Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри англійської філології та перекладу

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської філології та перекладу здійснюється в межах кафедральних тем:

  • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної лексикографії» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112U 002274); терміни: 01.12–01.22.
    Основні завдання дослідження: виокремити підходи до укладання словників, визначити лексичні одиниці для представлення у термінологічних та лінгвокраїнознавчих словниках; виокремити матеріал для формування двомовних термінологічних тематичних словників.
  • «Системно-структурний та когнітивно-комунікативний аспекти дослідження одиниць мови» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0112U 002273), терміни: 01.12–01.22.
    Основними завданнями дослідження є вивчення аксіологем єврейської лінгвокультури; виокремлення засобів вербалізації окремих явищ в англомовному медіадискурсі; визначення лінгвопрагматичних характеристик політичного дискурсу; встановлення особливостей функціонування дискурсивних маркерів.

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем: історії англійської мови (доц. Полховська М. В., викл. Очковська А. П.); генеративної граматики (доц. Полховська М. В.; викл. Очковська А. П.); когнітивної лінгвістики (доц. Нідзельська Ю. М., доц. Мосієнко О. В.); медіа-лінгвістики (доц. Мосієнко О. В., викл. Шугаєв А. В.); прагмалінгвістики (доц. Борисенко Н. Д., доц. Топачевський С. К., викл. Горбачова Н. І.); соціолінгвістики (доц. Борисенко Н. Д., викл. Горбачова Н. І., викл. Карпінський Ю. В.); лінгвокультурології (доц. Нідзельська Ю. М.); лінгвокраїнознавства (доц. Борисенко Н. Д., доц. Нідзельська Ю. М.); дискурс-аналізу (доц. Мосієнко О. В., доц. Топачевський С. К.); термінознавства (доц. Вискушенко С. А.); перекладознавства (доц. Борисенко Н. Д., доц. Зорницький А. В., доц. Мосієнко О. В.); методику викладання перекладу (доц. Поліщук Л. П., ст. викл. Пушкар Т. М.).

На кафедрі англійської філології та перекладу функціонує:

Протягом 15 років кафедрою та центром функціональної лінгвістики проводиться Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». Проблематика конференції включає актуальні проблеми сучасного перекладознавства, літературознавства, стилістики, міжкультурної комунікації, граматики, словотвору, лексичної семантики, фразеології, лексикографії; когнітивне, прагматичне, порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.

Матеріали доповідей публікуються у збірці тез доповідей конференції та у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка, що входить до переліку фахових видань України.

Науковці кафедри беруть активну участь в програмах академічного обміну, виконують грантові програми, постійно підвищують професійну кваліфікацію, шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій. Доцент кафедри англійської філології та перекладу, кандидат філологічних наук А. В. Зорницький виборов грант за «Програмою Людмер» (2012–2015 рр.), яка розрахована на українських докторантів, які досліджують історію, науку та культуру єврейсбкої спільноти. «Програма Людмер» діє в межах Асоціації «Єврейська Галичина та Буковина» (Єрусалим) у співпраці з Програмою дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика та з Інститутом історії та сіонізму імені Теодора Герцля (Університет Хайфи, Ізраїль). У межах цієї програми доц. А. В. Зорницький досліджує мову ідиш у порівнянні з іншими германськими та слов’янськими мовами.

З 1992 року на кафедрі англійської філології та перекладу діє аспірантура за спеціальністю 10.02.04 — «германські мови». серед випускників якої знані фахівці у царині германістики.

Кафедрою англійської філології запрошуються провідні науковці України для читання лекцій та проведення семінарів з проблем сучасного мовознавства. Це, насамперед, цикли лекцій доктора філологічних наук, проф. Т. Р. Кияка, доктора педагогічних наук, проф. Л. М. Черноватого, наукові семінари за участю доктора філологічних наук, завідувача кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, проф. І. Р. Буніятової. Плідна співпраця існує з кафедрами теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (завідувач — д. філ. н. Л. Л. Славова), германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (завідувач — д. філ. н., проф. С. І. Потапенко).