Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Кафедра була створена 7 вересня 2009 р. на базі реорганізованих кафедр англійської мови й англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу. У вересні 2014 р. у зв’язку з приєднанням кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики до кафедри міжкультурної комунікації новоутворена кафедра отримала назву кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. З часу заснування кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В. В., з 2020 року її очолює кандидат педагогічних наук, доцент Папіжук В. О.

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти здійнює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), освітньо-професійна програма "Середня освіта (Мова і література (англійська)) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), освітньо-професійні програми "Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) і «Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)).

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців — вчителів англійської мови та зарубіжної літератури, які володіють ґрунтовною теоретичною базою фахових дисциплін у галузях методики викладання іноземних мов і педагогіки середньої освіти, лінгвістики англійської мови, володіють методологією наукового дослідження; сучасними інформаційними технологіями, здатні до творчої науково-педагогічної діяльності, постійної самоосвіти та професійного самовдосконалення, здатні реалізувати свою професійну іншомовно-комунікативну компетентність на рівні європейських вимог на основі професійно-орієнтованих підходів.

Навчання майбутніх вчителів англійської мови та зарубіжної літератури здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, до якого входять 15 викладачів, з них 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач та 1 викладач. Усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями й талановитими педагогами, для яких головними принципами науково-педагогічної діяльності виступають постійне вдосконалення професійної компетентності та активна взаємодія зі студентами.

З 2016 р. кафедра є учасником спільного проєкту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Метою проєкту є створення та впровадження нової програми підготовки вчителів англійської мови у закладах вищої освіти України на основі інноваційної програми з методики навчання іноземних мов.

Інноваційна діяльність кафедри у навчанні англійської мови була визнана на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», 2016 р. Кафедра є лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» та має диплом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності». У 2020 році кафедра була нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» на ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті (12-14 жовтня 2020р.) та отримала золоту медаль у номінації «Гейміфікація як засіб підвищення мотивації у якості навчання» та диплом МОН України та АПН України «За презентацію досягнень і упровадження інновацій в освітній процес».

Науково-педагогічні працівники проходять стажування в Україні (Університет імені Альфреда Нобеля, Уманський державний університет імені Павла Тичини, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ) і за її межами (університет Масарика (Чехія), Венеціанський університет КА’ ФОСКАРІ (Італія) та ін.). Підвищення професійної кваліфікації викладачів відбувається також шляхом неформальної освіти: участь в вебінарах (Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, Dinternal Education, Pearson); проходження курсів (CNED, Institut Français, CELTA). У 2020 році Житомирський державний університет імені Івана Франка отримав безкоштовний доступ до е-платформи Coursera, на якій викладачі мали змогу прослухати онлайн-курси з професійної тематики.

Наразі, кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики забезпечує викладання освітніх компонент для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної (очної) і заочної форм навчання Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови м. Житомира та області, співпрацюють із Малою академією наук у м. Житомирі, залучені до проведення олімпіад з іноземних мов на рівні міста та області.

Зважаючи на новітні тенденції та вимоги до вищої освіти в Україні, всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного й міжкультурного підходів, активним використанням інноваційних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової. Крім традиційних для факультетів іноземної філології дисциплін (практичний курс англійської мови, базисний курс французької мови, теоретичний курс англійської мови, історія англійської мови, вступ до загального та германського мовознавства), викладачі кафедри викладають курси з таких актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки як теорія міжкультурної комунікації, теорія мовленнєвої комунікації, використання корпусних технологій у вивченні і навчанні іноземної мови, соціолінгвістика. Кафедра також забезпечує викладання курсів з методики навчання іноземних мов у закладах середньої освіти, використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів, основи педагогічної творчості, іншомовна освіта дітей з особливими потребами, педагогічний менеджмент, навчання мови і культури та ін., а також організовує та супроводжує педагогічну практику студентів у закладах середньої освіти.