Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики забезпечує філологічну підготовку студентів напряму підготовки: Філологія*. Мова і література (англійська). Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:

  1. організація навчально-виховного процесу, що відповідає рівню світових стандартів;
  2. підвищення якості наукових досліджень і розробок у галузі лінгвістики та методики викладання іноземних мов;
  3. підготовка й виховання висококваліфікованих спеціалістів у галузі іноземної філології, здатних до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення;
  4. вдосконалення навчально-методичної бази з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

Головним завданням кафедри є здійснення іншомовної освіти, що передбачає опанування студентами-філологами іноземною мовою (англійською, французькою) як засобом спілкування у різних сферах суспільної і професійної діяльності в умовах міжкультурної комунікації.

Кафедра міжкультурної комунікації була створена 7 вересня 2009 р. на базі реорганізованих кафедр англійської мови й англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу. У вересні 2014 р. у зв’язку з приєднанням кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики до кафедри міжкультурної комунікації новоутворена кафедра отримала назву кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 13 кандидатів наук, доцентів та 4 викладачі. Усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями й талановитими педагогами, для яких головними принципами науково-педагогічної діяльності виступають постійне вдосконалення фахової компетенції та активна взаємодія викладача і студента.

З часу заснування кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В. В., яка є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць, здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, лінгвостатистики, стилістики та працює над питаннями методології організації і проведення наукових досліджень у сфері лінгвістики.

На сьогоднішній день колектив кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики забезпечує викладання більше 30 дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» денного і заочного відділень Навчально-наукового інституту іноземної філології, а також для студентів центру післядипломної освіти та довузівської підготовки ЖДУ імені Івана Франка.

Зважаючи на новітні тенденції та вимоги до вищої освіти в Україні, всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного й міжкультурного підходів, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової. Крім традиційних для факультетів іноземної філології дисциплін (практичний курс першої іноземної мови (англійська), практичний курс третьої іноземної мови (французька), стилістика основної іноземної мови, історія основної іноземної мови, вступ до германського мовознавства, готська мова, лінгвокраїнознавство, лексикологія), викладачі кафедри викладають курси з таких актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки як теорія міжкультурної комунікації, теорія мовленнєвої комунікації, корпусна лінгвістика, соціолінгвістика та інш. Кафедра також забезпечує викладання курсів з методики навчання іноземних мов у середній і вищій школі, організацію та проведення педагогічної практики студентів 4-го і 5-го курсів денного та заочного відділень у середній школі, викладання курсу з сучасних інформаційних технологій навчання тощо.