв’язку з приєднанням кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики до кафедри міжкультурної комунікації новоутворена кафедра отримала назву кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. У зв’язку зі створенням нової кафедри в ННІ іноземної філології, у 2021 році кафедра була перейменована на кафедру міжкультурної комунікації та іншомовної освіти. З часу заснування кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В. В., з 2020 року її очолює кандидат педагогічних наук, доцент Папіжук В. О.

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), освітньо-професійні програми Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) і Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)).

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців — вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, які володіють ґрунтовною теоретичною базою фахових дисциплін у галузях методики викладання іноземних мов і педагогіки середньої освіти, лінгвістики англійської мови, володіють методологією наукового дослідження; сучасними інформаційними технологіями, здатні до творчої науково-педагогічної діяльності, постійної самоосвіти та професійного самовдосконалення, здатні реалізувати свою професійну іншомовно-комунікативну компетентність на рівні європейських вимог на основі професійно-орієнтованих підходів.

Навчання майбутніх вчителів англійської мови та зарубіжної літератури здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, до якого входять 11 викладачів, з них 3 професори, 7 доцентів, 1 викладач. Усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями й талановитими педагогами, для яких головними принципами науково-педагогічної діяльності виступають постійне вдосконалення професійної компетентності та активна взаємодія зі студентами.

З 2016 р. кафедра була учасником спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», метою якого було створення та впровадження нової програми підготовки вчителів англійської мови у закладах вищої освіти України на основі інноваційної програми з методики навчання іноземних мов. Як результат проєкту, у 2020 році було видано нову типову програму «Методика навчання англійської мови» (рівень вищої освіти «бакалавр»), яка є не лише інноваційною за своїми принципами, змістом та структурою, але й створює умови для підготовки вчителів англійської мови нової формації, готових швидко адаптуватися до викликів сьогодення, здатних ефективно та творчо формувати ключові вміння учнів 21 століття.

В процесі професійної підготовки майбутніх вчителів в стінах університету використовуються нові форми самостійної пізнавальної активності студентів, таких як «педагогічний тандем» з вчителями-менторами під час проходження навчальної або виробничої педагогічної практики в онлайн форматі, використання засобів «flipped learning» у навчанні практичного курсу англійської мови, формування мовної компетентності студентів на основі майстерень дидактичної інтеграції тощо.

Впродовж кількох років викладачі кафедри працюють над темою «Інформаційно-комунікаційна грамотність майбутніх вчителів іноземної мови: лінгвосоціокультурний та методичний аспекти» (номер державної реєстрації теми: 0122U002266), в межах якої відбуваються наукові дослідження як викладачів, так і студентів, що відображено в численних публікаціях у фахових виданнях, навчальних та навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях для викладачів та вчителів закладів середньої освіти.

Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» та Всеукраїнську онлайн конференцію «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури».

Інноваційна діяльність кафедри у навчанні англійської мови була визнана на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», 2016 р. кафедра є лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» та має диплом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності». У 2020 році кафедра була нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» на ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті (12-14 жовтня 2020 р.) та отримала золоту медаль у номінації «Гейміфікація як засіб підвищення мотивації у якості навчання» та диплом МОН України та АПН України «За презентацію досягнень і упровадження інновацій в освітній процес». У 2023 р. кафедра брала участь у 38-ій міжнародній спеціалізованій онлайн-виставці «Освіта і кар’єра — 2023», за результатами проведення якої п’ять викладачів кафедри були відзначені МОН України за активну участь з впровадження педагогічних інновацій в освітній процес.

На кафедрі працює ряд студентських проблемних груп, а також функціонують «Студентська навчально-наукова лабораторія кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти» та науково-методична лабораторія «Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови 21 століття», в межах яких створюються та експериментально апробуються інноваційні технології навчання іноземної мови, кращі з яких були представлені на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та посіли І місце (Климович Ю. (2018 р.); Телешман Ю. Б. (2020 р.); Поліщук О. І. (2022 р.)). В 2022-2023 р. переможцями 1 туру на всеукраїнському конкурсі наукових робіт стали Л. Пилявець, А. Килимник, С. Шиманська. В 2023 р. Л. Пилявець виборола ІІІ місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт.

Науково-педагогічні працівники проходять стажування в Україні (Університет імені Альфреда Нобеля, Уманський державний університет імені Павла Тичини, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) і за її межами (університет Масарика (Чехія), Венеціанський університет КА’ ФОСКАРІ (Італія), Хантер Коледж, Нью Йорк (США); Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Люблін (Польща); Ягеллонський університет, Краків (Польща), Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), Рига (Республіка Латвія) та ін.). Підвищення професійної кваліфікації викладачів відбувається також шляхом неформальної освіти: участь в вебінарах (Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, Dinternal Education, Pearson, British Council в Україні); проходження курсів (CNED, Institut Français, CELTA). У 2020 році Житомирський державний університет імені Івана Франка отримав безкоштовний доступ до е-платформи Coursera, на якій викладачі мають змогу прослухати онлайн-курси з професійної тематики.

З метою розповсюдження власних інноваційних технологій навчання іноземної мови кафедра постійно використовує нові форми співпраці із закладами вищої освіти України. Так у 2021 році було проведено Всеукраїнський міжвузівський хакатон «Інноватика у викладацькій майстерності», у якому взяли участь понад 50 викладачів вітчизняних ЗВО. У 2022 році студенти Коростишівського педагогічного коледжу імені І. Я. Франка та студенти ННІ іноземної філології провели «Science Slam» з демонстрацією нових ідей у галузі методики навчання англійської мови в контексті НУШ. Цього ж року, як інноваційну форму профорієнтаційної роботи, було проведено «Живу бібліотеку» з метою повідомлення старшокласникам відомостей про різноманітні професії, що пов’язані зі знанням іноземних мов.

Наразі кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти забезпечує викладання освітніх компонент для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної (очної) і заочної форм навчання Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови м. Житомира та області, курси підготовки абітурієнтів до здачі екзамену ЄВІ, співпрацюють із Малою академією наук у м. Житомирі, залучені до проведення олімпіад з іноземних мов на рівні міста та області.

Зважаючи на новітні тенденції та вимоги до вищої освіти в Україні, всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного й міжкультурного підходів, активним використанням інноваційних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової. Крім традиційних для факультетів іноземної філології дисциплін (практичний курс англійської мови, базисний курс французької мови, теоретичний курс англійської мови, історія англійської мови, вступ до загального та германського мовознавства), викладачі кафедри викладають курси з таких актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки як теорія міжкультурної комунікації, теорія мовленнєвої комунікації, використання корпусних технологій у вивченні і навчанні іноземної мови, соціолінгвістика. Кафедра також забезпечує викладання курсів з методики навчання іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти, інноваційні технології навчання англійської мови в закладах середньої освіти, основ педагогічної творчості, іншомовної освіти дітей з особливими потребами, педагогічного менеджменту, навчання мови і культури та ін., а також організовує та супроводжує педагогічну практику студентів у закладах середньої освіти.