Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри англійської філології та перекладу

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської філології та перекладу здійснюється в межах кафедральних тем:

  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови у синхронії та діахронії» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0122U002271); терміни: 1.02.2022-1.02.2031 (керівник — Марина Полховська).
  • «Комунікативно-прагматичні, лінгвокультурологічні та соціолінгвістичні аспекти дослідження усного та письмового перекладу» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0122U002272), терміни: 1.02.2022–1.02.2031 (керівник — Наталія Борисенко).

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем: історії англійської мови (доц. Полховська М., викл. Очковська А.); когнітивної лінгвістики (доц. Нідзельська Ю., доц. Мосієнко О.); медіа-лінгвістики (доц. Мосієнко О., Шугаєв А.); прагмалінгвістики (доц. Борисенко Н., викл. Горбачова Н.); соціолінгвістики (викл. Горбачова Н.); лінгвокультурології (доц. Нідзельська Ю. М.); лінгвокраїнознавства (доц. Борисенко Н., доц. Нідзельська Ю.); дискурс-аналізу (доц. Мосієнко О.); термінознавства (доц. Вискушенко С.); перекладознавства (доц. Борисенко Н., доц. Зорницький А., доц. Мосієнко О.); доц. Поліщук Л., доц. Пушкар Т.).

На кафедрі англійської філології та перекладу функціонує:

Протягом 15 років кафедрою та центром функціональної лінгвістики проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Проблематика конференції включає актуальні проблеми сучасного перекладознавства, літературознавства, стилістики, міжкультурної комунікації, граматики, словотвору, лексичної семантики, фразеології, лексикографії; когнітивне, прагматичне, порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.

З 2003 року кафедрою та центром функціональної лінгвістики проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Проблематика конференції включає актуальні проблеми сучасного перекладознавства, літературознавства, стилістики, міжкультурної комунікації, граматики, словотвору, лексичної семантики, фразеології, лексикографії; когнітивне, прагматичне, порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.

Матеріали доповідей публікуються у збірці тез доповідей конференції.

Науковці кафедри беруть активну участь в програмах академічного обміну, виконують грантові програми, постійно підвищують професійну кваліфікацію, шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

На запрошення кафедри перед здобувачами в різний час виступали провідні вітчизняні науковці: проф. Т. Кияк, проф. Л. Черноватий, проф. І. Бунятова, проф. С. Потапенко, проф. Л. Славова. проф. Ф. Бацевич, проф. Р. Поворознюк, проф. О. Ємець. Та закордонні професори докторки Габілітовані, Анна Валюлік, та Божена Сєрадська-Базюр.

Плідна співпраця існує з кафедрами теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кафедрою англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.