Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри англійської філології та перекладу

Кафедральні теми, що розробляються професорсько-викладацьким складом кафедри англійської філології та перекладу:

 • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» («Current Problems of Theoretical and Practical Lexicography»)
  Мета: Дослідження теоретичних та практичних аспектів лексикографії, укладання двомовних словників різної тематики.
 • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» («Structural, Systemic, Cognitive, and Communicative Aspects of English Lexicon Research») (0112U002273)
  Мета: Аналіз системно-структурних та когнітивно-комунікативних особливостей функціонування англійських мовних одиниць.

Щорічно у травні кафедрою англійської філології та перекладу ім. Д. І. Квеселевича проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу».

Матеріали доповідей публікуються у збірці тез доповідей конференції та у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка, що входить до переліку фахових видань України.

Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний лінгвістичний університет;
 • Київський міжнародний університет;
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Львівський національний університет імені І. Франка;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Запорізький національний університет;
 • Сумський державний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;
 • Хмельницький університет управління і права;
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка.

У межах наукової школи «Проблеми семантики у світлі структурно-функціональної теорії інформації» на кафедрі англійської філології діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. З дня заснування наукової школи підготовлено 33 кандидати філологічних наук та 1 доктор філологічних наук. За період 2009-2015 рр. було захищено дев’ятнадцять кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

 • Виговський В. Л. «Фразеологізація словосполучень як джерело омофразії (на матеріалі англомовної військової лексики)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2009 р.);
 • Мосейчук О. М. «Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2009 р.);
 • Полховська М. В. «Екзистенційні речення у ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р. — 2009 р.);
 • Нідзельська Ю. М. «Ключові концепти єврейської культури в англійській мові» (науковий керівник д. ф. н., проф. Бєлова А. Д. — 2009 р.);
 • Топачевський С. К. «Синтаксичні особливості рекламного дискурсу як елемент етикетизації реклами» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2011 р.);
 • Гирин О. В. «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспект» (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р. — 2011 р.);
 • Нагорська Т. В. «Риторичні функції ідіом у промовах британських політиків XX століття» (науковий керівник д. ф. н., доц. Потапенко С. І. — 2011 р.);
 • Мосієнко О. В. «Дискурсивні функції англійських детермінативів (на матеріалі американської преси)» (науковий керівник д. ф. н., доц. Потапенко С. І. — 2011 р.);
 • Вискушенко С. А. «Термінологічні та когнітивні аспекти англійської фахової мови тваринництва» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2012 р.);
 • Шиленко О. В. «Проблема фразеологізації у фахових мовах» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2013 р.);
 • Романюк С. К. «Еволюція прагмасемантичних аспектів американського рекламного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2013 р.);
 • Самочорнова О. А. «Гіперексплікація в сучасному американському газетному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Фролова І. Є. — 2014 р.);
 • Тараба І. О. «Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фразеологізмах», (науковий керівник д. ф. н., проф. Денисенко С. Н. — 2014 р.);
 • Хант Г. О. «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу» (науковий керівник д. ф. н., проф. Денисенко С. Н. — 2014 р.);
 • Асмукович І. В. «Лінгвопрагматичні особливості англомовних авіаційних фахових текстів» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р. — 2014 р.);
 • Фахурдінова М. А. «Граматикалізація конструкції tun+інфінітив в ранньонововерхньонімецький період» (науковий керівник д. ф. н., проф. Долгополова Л. А. 2014 р.);
 • Сидорович Л. Є. «Шляхи граматикалізації категорії означеності/ неохначеності в англійській мові VII — XVII ст. (науковий керівник д. ф. н., проф. Буніятова І. Р.- 2014 р.);
 • Криворучко Т. В. «Складна комплементація у ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти» (науковий керівник — проф. Буніятова І. Р.);
 • Купчишина Ю. А. «Прийом очуднення у художньому описі (на матеріалі сучасної англомовної літератури)» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В. — 2015 р.).

У даний час в аспірантурі на кафедрі англійської філології та перекладу за спеціальністю 10.02.04 — германські мови навчаються 21 особа:

 • ІІІ рік навчання
  1. Гудзь Н. О. «Англомовний екологічний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний аспект» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.);
  2. Білюк І. Л. «Брендинг мегаполісів в англомовному комунікативному просторі — вербальна і візуальна складові» (науковий керівник д. ф. н., проф. Бєлова А. Д.);
  3. Масель Ю. С. «Особливості функціонування вербальних дискрімінативних одиниць в англомовному публіцистичному та політичному дискурсах» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  4. Матушевська Н. В. «Специфіка мовленнєвого впливу у комунікативній ситуацій спокуси (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  5. Черниш О. А. «Взаємодія індивідуальних та колективних чинників в масмедійному англомовному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.);
  6. Бараняк М. М. «Динаміка каузативності німецьких прислів’їв (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу промов та виступів сучасних політиків Німеччини)» (науковий керівник д. ф. н., проф. Кияк Т. Р.);
  7. Рудницька Н. М. «Прийменникові інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові: морфо-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти» (науковий керівник д. ф. н., проф. Долгополова Л. А.);
  8. Фант М. О. «Складне речення часу в ранньонововерхньонімецькій: структурно-семантичний і комунікативний аспекти» (науковий керівник — д. ф. н., проф. Долгополова Л. А.);
  9. Антонов О. В. «Типологія комунікативних стилів персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Борисенко Н. Д.).
 • ІІ рік навчання
  1. Ревчук Т. І. — «Комунікативно-прагматичні чинники англомовного психо-терапевничного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  2. Соколовська А. В. — «Вербалізація концепту НОВА РОДИНА в сучасному американському телемедійному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Семенюк І. С.);
  3. Фекете Д. Ю. — «Специфіка породження та реалізації мовленнєвого акту образи (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., доц. Мосейчук О. М.);
  4. Малинівська О. А. — «Жанрові особливості англомовних рекламних текстів готельної галузі» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  5. Шморгун К. В. — «Використання медичної, математичної та психологічної термінології в англомовному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  6. Коломійчук О. С. — «Концепт Моральність/Аморальність на матеріалі сучасної американської прози (2010-2015 рр.)» (науковий керівник к. ф. н., доц. Семенюк І. С.).
 • І рік навчання
  1. Баюн К. Й. «Експресивність німецькомовного тексту Інтернет-реклами: лінгвопрагматичні параметри» (науковий керівник — д. ф. н., проф. Іщенко І. Г.);
  2. Вольницька Д. О. «Структура та функціонування іменникової фрази в історії англійської мови (на матеріалі пам’яток та літературних джерел (VII-XVII ст.)» (науковий керівник — проф. Буніятова І. Р.);
  3. Кузьменко О. Ю. «Репрезентація адресата в англомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу» (науковий керівник к. ф. н., проф. Сингаївська А. В.);
  4. Очковська А. П. «Рейзингові конструкції з підметом в історії англійської мови» (науковий керівник — доц. Полховська М. В.);
  5. Татуревич Н. С. «Імперативні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник — доц. Полховська М. В.);
  6. Шилюк В. В. «Соціолінгвістична ідентифікація комунікантів в усному американському академічному дискурсі» (науковий керівник к. ф. н., доц. Жуковська В. В.).

З аспірантами працюють не тільки досвідчені фахівці кафедр інституту (доц. Борисенко Н. Д., доц. Мосейчук О. М., доц. Жуковська В. В., доц. Семенюк І. С.), але й такі відомі вчені-мовознавці України, як проф. Бєлова А. Д., проф. Буніятова І. Р., проф. Кияк Т. Р. та ін.